Kódex etického marketingu v RBI Group

Tatra banka ako člen medzinárodnej bankovej skupiny RBI Group prísne dodržiava etické normy marketingovej komunikácie schválené skupinou.

Normy, ktoré vychádzajú z Konsolidovaného ICC kódexu reklamnej a marketingovej komunikácie (Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice), stanovuje Kódex etického marketingu v RBI Group, ktorým sa v marketingovej komunikácii zaväzujú riadiť všetky útvary RBI Group.

Hlavným cieľom tohto dokumentu je konsolidácia vysokých etických noriem v marketingovej komunikácii, ktoré boli vytvorené s cieľom doplniť platné normy vyplývajúce z vnútroštátnej a medzinárodnej legislatívy.

Kódex je založený na princípoch, ktoré predstavujú tradičné východiská pre európske chápanie správania hráčov na trhu. Konkrétne ide o tieto:

  • transparentnosť
  • zodpovednosť
  • čestnosť vo vzťahu k spotrebiteľom a konkurentom
  • pravdovravnosť
  • rešpektovanie a ochrana práv spotrebiteľov a ich súkromia, ako aj ochrana osobných údajov a dôvernosť
  • sociálna zodpovednosť
  • zvláštna starostlivosť pri marketingovej komunikácii zameranej na deti alebo mládež, alebo marketingovej komunikácii, v ktorej deti a mládež vystupujú
  • starostlivosť o ekológiu a ochrana životného prostredia
  • korporátna identita
  • iné.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/kodex-etickeho-marketingu-rzb-group/