1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Manažérske zručnosti, ktoré rozvíjajú ľudí a posúvajú firmu vpred

Manažérske zručnosti, ktoré rozvíjajú ľudí a posúvajú firmu vpred

| 05.09.2023 | 5 min. čítania

manazerske zrucnosti

Podnikateľské prostredie sa neustále mení a vyvíja, preto je nevyhnutné, aby manažéri disponovali potrebnými zručnosťami a schopnosťami na zvládnutie výziev, ktoré prináša ich práca. Ktoré mäkké a tvrdé zručnosti by si mali osvojiť dobrí manažéri a ako by ich mali rozvíjať?

Manažérske zodpovednosti má aj riaditeľ alebo majiteľka firmy

Počet manažérskych pozícií zväčša závisí od veľkosti firmy a komplexnosti procesov. V rovnakej firme môže mať jeden manažér na starosti zodpovednosť za 30 zamestnancov a druhý môže mať tím tvorený len zo štyroch spolupracovníkov. Rozvíjať manažérske zručnosti a kompetencie je však nevyhnutné v oboch prípadoch.

V menších a stredne veľkých firmách pozíciu manažéra bežne zastáva aj vlastník alebo spolumajiteľ/ka firmy. V tomto článku preto budeme zjednodušene používať slovo „manažér“, hoci máme na mysli všetky pozície (riaditeľ, tímlíder, vedúci oddelenia či majster), ktoré majú v popise práce štandardné manažérske aktivity – zodpovednosť za dosahovanie cieľov tímu, rozdeľovanie práce, koordináciu a rozvoj tímu, vyhodnocovanie výsledkov, dávanie spätnej väzby, motiváciu a odmeňovanie.

Základné manažérske zručnosti môžeme rozdeliť do týchto troch skupín:

 1. Kritické myslenie, riešenie problémov, rozhodovanie a strategické plánovanie, vďaka ktorým manažér vie analyzovať situácie, identifikovať problémy/príležitosti a vytvárať stratégie;

 2. Spôsob komunikácie, líderské schopnosti, empatia, emocionálna inteligencia, riešenie konfliktov a tímová práca, ktoré manažérovi pomáhajú viesť a motivovať tím;

 3. Zručnosti v projektovom manažmente, finančnom manažmente, technické znalosti v oblasti podnikania a ovládanie špecifických nástrojov/technológií, ktoré súvisia s danou oblasťou či pozíciou.

 

Na efektívne zvládnutie manažérskej pozície je dôležité, aby manažér kombinoval jednotlivé zručnosti podľa tej-ktorej situácie a neustále sa rozvíjal vo všetkých troch oblastiach.

Ako odhaliť silné a slabé stránky manažéra?

Väčšina firiem má už v dnešnej dobe nastavené ročné hodnotiace pohovory. Na týchto pohovoroch sa nehodnotí len výkon a výsledky manažéra, ale aj jeho potenciál a príležitosti rozvoja na nasledujúce obdobie. Práve tu by si mal manažér pýtať od svojho nadriadeného spätnú väzbu na svoju prácu a spoločne by mali identifikovať jeho silné a slabé stránky. Ideálne je zvoliť si 1-2 slabiny, na ktorých manažér zapracuje v nasledujúcich mesiacoch, či už cez školenia, tréningy alebo možnosť manažérskeho koučingu.

Niektoré firmy ešte pred stanovením rozvojového plánu manažéra využívajú možnosť tzv. 360-stupňovej spätnej väzby, ktorá prináša väčšiu objektivitu do diskusie cez pohľady rôznych ľudí. Tá sa totiž pozerá na schopnosti a zručnosti manažéra nielen cez oči nadriadeného, ale aj jeho zamestnancov, ktorých manažér riadi, alebo kolegov na rovnakej hierarchickej úrovni, s ktorými spolupracuje.

silne a slabe stranky manazera

Výrazná zmena v hodnotení dobrého manažéra

Desiatky rokov bolo úlohou manažérov predovšetkým dosahovať ciele a vytvárať vo firme čo najväčšie zisky, aby sa naplnili očakávania majiteľov a akcionárov. Očakávalo sa, že manažéri budú najväčšími expertmi vo svojom odbore, budú mať silné vyjednávacie, finančné a obchodné schopnosti, teda za manažérske zručnosti sa považovali prevažne tvrdé zručnosti.

