1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Paušálne výdavky 2023: Čo to je a komu sa oplatia

Paušálne výdavky 2023: Čo to je a komu sa oplatia

| 10.02.2023 | 5 min. čítania

co su pausalne vydavky a komu sa oplatia

Paušálne výdavky je možné uplatniť vo výške 60 % z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Aké sú ich limity, kto ich môže využiť, komu sa oplatia a komu naopak nie?

Čo sú paušálne výdavky?

Živnostníci či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) spravidla musia po skončení roka podávať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň. Zjednodušene možno povedať, že od dosiahnutých príjmov sa odpočítajú výdavky a z tohto základu sa príslušným percentom vypočíta daň z príjmov. 

Živnostníci (SZČO) si na výdavkovej strane môžu uplatniť buď skutočné daňové výdavky, ktoré za daný rok s podnikaním mali, alebo výdavky paušálne, zákonom nazývané ako výdavky percentom z príjmov. Uplatniť si paušálne výdavky znamená, že podnikateľ takéto výdavky vôbec nemusel vynaložiť, ale odpočítať si ich pri výpočte dane môže, a to až vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov. Okrem toho je možné odpočítať si aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške, v akej ich živnostník skutočne zaplatil. 

Paušálne výdavky sú však limitované do výšky 20-tisíc eur ročne, plus zaplatené odvody. Sú obľúbené aj preto, že ich netreba nijako dokladovať, ani obhajovať pri prípadnej daňovej kontrole.

Príklad uplatnenia paušálnych výdavkov

Erik je finančný sprostredkovateľ, ktorý za rok 2022 dosiahol príjmy z tejto činnosti vo výške 25 000 eur. Na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zaplatil za rok 2022 sumu 4 800 eur

Výšku paušálnych výdavkov Erika vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % z 25 000 eur = 15 000 eur. K tejto sume vypočítaných paušálnych výdavkov sa pripočítajú aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023, teda 4 800 eur. Výška výdavkov, ktoré si môže Erik uplatniť za rok 2022 je 19 800 eur (15 000 eur + 4 800 eur).

 

Ďalší príklad uplatnenia paušálnych výdavkov 

Veronika je daňová poradkyňa, ktorá za rok 2022 dosiahla príjmy z tejto činnosti vo výške 40 000 eur. Na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zaplatila za rok 2022 sumu 6 000 eur.

Výšku paušálnych výdavkov Veroniky vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % zo 40 000 eur = 24 000 eur. Nakoľko je však táto suma vyššia ako maximálna možná suma paušálnych výdavkov (20 000 eur), Veronika si môže uplatniť paušálne výdavky len vo výške 20 000 eur. K tejto sume vypočítaných paušálnych výdavkov sa pripočítajú aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022, teda suma 6 000 eur. Výška výdavkov, ktoré si môže daňová poradkyňa uplatniť za rok 2022 je 26 000 eur (20 000 eur + 6 000 eur).

 

Čo je základ dane

Keďže sa výška dane z príjmov odvíja predovšetkým od základu dane, je dobré vedieť, čo sa týmto pojmom rozumie. Rečou zákona o dani z príjmov, ide o rozdiel o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. 

Rečou laika, ak od príjmov z podnikania odpočítate daňové výdavky (skutočné či paušálne) za konkrétny rok, dostanete základ dane, z ktorého sa bude počítať vaša daňová povinnosť. Čím nižší je základ dane, tým nižšia môže byť daň. 

Percento, ktoré živnostníkovi ukrojí štát na dani z príjmov zo základu dane, však závisí od dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Ak zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur, sadzba dane bude 15 %. Ak sú príjmy vyššie, použije sa sadzba dane 19 %, pri vyššom základe dane aj 25 %. Napríklad, v predošlých príkladoch by sa pri výpočte dane u oboch uvedených osôb uplatnila sadzba dane 15 %. 

Ktoré príjmy sú zdaniteľné? 

Predovšetkým príjmy z vykonávania činností, z ktorých sa dosahujú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ďalej napríklad prijaté dary súvisiace s podnikaním, príjmy z nakladania s obchodným majetkom, zdaniteľné dotácie a príspevky či príjmy z vytvorenia diela. 

V tejto súvislosti sem nespadajú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnostenského oprávnenia), štátne sociálne dávky či dôchodky.

Ako si znížiť základ dane

Živnostníci aj iné SZČO si primárne základ dane znižujú výdavkami – a to buď skutočnými, ktoré vynaložili, alebo paušálnymi.  

ako si znizit zaklad dane

Ďalej je možné znížiť základ dane nezdaniteľnými časťami základu dane, a to na daňovníka, na manželku/manžela alebo na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier).

Ak v predchádzajúcich rokoch podnikateľ vykázal daňovú stratu, môže si ju taktiež odpočítať zo základu dane (za splnenia podmienok upravených zákonom).

Už vypočítanú daň je možné znížiť daňovými bonusmi, a to na dieťa alebo na zaplatené úroky z hypotéky.

Kto a kedy môže využiť paušálne výdavky

Paušálne výdavky si môže uplatniť fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania (napr. živnostník) či príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ide napríklad o autorov, umelcov, znalcov, tlmočníkov, lekárov, audítorov, sprostredkovateľov atď.). Okrem toho je možné paušálne výdavky uplatniť aj v prípade pasívnych príjmov, a to pri príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu (tzv. licenčných príjmoch).

