1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Živnostenský účetTB
 6. /
 7. Fakturácia

Manuál „Fakturácia ľahko
a prehľadne.“

Žiadny živnostník sa nezaobíde bez fakturácie. Môže sa to javiť ako administratívna záťaž, avšak bez toho žiadne podnikanie jednoducho nejde. V tomto článku sa pozrieme na to, čo všetko musí faktúra obsahovať, aby bola použiteľná v účtovníctve a ako si fakturáciu čo najviac uľahčiť.

Faktúra a jej náležitosti

Definícia hovorí, že faktúra slúži ako daňový doklad pre daňovníka alebo obchodného partnera. Na to, aby to tak naozaj bolo, musí spĺňať niekoľko nevyhnutných náležitostí.

 • číslo faktúry - podľa zákona musí byť zachovaná postupnosť v rámci číselného radu a to rovnaká počas celého roka. Ak prvú faktúru vystavíte 10. 1. 2021, prvá faktúra bude mať číslo napríklad 2021001. Druhá faktúra musí mať teda číslo 2021002 a tak ďalej.

 Tip pre vás

Môžete si však vytvoriť aj viac číselných radov, ak chcete mať roztriedené faktúry napríklad podľa toho, či ste fakturovali na Slovensko (tuzemsko) alebo do zahraničia.

 • identifikačné údaje dodávateľa (živnostníka) - meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO a DIČ, prípadne aj IČ DPH ak ste platiteľom DPH a v neposlednom rade aj číslo podnikateľského účtu v tvare IBAN;
 • identifikačné údaje odberateľa (zákazníka);
 • forma úhrady (v hotovosti, bankovým prevodom, dobierka);
 • dátumy (v hotovosti, bankovým prevodom, dobierka);
 • dodania – dátum, kedy bola služba / tovar dodaná zákazníkovi
 • vystavenia – dátum, kedy ste faktúru vystavili
 • splatnosti – dátum, do ktorého má byť faktúra uhradená. Dátumy splatnosti sú v štandardnej dĺžke 7 alebo 14 dní. Minimálna dĺžka splatnosti nie je stanovená, čiže splatnosť môže byť aj 2 dni. Každý si dĺžku splatnosti faktúry môže určiť podľa vlastnej potreby, avšak podľa zákona nemôže presiahnuť dĺžku 60 dní. Dlhé splatnosti sa odporúčajú dávať len pri väčších objednávkach.
 • názov a množstvo fakturovaných položiek - fakturované položky musia byť v súlade s predmetmi podnikania, ktoré máte ako SZČO vo svojom osvedčení o živnostenskom oprávnení
 • celková suma na úhradu.

 

 

Digitálne fakturačné programy

Pre začínajúcu SZČO je veľmi vhodné používať digitálne fakturačné programy, pretože uľahčujú prácu. SZČO si nemusí vytvárať vlastný dizajn faktúr a programy mu pomôžu správne vystaviť hneď prvú faktúru, pretože obsahujú všetky potrebné údaje, ktoré faktúra musí obsahovať. Pri prvej faktúre cez fakturačný program stačí zadať identifikačné údaje, IBAN a aký chceme číselný rad.

 

Ako na vystavenie prvej faktúry v digitálnom fakturačnom programe

 • zadáte svoje fakturačné údaje
 • zadáte fakturačné údaje odberateľa
 • nastavíte si číselný rad faktúr, napr. 2021001
 • zvolíte variabilný symbol - ten tvoria iba čísla a zväčša je rovnaký ako číslo faktúry
 • zadáte svoje číslo účtu, ideálne v tvare IBAN, na ktoré má zákazník faktúru uhradiť
 • zvolíte dátum vystavenia a dátum dodania
 • nastavíte dátum splatnosti podľa potrieb (maximálne 60 dní)
 • zadáte názov položky, ktorú idete fakturovať spolu s množstvom a mernou jednotkou a tiež cenu za mernú jednotku
 • uvediete zľavu v prípade, že ste sa na nej dohodli so zákazníkom
 • viete pridať aj ďalšie položky podľa možností a potrieb – napríklad si do programu nahráte logo a podpis

 

Prehľad vo vystavených a uhradených faktúrach

Keď vám faktúru zákazník uhradí, jednoducho ju označíte v programe ako uhradenú. Fakturačný program vám umožňuje sledovať a získavať reporty o tom, koľko faktúr máte ešte neuhradených a naopak, koľko je už uhradených.

Pokiaľ vám zákazník nezaplatil v dátume splatnosti, môžete mu zaslať upomienku k danej faktúre emailom.

 

Základné funkcionality a výhody fakturačných programov

Aj úplne obyčajné a základné funkcionality digitálnych fakturačných programov vám vedia uľahčiť život:

 • rýchle vystavenie faktúry bez potreby opakovaného ručného vypisovania mnohých údajov,
 • faktúra s QR kódom na úhradu,
 • odosielanie faktúr emailom,
 • automatické vystavovanie pravidelných faktúr,
 • automatické párovanie úhrad s faktúrami,
 • vytváranie upomienok,
 • evidencia objednávok a cenových ponúk,
 • skladová evidencia,
 • grafy a reporty (napr. vývoj fakturácie v čase)
 • jednoduché stiahnutie všetkých faktúr hneď pripravených na odoslanie účtovníkovi
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/fakturacia/