1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník

Bankový slovník najpoužívanejších pojmov

A

Americká hypotéka

Americká hypotéka je typ úveru, pri ktorom požičané peniaze môžu byť použité na akýkoľvek účel. Založenie nehnuteľnosti v prospech banky je povinné, vďaka čomu však klient získa, oproti spotrebným úverom, výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Výška úveru je limitovaná hodnotou založenej nehnuteľnosti určenej bankou a preukázaním schopnosti žiadateľa úver splácať. Dĺžka splácania je od 1 do 20 rokov.

B

Bezúročné obdobie

Pojem sa spája s využívaním kreditných kariet. Bezúročné obdobie je obdobie, počas ktorého majiteľ karty neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Banky dĺžku tohto obdobia stanovujú rôzne, zvyčajne trvá 30 až 50 dní.

BIC/SWIFT kód

Skratka BIC označuje identifikačný kód finančnej inštitúcie, ktorý sa uvádza pri vykonávaní finančných transakcií. Pozostáva z 8 až 11 znakov, zväčša z písmen, ktoré uľahčujú rozoznávanie bánk najmä v prípade zahraničných platieb. BIC sa zvykne označovať aj ako SWIFT kód.

BIC/SWIFT Tatra banky je TATRSKBXXXX.

C

Celkový úverový rámec (CÚR)

Celkový úverový rámec predstavuje výšku finančných prostriedkov, ktoré môže klient čerpať z kreditnej karty. Výška limitu závisí od typu kreditnej karty.

Cenný papier

Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

D

Digitálne bankovníctvo 

Táto forma bankovníctva klientom umožňuje riešiť akékoľvek požiadavky a potreby online. Jednotlivé operácie sú dostupné na jednom mieste. Klient ich tak môže vykonávať samostatne, nonstop podľa vlastnej potreby, pričom svoje financie manažuje mobilom, tabletom alebo hodinkami. Jednotlivé úkony zaberú vždy len pár minút, pretože technológie digitálnej banky sú založené na princípe užívateľskej prehľadnosti a jednoduchej grafike. 

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok predstavuje celkovú sumu peňazí na bežnom účte, ktorými zákazník disponuje. Môže nimi uskutočňovať ďalšie prevody, výbery či vklady. V disponibilnom zostatku je zahrnutý už aj debet, čiže povolené prečerpanie.

H

Hypotekárny úver/Hypotéka

Hypotekárny úver alebo hypotéka je úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou. Je vhodná pre tých, ktorí chcú využiť hypotéku na kúpu, výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu nehnuteľností, zároveň ju možno využiť na splatenie iných účelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou. Výška úveru je limitovaná hodnotou založenej nehnuteľnosti určenej bankou a preukázaním schopnosti žiadateľa úver splácať. Dĺžka splácania je od 4 do 30 rokov.

I

IBAN

IBAN (angl. International Bank Account Number) je zjednotená forma čísla bankového účtu, ktorá sa používa na medzinárodnej úrovni. Čísla IBAN poukazujú nielen na presný účet, ale aj na konkrétnu banku či krajinu. Slovenské banky používajú 24 miestny IBAN.

Inkaso/SEPA inkaso

Inkaso je jednorazový platobný príkaz na inkaso/SEPA inkaso, ktorý umožňuje pravidelne hradiť poplatky za služby, ktorých suma sa môže každý mesiac líšiť. Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby banke prikázala previesť finančné prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne prevedie finančné prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom dohodnutým medzi zákazníkom a príjemcom. Príjemcami v tomto prípade môžu byť napríklad mobilní operátori, vodárenská spoločnosť či elektráreň.

Internet banking

Ide o službu, ktorá prostredníctvom internetu umožňuje realizovať bankové úkony. Klient sa po prihlásení do služby môže informovať o výške zostatku na svojom účte, zriadiť si trvalý príkaz či posielať peniaze na iný účet bez toho, aby musel navštíviť pobočku banky.

K

Kreditná karta

Kreditná karta umožňuje uskutočňovať platby aj výber hotovosti, no na rozdiel od debetnej karty, sa neviaže na bežný účet. Klient na kreditnej karte nemá k dispozícii vlastné peniaze, ale môže čerpať prostriedky banky do bankou schválenej výšky. Kreditná karta je teda úverový produkt, z ktorého majiteľ čerpá financie. Výhodou kreditných kariet je bezúročné obdobie, počas ktorého držiteľ karty neplatí úroky.

