Bankový ombudsman Bankový ombudsman
 1. Pomoc a podpora
 2. /
 3. Bankový slovník
 4. /
 5. Bankový ombudsman

Kto je bankový ombudsman?

Bankový ombudsman alebo aj finančný ombudsman je nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou je mimosúdne riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi. Zriaďovateľom tohto orgánu môže byť centrálna banka, banková asociácia alebo aj parlament. Kompetencie a právomoci bankového ombudsmana sa líšia v závislosti od krajiny. 

Na Slovensku bol bankový ombudsman zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Tento inštitút však zanikol a bol nahradený Inštitútom alternatívneho riešenia sporov SBA. 

Cieľom alternatívneho riešenia sporov (ARS) je nájsť zmierlivé riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody, ktorá sa stáva podpisom všetkých strán sporu právne záväznou.  

Pokiaľ medzi stranami sporu nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu a ARS preukáže, že došlo k porušeniu spotrebiteľských práv, konanie sa ukončí vydaním odôvodneného stanoviska, ktoré obsahuje právne informácie súvisiace s predmetným sporom. Odôvodnené stanovisko nemá záväznú povahu, môže však napomôcť spotrebiteľovi pri vypracovaní žaloby na začatie súdneho konania. Možnosť obrátiť sa v tej istej veci na súd po ukončení ARS tým nie je dotknutá.

Ak spĺňate nasledovné podmienky, môžete sa obrátiť na Inštitút ARS SBA:

 • Ak ste spotrebiteľ fyzická osoba nepodnikateľ (s výnimkou ust. § 44d Zákona o platobných službách), nekonajúci v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania, ktorý sa domnieva, že banka, poskytovateľ platobných služieb alebo člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky porušili jeho práva.
 • Podstúpili ste k predmetu sporu vo finančnej inštitúcii reklamačné konanie, ktoré dokladujete listinnými dôkazmi, reklamačné konanie bolo ukončené.
 • Požiadali ste o nápravu a finančná inštitúcia zaujala k žiadosti o nápravu svoje stanovisko.
 • Návrh smeruje voči banke, poskytovateľovi platobných služieb alebo členovi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Návrh môžete podať:

 • online na e-mailovej adrese: [email protected]
 • písomne na adrese: BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
 • ústne do zápisnice: BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto (po predchádzajúcej telefonickej dohode)

K návrhu je potrebné predložiť:

 • Fotokópiu reklamácie
 • Vyjadrenie finančnej inštitúcie  k reklamácii
 • Žiadosť o nápravu 
 • Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
 • Dôkaz o tom, že ste finančnú inštitúciu kontaktovali bezvýsledne, v prípade, že finančná inštitúcia neodpovedala na reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa jej prijatia
 • Fotokópie všetkých dokladov, ktoré sa predmetného sporu týkajú, najmä zmluvnú dokumentáciu, komunikáciu s finančnou inštitúciou a listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia uvádzané v návrhu.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/bankovy-ombudsman/