1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. O spoločnosti
  4. /
  5. Právne informácie TAM

Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tam.sk (ďalej len "internetová stránka") je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. (ďalej len "správcovská spoločnost").

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je správcovská spoločnosť.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Správcovská spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Správcovská spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

 

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

S cieľom zabrániť zneužitie správcovskej spoločnosti pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu má správcovská spoločnosť spolu s materskou spoločnosťou (Tatra banka, a.s.) a jej inými dcérskymi spoločnosťami vydanú Koncepciu ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EU, zákony Slovenskej republiky ako aj podzákonné normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka a jej dcérske spoločnosti uplatňujú ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom s cieľom, zabrániť ich zneužitie na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu je dostupná tu.

Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke www.tam.sk a dostupného v pobočkách Tatra banky, a.s.

Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., IČO: 35 742 968, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1689/B, kontakt: DIALOG Live, *1100 / 0800 00 1100 / +421 2 5919 1000  (ďalej len „TAM“ alebo „správcovská spoločnosť“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@tatrabanka.sk alebo písomne na adrese: DPO, Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

--- WJdocId-48409 ---
--- WJdocId-48386 ---
--- WJdocId-48410 ---
--- WJdocId-48411 ---
--- WJdocId-48412 ---
--- WJdocId-48413 ---
--- WJdocId-48414 ---
--- WJdocId-48415 ---
--- WJdocId-48416 ---
--- WJdocId-48417 ---
--- WJdocId-48418 ---
--- WJdocId-48419 ---
--- WJdocId-48420 ---
--- WJdocId-48421 ---

 

Politika začleňovania rizika udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s článkom 3 a článkom 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb zverejňuje nasledovné informácie:

Spoločnosť pri uskutočňovaní investičných rozhodnutí s majetkom v podielových fondoch posudzuje finančné charakteristiky aktív a faktory udržateľnosti. Faktory udržateľnosti sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti alebo záležitosti riadenia podnikov a štátov. Tieto faktory môžu mať vplyv na výkonnosť a riziká fondov.

Spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí pri investovaní s majetkom v podielových fondoch a posúdenie pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy je popísaný v prospektoch jednotlivých podielových fondov.

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Silný november pokračuje

Silný november pokračuje

Hlavné americké akciové indexy ťahajú štvortýždňovú víťaznú sériu. Dosiahne S&P 500 do konca roka svoje nové historické maximum? Tržby spoločnosti Nvidia sa strojnásobili, boom AI pokračuje. Black Friday odštartoval sviatočnú nákupnú sezónu.

Investičný komentár
Inflácia spomaľuje, akciová rely pokračuje

Inflácia spomaľuje, akciová rely pokračuje

Inflácia v USA klesá k 3-percentnej úrovni, ceny výrobcov klesajú ešte viac. Všetko nasvedčuje tomu, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb sa končí. Hlavné americké akciové indexy v reakcii na to rástli už tretí týždeň za sebou.

Investičný komentár
November zatiaľ akciám praje

November zatiaľ akciám praje

Hlavné americké akciové indexy rástli už druhý týždeň za sebou. S&P 500 a Nasdaq dosiahli najdlhšiu pozitívnu sériu za posledné dva roky. Šéf FED je odhodlaný dosiahnuť inflačný cieľ, nie je si však istý, či bolo urobené dosť.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/pravne-informacie/