1. O banke
 2. /
 3. Dôležité dokumenty
 4. /
 5. Kódex etického marketingu v RBI Group

Kódex etického marketingu v RBI Group

Tatra banka ako člen medzinárodnej bankovej skupiny RBI Group prísne dodržiava etické normy marketingovej komunikácie schválené skupinou.

Normy, ktoré vychádzajú z Konsolidovaného ICC kódexu reklamnej a marketingovej komunikácie (Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice), stanovuje Kódex etického marketingu v RBI Group, ktorým sa v marketingovej komunikácii zaväzujú riadiť všetky útvary RBI Group.

Hlavným cieľom tohto dokumentu je konsolidácia vysokých etických noriem v marketingovej komunikácii, ktoré boli vytvorené s cieľom doplniť platné normy vyplývajúce z vnútroštátnej a medzinárodnej legislatívy.

Kódex je založený na princípoch, ktoré predstavujú tradičné východiská pre európske chápanie správania hráčov na trhu. Konkrétne ide o tieto:

 • transparentnosť
 • zodpovednosť
 • čestnosť vo vzťahu k spotrebiteľom a konkurentom
 • pravdovravnosť
 • rešpektovanie a ochrana práv spotrebiteľov a ich súkromia, ako aj ochrana osobných údajov a dôvernosť
 • sociálna zodpovednosť
 • zvláštna starostlivosť pri marketingovej komunikácii zameranej na deti alebo mládež, alebo marketingovej komunikácii, v ktorej deti a mládež vystupujú
 • starostlivosť o ekológiu a ochrana životného prostredia
 • korporátna identita
 • iné.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/kodex-etickeho-marketingu-rzb-group/