1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. O spoločnosti

Slovník investora

A

Akcia

Je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciové riziko

Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Aktívne (ALFA) riešenia

Aktívne riešenia nemajú pevne stanovené, ako budú prostriedky investované. Správca fondu, na základe vývoja na trhu, sám rozhodne, či a kedy bude investovať do akcií, dlhopisov, peňažného trhu, realít, komodít a iných aktív, s cieľom vyhnúť sa negatívnemu vývoju na trhu a zabrániť takto významnému poklesu vašej investície. Správca fondu neustále prispôsobuje investície fondu vývoju na finančnom trhu, s cieľom dosiahnuť zhodnotenie bez ohľadu na situáciu na trhu.

ALFA

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom k benchmarku. Pri rovnakej výkonnosti fondu a benchmarku je alfa rovná 0. ALFA je generovaná aktívnou správou.

Alikvótny úrokový výnos

Cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AUV.

Alokácia aktív

Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, obligácie, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Napríklad akcie ponúkajú najvyšší výnos, ale sú tiež nositeľmi najvyššieho rizika strát. Obligácie nie sú natoľko lukratívne, ale ponúkajú oveľa väčšiu stabilitu ako akcie. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

B

Backtest

Overovanie investičných stratégií na historických dátach.

Bear market - Medvedí trh

Situácia na akciovom trhu, keď akcie všeobecne klesajú.

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

BETA

Popisuje závislosť výkonnosti fondu na vývoji trhu (benchmarku fondu). Meria relatívnu mieru rizika, resp. citlivosť fondu na výkonnosť benchmarku. Pohyb benchmarku smerom nahor alebo nadol vyvolá „beta násobok" pohybu fondu rovnakým smerom.

  • β > 1: fond sa vyvíja dynamickejšie ako trh
  • β = 1: fond kopíruje vývoj trhu
  • β < 1: fond sa vyvíja menej dynamickejšie ako trh

Bežný pokles

Vyjadruje maximálnu výšku poklesu hodnoty investície, ktorú investičná stratégia mohla počas odporúčaného investičného horizontu dosiahnuť v 95 % meraných prípadoch.

Blue chips

Najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.

Broker

Firma alebo jednotlivec, ktorá obchoduje s určitými nástrojmi, poberajúca províziu za uzatvorené obchody. Broker nezaujíma pozíciu na trhu.

Bull Market - Býčí trh

Situácia na akciovom trhu, kde ceny akcií všeobecne rastú.

Burza cenných papierov

Obchodné miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi podľa platných pravidiel a burzových predpisov.

C

Cenný papier

Je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

Cost averaging effect – nákladové priemerovanie

Jav, z ktorého profituje investor pri pravidelnom sporení v podielových fondoch. Ak cena podielu klesá, za fixnú čiastku nakúpi investor viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, pozícia investora je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využíva investor vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnoty podielu. Tento jav je známy ako "nákladové priemerovanie" - COST AVERAGING EFFECT.

CPPI

Metóda Constant Proportion Portfolio Insurance, ktorá sa používa pri zaistených fondoch na taktické riadenie podielu akciových investícií. Pri uvedenej metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom model pri tomto výpočte používa konštantnú premennú (v prípade DPI modelu sa používa variabilná premenná).

CREDIT - DEFAULT SWAP (CDS)

Patrí medzi kreditné deriváty. Predstavuje záväzok predávajúceho CDS kompenzovať kupujúceho v prípade kreditného zlyhania nejakého subjektu.

Čistá hodnota majetku fondu (ČHA, Net Asset Value - NAV)

Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

D

Defenzívne akcie

Defenzívne akcie - sú to podiely v spoločnostiach, ktoré sú pomerne imúnne voči vzostupom a poklesom hospodárskej aktivity. Tieto akcie majú trvale stále príjmy v porovnaní s inými akciami. Ich kurzy majú tendenciu kolísať menej než kurzy iných akcií. Tieto akcie sú menej riskantné než cyklické akcie. Príklady defenzívnych skupín akcií zahŕňajú tabakový priemysel, potravinársky priemysel a výrobu liečiv. Investori by mali nakupovať tieto akcie vtedy, keď predpokladajú poklesy na trhu.

