1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Znovuzaloženie živnosti

Znovuzaloženie živnosti

| 03.01.2023 | 5 min. čítania

čo je dobré vedieť pri znovuzaložení živnosti

Už ste v minulosti podnikali a zvažujete možnosť, že si živnosť otvoríte opäť? Na čo všetko myslieť pri znovuzaložení živnosti? Aký vplyv má to, či ste živnosť predtým ukončili alebo len pozastavili, a aké povinnosti vás neminú?

Aktualizované 04. 04. 2024. 

Čo je dobré vedieť pri znovuzaložení živnosti?

Ak hovoríme o úplnom ukončení podnikania a následnom znovuzaložení živnosti, zákon v tomto smere nestanovuje žiadne obmedzenia. Potrebné je predovšetkým to, aby bolo podnikanie riadne ukončené a oznámené príslušnému živnostenskému odboru, ktorému bude neskôr ohlásená nová živnosť. Tá môže byť aj úplne rovnaká ako tá pôvodná.

Podnikateľ by tiež nemal zabudnúť na ďalšie povinnosti týkajúce sa ukončenia podnikania, ako ani na tie, ktoré súvisia so založením novej živnosti.

Môže však nastať aj prípad, že podnikateľ svoju živnosť neukončil, len dočasne pozastavil. Hoci pri takomto reštarte podnikania nejde o „znovuzaloženie“ živnosti, ale len o jej obnovenie po prerušení, tieto dve situácie majú viaceré znaky spoločné.

Viete, že:

V minulom roku ukončilo svoje podnikanie približne 50-tisíc živnostníkov, prerušenie volila približne polovica z tohto počtu.

 

prerusenie zivnosti

Odvody a dane v čase neprevádzkovania živnosti

Ak živnostník svoju živnosť ukončil alebo ju má pozastavenú, nepovažuje sa viac za podnikateľa. Čo z toho vyplýva?

 • V tomto čase nemá povinnosť platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne, ani preddavky na daň z príjmov (ak sa ho tieto platby týkali).
 • Čo sa týka zdravotného poistenia, to musí mať fyzická osoba pokryté každý jeden deň v roku. Znamená to, že ak už si neplatí zdravotné odvody ako živnostník, musí mať iného platiteľa poistného (zamestnávateľa, štát), alebo sa stane samoplatiteľom.
 • Daň z príjmov fyzickej osoby je potrebné vysporiadať až po skončení kalendárneho roka, spravidla v marci, podaním daňového priznania. Do daňového priznania budú vstupovať všetky príjmy za daný kalendárny rok, vrátane tých zo živnosti. 

Pozastavená živnosť a jej „znovuzaloženie“

Pozrime sa v krátkosti na situáciu, ak podnikateľ svoju živnosť prerušil a chce sa k nej vrátiť. Doba pozastavenia živnosti už nie je zákonom limitovaná. Živnostník je teda oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu prerušenia živnosti na ním určený čas, s ohľadom na svoje aktuálne potreby, aj na niekoľko týždňov, mesiacov či rokov.

Zároveň má možnosť kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia. Živnosť tak možno skrátiť alebo predĺžiť o akúkoľvek dobu, prípadne je možné ju aj zrušiť. 

pozastavenie zivnosti

Poplatky:
 • Poplatok za pozastavenie živnosti alebo za zmenu doby pozastavenia živnosti je pri osobnom podaní 4 eurá, pri podaní elektronicky 2 eurá.
 • Obnovenie pozastavenej živnosti nie je spoplatnené.

 

Živnosť sa obnoví automaticky, a to po uplynutí doby, na ktorú bola prerušená. Od tohto dátumu sa opäť osoba považuje za živnostníka, aj na účely daní a odvodov. Zjednodušene povedané, pokračuje tam, kde prestala pred pozastavením živnosti.

Znovuzaloženie živnosti po jej ukončení

V tomto prípade je dôležité vedieť, že ak už bola živnosť ukončená, na jej znovuzaloženie je potrebné absolvovať celý proces založenia nanovo – teda s novými správnymi poplatkami a všetkými potrebnými prílohami či osvedčeniami, napríklad pri remeselných a viazaných živnostiach.

Dá sa povedať, že sa začína „od nuly“, ako keby živnostník ešte nepodnikal. Potrebné je nanovo:

 • určiť si predmety podnikania,
 • obchodné meno,
 • miesto podnikania,
 • ohlásiť živnosť živnostenskému úradu.

