1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Prvý rok ako SZČO

Manuál “Prvý rok ako SZČO“

Začínate ako SZČO? Na začiatku vás čaká nejedna formalita či ohlasovacia povinnosť, no nemusí to pre vás automaticky znamenať zmätok a stres. Prinášame vám praktický manuál, vďaka ktorému ľahko získate prehľad a všetky potrebné informácie.

Založenie živnosti 

 

Ideálny spôsob, ako na to, je mať občiansky preukaz s čipom a čítačkou a pridelenými kódmi. Dá sa to, samozrejme, aj osobne na príslušnom živnostenskom úrade. V prípade voľnej živnosti je elektronické ohlásenie zadarmo a pri osobnom vybavovaní je poplatok 5 € za každý jeden predmet podnikania. V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je elektronický poplatok v sume 7,50 € a pri osobnom vybavovaní v sume 15€.

Od 1.7.2018 majú fyzické osoby - podnikatelia povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. To znamená, že pokiaľ si podnikateľ zakladá živnosť osobne a nemá občiansky preukaz s čítačkou, je potrebné, aby uzavrel dohodu o elektronickom doručovaní s príslušným daňovým úradom.

Ďalšia zákonná povinnosť, na ktorú je potrebné myslieť, je označenie miesta podnikania. Toto označenie by sa malo ideálne nachádzať aj na poštovej schránke alebo zvončeku.

 

Dodávanie služieb do zahraničia

V prípade, že budete dodávať služby do zahraničia, je potrebné registrovať sa na platcu DPH podľa paragrafu 7a zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.. Po registrácii dostanete IČ DPH, no nerobí to  z vás automaticky platiteľa DPH. Toto pridelené IČ DPH uvádzate iba v prípade, že fakturujete podnikateľom zo zahraničia.
(zdroj: https://www.ekonoom.sk/dph/som-zivnostnik-dodavam-sluzby-zahranicia/)

 

Založenie podnikateľského alebo živnostenského účtu

Podnikateľský účet síce nie je zo zákona povinný, avšak je to dôležité pre lepšie odlíšenie príjmov a výdavkov z podnikania a tých osobných. Určite je to lepšie aj pre prípadnú daňovú kontrolu.

 

 

Odvody a dane

Zdravotné poistenie

  • na rok 2021 je minimálne zdravotné poistné v sume 76,44 €, ktoré je splatné vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca, čiže poistné je splatné za mesiac pozadu (za mesiac január 2021 sa zaplatí zdravotné poistenie do 8.2.2021)
  • ak je SZČO zdravotne ťažko postihnutá, platí 50% z minimálnej sumy, a to je pre rok 2021 38,22 €
  • zdravotné poistenie je povinné platiť živnostník hneď od prvého dňa svojho podnikania
  • odvody do zdravotnej poisťovne sú vo výške 14% (7% pre ZŤP) z minimálneho vymeriavacieho základu (pre rok 2021 = 546 € - 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu)

 Sociálne poistenie

  • na rok 2021 je minimálne sociálne poistné v sume 180,99 €, ktoré je splatné vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca, čiže poistné je splatné za mesiac pozadu (za mesiac január 2021 sa zaplatí zdravotné poistenie do 8.2.2021)
  • rok podnikania nie je povinnosť platiť sociálne poistenie. Po vzniku tejto povinnosti, obdrží podnikateľ od Sociálnej poisťovne výmer odvodov.
  • odvody do Sociálnej poisťovne sú vo výške 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (pre rok 2021 = 546 € - 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu)
  • 33,15 % sa skladá z:
  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie,
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie,
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity

 V prípade, ak chce mať SZČO v budúcnosti nárok na dávku v nezamestnanosti, môže okrem vyššie uvedeného povinného poistného platiť dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti, vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

 Vznik povinného sociálneho poistenia (nemocenské a dôchodkové poistenie) sa posudzuje každý rok k 1. 7. alebo k 1. 10. ( ak bolo daňové priznanie podané v predĺženej lehote).