Depozitár

Banka alebo pobočka zahraničnej banky. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Depozitár je zodpovedný za správne určenie čistej hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.

Depozitný certifikát

Krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Derivát

Derivát je cenný papier, ktorého hodnota je odvodená („derivovaná") z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií. Príkladom derivátov sú futures, opcie a pod. Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia proti riziku poklesu.

Diverzifikácia

Rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia (resp. portfólia podielového fondu).

Dividenda

Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku spoločnosti. V prípade podielových fondov sa tak zvykne označovať podiel majiteľa podielových listov fondu na výnosoch podielového fondu.

Dlhopis

Je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený pevne (napr. 10 %) alebo pohyblivo (napr. EURIBOR + 0,5 %). Cena dlhopisu s pevne stanoveným kupónom (rovnako aj kurz fondu investujúceho do takýchto dlhopisov) klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastie.

Durácia

Ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.

E

ECB

ECB - Európska centrálna banka

Emisie podielových listov

Podielové listy každého podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách, ktoré sa od seba môžu odlišovať napr. druhom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde ale kombináciou uvedených charakteristík.

Emitent

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

EPS

Earnings per share, predstavuje pomerový ukazovateľ čistého zisku na počet akcií. Má význam pre držiteľov akcií ako odhad možných dividend.

ESG / ESG Investovanie

Téma spoločenskej zodpovednosti alebo spoločensky zodpovedného prístupu k podnikaniu je novým megatrendom. Najčastejšie je spájaná so skratkou ESG, pochádzajúcou z anglických slov Environment (životné prostredie), Social (spoločnosť), Governance (riadenie). Ide o súbor faktorov, ktoré sú v rámci spoločenskej zodpovednosti posudzované pri hľadaní investičných príležitostí (skúma sa napr. to, ako sa firma správa k životnému prostrediu, svojim zákazníkom, zamestnancom či dodávateľom, k samotnej spoločnosti či svojmu okoliu). 

Environment - znižovanie emisií CO2, obnoviteľné zdroje, odpadové hospodárstvo, globálne otepľovanie, klimatické zmeny

Social - spoločenská angažovanosť, sociálne kritériá, ochrana spotrebiteľa, ľudské práva, rovnoprávnosť, práva zvierat, podpora komunity, nezneužívanie detskej práce

Governance - firemná kultúra, boj proti korupcii, transparentnosť, vzťah k akcionárom, zákazníkom a zamestnancom 

Zodpovedný prístup k podnikaniu neunikol pozornosti investičnej sféry. Investovanie do spoločensky zodpovedných firiem, nazývané aj ako „ESG investovanie“ či „zelené investovanie“, je celosvetovým fenoménom. V tejto súvislosti sme uviedli Fondy pre modrú planétuTB, investujúce do spoločensky zodpovedných firiem.

ETF (verejne obchodované fondy)

Exchange traded funds predstavujú finančné nástroje obchodované na burze, medzi ich výhody patrí nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

EURIBOR/EURIBID

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).

F

FED (Federálny rezervný systém)

Centrálny bankový systém USA, ktorý pozostáva z Rady federálneho rezervného systému (Federal Reserve Board) a 12-tich federálnych rezervných bánk. Často sa pod skratkou FED rozumie aj FOMC - Výbor pre operácie na voľnom trhu, ktorý rozhoduje o ponechaní alebo zmene úrokových sadzieb.

Finančná páka

Finančná páka vyjadruje pomer celkových aktív k vlastnému majetku.

Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Fond fondov

Predstavuje podielový fond, ktorý neinvestuje priamo do dlhopisov alebo akcií, ale investuje do iných podielových fondov.

Fundamentálna analýza

Analýza, ktorá sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá je porovnávaná s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo je ocenená správne. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.).

Futures

Dohoda o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva komodity alebo cenného papiera v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz medzi predávajúcim a kupujúcim. Futures kontrakt sa odlišuje od opcie, pretože opcia zakladá právo kúpiť alebo predať, zatiaľ čo futures kontrakt je prísľub skutočného uskutočnenia transakcie. Futures patrí do triedy cenných papierov nazývaných deriváty, ktorých názov pochádza z faktu, že tieto cenné papiere odvodzujú svoju cenu od hodnoty podkladovej investície.

