Konštantný symbol Konštantný symbol
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Konštantný symbol

Čo je konštantný symbol?

Konštantný symbol je 4-miestne identifikačné číslo, ktoré určuje ekonomický charakter platby a spôsob platenia alebo zúčtovania. 

Z pohľadu platiteľa ide o nepovinný údaj, avšak príjemca môže niekedy vyžadovať jeho vyplnenie. Najčastejšie sa používa pri platobnom styku s orgánmi štátnej a verejnej správy.

Zoznam najpožívanejších konštantných symbolov 

Platby za tovar a služby

0008 platby za tovar 
0108 platby za poľnohospodárske výrobky 
0308 platby za služby 

Vzťahy k štátnemu rozpočtu (ŠR) 

1018 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzťahu k ŠR 
1118 administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR 
3118 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 
1318 príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo ŠR 
2018 ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR 
3718 nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR 
3818 ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR 
5118 splátky úrokov a ostat. platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR 
5918 splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR 

Platby za dodávky investičnej povahy 

0028 platby za dodávky investičnej povahy 

Mzdové a ostatné osobné náklady 

0038 prostriedky na mzdy 
0138 zrážky z miezd 
0938 dávky sociálneho zabezpečenia 

Prevody medzi účtami toho istého klienta 

0068 prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady 
0168 splátky úverov a pôžičiek 
0968 ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta 

Pokladničné príjmy

0078 tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie 
0178 tržby za poskytnuté služby

Príjmy do ŠR z daní a poplatkov

1148 bežná záloha dane 
1348 doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 
1548 dodatočné daňové priznanie 
1748 vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie 
1948 zúčt. rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činn. 
2148 dodatočne vyrubená daň 
2948 paušál. daň - § 15 z. č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov 
3148 penále z kontroly 
3348 penále zo správy 
3548 penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly 
3748 penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy 
4948 vrátenie dane - nepriame dane 
5148 zvýšenie dane 
5348 nárok na odpočet dane 
5748 dodatočné daňové priznanie 
5948 zvýšenie dane - daňová inšpekcia 
6148 dodatočná platba z daňovej inšpekcie 
6348 pokuta z kontroly 
6548 pokuta zo správy 
6748 pokuty vyrubené daňovou inšpekciou 
6948 pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobit. účtu ŠR 
7148 penále z daňovej inšpekcie 
7348 úrok pri odklade platenia 
7548 exekučné náklady 
7748 úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku 
7948 blokové pokuty vyrubené daňovým úradom 
8148 platba (účtovaná súčasne s predpisom) 
8748 platba na vyrovnanie preplatku 

Ostatné finančné platby

0058 penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd 
2058 nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky) 
3058 predaj cenných papierov 
4058 vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny 
5058 ostatné obchody s cennými papiermi 
0158 hospodárstvo operatívne výdavky 
0358 platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt 
0558 finančné platby ostatné 
2558 úhrady poistných plnení poisťovňami 
3558 platby poistného poisťovniam 
0858 prechodne poskytnuté pôžičky 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/konstantny-symbol/