 

 Daňová evidencia a daňové priznanie

 Daňová evidencia

 Každý daňovník, teda aj SZČO, je povinný viesť si daňovú evidenciu aj keď si uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Táto evidencia by mala byť o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, zásobách a pohľadávkach. Na takúto evidenciu je postačujúci aj dokument EXCEL.

 

Paušálne výdavky

 

Paušálne výdavky si môžete uplatniť v roku 2021 vo výške 60 % z vašich príjmov z podnikania, maximálne do výšky 20 000 €. Je to najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma “preukazovania” výdavkov. Samozrejme v prípade, že vaše reálne výdavky nie sú vyššie. K paušálnym výdavkom si môžete prirátať aj zaplatené sociálne a zdravotné poistenie v danom roku.
Hranica pre uplatnenie si maximálne možných paušálnych výdavkov v sume 20 000 € je vtedy, ak vaše príjmy v danom roku nepresiahnu sumu 33 300 €. Pokiaľ vaše príjmy v danom roku budú v sume napr. 40 000 €, tak si môžete maximálne uplatniť 20 000 €, aj keď 60% zo 40 000 € je 24 000 €.

 

Podanie daňového priznania

SZČO podáva daňové priznanie vždy do 31.3. alebo po predĺžení do 30.6. nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia. Pre mnohých živnostníkov je výhodné si hneď po 1. roku podnikania predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a to kvôli neskoršiemu plateniu sociálneho poistenia.

 

Sadzby dane z príjmov

  • 15 % – ak príjmy za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €,
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 € (vrátane) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790€,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 € – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790€.

Nezdaniteľná časť základu dane je v roku 2021 v sume 4 511,43€ na rok (375,95€ na mesiac.)

 

Údaje potrebné pre vyplnenie daňového priznania

  • DIČ
  • SK NACE - hlavná, prevažná činnosť
  • údaje o daňovníkovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email) alebo aj prípadné údaje o manželke a deťoch
  • ak ste počas roka vykonávali aj závislú činnosť (pracovná zmluva, dohoda), potrebujete potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa
  • dosiahnuté príjmy z podnikania za daný rok
  • 60 % paušálnych výdavkov z príjmu alebo sumu preukázateľných výdavkov
  • preukázateľne zaplatené sociálne a zdravotné poistné
  • sumu pohľadávok na začiatku a konci zdaňovacieho obdobia (to je suma faktúr, ktoré ste síce vystavili v zdaňovacom období, avšak ešte ste za ne reálne neprijal peniaze)
  • subjekt, ktorému darujem svoje 2 % z daní

Pre zaplatenie dane daňovému úradu je potrebné, aby som si riadne uchoval dokument, kde mi daňový úrad poslal moje špeciálne číslo účtu a predčíslia účtov, na ktoré budem svoje dane platiť.

 

Porovnanie dvoch spôsobov výpočtu dane z príjmov fyzických osôb (živnostníkov) za rok 2020, ak príjmy neprevyšujú sumu 49 790€.

  Uplatnenie paušálnych výdavkov (60% z príjmov) Uplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy* 30 000 € 30 000 €
Výdavky** 18 000 € (60 % z 30 000 €) 12 000 €
Odvody do ZP a SP 4 000 € 4 000 €
Čiastkový základ dane (príjmy - výdavky - odvody) 8 000 € 14 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 511,43 € 4 511,43 €
Základ dane (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane) 3 488,57 € 9 488,57 €
Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 (sadzba 15%) 523,29 € 1 423,29 €

*Príjem - všetky peniaze, ktoré ste v danom roku reálne prijali na bankový účet alebo v hotovosti
**Výdaj (výdavok, výdavky) - všetky peniaze, ktoré ste vynaložili na svoje podnikanie v danom roku

 

Na jednoduché vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v sume 60% z príjmov môžete využiť stránku https://priznanie.digital/ , ktorá vám pripraví daňové priznania, ktoré viete nahrať rovno na finančnú správu

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/prvy-rok-ako-szco/