Postupne, pri rastúcej konkurencii, zvyšujúcich sa nárokoch zákazníkov, no najmä zamestnancov, sa začalo hovoriť o dôležitosti rozvoja mäkkých zručností na pozícii manažéra. Nedostatok pracovnej sily v posledných rokoch v niektorých segmentoch a snaha prilákať do firmy tie najväčšie talenty tento tlak ešte zväčšili. 

makke zrucnosti manazera

Šesť mäkkých zručností a schopností úspešného manažéra

Každý, kto chce byť úspešným manažérom, by mal klásť dôraz na rozvoj nasledujúcich šiestich mäkkých manažérskych zručností a schopností:

1. Komunikačné zručnosti

Efektívna a zrozumiteľná komunikácia je pre úspešné riadenie tímu kľúčová. Manažéri musia byť schopní jasne a stručne vyjadriť svoje myšlienky a požiadavky zamestnancom, kolegom, zákazníkom, dodávateľom či akcionárom.

Rady, ako rozvíjať komunikačné zručnosti:

 • Venujte sa aktívnemu počúvaniu, ktoré zahŕňa plné sústredenie sa na rečníka a overovanie si, či dobre rozumiete tomu, čo počujete, a až potom vyjadrite svoju odpoveď. Nebojte sa zopakovať nahlas myšlienku, napríklad: „Takže vy mi hovoríte, že zásielka nebude odoslaná v termíne, pretože vám chýbajú colné dokumenty. Správne?“
 • Pracujte na jasnom a presnom vyjadrovaní myšlienok. Najmä pri delegovaní platí, že stručné a konkrétne vety od šéfa zvyšujú tímovú efektivitu, napríklad: „Potrebujem tú správu k projektu do štvrtka 12-tej hodiny. Mala by mať maximálne 3 – 4 strany a v závere obsahovať aj harmonogram, ktorý vysvetlí, aké aktivity budú prebiehať počas nasledujúcich 30 dní a kto bude za ne zodpovedný.“
 • Študujte a pozorujte techniky ľudí, ktorých považujete za dobrých komunikátorov. Dobrý manažér – komunikátor neznamená iba byť dobrým rečníkom na pódiu, ale aj tým, kto posúva diskusiu vpred, vypočuje si názory všetkých relevantných strán, nebojí sa formulovať aj konfliktné myšlienky a ide mu o dosiahnutie spoločného cieľa, nie vlastnú obľúbenosť.

 

2. Rozhodovacie schopnosti

Manažéri musia byť schopní urobiť rýchle a informované rozhodnutia v rôznych situáciách. To zahŕňa v rámci manažérskych zručností schopnosť analyzovať dôsledky rôznych možností a vybrať v danom okamihu tú najlepšiu pre firmu.

Rady, ako rozvíjať rozhodovacie schopnosti:

 • Naučte sa zhodnotiť riziká a príležitosti každého dôležitého rozhodnutia. Najčastejšími technikami, ktoré zvyknú manažéri používať na zhodnotenie dopadov svojich rozhodnutí sú SWOT analýza alebo brainstorming. V rámci brainstormingu so svojím tímom môžete napísať na flipchart nasledovné otázky: „Aké riziká sú spojené s týmto rozhodnutím? Ktoré riziká vieme eliminovať, ktoré zmenšiť a ktoré musíme akceptovať? O aké príležitosti prídeme, ak toto rozhodnutie neurobíme tento týždeň alebo tento mesiac?“ Nechajte najskôr každého z tímu zodpovedať otázky samostatne, až potom otvorte diskusiu. Zabezpečíte tým, že sa vaši zamestnanci nebudú vzájomne ovplyvňovať alebo prikláňať k nejakej odpovedi, pretože „väčšina v miestnosti si to myslí“.
 • Absolvujte školenia, počúvajte podcasty, prečítajte si literatúru o rozvoji kritického myslenia. Manažéri, ktorí pracujú vedome na svojom osobnom rozvoji, dokážu zmeniť názor a sú otvorení novým myšlienkam, bývajú v kolektíve obľúbení. Obklopujú sa ľuďmi s rôznymi názormi a pracovnými skúsenosťami, pretože vedia, že ich to posunie vpred.

