1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Vzdelávanie zamestnancov vo firmách: investícia, z ktorej môže byť konkurenčná výhoda

Vzdelávanie zamestnancov vo firmách: investícia, z ktorej môže byť konkurenčná výhoda

| 14.08.2023 | 5 min. čítania

vzdelavanie zamestnancov

Dôležitosť vzdelávania zamestnancov pre úspešné fungovanie firmy

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov je dôležité pre rast a prosperitu firmy, ktorá nechce dosahovať len krátkodobé zisky, ale hľadá udržateľné dlhodobé riešenia. Ak firma investuje do rozvoja zamestnancov, má to pozitívny vplyv nielen na ich      

 • produktivitu a vzájomnú spoluprácu, ale tiež na
 • zamestnaneckú spokojnosť,      
 • zníženie fluktuácie
 • a budovanie konkurenčnej výhody v rámci svojho odvetvia.

Ak zamestnanci cítia, že ich firma podporuje v kariérnom rozvoji, rastie nielen ich hodnota na trhu práce, ale aj lojalita k zamestnávateľovi. A tá je v dnešnej dobe omnoho vzácnejšia ako v minulosti. Vychovať si šikovného zamestnanca, ktorý nielen pozná firemné procesy, ale zažil v minulosti aj rôzne projekty a kritické situácie (odchod dôležitého zákazníka, zavádzanie novej technológie v krátkom čase atď.), na ktorých sa firma učila, nie je jednoduché.

Na efektívnu vnútornú a externú spoluprácu sú tiež dôležité vzťahy medzi kolegami a s obchodnými partnermi. Tie sa však nebudujú mesiace, ale skôr roky. Ak má zamestnanec dobrý vzťah so zákazníkom a niečo sa nepodarí vo výrobe, jednoducho zodvihne telefón a ospravedlní sa. Predíde tak e-mailovému pingpongu medzi firmami ohľadom toho, kde sa stala chyba a kto za to môže.

Preto bude pre podnikateľov aj do budúcnosti naďalej dôležité udržať si dobrých zamestnancov, a zároveň pri nástupe novoprijatých čo najskôr zistiť, či sú správnou voľbou – a to tak z hľadiska zručností potrebných na výkon práce, ako aj charakterových vlastností, ktoré ovplyvnia firemnú kultúru správnym smerom.

Investícia do vzdelávania zamestnancov ako konkurenčná výhoda

Majitelia firiem strávia nemálo času diskusiami o tom, ako inovovať produkty alebo služby, ako zlepšiť zákaznícky servis, kde ušetriť, alebo ako urýchliť nejaký proces pomocou novej technológie, automatizácie či digitalizácie. To všetko sú nevyhnutné súčasti podnikania, ale v prvom rade si treba uvedomiť, že väčšinou za nápadmi stoja ľudia, nie stroje a technológie.

Ak podnikatelia nevenujú dostatok času diskusiám o tom, ako rozvíjať zručnosti a myslenie zamestnancov, alebo kde majú naberať nové skúsenosti, v podstate sa ochudobňujú o nové biznis príležitosti a zaostávajú za konkurenciou.

vzdelavanie zamestnancov

Investície do vzdelávania zamestnancov môžu mať nasledujúce pozitívne dopady:

 • Rast produktivity a efektivity zamestnancov – zamestnanci sú rýchlejší, urobia viac práce za menej času. Robia menej chýb a firma rieši menej reklamácií.
 • Lepšia komunikácia a spolupráca medzi zamestnancami a oddeleniami – ľudia vo firme si odovzdávajú informácie a nebrzdia ich zbytočné konflikty. Fungujú ako tím a nesnažia sa získať plusové body pre seba na úkor iných kolegov.
 • Rozvoj schopností zamestnancov a príprava na nové výzvy a príležitosti – na trhu sa vyskytne neočakávaná situácia (napríklad s oneskorenou dodávkou súčiastok, čo zbrzdí celý projekt), zamestnanci však dokážu generovať netradičné riešenia, pretože sa priebežne učia byť flexibilní a prispôsobovať sa zmenám.
 • Rast zamestnaneckej spokojnosti a pokles fluktuácie – spokojný zamestnanec, ktorý sa neustále učí novým veciam a pracuje v dobrom kolektíve, nemá dôvod hľadať si nové miesto. Podnikateľ nemusí investovať do neustáleho náboru a zaškoľovania nových zamestnancov, čo je jeden z najdrahších personálnych procesov.
 • Udržanie si konkurenčnej výhody v rámci svojho odvetvia – vďaka osobnému vzdelávaniu si zamestnanci osvojujú filozofiu neustáleho zlepšovania (ako môžeme produkt vyrobiť lacnejšie, ako dostať novinku na trh rýchlejšie atď.). Túto filozofiu majú najčastejšie osvojenú firmy, ktoré patria k jednotkám na svojom trhu.

externe a interne vzdelavanie

Firmám chýba komplexná stratégia vzdelávania zamestnancov

Napriek tomu, že väčšina firiem dnes už nejakým spôsobom svojich zamestnancov vzdeláva, mnohým ešte stále chýba stratégia vzdelávania. Ide o komplexný systém, pohľad na tému vzdelávania vo firme ako celok a pravidelné diskusie vedenia firmy o tom, či táto stratégia nosí želané výsledky, alebo čo treba robiť inak vzhľadom na meniace sa podmienky na trhu.

Tvorba takejto stratégie môže pozostávať z nasledovných štyroch krokov:

1. Zhodnotenie potrieb vzdelávania: Na začiatku treba preskúmať oblasti, v ktorých sú zamestnanci vo firme slabší, a rovnako aj oblasti, ktoré sú kritické pre dosiahnutie podnikateľských cieľov nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Tieto informácie možno získať prostredníctvom:

 • prieskumov,      
 • diskusií so zamestnancami,      
 • zhromažďovaním spätných väzieb od majstrov či vedúcich tímov,      
 • a identifikáciou kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre biznis.

2. Stanovenie cieľov vzdelávania: Definujte konkrétne ciele, ktoré chce firma dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov. Ciele by mali byť merateľné a zaradené do širších cieľov a stratégie podnikania. Napríklad firma, ktorá chce expandovať do zahraničia, si môže dať cieľ, že 20 % z jej zamestnancov bude ovládať anglický jazyk na úrovni B1. 

3. Plánovanie vzdelávania: Na základe identifikovaných potrieb a cieľov vzdelávania treba zostaviť plán vzdelávania. Plán by mal obsahovať tieto informácie:

 • aké typy vzdelávania bude firma zabezpečovať,
 • pre koho bude firma vzdelávanie zabezpečovať,
 • kedy a ako často bude firma vzdelávanie zabezpečovať      

Podstatnou informáciou je aj ročný rozpočet, ktorý je potrebný na vzdelávanie vyčleniť už vopred.

4. Implementácia a neustále prispôsobovanie: Následne treba plán vzdelávania rozbehnúť v praxi – koordinovať a organizovať školenia, sledovať účasť zamestnancov a získavať od nich a ich nadriadených spätnú väzbu. Práve tá je zásadná pri neustálom vylepšovaní a prispôsobovaní plánu vzdelávania. Niekedy treba vymeniť nevyhovujúceho lektora, alebo školenie na nejakú tému skrátiť či rozšíriť, doplniť o informácie, ktoré sa aktuálne diskutujú v odvetví, v ktorom firma podniká.

Účtovné a daňové rady spojené s nákladmi firmy na vzdelávanie

Popri otázke financií a rozpočtu na vzdelávanie je dôležité zaoberať sa aj daňovými dopadmi týchto nákladov.

Z pohľadu zamestnávateľa sú výdavky vynaložené na vzdelávanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa a na vlastné vzdelávacie zariadenia, zaradené medzi daňové. Znamená to, že je možné nimi znižovať základ dane firmy, teda v konečnom dôsledku platiť nižšiu daň z príjmov.

