1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí zamestnanca

Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí zamestnanca

| 13.02.2023 | 5 min. čítania

ake prava a povinnosti pripadaju na zamestnavatelov

Aké povinnosti vás ako budúceho zamestnávateľa čakajú a neminú, ak sa rozhodnete do pracovného pomeru, prípadne na dohodu, prijať svojho prvého zamestnanca? Pozrite si ich prehľad, a to voči samotnému zamestnancovi, ako aj voči rôznym úradom.

Aktualizované 09. 04. 2024. 

Prehľad povinností zamestnávateľa pri začatí zamestnávania

So zamestnávaním ľudí súvisí veľké množstvo povinností. Tie totiž ukladá zamestnávateľovi nielen „biblia“ pracovného práva – Zákonník práce, ale aj zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a mnohé ďalšie. 

Najviac povinností má zamestnávateľ v období samotného zamestnávania, niektoré pribúdajú s rastúcim počtom zamestnancov, no viacero, najmä registračných povinností čaká zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca. Práve o povinnostiach pri začatí zamestnávania bude tento článok. 

Dozviete sa najmä o povinnostiach:

 • voči vášmu novému zamestnancovi,
 • voči Sociálnej poisťovni,
 • voči zdravotným poisťovniam a
 • voči daňovému úradu.

 

Za neplnenie povinností zamestnávateľovi hrozia pokuty, ktoré sú spravidla upravené intervalom alebo majú stanovený horný strop. V niektorých prípadoch sa môže kontrolný orgán rozhodnúť, či pokutu zamestnávateľovi dá alebo nie, v iných prípadoch je pokuta stanovená povinne zákonom. V sociálnom poistení je zavedený princíp druhej šance, čo znamená, že pokuta sa neuloží, ak si zamestnávateľ splní povinnosť v dodatočnej 7-dňovej lehote. Druhá šanca platí od roku 2024 aj pri niektorých daňových povinnostiach – znamená to, že pokuta sa uloží až pri opakovanom porušení zákona.

Podpis pracovnej zmluvy a oboznámenie zamestnanca

V prvom rade je potrebné, aby zamestnávateľ so zamestnancom podpísal pracovnú zmluvu, prípadne dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov). 

Na tieto dokumenty je potrebné dať si obzvlášť pozor, nakoľko nedostatky pri ich náležitostiach patria medzi časté chyby identifikované inšpektorátmi práce. Zároveň upozorňujeme, že náležitosti sa menili od novembra 2022, takže ak by ste chceli použiť napríklad vzor pracovnej zmluvy či dohody stiahnutý z internetu, môže byť už zastaralý. Ak chcete mať istotu, že nepochybíte, prípravu pracovnej zmluvy prenechajte právnikovi, prípadne skúsenému mzdovému účtovníkovi.

Nového zamestnanca musí zamestnávateľ oboznámiť predovšetkým: 

 • s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, 
 • s pracovnými aj mzdovými podmienkami,
 • s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jeho prácu, 
 • predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať. 

 

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti Sociálnej poisťovne

Registračné povinnosti je potrebné začať v Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ sa musí prihlásiť do registra zamestnávateľov, a to najneskôr deň vopred pred zamestnaním prvého zamestnanca. Formulár Registračný list zamestnávateľa je možné podať v papierovej podobe v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, prípadne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Keďže so Sociálnou poisťovňou sa musí komunikovať elektronicky, potrebné je vybaviť si tiež prístup k e-Službám Sociálnej poisťovne. Podpisovať budete dohodu o používaní elektronických služieb. Aj tento úkon je už možné vybaviť online.

Následne zamestnávateľ prihlasuje do Sociálnej poisťovne zamestnanca. Termín na podanie registračného listu zamestnanca je pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr deň pred nástupom zamestnanca do zamestnania. Pri prvom zamestnancovi je registračný list fyzickej osoby akceptovaný aj v papierovej podobe, inak sa podáva výlučne elektronicky. 

Elektronicky sa budú následne podávať aj mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, v ktorých zamestnávateľ uvedie výpočet sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Odvody na sociálne poistenie bude potrebné aj každý mesiac platiť.

povinnosti zamestnavatela v oblasti socialnej poistovne

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti zdravotného poistenia

Ďalšie povinnosti vznikajú zamestnávateľovi voči tej zdravotnej poisťovni, v ktorej je nový zamestnanec poistencom. Zamestnávateľ sa totiž stáva jeho platiteľom poistného na zdravotné poistenie, čo musí oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni. Lehota je do ôsmich pracovných dní. 

povinnosti zamestnavatela v oblasti zdravotneho poistenia

Ide o dva úkony – prihlásenie zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne (vznik platiteľa poistného) a prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne (oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného). 

Aj v zdravotnom poistení platí, že zamestnávateľ musí so zdravotnou poisťovňou komunikovať výlučne elektronicky, a to už od prvého podania. Každá zo zdravotných poisťovní má zavedený svoj postup na vybavenie a aktiváciu elektronických služieb, prostredníctvom ktorých je potrebné s ňou komunikovať. Preverte si preto postup pre konkrétnu poisťovňu na jej webovej stránke alebo na call centre. 

