1. O banke
  2. /
  3. Podporujeme

Podporujeme

Tatra banka v rámci svojich sponzoringových aktivít a rovnako tak grantových programov a spolupráci vlastnej nadácie (Nadácie Tatra banky) podporuje oblasti s veľkým množstvom talentu, nadania, intelektu a inovatívnosti. Preto sa už vyše dvadsať rokov venujeme podpore slovenskej umeleckej tvorby, dizajnu, vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a v poslednom období aj vzdelávaniu a rozvoju v oblasti digitálnych technológii.

Nadácia Tatra banky

Tatra banka si zvolila za dominantnú oblasť v rámci spoločensky zodpovedného správania (CSR) oblasť filantropie.

V roku 2004 preto založila vlastnú nadáciu – Nadácia Tatra banky, ako svoju filantropickú inštitúciu.

Nadácia Tatra banky dlhodobo podporuje vysokoškolské a stredoškolské vzdelávanie, vzdelávanie a rozvoj v oblasti digitálnych technológií, umenie a dizajn.

Je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť – pre všetkých, ktorí chcú sa chcú rozvíjať a byť vo svojom odbore najlepší.

Prostredníctvom grantových programov a spoluprác nadácia prináša nové inšpiratívne stretnutia so svetovými vedeckými odborníkmi – držiteľmi Nobelovej a Pulitzerovej ceny, podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých aj stredných školách, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov – zároveň vytvára atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie. Cenou Nadácie Tatra banky za umenie už 25 rokov oceňuje osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia. Zamestnancom Tatra banka Group poskytuje vlastné zamestnanecké grantové programy, ktorými podporuje darcovstvo a ich spoluprácu s neziskovými organizáciami.

Od svojho vzniku Nadácia Tatra banky podporila 4017 projektov vo výške 9 224 243 EUR.

Podporujeme slovenskú umeleckú tvorbu

Kontakt:

Eva Šinková, manažérka Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu
e-mail: eva_sinkova@tatrabanka.sk

Marcel Zajac, správca Nadácie Tatra banky | Centrum pre filantropiu
e-mail: zajac@changenet.sk

Sponzoringové partnerstvá

V poslednom období sme začali podporovať aj dizajn

Ako banka milujúca inovácie spolupracuje Tatra banka na konferenciách a eventoch zaoberajúcich sa témou start upov a inovácií.

Tatra banka sa v rámci svojej sponzoringovej stratégie rozhodla podporovať slovenskú umeleckú tvorbu, nakoľko si uvedomuje, že kvalitné a hodnotné umenie je obrazom vyspelej a kultivovanej spoločnosti, ktorej chce byť dôstojnou súčasťou.

Podpora umenia je nosnou oblasťou sponzoringových partnerstiev Tatra banky už vyše dve desaťročia. Sme dlhoročnými partnermi významných kultúrnych inštitúcií, naša nadácia poskytuje granty určené na podporu umeleckej tvorby a dizajnu. „Vlajkovou loďou“ sa však v tomto smere stalo oceňovanie talentu, nadšenia a práce slovenských umelcov, v súčasnosti známe pod názvom Cena Nadácie Tatra banky za umenie. Doposiaľ sme touto cenou ocenili 179 etablovaných umelcov a začínajúcich tvorcov.

V súčasnosti je Tatra banka generálnym partnerom našich dvoch najsilnejších kultúrnych inštitúcií – Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie. Taktiež je dlhoročným partnerom podujatí podporujúcich tvorbu dizajnérov.

Najnovšie trendy vo vzdelávaní podporujeme prostredníctvom zážitkového vyučovania s Fenoménmi sveta a k zlepšeniu finančnej gramotnosti u mladých ľudí prispievame za pomoci projektu Fenomény peniaze.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/podporujeme/