1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Ako začať so živnosťou

Ako začať so živnosťou

Plánujete si otvoriť živnosť a mať istotu, že ste na nič dôležité nezabudli? S nami sa zorientujete vo všetkých náležitostiach, ktoré otvorenie živnosti prinášajú. Na všetko podstatné odpovedá konateľ spoločnosti sroonline.sk Tomáš Hôra.

Čo si treba ujasniť pred založením živnosti?

TH: Pred samotným založením živnosti by si mal živnostník ujasniť najskôr úplný základ. A teda, aké živnosti bude potrebovať. Živnostenský zákon totiž rozlišuje 4 kategórie činností. 

V prvom rade sú to voľné živnosti, remeselné živnosti, viazané živnosti a činnosti, ktoré nie sú živnosťou. 

Voľné živnosti sú také, na získanie ktorých živnostník nepotrebuje žiadne osobitné vzdelanie a ani prax. To znamená, že postačuje splniť základné podmienky na prevádzkovanie živnosti, akými sú vek 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Príkladom takejto živnosti je napr. maloobchod, administratívne služby, počítačové služby a iné. Čo sa týka remeselných a viazaných živností, tieto dve kategórie majú spoločný znak ten, že na ich získanie je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Preukazuje sa potvrdením o praxi, vzdelaní alebo ide o kombináciu viacerých takýchto dokladov. Príkladom remeselnej živnosti je napr. murárstvo alebo pohostinská činnosť. Viazanou živnosťou sú napr. činnosť cestovnej či realitnej kancelárie a pod.

Potom máme poslednú 4. kategóriu činností, a to sú činnosti, ktoré nie sú vôbec živnosťou. Ide o veľmi špecifické predmety podnikania, ako napr. činnosti bánk, finančných sprostredkovateľov, advokátov, notárov, lekárov a pod. To znamená, že v prípade, že ak váš predmet podnikania nespadá pod žiadnu činnosť remeselnej živnosti ani viazanej živnosti a taktiež nejde o činnosť vyňatú zo živnosti, tak vaša činnosť bude voľnou živnosťou. 


Kam by mali smerovať prvé kroky po založení živnosti?

TH: Vo všeobecnosti máte tri možnosti, ako môžete ohlásiť svoje živnostenské oprávnenie. Tou základnou možnosťou je osobná návšteva živnostenského úradu, pod ktorým rozumieme okresný úrad, odbor živnostenské podnikanie, miestne príslušný podľa vášho bydliska. Druhou možnosťou je elektronické ohlásenie cez portál slovensko.sk, nevýhodou však je, že potrebujete mať nový občiansky preukaz, na ktorom máte nahratý certifikát na elektronický podpis. Taktiež si musíte do svojho počítača doinštalovať aj nevyhnutný softvér, aby ste vedeli elektronický formulár elektronicky podpísať. Tretím variantom je využitie rôznych komerčných spoločností, ktoré ponúkajú službu založenia živnosti online, napr. aj náš portál sroonline.sk, kde si viete živnosť vyklikať za pár minút. Na takéto riešenie nepotrebujete elektronický podpis ani chodiť na žiadne úrady.

Aké doklady potrebujem?

TH: Či už sa rozhodnete pre založenie živnosti online, alebo na živnostenskom úrade, vždy prvým krokom bude zadanie vašich osobných údajov. Druhým krokom bude výber samotných živností. Tie doklady, ktoré budete potrebovať, závisia najmä od toho, či budete mať iba voľné živnosti alebo budete mať aj remeselné a viazané. V prípade voľných živností nie je potrebné dokladovať žiadne osobitné doklady. V prípade remeselných a viazaných živností je potrebné doložiť doklady preukazujúce vašu odbornú spôsobilosť, čo bude štandardne doklad o vzdelaní alebo potvrdenie o praxi, prípadne kombinácia viacerých dokladov. Čo sa týka miesta podnikania, v prípade, ak bude vaše miesto podnikania na adrese vášho trvalého bydliska, nebudete potrebovať k miestu podnikania doložiť žiadne osobitné doklady. V prípade, že budete mať miesto podnikania mimo adresy svojho trvalého bydliska, bude potrebné doložiť živnostenskému úradu aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorom bude musieť byť aj úradne overený podpis. Alternatívou k takémuto súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je doloženie nájomnej zmluvy alebo prípadne doloženie listu vlastníctva, pokiaľ ste vlastníkom danej nehnuteľnosti práve vy.