brainstorming so zamestnancami

3. Líderské schopnosti

Manažéri musia vedieť inšpirovať, motivovať a usmerňovať svoj tím. Dobrý líder vie svoj tím zjednotiť, podporiť spoluprácu a docieliť, aby každý člen kolektívu vedel, ako prispieva k tímovému výsledku a prečo na jeho práci záleží.

Rady, ako rozvíjať líderské schopnosti:

 • Zapracujte na svojej emocionálnej inteligencii a empatii. Dobrý manažér by mal mať schopnosť vcítiť sa do iných ľudí (spolupracovníkov, kolegov, zákazníkov, obchodných partnerov), rozumieť ich pocitom a názorom. O tom, čo je a čo nie je empatia a EQ, existuje v dnešnej dobe už množstvo odbornej literatúry, napríklad kniha od D. Golemana: Emocionálna inteligencia, ktorá pomôže manažérovi zorientovať sa v tejto téme a zároveň prináša rady, ako svoju emocionálnu inteligenciu zvyšovať.
 • Pravidelne navštevujte školenia pre lídrov a zapojte sa do mentoringových programov. Moderné manažérske školenia pomáhajú lídrom nielen zlepšovať ich manažérske zručnosti, ale aj diskutovať o svojich problémoch s inými účastníkmi školenia a vymieňať si cenné skúsenosti.
 • Pravidelne konzultujte svoj štýl riadenia so svojím tímom a pýtajte si spätnú väzbu na zlepšenie svojho správania. Vaši ľudia sú najcennejší zdroj informácií, ktorý vás z hľadiska riadenia ľudí môže posunúť vpred. Často sú to aj najväčší kritici. Mnohí však neprehovoria dovtedy, kým sa ich na to úprimne neopýtate, napríklad: „Ako sa ti pozdávala dnešná porada? Čo by si nabudúce na mojom mieste urobil/a inak?“

 

4. Tímová spolupráca

Manažéri by mali byť schopní efektívne pracovať v tíme a podporovať spoluprácu medzi zamestnancami na svojom oddelení, ale aj s ostatnými oddeleniami. Schopnosť vytvárať a udržiavať harmonické pracovné vzťahy prispieva k úspechu celej firmy a patrí medzi kľúčové manažérske zručnosti. Pozitívnym dôsledkom dobrej tímovej spolupráce je aj rastúca miera kreativity a inovácie, ktorá pomáha firme byť o krok pred konkurenciou a flexibilnejšie reagovať na potreby zákazníkov.

Rady, ako rozvíjať schopnosti tímovej práce:

 • Podporujte otvorenú komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami. Otvorená komunikácia a možnosť vyjadriť svoj názor je základom každej tímovej spolupráce. Ako líder by ste mali vytvárať prostredie, kde sa zamestnanci cítia bezpečne prejaviť svoj názor, a to aj v situáciách, keď to znamená kriticky sa vyjadriť voči nejakej myšlienke alebo inému človeku.
 • Pracujte na svojej vlastnej flexibilite a adaptabilite vo vzťahu k ostatným členom tímu. Každý má iný štýl práce – niekomu sa lepšie pracuje skoro ráno, inému neskoro večer, niekto na vypracovanie kreatívnej úlohy potrebuje pokoj a ticho, iný šum a vášnivú výmenu názorov. Vnímajte v role lídra všetky tieto signály a budujte v prvom rade sami v sebe flexibilné myslenie, ktoré od vás môžu odpozorovať aj ostatní.
 • Spoznajte silné a slabé stránky jednotlivých členov tímu a prácu zadávajte podľa toho, čo potrebujete docieliť. Ak treba napríklad rýchlo aktualizovať nejaký report a ste v časovej tiesni, delegujte úlohu niekomu, kto má najväčší zmysel pre detail a vie dobre robiť s číslami. Ak máte viac času a priestor na rozvoj zamestnancov, úlohu môžete zadať aj človeku, ktorý sa s ňou musí popasovať a popritom bude rozvíjať svoje slabšie stránky. Z dlhodobého hľadiska je to výhra pre obe strany. Zamestnanec sa niečo nové naučí a manažér má v tíme väčšiu zastupiteľnosť.