Následne voči zdravotnej poisťovni pôjde najmä o povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie či vykazovanie údajov zdravotnej poisťovni. 

Povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu

Povinnosti vznikajú aj voči daňovému úradu – ide však len o registráciu zamestnávateľa, nie zamestnanca. Nový zamestnávateľ sa totiž stáva platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti, o čom musí daňový úrad informovať. Podnikatelia podávajú žiadosť elektronicky, a to vo väčšine prípadov do 30 dní odo dňa, v ktorom vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň. 

Počas zamestnávania čakajú zamestnávateľa povinnosti voči daňovému úradu, akými sú podávanie mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch na daň či ročného hlásenia o vyúčtovaní dane. A samozrejme, platenie daní.

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Vyplácanie mzdy najmenej vo výške minimálnej mzdy

Netreba zabúdať na to, že zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, resp. minimálnej mzdy prislúchajúcej pre konkrétny stupeň náročnosti práce. Pre rok 2024 platí minimálna mzda vo výške 750 eur. Ak má však zamestnanec zložitejšiu prácu, jeho minimálna mzda sa zvyšuje. 

Napríklad, manažér výroby, ktorý by mohol spadať do 5. stupňa náročnosti prác (závisí však od jeho pracovnej zmluvy a konkrétnej náplne práce), by mal minimálnu hrubú mzdu vo výške 1 214 eur. 

Zamestnávateľa však v tomto smere zaujíma najviac ukazovateľ ceny práce, teda celkových nákladov, ktoré bude platiť za svojho zamestnanca. Pre výpočet ceny práce je potrebné okrem hrubej mzdy pripočítať aj odvody platené zamestnávateľom, ktoré sú štandardne vo výške 36,2 % z hrubej mzdy. Na rýchly prepočet ceny práce alebo čistej mzdy, použite mzdovú kalkulačku.

vyplacanie mzdy najmenej vo vyske minimalnej mzdy

Poskytovanie dovolenky

Zamestnancovi musí zamestnávateľ poskytovať dovolenku, takže s nákladom, kedy zamestnanec dostáva mzdu, ale prácu nevykonáva, treba rátať tiež. Základná výmera dovolenky sú minimálne 4 týždne. Nárok na aspoň 5 týždňov dovolenky majú zamestnanci, ktorí do konca roka 2024 dovŕšia 33 rokov alebo tí, ktorí sa trvale starajú o dieťa. 

Príspevok na stravovanie, rekreáciu a iné benefity

Povinnosťou zamestnávateľa je aj poskytovanie príspevku na stravovanie. Poskytovať rekreačný príspevok musia len tie firmy, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov, takže menších zamestnávateľov sa netýkajú. Štandardom je však poskytovanie iných benefitov, akými sú napríklad firemný mobil či auto, 13. plat a podobne.

Ochrana a bezpečnosť

Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľa patria tie, ktoré súvisia s ochranou a bezpečnosťou zdravia pri práci (BOZP), s ochranou pred požiarmi či v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou. Ich rozsah sa odvíja predovšetkým od toho, v akej kategórii prác sú zamestnanci zaradení (nerizikové/rizikové povolania).

Kde získať ďalšie informácie

Problematika zamestnávania je veľmi široká a zákony, ktoré ju upravujú, majú spolu vyše 1 700 strán. Zároveň sa tieto zákony pomerne často menia, preto je potrebné neustále legislatívu sledovať a prispôsobovať sa novým povinnostiam, ktoré priebežne vznikajú.

povinnosti zamestnavatela pri prijati zamestnanca

Zrozumiteľne ich nájdete pravidelne spracované na portáli Podnikajte.sk.

Ak vás zaujímajú povinnosti voči konkrétnym inštitúciám, informácie na stránkach www.socpoist.sk, jednotlivých zdravotných poisťovní či www.financnasprava.sk vám môžu pomôcť tiež. 

Najlepším riešením môže byť zveriť túto problematiku do rúk odborníkov, pričom im na vybavovanie záležitostí môžete udeliť plnú moc.  

Treba však upozorniť, že nie všetko vie za vás vybaviť mzdový účtovník. Agendou, od ktorej vás môže odbremeniť, sú najmä výpočet samotnej mzdy, daňové povinnosti či povinnosti voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam. Na niektoré povinnosti sú potrební odborníci z iných oblastí, napríklad právnici, špecialisti z oblasti BOZP alebo pracovnej zdravotnej služby.

Tip pre vás:

Spoľahnite sa na našich partnerov

Potrebujete sa poradiť ohľadom účtovníctva, ochrany duševného vlastníctva, tvorby e-shopu či online marketingu? U našich partnerov môžete využiť profesionálne konzultácie a služby za zvýhodnené ceny.

Zistiť viac

spolahnite sa na overenych odbornikov

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/povinnosti-zamestnavatela-pri-zamestnavani/