Ak zaplatí zamestnávateľ zamestnancovi kurz, školenie či štúdium, pozor si treba dať aj na dane samotného zamestnanca. Zákon totiž konkrétne upravuje, kedy je takéto plnenie oslobodené od dane z príjmov zamestnanca.

skolenie zamestnanca

Na uplatnenie oslobodenia je potrebné, aby vzdelávanie súviselo s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa. V prípade, ak by išlo o vzdelávanie, ktorým si zamestnanec zvyšuje stupeň vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená aj ďalšia podmienka, a to trvanie pracovnoprávneho, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. To znamená, že ak zamestnávateľ prepláca zamestnancovi štúdium na vysokej škole, na oslobodenie príjmu musí tento zamestnanec uňho pracovať aspoň 2 roky.

Ak by podmienky neboli splnené, zamestnávateľ by musel zamestnancovi zdaniť nepeňažný príjem a tento príjem by podliehal aj odvodom v rovnakej výške ako bežná mzda. Napríklad, účtovné kurzy u účtovníkov, IT školenia u programátorov či vzdelávanie tímlídrov týkajúce sa vedenia ľudí, sú z daňového hľadiska bezproblémové. V prípade jazykových kurzov si treba dať pozor na podmienku upravenú v zákone – či toto vzdelávanie súvisí s činnosťou či podnikaním zamestnávateľa, teda zjednodušene, či je potrebné na prácu zamestnanca v tejto firme.

Externé školenia nie sú jedinou formou vzdelávania

Vzdelávať zamestnanca neznamená len poslať ho na externé školenie. Existujú mnohé ďalšie spôsoby a situácie, v ktorých možno rozvíjať zručnosti a vlastnosti zamestnanca. Nie všetky vyžadujú externých lektorov alebo konzultantov.  

Medzi najčastejšie efektívne formy interného firemného vzdelávania patrí:

 • úvodné zaškolenie na pracovnú pozíciu (po nástupe do práce, odovzdanie agendy atď.),
 • priebežné zaškoľovanie počas výkonu práce (napr. na znalosť nových produktov),
 • školenie tvrdých zručností organizované interným expertom (napr. zamestnanec, ktorý je odborníkom na nové technológie zvárania, zaškoľuje ostatných kolegov),
 • mentoring alebo koučing od služobne starších kolegov v rámci firmy,
 • pridelenie zodpovednosti za riadenie väčšieho projektu, spolupráca na projekte, ktorý zahŕňa viaceré oddelenia, prípadne rotácia vo firme na niekoľko mesiacov na inom oddelení (týmto spôsobom sa napríklad zamestnanec marketingu zoznámi bližšie s materiálmi a postupmi pri výrobe),
 • dočasné zastupovanie iného zamestnanca (zamestnanec na nejakú dobu preberá úlohy a zodpovednosti za kolegu, a tým sa učí nové zručnosti),
 • podpora dobrovoľníckych aktivít (niektoré firmy poskytujú zamestnancom extra voľné platené dni, aby sa mohli zúčastniť na dobrovoľníckych projektoch, ktoré formujú ich charakter, učia sa spolupráci, lepšej komunikácii alebo sebaprezentácii),
 • vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu do inej pobočky (tu sa môže naučiť napr. nový štýl práce či nazbierať príklady dobrej praxe a priniesť ich na svoje pôsobisko).

 

Medzi najčastejšie efektívne formy externého vzdelávania patrí:

 • profesionálne školenie tvrdých zručností na súčasný alebo budúci výkon práce (napr. Excel školenia, školenie na vybraný softvér, zloženie profesijnej skúšky, získanie oprávnenia na vysokozdvižný vozík alebo vodičský preukaz na šoférovanie kamiónu),
 • profesionálne školenie mäkkých zručností na súčasný alebo budúci výkon práce (napr. školenie na riešenie konfliktov, manažérske vzdelávanie, kritické myslenie atď.),
 • externý mentoring alebo koučing (najatie profesionálneho mentora alebo kouča mimo firmy),
 • vyslanie na konferencie a odborné podujatia,
 • účasť v odborných zväzoch alebo asociáciách (poverením zamestnanca, aby zastupoval firmu, mu dáva vedenie firmy priestor realizovať sa aj mimo nej),
 • aktívne a profesionálne organizované teambuildingy (zamestnanci si môžu vyskúšať napríklad svoje analytické schopnosti pri riešení úloh, tímovú spoluprácu alebo manuálne zručnosti).