timova spolupraca

5. Zvládanie stresu a sebaregulácia

Výnimoční manažéri dokážu zvládať stres a udržať emocionálnu rovnováhu aj v náročných situáciách. Sebaregulácia je nevyhnutná na udržanie profesionálneho a efektívneho pracovného prostredia. 

Rady, ako rozvíjať zručnosti zvládnutia stresu a sebaregulácie:

 • Skúmajte techniky zvládania stresu, ako sú dýchacie cvičenia, meditácia alebo fyzická aktivita, a vyberte si tú, ktorá je pre vás najpríjemnejšia. Niekto si potrebuje ísť po náročnom dni zabehať, iný prejsť sa do prírody alebo zacvičiť si jogu. V tomto prípade nie je dôležité, čo robíte, ale to, či niečo robíte a či vám to pomáha zvládať každodenný stres.
 • Vnímajte svoje pocity a naučte sa ich rozpoznať. Zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo práve v danom momente cítite, je kľúčom k tomu, aby ste vaše negatívne pocity dokázali spracovať a neprejavovali ich navonok. Vybuchnúť na porade, skákať druhým do reči a nenechať ich dohovoriť, prípadne nahnevane hovoriť o šéfovi iného oddelenia – to všetko sú situácie, ktoré autoritu manažéra skôr oslabia ako posilnia.
 • Naučte sa rozpoznávať príčiny stresu a vypracujte si stratégie na ich zvládnutie. Je dôležité rozpoznať signály, napríklad zvýšený hlas, zrýchlený dych, záchvat paniky alebo chýbajúcu radosť z práce, ktoré sú následkom stresu a upozorňujú na to, že niečo nie je v poriadku a treba tomu venovať pozornosť. Ak ste viac ako šesť mesiacov pod výrazným tlakom a pozorujete signály opísané vyššie, možno prišiel čas porozprávať sa s terapeutom, psychológom alebo koučom. Pracovať s ľuďmi a niesť zodpovednosť v role manažéra môže byť veľmi náročné, aj preto patrí zvládanie stresu medzi žiadané manažérske zručnosti.

 

6. Riešenie konfliktov

Manažéri pravidelne riešia konflikty medzi zamestnancami, medzi oddeleniami, alebo s obchodnými partnermi. Schopnosť riešiť konflikty a dosiahnuť kompromis je kľúčová na zachovanie harmonických pracovných a obchodných vzťahov.

Rady, ako rozvíjať manažérske zručnosti riešenia konfliktov:

 • Osvojte si techniky riešenia konfliktov, ako sú aktívne počúvanie, vyjednávanie alebo mediácia. To, že dokážete komunikovať, automaticky neznamená, že dokážete aj dobre argumentovať alebo počúvať. S témou riešenia konfliktov sa môžete stretnúť v literatúre či na školeniach pre začínajúcich manažérov, ale aj pre skúsených lídrov.
 • Pokúste sa v čo najväčšej miere konfliktom predchádzať. Väčšina konfliktov na pracovisku vzniká na základe malých nedorozumení, ale tým, že sa neriešia alebo ostanú manažmentom nepovšimnuté, prerastú do väčších problémov. Opýtajte sa otvorene svojho tímu na mesačnej porade: „Akú tému alebo nedorozumenie by sme mali čo najskôr vyriešiť skôr ako nám prerastie na vážnejší problém?“ Pozerajte sa na konflikt aj ako na príležitosť. Nie všetky konflikty na pracovisku sú negatívne. Výmeny názorov medzi spolupracovníkmi a odlišné pohľady na riešenie problémov zákazníkov sú potrebné na to, aby ste ako tím alebo ako firma odviedli interne najvyššiu kvalitu práce a nestratili tržby. Ak si všimnete nejaké napätie medzi dvomi ľuďmi vo vašom tíme, zorganizujte spoločné stretnutie a snažte sa daný konflikt čo najskôr vyriešiť.