Ako živnostník môžem podnikať iba pod svojím menom alebo si môžem zapísať aj obchodné meno alebo značku? 

TH: Obchodné meno každého živnostníka je tvorené jeho menom a priezviskom. Je však možné za priezvisko živnostníka doplniť aj tzv. dodatok, ktorý by odlišoval jeho osobu, prípadne druh podnikania. Pri obchodnom mene je však dôležité povedať, že obchodné meno nesmie byť totožné s obchodným menom iného podnikateľa. Dôležité je tiež, aby obchodné meno nevzbudzovalo nejakú klamlivú predstavu o osobe živnostníka alebo vašom predmete podnikania.

Dá sa živnosť kompletne vybaviť aj online? 

TH: Áno, samozrejme. Môžete využiť portál slovensko.sk. Ide o štátny portál, cez ktorý môžete založiť rôzne typy podaní, vrátane podania na živnostenský úrad. Na takéto podanie budete potrebovať elektronický občiansky preukaz, na ktorom máte nahraté certifikáty na elektronický podpis, a taktiež budete potrebovať príslušný softvér na podpisovanie elektronických formulárov. Druhou možnosťou je využitie služieb rôznych komerčných spoločností, ktoré vám vedia vybaviť založenie živnosti online za vás. Pri tomto variante nebudete potrebovať žiadne elektronické certifikáty a ani navštevovať úrady.

Aké sú poplatky za vybavenie živnosti? 

TH: V prípade poplatkov treba v prvom rade rozlišovať to, či idete osobne na živnostenský úrad, alebo ohlasujete svoje živnosti elektronicky. Taktiež je potrebné rozlišovať poplatky za voľné živnosti a poplatky za remeselné a viazané. V prípade osobnej návštevy živnostenského úradu zaplatíte za každú voľnú živnosť 5 EUR a za každú remeselnú a viazanú živnosť 15 EUR. V prípade, ak teda pôjdete osobne na živnostenský úrad a zvolíte si 10 voľných živností, za každú z nich zaplatíte 5 EUR, čo by v súčte predstavovalo spolu 50 EUR. V prípade elektronického podania máte v prípade poplatkov dosť veľké výhody. Za voľné živnosti nedoplácate žiadne osobitné poplatky a za remeselné a viazané živnosti platíte iba polovicu poplatkov, čo je 7,50 EUR.

Je pri zakladaní živnosti rozdiel, ak budem svoje služby či produkty predávať do zahraničia?

TH: V prvom rade je potrebné túto otázku rozdeliť na dve časti. Tou prvou časťou je samotný proces založenia živnosti ako taký. V rámci procesu na založenie živnosti sa nerozlišuje, či budete svoje produkty predávať len na Slovensku alebo aj do zahraničia. Čo znamená, že štandardne živnostník, ktorý podniká na Slovensku, môže svoje produkty predávať aj do zahraničia. Druhá časť tejto problematiky však spočíva v samotnom platení DPH. V prípade, ak budete predávať tovar do zahraničia, môžu sa vás týkať isté osobitosti v prípade platenia DPH. Musíte v prvom rade posúdiť, či ste alebo nie ste platcom DPH, či váš zákazník je platca alebo nie je platca DPH v zahraničí a rovnako, kde je miesto dodania. Všetky tieto tri skutočnosti ovplyvňujú otázky platenia DPH. Keďže však ide o zložitejšiu problematiku, odporúčal by som vám, aby ste si pred samotným predajom do zahraničia u svojho účtovníka preverili, či máte splnené povinnosti vo vzťahu k daňovému úradu a registrácii DPH.

Aké ďalšie povinnosti si musím splniť po založení živnosti?