Napriek tomu, že rôzne formy vzdelávania si firmy môžu zorganizovať aj svojpomocne, neznamená to, že ich to nestojí financie. Nech strávi zamestnanec pracovný čas akokoľvek, mal by ho mať zaplatený.

Mäkké zručnosti sú prínosom v každej firme

Nezáleží na tom, v akom odbore firma podniká, mäkké zručnosti a ich preškolenie u zamestnancov patria k tým najžiadanejším, do ktorých firmy investujú čas aj financie. Oproti nim školenia tvrdých (niekedy nazývaných aj technických) zručností vychádzajú už z konkrétnych potrieb danej firmy.

Jednoducho povedané, skoro každá firma môže benefitovať z toho, ak sa zamestnanci naučia lepšie riešiť konflikty na pracovisku (pretože to patrí ku každodennej práci), ale nie každá firma potrebuje vychovať IT odborníka na nejaký programátorský jazyk (túto požiadavku môže v prípade jednorazovej potreby zadať externej IT firme).

Soft skills, známe aj ako mäkké zručnosti, sú schopnosti a vlastnosti, ktoré sú dôležité nielen pre úspešné podnikanie, ale aj základné vybavenie zamestnanca v 21. storočí.

soft skills

Zamestnanci, ktorí majú vysokú úroveň mäkkých zručností, sú zvyčajne schopní efektívne pracovať v tíme, byť flexibilní, prispôsobiť sa zmenám v pracovnom prostredí a rýchlo riešiť problémy zákazníkov, alebo pomôcť svojim kolegom.

Medzi najčastejšie mäkké zručnosti patrí:

 • Komunikácia: schopnosť jasne a efektívne komunikovať s ostatnými členmi tímu, zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • Time management: schopnosť plánovať a organizovať si svoj pracovný čas tak, aby sa dosiahli stanovené ciele a splnili sa termíny,
 • Kreativita: schopnosť myslieť mimo zabehnutých koľají a prísť s novými a inovatívnymi riešeniami problémov,
 • Tímová spolupráca: schopnosť pracovať v tíme a prispievať k spoločným cieľom a úlohám,
 • Prispôsobivosť: schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a zmenám v pracovnom prostredí a byť otvorený novým spôsobom myslenia a prístupom k práci,
 • Empatia: schopnosť pochopiť potreby či pocity ostatných ľudí a byť schopný pracovať s nimi s ohľadom na ich individuálne preferencie,
 • Prezentácia: schopnosť prezentovať nápady a projekty v jasnom, zrozumiteľnom a atraktívnom štýle.

Ukážme si rozvoj mäkkých zručností aj na konkrétnom príklade. Napríklad celodenné či dokonca viacdňové školenie zamestnancov v oblasti time managementu môže zahŕňať tieto témy:

 • plánovanie a organizovanie práce,
 • stanovenie priorít a cieľov,
 • správa elektronickej pošty a kalendára,
 • delegovanie úloh a zodpovedností,
 • efektívne využívanie nástrojov a technológií na správu času,
 • zvládanie rozptýlení a ako sa sústrediť,
 • zlepšovanie schopností riešiť problémy.

 

K mäkkým zručnostiam, ktoré firmy pomáhajú rozvíjať u svojich zamestnancov, patrí taktiež schopnosť „vedieť si dať pauzu“ – udržať si rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vedieť odpočívať. Prepracovaný zamestnanec robí viac chýb a zvyšuje sa riziko, že pre dlhodobú PN vypadne úplne z pracovného procesu, čo je v neprospech zamestnanca, ale aj firmy. Aj preto niektoré spoločnosti organizujú „Dni zdravia“, „Zdravé raňajky“ alebo „Športové dni“, ktoré pomáhajú zamestnancom uvedomiť si, že o svoje zdravie sa treba starať.

