1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník

Bankový slovník najpoužívanejších pojmov

A

Americká hypotéka

Americká hypotéka je typ hypotekárneho úveru, pri ktorom je potrebné založiť nehnuteľnosť v prospech banky. Klient tak vie získať financie bez dokladovania účelu, navyše s výhodnejšou sadzbou oproti spotrebným úverom. Výška úveru je limitovaná hodnotou založenej nehnuteľnosti určenej bankou a preukázaním schopnosti žiadateľa úver splácať. Splatnosť je štandardne od 1 do 20 rokov.

B

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je obdobie, počas ktorého dlžník neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Pojem sa spája predovšetkým s využívaním kreditných kariet. Banky dĺžku tohto obdobia pri kreditných kartách stanovujú rôzne, zvyčajne trvá 30 až 50 dní.

C

Celkový úverový rámec (CÚR)

Celkový úverový rámec predstavuje výšku finančných prostriedkov, ktoré môže klient čerpať z kreditnej karty. Výška úverového rámca kreditnej karty závisí od posúdenia schopnosti dlžníka splácať revolvingový úver (typ úveru, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane).

Cenný papier

Cenný papier predstavuje oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie. V minulosti mával najmä listinnú podobu, dnes dominuje elektronická forma. Medzi najznámejšie cenné papiere patria napríklad podielové listy podielových fondov, akcie či dlhopisy.

Centrálna banka

Centrálna banka je hlavná finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte alebo regióne. Vydáva peniaze, zvyšuje alebo znižuje úrokové sadzby, reguluje činnosť komerčných bánk. V eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

H

Hypotekárny úver/Hypotéka

Hypotekárny úver alebo hypotéka je úver na bývanie, pri ktorom je potrebné založiť nehnuteľnosť. Je vhodná pre tých, ktorí potrebujú financie na kúpu, výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Hypotéku je možné využiť aj na splatenie iných účelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou. Výška úveru je limitovaná hodnotou založenej nehnuteľnosti určenej bankou a preukázaním schopnosti žiadateľa úver splácať. Dĺžka splácania je štandardne od 4 do 30 rokov.

I

IBAN

IBAN (angl. International Bank Account Number) je medzinárodne platný tvar čísla bankového účtu. V platobnom styku slúži na presnú identifikáciu účtu príjemcu v danej krajine a banke.

K

Kreditná karta

Kreditná karta je platobný prostriedok, ktorý umožňuje realizovať bezhotovostné platby za tovary a služby, a tiež výbery hotovosti z bankomatov. 

Na rozdiel od debetnej karty sa neviaže na bežný účet klienta. Kreditná karta je úverový produkt, z ktorého držiteľ kreditnej karty čerpá finančné prostriedky do bankou schválenej výšky vo forme revolvingového úveru (typ úveru, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane). 

Výhodou kreditných kariet je bezúročné obdobie, počas ktorého držiteľ karty neplatí úroky.

P

PIN kód

PIN kód (angl. Personal Identification Number) je osobné identifikačné číslo, ktoré používame na prihlásenie alebo overenie. 

Tento štvormiestny kód je určený výlučne majiteľovi telefónu, používateľovi aplikácie či držiteľovi karty. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby ste ho s nikým nezdieľali a vždy ho uchovávali iba v pamäti. 

Pri jeho tvorbe by ste sa mali vyvarovať jednoduchým číselným kombináciám, ako sú napríklad 1234 alebo 1111, dátum narodenia či iné osobné údaje. 

Ú

Úhrady/Platobné príkazy

Úhrada alebo platobný príkaz je pokyn, ktorým klient dáva inštrukciu svojej banke na prevod finančných prostriedkov z jeho účtu na účet príjemcu. Klient môže zadať príkaz na platbu elektronicky, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, alebo osobne v pobočke banky. Banka realizuje platbu v súlade s inštrukciami, ktoré klient uviedol v platobnom príkaze.

Úrok

Úrok je cena za požičanie peňazí alebo výnos z investície. Pri vkladoch ho platí banka klientovi, pri poskytnutom úvere ho zaplatí dlžník banke. Pre dlžníkov čerpajúcich úver sa úrok najčastejšie vyjadruje ako ročné percento z výšky úveru. Toto percento je známe ako úroková sadzba úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba (úroková miera) je vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ktoré si uplatňuje banka z výšky čerpaného úveru na ročnom základe.

Úver

Úver alebo pôžička je suma peňazí, ktorú si požičiava klient od banky pod podmienkou, že dlžnú sumu splatí spolu s úrokmi vo vopred stanovenej lehote. Splácanie prebieha formou pravidelných mesačných splátok, väčšinou anuitných, ktoré zahŕňajú istinu a úrok. Podľa zabezpečenia možno úvery rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené. 

V

Voliteľné/povolené prečerpanie

Voliteľné prečerpanie alebo povolené prečerpanie je bezúčelový nezabezpečený úver, ktorý je poskytovaný ako finančná rezerva na bežnom účte. Majiteľovi účtu umožňuje pokračovať vo výbere peňazí aj v prípade, že na účte nemá dostatok vlastných prostriedkov.

Maximálna výška požičanej sumy, úrokovej sadzby ako aj poplatkov musí byť vopred zmluvne dohodnutá. Voliteľné prečerpanie je poskytované na dobu neurčitú a je splatné kedykoľvek na požiadanie. 

Úroky sa uhrádzajú len zo skutočne čerpanej sumy a len za obdobie jeho skutočného čerpania. Splatnosť úrokov je vždy v posledný kalendárny deň v mesiaci. 

Voliteľné prečerpanie sa označuje aj názvom kontokorent či povolený debet.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/