TH: Každý živnostník má v zásade tri rovnaké povinnosti. Potom môžu byť ďalšie povinnosti od prípadu k prípadu iné. Poďme najskôr na tie základné. Tým základným je ohlásenie samotnej živnosti. Následne musíte vznik živnostenského oprávnenia oznámiť svojej zdravotnej poisťovni. A posledná základná povinnosť je registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmu. Dobrou správou je to, že všetky tieto tri základné ohlasovacie povinnosti viete vybaviť už v rámci ohlásenia živnosti, a to vyplnením príslušných formulárov, resp. zakliknutím príslušných políčok v rámci elektronických žiadostí. Čo sa týka tých osobitých povinností, tie, samozrejme, závisia od prípadu k prípadu. Medzi základné povinnosti, ktoré sa týkajú veľkej časti živnostníkov, je samotné ohlásenie prevádzky. Prevádzkou sa rozumie miesto skutočného vykonávania živnosti. Čo v praxi znamená nejaká kancelária alebo obchod. V tom prípade musíte túto prevádzku ohlásiť jednak živnostenskému úradu, taktiež získať príslušné povolenia na hygienu, v niektorých prípadoch, samozrejme, postačuje aj oznamovacia povinnosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva a taktiež treba mať svoju prevádzku aj správne označenú.

Čo robiť, keď prechádzam na živnosť zo zamestnania?

TH: V prípade, ak už máte pracovný pomer ukončený, týkajú sa vás úplne štandardné povinnosti živnostníka ako takého, čo znamená, že musíte v prvom rade ohlásiť svoju živnosť, oznámiť vznik živnostenského oprávnenia zdravotnej poisťovni a registrovať sa na daňovom úrade.

Môžem mať živnosť aj popri zamestnaní? Aké mám vtedy povinnosti?

TH: Základná odpoveď na túto otázku je tá, že áno, môžete mať živnosť aj popri zamestnaní, avšak za istých okolností sa vás môžu týkať rôzne špecifiká. V prvom rade si musíte ujasniť, či činnosť, ktorú chcete vykonávať, nemá vo vzťahu k činnosti vášho zamestnávateľa konkurenčný charakter. V prípade, ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, a teda pracujete na pracovnú zmluvu, týka sa vás tzv. zákaz konkurencie. To znamená, že môžete podnikať v rovnakom predmete podnikania len s písomným súhlasom svojho zamestnávateľa. V prípade, ak nie ste zamestnancom na pracovnú zmluvu, alebo idete vykonávať nejakú činnosť, ktorá nemá konkurenčný charakter voči vášmu zamestnávateľovi, tak takýto písomný súhlas nepotrebujete. Druhá rovina tejto otázky spočíva v samotnom platení odvodov. V tejto oblasti má zamestnanec, ktorý chce mať zároveň aj živnosť, isté výhody. Tá základná výhoda je tá, že sa na vás nevzťahuje tzv. minimálny vymeriavací základ, teda minimálne zdravotné odvody. Čo znamená, že vy síce odvody zo svojej živnosti platíte, ale len z toho, čo zarobíte. Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, v tomto prípade máte rovnaké povinnosti alebo výhody ako štandardný živnostník, čo znamená, že v prvom roku podnikania odvody do sociálnej poisťovne neplatíte.

Kedy musím začať platiť odvody?

TH: Odvody do zdravotnej poisťovne začínate platiť momentom, keď otvoríte svoje živnostenské oprávnenie. V prípade, že vám vznikne živnostenské oprávnenie v danom mesiaci, v tom prvom mesiaci platíte len pomernú výšku zdravotných odvodov a nasledujúce mesiace platíte výšku zdravotných odvodov v plnej výške. Splatnosť odvodov je do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. To znamená, že odvody za jún platíte do 8. júla. Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, tu sa hovorí, že živnostník neplatí poistenie prvý rok podnikania. Rád by som to však detailnejšie vysvetlil. Nemusí to byť vždy celý rok. V niektorých prípadoch neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne aj viac ako 12 mesiacov, niekedy je to aj menej ako 12 mesiacov. To, ako dlho neplatíte odvody, záleží najmä od toho, kedy vzniklo vaše živnostenské oprávnenie. Ak vzniklo napr. v januári daného roka, tak prvýkrát sa vaša odvodová povinnosť do soc. poisťovne bude posudzovať až 1. 7. nasledujúceho roka. Pri odvodoch do soc. poisťovne totiž platí to, že odvodová povinnosť sa posudzuje štandardne k 1. 7. nasledujúceho roka a posudzujú sa príjmy, ktoré ste dosiahli v predchádzajúcom roku. Čiže ak si založíte živnosť v januári, neplatíte odvody, resp. vaša odvodová povinnosť sa bude posudzovať až 1. 7. nasledujúceho roka. Ak by ste si založili živnosť napr. v decembri daného roka, tak vaša odvodová povinnosť sa opäť bude posudzovať 1. 7. nasledujúceho roka, čiže v takomto prípade by ste odvody neplatili len 7 mesiacov.