Firmy si nechávajú programy vzdelávania vypracovať na mieru

S rastom dopytu po vzdelávaní zamestnancov prirodzene rastie aj ponuka vzdelávacích služieb a množstvo ich poskytovateľov. Niektoré vzdelávacie agentúry zamestnávajú desiatky lektorov, ktorí školia už dlhé roky a ich prednosti sú predovšetkým teoretické vedomosti a rokmi overené lektorské zručnosti. Školenie mäkkých zručností si však podnikatelia môžu objednať aj u „jednoosobových“ lektorov, ktorých popularita posledné roky výrazne narástla.

Zväčša ide o ľudí z brandže, ktorí pracovali na rôznych manažérskych pozíciách, boli dlhé roky priamo v prvej línii a majú osobné skúsenosti s desiatkami, ak nie stovkami situácií z pracovného života, vďaka ktorým vedia vyskladať pre klienta veľmi pútavé a prínosné školenia. Prednosťou týchto lektorov sú osobné praktické skúsenosti a dôveryhodnosť, že sa účastníkom školenia nesnažia nanútiť niečo, čo nemajú vyskúšané, alebo čo síce pekne vyzerá na papieri, ale nefunguje v praxi. Ak sa podnikateľ rozhodne investovať do školení mäkkých zručností, je dôležité, aby si zvolil správneho partnera.

Veľkosť vzdelávacej agentúry v tomto prípade vôbec nie je rozhodujúca. Omnoho dôležitejšie sú skúsenosti s firmami podobného zamerania a recenzie účastníkov školení na konkrétnych lektorov. S týmto partnerom je potom omnoho jednoduchšie vyskladať konkrétne typy školení, zvoliť cieľové skupiny zamestnancov a vhodnú formu (online vs. fyzické školenia) – a pritom dodržať firemný rozpočet na vzdelávanie.

Vzdelávanie zamestnancov je nikdy nekončiaci proces

V posledných rokoch sa objavili na trhu ďalšie dva kľúčové pojmy v súvislosti s rozvojom zamestnancov a ich zručností v práci: upskillingreskilling.

Upskilling znamená zlepšenie zručností a kompetencií zamestnanca v jeho súčasnej pracovnej pozícii. Cieľom je zvýšiť jeho výkonnosť, zlepšiť schopnosť prispôsobiť sa novým trendom či zmenám v práci. Môže ísť napríklad o školenie zamerané na používanie moderných technológií. Často sa používa na zvýšenie motivácie a spokojnosti zamestnancov, čo vedie k lepšej výkonnosti a dlhodobej lojalite voči podniku.

Pojem reskilling označuje proces, keď sa zamestnanci učia úplne nové zručnosti, ktoré potrebujú na prechod na nové pracovné miesto či nové projekty. Zamestnanec, ktorý napríklad predával v kamennej predajni, sa môže naučiť nové zručnosti, aby vedel obsluhovať zákazníkov cez e-shop. Reskilling sa často používa na dosiahnutie toho, aby zamestnanci zostali zamestnaní vo firme aj v prípade, že je ich práca ohrozená automatizáciou či technologickými zmenami.

 

Vzdelávanie zamestnancov tak nie jednorazový projekt, ale kontinuálny proces, ktorý musia podnikatelia vo svojich firmách neustále rozvíjať a zdokonaľovať.

benefity k podnikatelskemu uctu

Tip pre vás:

Získajte balík benefitov a podporte váš biznis

K novému podnikateľskému účtu vám pribalíme balík benefitov pre jednoduchšie podnikanie. Využite zľavy na fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky a na mnohe ďalšie služby overených odborníkov.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.    

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/vzdelavanie-zamestnancov-makke-zrucnosti/