N

Nákladové priemerovanie

Jav, z ktorého profituje investor pri pravidelnom sporení v podielových fondoch. Efekt spočíva v tom, že investor využíva trhové výkyvy vo svoj prospech. Ak cena podielu klesá, za fixnú čiastku investor nakúpi viac podielov. Keď cena opäť dosiahne pôvodnú úroveň, pozícia investora je lepšia. Výsledok rastie pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnôt podielu.

P

PIN kód

Personal Identification Number, v preklade znamená osobné identifikačné číslo, ktoré prislúcha každej platobnej karte. Tento štvormiestny číselný kód je určený výlučne držiteľovi karty. Pri používaní platobnej karty v bankomate, prípadne v platobnom termináli, je nevyhnutná identifikácia prostredníctvom PIN kódu.

Platobná karta

Platobná karta je platobný prostriedok, prostredníctvom ktorej majiteľ môže vyberať hotovosť tak z bankomatov. Platobné karty slúžia na úhradu platby za tovary a služby, ale aj na realizáciu platieb cez internet. Platobné karty vydáva banka svojim klientom, pričom rozlišuje debetnú a kreditnú kartu.

Poskytnutie/vydanie debetnej karty

K platobnému účtu sa viaže debetná karta, ktorú banka poskytuje zákazníkovi. Debetná karta je určená na výber z bankomatov a platbu v obchodoch, pričom klient využíva vlastné finančné prostriedky. Suma každej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka. Klient si na bežnom účte môže nastaviť povolené prečerpanie.

R

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje podiel všetkých nákladov spojených s úverom alebo pôžičkou. RPMN sa vyjadruje číselne v percentách, čím spotrebiteľovi poskytuje východisko pre porovnanie úverov a pôžičiek v danom roku. Do výpočtu vstupujú napr. výška úveru, poplatok za úver, úroková sadzba, ale aj poistenie nehnuteľnosti, náklady na kataster či poplatok za znalecký posudok. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší taký úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN.

T

Transakcia

Je každá finančná operácia (platba, výber hotovosti), vykonaná platobnou kartou alebo prostredníctvom karty.

Trvalý príkaz/Trvalý platobný príkaz

Trvalý príkaz je pokyn na realizáciu série platobných príkazov (úhrad) z účtu klienta v prospech rovnakého príjemcu. Suma, ktorú banka v pravidelných intervaloch podľa pokynov zákazníka prevádza na iný účet, zostáva rovnaká.

Ú

Úhrady/Platobné príkazy

Úhrada je jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhradu, pri ktorom banka prevedie finančné prostriedky z účtu zákazníka na iný účet. Pokyn na platobný príkaz vydáva zákazník a môže tak uskutočniť prostredníctvom internet bankingu, ale aj mobilom vďaka mobilnej aplikácii. Úhrady banka vykonáva vždy v súlade s pokynmi klienta.

Úrok

Je vopred dohodnutá suma vyplácaná tým, ktorí požičali svoje finančné prostriedky. Ide o výnos a môže ho platiť buď banka klientovi, alebo klient banke. Banka klientovi platí pri vkladoch. Väčšinou však úroky platia klienti banke a to v prípade, ak čerpajú úver.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je jedna z hodnôt vstupujúcich do výpočtu RPMN a predstavuje percentuálne vyjadrenie ceny pôžičky peňazí. Niekedy sa môžete stretnúť i s termínom úroková miera.

Úver

Predstavuje možnosť pôžičky, čiže spôsob využitia cudzích finančných prostriedkov pod podmienkou, že ich klient aj spolu s úrokmi vráti do vopred dohodnutého dátumu. Úver poskytuje banka a môže mať rôzne formy, ako napríklad bankové pôžičky, úvery poskytované dodávateľmi alebo cenné papiere. Klient úver spláca pravidelne prostredníctvom splátok, ktoré zahŕňajú aj úrok.

V

Vedenie účtu

Poskytovateľom účtu je banka, ktorá účet vedie. Účet je určený pre zákazníkov na vykonávanie platobných operácií. Banka si za poskytnutie bežného účtu v eurách a cudzej mene môže účtovať poplatky.

Voliteľné/povolené prečerpanie

Prečerpanie znamená povolené prečerpanie platobného (bežného) účtu, ktoré poskytne banka klientovi po posúdení stanovených kritérií. Vďaka tejto službe si klient môže požičať finančné prostriedky v prípade, že na účte nemá žiadne vlastné peniaze. Maximálna suma, ktorú si môže požičať, ako aj to, či mu bude banka účtovať poplatky a úrok, musia byť stanovené v zmluve. Odborne sa povolené prečerpanie označuje ako kontokorent. V hovorovej reči sa využíva výraz „ísť do mínusu.”

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/