Ako si môžem odvody znížiť?

TH: V prvom rade myslite na svoje príjmy počas celého roka. Pretože vaša odvodová povinnosť bude závisieť od toho, aké príjmy ste dosiahli počas predchádzajúceho roka. To znamená, že vhodnou kombináciou napr. živnosti a zamestnania si viete svoje odvody optimalizovať. Druhá možnosť je výber vhodného začatia podnikania. Ak začnete podnikať v januári, nebudete platiť sociálne odvody až do 1. 7. nasledujúceho roka. V inom prípade, ak by ste začali podnikať napr. v decembri, rovnako by ste neplatili sociálne odvody do 1. 7. nasledujúceho roka. Ak teda uvažujete nad založením živnosti na konci kalendárneho roka, je dobré zvážiť to, či neposunúť založenie živnosti práve na január, aby ste takto získali možnosť neplatiť sociálne odvody až do 1. 7. nasledujúceho roka.

Akým spôsobom viem inkasovať svoje tržby, resp. kedy mám povinnosť používať registračnú pokladnicu?

TH: Máte v zásade dve možnosti. Tou prvou je, že inkasujete svoje tržby bezhotovostne na svoj podnikateľský účet. V takom prípade nie ste povinný mať zriadenú eKasu. Tá druhá možnosť je, že za svoje tovary alebo služby prijímate platby v hotovosti, resp. platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, čím sa rozumie platobná karta alebo napr. stravovacie poukážky. V takom prípade, až na zopár výnimiek, máte povinnosť používať eKasu. Tie výnimky, kedy ju požívať nemusíte, sú najmä v prípade predaja rôznych špecifických produktov, ako je napr. predaj kolkov, poštových cenín a podobne, alebo predaj tovaru cez automaty. Čo sa týka eKasy, máte dve možnosti. Buď využijete bezplatnú aplikáciu vytvorenú štátom, t. j. tzv. virtuálna registračná pokladnica, alebo využijete niektoré z komerčných riešení eKasy.

Kedy treba živnosť prerušiť, prípadne pozastaviť?

TH: Pozastavenie živnosti sa často používa napr. pri rôznych sezónnych prácach alebo v prípade, ak viete, že po dlhší čas nebudete z rôznych dôvodov podnikať. Pri pozastavení živnosti totiž platí, že ju môžete pozastaviť kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu. Po novom už platí, že boli zrušené aj akékoľvek minimálne a maximálne obdobia, po ktoré môžete živnosť pozastaviť. To znamená, že aktuálne môžete pozastaviť živnosť na akýkoľvek dlhý čas. Výhodou pozastavenia živnosti je to, že momentom pozastavenia živnosti prestávate platiť odvody do zdravotnej poisťovne ako živnostník, resp. odvody do Sociálnej poisťovne, a taktiež preddavky na dane. Pri zdravotných odvodoch je však dôležité povedať, že možno vám vznikne povinnosť odvádzať zdravotné odvody z iného titulu. Preto je dôležité vedieť, aké sú vaše odvodové povinnosti do zdravotnej poisťovne aj po pozastavení živnosti.

Kedy ma čaká prvé daňové priznanie a na čo sa mám pripraviť?

TH: Živnostník podáva daňové priznanie po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, a to do konca marca. Lehotu podania daňového priznania si živnostník môže predĺžiť v zásade o 3 kalendárne mesiace, prípadne, ak má príjmy aj zo zahraničia, tak o 6 kalendárnych mesiacov. Predĺženie lehoty podania daňového priznania musí živnostník vykonať prostredníctvom oznámenia daňovému úradu, a to v lehote na podanie riadneho daňového priznania. Čo sa týka samotného daňového priznania, živnostník v ňom bude uvádzať svoje výdavky a príjmy. Práve v oblasti výdavkov má živnostník jednu obrovskú výhodu, a to, že sa môže rozhodnúť, či pri výdavkoch bude uplatňovať tzv. reálne výdavky alebo si uplatní tzv. výdavky paušálom. Paušálne výdavky si môže uplatniť až do výšky 60 %, najviac však do výšky 20 000 EUR.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/clanky/ako-zacat-so-zivnostou/