Zároveň platí, že paušálne výdavky si môže uplatniť len ten daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia. Ak ste teda platiteľom DPH celý rok, paušálne výdavky si už neuplatníte. Ak máte registráciu pre DPH, napríklad z titulu poskytovania služieb do zahraničia, ale nie ste „klasickým“ platiteľom DPH, obmedzenie sa vás netýka.

Pozrite si náš webinár s témou Paušálne výdavky: mýty a fakty a dozviete sa, pre koho sú výhodné paušálne výdavky:

 

Ako uplatniť paušálne výdavky

Paušálne výdavky si daňovník uplatní priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B, kde vyplní príslušné riadky. Hoci pri paušálnych výdavkoch nie je potrebné viesť účtovníctvo, určitým evidenciám sa podnikateľ nevyhne.

Zákon o dani z príjmov ukladá povinnosť viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, a rovnako o zásobách a pohľadávkach. Tieto evidencie netvoria prílohu daňového priznania, údaje z nich sa však do daňového priznania vypĺňajú a je potrebné ich mať aj pre prípadnú daňovú kontrolu. Postačí však jednoduchá evidencia napríklad v Exceli.

Kedy sa paušálne výdavky oplatia

Paušálne výdavky sa oplatí uplatňovať najmä tým živnostníkom či SZČO, ktoré na výkon svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú veľa vstupov, teda vykonávajú zväčša duševnú prácu. Často ide o povolania ako programátori, grafici, autori, herci, spisovatelia, copywriteri, finanční, daňoví či iní poradcovia. 

V zásade je vždy potrebné porovnať si výšku skutočne vynaložených výdavkov a paušálnych výdavkov, pričom vyšší vyhráva. Ak však nastane situácia, že skutočné výdavky sú len o čosi vyššie ako paušálne, je vhodné zvážiť uplatnenie paušálnych výdavkov. 

kedy sa pausalne vydavky oplatia

Ak sa pripočíta administratíva s vedením účtovníctva či daňovej evidencie alebo náklady na účtovníka, môže v konečnom dôsledku vyjsť, že „lacnejšie“ bude uplatniť si paušál.

Kedy sa paušálne výdavky neoplatia

Paušálne výdavky sa nemusia oplatiť podnikateľom, ktorí majú pri svojej činnosti vysoké vstupy, napríklad nakupujú veľa materiálu, tovaru alebo majú vysoké výdavky na mzdy. Teda v prípade, ak skutočné výdavky sú oveľa vyššie ako paušálne. Môže ísť napríklad o rôznych obchodníkov či výrobcov. 

A čo robiť v prípade, ak sú príjmy vyššie ako 33-tisíc eur, teda paušálne výdavky je možné uplatniť len v limitovanej výške 20-tisíc eur? Aj v tejto situácii si treba porovnať, či má živnostník skutočné výdavky vyššie alebo nie a podľa toho sa rozhodnúť. Ak ich má výrazne menej ako 20-tisíc, stále sa mu paušálne výdavky oplatia, lebo na dani zaplatí menej. Ak sú vyššie skutočné, oplatia sa skôr tie.

Kalkulačka na výpočet paušálnych výdavkov – ako ich vypočítať a limity

Vypočítať výšku paušálnych výdavkov nie je až také zložité, keďže ide o 60 % zo zdaniteľných príjmov, plus zaplatené odvody. Do úvahy je tiež potrebné vziať limity paušálnych výdavkov, a to vo výške 20 000 eur (limit sa dosiahne približne na úrovni príjmov 33 000 eur). 

Zložitejšie môže byť vypočítanie výslednej dane z príjmov, keďže nezdaniteľná časť na daňovníka sa môže krátiť a sadzby dane pre fyzické osoby máme aktuálne tri. Ak sa v problematike až tak neorientujete, pomôže vám praktická kalkulačka paušálnych výdavkov

Aj v prípade, ak podnikateľ nevykonáva zárobkovú činnosť celý rok, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, do maxima 20 000 eur. Výška paušálnych výdavkov sa totiž neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, či od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu. V minulosti to tak neplatilo.

kalkulacka na vypocet pausalnych vydavkov

Ako efektívne využívať paušálne výdavky v roku 2023

Blíži sa termín na podanie daňového priznania za rok 2022, preto je dobré si zvážiť, aké výdavky si v daňovom priznaní uplatniť – či skutočné alebo paušálne. Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si živnostník zvolí, je totiž povinný dodržiavať počas celého roka. Ak by chcel podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, nemôže zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov. Znamená to, že ak v riadnom daňovom priznaní uplatnil paušálne výdavky, v dodatočnom daňovom priznaní nemôže uplatniť preukázateľné a naopak.

Spôsob uplatnenia daňových výdavkov je však možné meniť v jednotlivých rokoch, vždy k 1. januáru. V niektorých prípadoch sa však podnikateľ nevyhne určitým úpravám základu dane, no možnosť zmeny je tu každoročne.

vyhodne financovanie zacinajucej firmy

Tip pre vás:

Hľadáte výhodné financovanie?

Prinášame nový úver až do 25 000 eur pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami alebo daňovou evidenciou.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/pausalne-vydavky/