H

Hedge fondy

Súkromné investičné združenia, ktorých základná úloha je maximalizácia zisku cestou využitia rizikových investičných špekulatívnych stratégií a odvodených cenných papierov. Na rozdiel od podielových fondov, ktoré fungujú v rámci prísnych regulačných noriem a nemajú právo robiť vysoko rizikové operácie, hedžové fondy sú veľmi pružné vo výbere stratégií a nástrojov investovania. Minimálna veľkosť investície do týchto fondov je zvyčajne 1 mil. USD.

Hodnotové investovanie

Za otca hodnotového investovania je považovaný Benjamin Graham, jeden z najväčších investorov všetkých čias. Podstata hodnotového investovania podľa Grahama spočívala v presvedčení, že každá investícia má svoju vnútornú hodnotu, ktorá sa spravidla odlišuje od jej ceny. Graham odporúčal uskutočňovať iba také investície, ktorých hodnota je podstatne vyššia ako cena, ktorú investor za ňu zaplatí. Veril v dôkladnú analýzu, ktorú by sme mohli nazvať fundamentálnou či účtovnou analýzou. Hľadal spoločnosti so silnou bilančnou stránkou alebo len s malým zadlžením, s nadpriemernou maržou zisku a dostatkom príjmov.

Hypotekárny záložný list (HZL)

HZL je dlhový cenný papier, pričom dlžníkom je banka, ktorá HZL vydáva a ich predajom získava peňažné prostriedky na poskytovanie hypotekárnych úverov. HZL môže vydávať iba banka, ktorá má licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov.

I

Information Ratio

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.

Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Investičný horizont

Doba investovania. Pod investovaním, v pravom zmysle slova, rozumieme investičný horizont dlhší ako 1 rok. Investičný horizont môže byť krátkodobý (do 1 roka), strednodobý (od 1 do 5 rokov), dlhodobý (od 5 rokov). Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu.

IPO (Initial Public Offer)

Proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN (International Securities Identification Numbering)

Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. Toto zvláštne kódové číslo je pridelené každému verejne obchodovateľnému cennému papieru.

K

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

Kľúčové informácie pre investorov (KII)

Jeden z troch zákonom stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý štandardný podielový fond (ďalšie sú štatút a predajný prospekt). Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Má štandardizovaný rozsah, dve strany A4 formátu. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie. Dokument nahrádza zjednodušený predajný prospekt (prechodné obdobie do 30.6.2012).

Konto podielnika

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov otvorený a vedený Depozitárom. Na Konte podielnika sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

Korekcia

Negatívna cenová reakcia, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať aj ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.

Korelácia

Korelácia popisuje ako sa dve a viaceré nezávislé investície pohybujú rovnakým smerom
korelácia sa nachádza v škále od -1 po +1.

  • Korelácia = +1:Benchmark a portfólio idú rovnakým smerom (žiadna redukcia rizika cez diverzifikáciu)
  • Korelácia = -1: Benchmark a portfólio idú opačným smerom (vysoký diverzifikačný efekt)
  • Korelácia = 0:  Žiadna závislosť

Kreditné riziko

Riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.

Kupón

Úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.

Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

L

LIBOR

London Interbank Offered Rate. Referenčná sadzba na londýnskom medzibankovom trhu, za ktorú si banky navzájom požičiavajú voľné krátkodobé zdroje.

Long pozícia

Špekulácia na nárast ceny/hodnoty daného finančného nástroja.

M

Menové riziko

Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene(-ám), v ktorej(-ých) má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

Mimoriadna platba

Do novom Investičného sporeniaTB môžete okrem pravidelnej platby poslať aj mimoriadnu platbu.

