1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu 

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 13. júna 2023 s účinnosťou od 27. júna 2023 schválilo zmenu predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami podielového fondu Konzervatívny PLUS fondTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami fondu je zmena výšky odplaty za správu fondu, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií. 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu-4/