riesenie konfliktov na pracovisku

Tip pre vás:

Získajte balík benefitov a podporte váš biznis

K novému podnikateľskému účtu vám pribalíme balík benefitov. Využite zľavy na fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky a na mnohé ďalšie služby overených odborníkov.

Zistiť viac

 

Tvrdé zručnosti je potrebné rozvíjať v súlade s požiadavkami na manažérsku pozíciu

Zatiaľ čo zoznam mäkkých zručností, ktoré je dôležité u manažérov rozvíjať, je univerzálnejší (vychádza zo všeobecnej náplne práce manažéra pracovať a komunikovať s ľuďmi), tvrdé manažérske zručnosti a ich rozvoj treba nastaviť v súlade s konkrétnou manažérskou pozíciou.

Medzi univerzálne tvrdé zručnosti patrí:

Projektový manažment

Efektívni manažéri musia byť schopní úspešne plánovať, organizovať, riadiť a uzatvárať projekty. Znalosť projektového manažmentu zvyšuje efektivitu práce a znižuje pravdepodobnosť chýb. Na trhu je množstvo školení, ktoré naučia manažérov nielen myslieť projektovo, ale aj používať rôzne metodológie projektového manažmentu (Agile, Scrum, Waterfall, atď.) alebo používať rôzne projektové manažérske nástroje (napr. Trello, Asana, Monday.com).

skolenia na projektovy manazment

Technické znalosti

Manažéri by mali mať aspoň základné technické znalosti v oblasti, v ktorej firma podniká, a ovládať technické nástroje, ktoré firma používa. Znalosť technológií a IT nástrojov používaných vo firme im umožňuje lepšie rozumieť procesom, zvýšiť ich dôveryhodnosť a efektívnejšie riadiť zamestnancov. Ak manažér sedí na porade vedenia a rozhoduje napríklad o novom IT systéme, ale pritom ten súčasný vôbec nepoužíva ani nepozná jeho problémy, môže sa stať, že urobí nesprávne rozhodnutie a taktiež si ťažšie získa dôveru ľudí, ktorí so systémom pracujú každý deň.

Vhodným vzdelávaním na rozvoj manažérskych zručností a zistenie aktuálnych trendov na trhu sú rôzne národné alebo medzinárodné odborné konferencie, veľtrhy a výstavy, alebo stretnutia priemyselných zväzov, podnikateľských a profesijných organizácií.

ako rozvijat technicke zrucnosti

Znalosť finančného manažmentu

Každý manažér by mal mať základné pochopenie finančných aspektov podnikania, ako sú rozpočty, náklady, marža, investície a analýza finančných výkazov. Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre efektívne riadenie všetkých firemných zdrojov a úspešný rast podniku. Taktiež je dôležité základné finančné informácie vedieť vysvetliť svojmu tímu, najmä v časoch, keď sa firme nedarí, škrtajú sa rozpočty, alebo sa prepúšťajú zamestnanci.

znalost financneho manazmentu

Vzdelávanie manažérov pomáha firme k lepším výsledkom

Všetky menované mäkké aj tvrdé manažérske zručnosti a schopnosti sú dôležité pre úspešných manažérov a manažérky, pretože im umožňujú efektívne riadiť a motivovať zverený tím, dosahovať stabilné a zároveň nadštandardné výsledky a tiež napredovať vo svojej kariére.

Všetko, čo sa manažér naučí na školeniach, v koučingu, v knihách alebo v podcastoch, zvyšuje jeho hodnotu na trhu. Aj preto by si mal svoj rozvoj aktívne plánovať minimálne na najbližších 12 mesiacov.

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.     

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/manazerske-zrucnosti/