Podmienky zaslania mimoriadnej platby

Modifikovaná durácia (mD)

mD pomáha stanoviť relatívnu zmenu ceny spôsobenú zmenou úrokovej sadzby. Indikuje ako sa zmení cena dlhopisu v prípade zmeny úrokovej sadzby. Vypočíta sa nasledovne:
mD = D (D=Durácia) / (1+r) (r= výnos dlhopisu)

Momentum

Je cenový oscilátor, ktorý meria rýchlosť zmeny ceny aktíva za určité časové obdobie. V technickej analýze sa využíva viacero typov Momenta, ako napr. MACD, ROC, RSI, Stochastic, atď. Každý z nich má nejaké špecifiká. Hodnota Momenta vraví o sile trendu (aktíva). Ak cena akcie rastie a zároveň aj momentum dosahuje pozitívne (relatívne vysoké hodnoty), (rastúci) trend môžeme považovať za zdravý. Na rozdiel od indikátorov ako napr. DMI (ktorý reaguje na zmenu ceny s miernym oneskorením), Momentum signalizuje možnú zmenu ceny s miernym predstihom.

N

n.a. (n/a)

'not available' = hodnota nie je dostupná.

NAV (Čistá hodnota majetku)

Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

Nominálna hodnota

Čiastka v peňažných jednotkách, na ktorú je cenný papier vystavený, vyznačená na cennom papieri. Býva tiež označovaná ako menovitá hodnota. U akcií vyjadruje hodnotu, za ktorú ju získal prvý vlastník pri primárnej emisii, teda koľko do spoločnosti vložil.

O

Obchodovanie na páku

Obchodovanie, keď investor ovláda vysokú nominálnu hodnotu investície prostredníctvom oveľa nižšej reálne investovanej čiastky (tzv. margin), ktorá je obvykle uložená na účte obchodníka. Výsledkom je možnosť vyššieho zisku alebo straty, ako by tomu bolo pri klasickej investícii vo výške marginu. S obchodovaním na páku je tým pádom spojené oveľa vyššie riziko.

Odplata depozitárovi

Odplata za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Odplata depozitárovi je cena za kontrolu správy majetku v podielovom fonde zo strany depozitára. Je nepriamym nákladom klienta, je nákladom fondu.

Odplata za správu (správcovský poplatok)

Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Správcovský poplatok je cena za profesionálnu správu majetku klienta. Je nepriamym nákladom klienta. Je nákladom fondu.

Opcia

Dohoda, ktorá dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať akciu, obligáciu alebo komoditu za vopred dohodnutú cenu v rámci vopred dohodnutého časového obdobia. Call opcia je právo kúpiť cenný papier, put opcia je právo predať. Ak nie je opcia uplatnená pred dátumom expirácie, všetky peniaze zaplatené za opciu prepadnú. Opcie sa obchodujú na niekoľkých burzách, vrátane Chicago Board of Options Exchange, American Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Pacific Stock Exchange a New York Stock Exchange.

OTC (Over-The-Counter)

Obchodovanie s cennými papiermi mimo oficiálnych organizátorov kapitálového trhu. Obchody zjednáva broker /díler/ buď cez počítačovú sieť alebo telefonicky. Trh nie je regulovaný.

P

Pákový efekt

Stupeň využívania požičaných peňazí investorom alebo podnikom. Pre spoločnosti sa pákový efekt meria dlhovým pomerom (debt-to-equity ratio), ktorý sa vypočíta ako podiel dlhodobého dlhu k vlastnému imaniu akcionárov. Čím viac dlhodobého dlhu existuje, tým väčšia je finančná páka, a tým aj riziko úpadku spoločnosti. Pre investorov znamená pákový efekt obchodovanie na marži alebo použitie derivátov, ako sú opcie, s cieľom zvýšenia výnosov bez zvýšenia hodnoty vlastnej investície. Investície využívajúce pákový efekt môžu byť vysoko rizikové, pretože môžete stratiť nielen svoje, ale aj vypožičané peniaze.

P/E (price-earning ratio)

Pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu.

Peňažný trh

Peňažný trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podfond

Nový zákon o kolektívnom investovaní umožňuje vytváranie strešných fondov, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podfondov. Jednotlivé podfondy sú účtovne oddelené, odlišujú sa investičnou stratégiou.

Podiel

Podiel je základná jednotka majetku podielového fondu, vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Vynásobením počtu podielov podielnika aktuálnou cenou podielu je možné prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.

Podielnik, investor

Investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu.

Podielový list

Môže byť listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy našich podielových fondov sú zaknihované, jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.

Pokladničná poukážka

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pomer riziko/výnos

Pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú je možné vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

Portfólio

Súbor cenných papierov alebo iných aktív vo fonde.

