Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

| 22.10.2019

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 25.11.2019 nadobudnú účinnosť zmenené Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“).

Vyššie uvedený dokument mení Tatra banka, a.s. z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj ďalších okolností týkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb, pričom nastávajúce zmeny zahŕňajú predovšetkým:

  • Úpravu ustanovení týkajúcich sa spôsobu identifikácie klienta pri komunikácií s bankou v zmysle OPCM.
  • Vypustenie ustanovení ohľadne komisionárskeho obstarávania obchodov s komoditnými derivátmi vzhľadom na to, že Tatra banka, a.s. už viac nerealizuje takýto druh obchodov.

V prípade, že s jeho zmenou nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť príslušný zmluvný vzťah s Tatra bankou, a.s. Ak Tatra banke, a.s. nedoručíte písomnú výpoveď najneskôr do 24.11.2019, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené OPCM tak, ako ich navrhla Tatra banka, a.s.

Viac informácií o zmenách vám poskytneme na telefónnom čísle +421 2 5919 2044. Úplne znenie OPCM je vám od 25.10.2019 k dispozícii v obchodných priestoroch Tatra banky, a.s. a na webovom sídle banky.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/oznamenie-zmene-obchodnych-podmienok-capital-markets-tatra-banky/