Živnostníkovi však ostáva pôvodne pridelené IČO.

zalozenie zivnosti

Prečítajte si tiež: 

Založenie živnosti.
Čo predtým potrebujete vedieť?

Prejsť na článok 

 

Ohlásenie živnosti osobne

Ak si chce budúci podnikateľ založiť živnosť osobne, absolvuje návštevu príslušného živnostenského úradu (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, tzv. jednotné kontaktné miesto) podľa miesta bydliska. Vyplniť bude potrebné formulár na ohlásenie živnosti.

V prípade zakladania remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať aj odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu, napríklad výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného študijného odboru.

obnovenie zivnosti osobne

Opätovne bude potrebné zaplatiť aj správne poplatky:
 • 7 eur za každú voľnú živnosť,
 • 22 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

 

Online ohlásenie živnosti

Živnosť je možné založiť aj elektronicky, a to prostredníctvom portálu Slovensko.sk. K úspešnému založeniu je však potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom aktivovaným na elektronické podpisovanie, čítačku na prihlasovanie a nainštalované všetky potrebné softvéry.

Na portáli Slovensko.sk treba vyhľadať službu Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba, zvoliť príslušný okresný úrad a vyplniť formulár, ktorý je zhodný s papierovým.

Ak je potrebné doložiť prílohy, napríklad o odbornej spôsobilosti, musia byť v elektronickej forme, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpísať elektronickým podpisom je potrebné tiež celý vyplnený formulár s prílohami.

ohlasenie remeselnej zivnosti

Poplatky sú výhodnejšie, ak si živnosť založíte online:
 • buď sú polovičné (pri remeselných a viazaných živnostiach, namiesto 22 eur platíte len 11 eur),
 • alebo úplne odpustené (pri voľných živnostiach namiesto 7 eur neplatíte nič).

 

Povinnosti po znovuzaložení živnosti 

O tom, že živnostník začal opäť podnikať, bude informovať zdravotnú poisťovňu aj daňový úrad priamo okresný úrad, ktorému bola živnosť ohlásená, nemusí to teda robiť živnostník sám.

V závislosti od toho, ako dlho nepodnikal, bude závisieť platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak ešte živnostník nemá aktivovaný elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom, je potrebné si ho vybaviť. Daňové priznanie a ďalšie dokumenty totiž musí podávať finančnej správe výlučne elektronicky. 

povinnosti pri znovuzalozeni zivnosti

Medzi ďalšie povinnosti možno zaradiť označenie miesta podnikania, zabezpečenie e-Kasy, príp. ďalšie špecifické povinnosti súvisiace s otvorením konkrétneho typu prevádzky (obchod, reštaurácia, kozmetika a pod.). Ideálne je založiť si samostatný bankový účet pre živnosť a venovať tiež pozornosť účtovníctvu či fakturácii.

Znovuzaloženie živnosti a odvody

Dôvodom na prerušenie či ukončenie živnosti je mnohokrát u podnikateľov platenie (vysokých) odvodov do Sociálnej poisťovne. Zdravotné odvody zväčša motívom nie sú – ak by totiž živnostník nemal iného platiteľa zdravotného poistenia, musí sa stať samoplatiteľom, pričom minimálne odvody sú v rovnakej výške pre živnostníka ako pre samoplatiteľa (v roku 2024 v sume 97,80 eur mesačne).

Je preto na mieste otázka, či po obnovení, resp. opätovnom založení živnosti vzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Odpoveď závisí od výšky príjmov zo živnosti a doby, počas ktorej mal podnikateľ živnosť ukončenú či pozastavenú. Vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne sa totiž každému živnostníkovi posudzuje k 1. júlu, resp. k 1. októbru (ak mal živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov), a to podľa výšky príjmov, ktoré dosiahol živnostník v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ukážme si to na príklade:
Ak príjmy živnostníka za rok 2023 presiahli zákonom stanovenú hranicu, t. j. boli vyššie ako 7 824 eur, vzniká tomuto živnostníkovi povinnosť platiť odvody od 1. 7. 2024, resp. od 1. 10. 2024 (do 30. 6. 2025, resp. 30. 9. 2025). Ak v tomto období bude živnosť obnovená, alebo založená nová, pričom hranica pre platenie odvodov bola presiahnutá, obnoví sa aj platenie odvodov do Sociálnej poisťovne.

vyhodne financovanie zacinajucej firmy

Tip pre vás:

Hľadáte výhodné financovanie?

Tatra banka aktuálne ponúka bezúčelový úver na začiatok podnikania vo výške 2 000 eur.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/znovuzalozenie-zivnosti/