Pravidlo 72

Pomáha stanoviť čas, za ktorý sa hodnota investície, pri stanovenej miere zhodnotenia (p.a.) zdvojnásobí, napr. 72 / 8 % = 9 rokov.

Predajný prospekt

Jeden z troch zákonom stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý štandardný podielový fond (ďalšie sú štatút a kľúčové informácie pre investorov). Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.

Priebežné poplatky

Do výpočtu ukazovateľa „Priebežné poplatky" sa zahŕňajú všetky platby z majetku v podielovom fonde, ktoré sú ustanovené zákonom alebo štatútom podielového fondu. Ukazovateľ sa uvádza v dokumente „Kľúčové informácie pre investorov". Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch z fondu za kalendárny rok a zahŕňajú správcovský poplatok, depozitársky poplatok, poplatky za audit, obchodovanie s cp a iné

Priemerný rating portfólia fondu

Vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov (local currency), ktoré sú v portfóliu fondu.

Primárny trh

Časť trhu cenných papierov, na ktorom sa predávajú cenné papiere práve vystavené (emitované) svojim prvým majiteľom.

Prioritná akcia

Typ akcie, ktorá vypláca fixnú dividendu bez ohľadu na výnosy, a ktorá je prioritná voči kmeňovým akciám pri vyplácaní dividend. Táto akcia však nezahŕňa hlasovacie právo a môže sa stať, že hoci výnosy stúpajú rýchlo, držiteľ prioritných akcií dostáva stále fixnú dividendu, zatiaľ čo držiteľovi kmeňových akcií sa dividenda zvyšuje spolu s výnosmi. Prioritné akcie sa svojím fixným výnosom podobajú obligáciám.

Private equity

Jedná sa o vklady do základného imania (spravidla už existujúceho) podniku, ktorý nie je verejne obchodovaný.

Program sporenia PLUS (po novom Investičné sporenieTB)

Prostredníctvom Programu sporenia PLUS (Investičného sporeniaTB) môžete do našich fondov pravidelne investične sporiť.

R

Rastové akcie

Predstavujú vlastníctvo v spoločnostiach, ktoré mali, a očakáva sa, že budú aj naďalej mať nadpriemerný rast ziskov. Tieto spoločnosti poskytujú typicky malý výnos z dividend, pretože svoje príjmy reinvestujú, aby financovali svoj budúci rast. Aj keď vzniká pokušenie vyhliadnuť si nejakú novú IBM, investori by si mali byť vedomí väčšieho rizika spojeného s investovaním do rastových akcií. Podľa definície sa očakáva, že rastové akcie zaznamenajú nadpriemerný rast. Ak sa takéto očakávanie splní, môžu investori dosiahnuť nadpriemerné výnosy. Keď sa však rast neuskutoční alebo ak sa miera rastu zmenší, môžu ceny akcií prudko klesnúť.

Rating

Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.

Referenčná mena

Mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať. Pre väčšinu slovenských investorov je referenčnou menou euro.

Refinančné operácie

Operácie, pri ktorých je za zábezpeku (kolaterál v podobe cenných papierov) komerčným bankám poskytnutá likvidita od centrálnej banky.

Reinvestícia výnosov

Investori fondu majú v prípade niektorých fondov možnosť dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu. Väčšina investorov pri kúpe podielových listov fondov preferuje reinvestíciu výnosov.

Riziko investovania v realitnom sektore

Riziko investovania v realitnom sektore je riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu nebude možné určitý finančný nástroj investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas.

Riziko oceňovania

V rámci finančných nástrojov, do ktorých správcovská spoločnosť investuje majetok v podielovom fonde, sa môžu vyskytnúť nástroje s nízkou likviditou, pre ktoré neexistuje trhová cena k okamihu ocenenia majetku v podielovom fonde.

Riziko správy podkladového fondu

Riziko správy podkladového fondu je riziko, že investičná stratégia realizovaná správcom podkladového fondu neprinesie očakávané výsledky.

Riziko ohrozujúce udržateľnosť

Znamená riziko straty vyplývajúce z environmentálnych alebo sociálnych zmien alebo zmien v oblasti riadenia spoločností. Tieto zmeny môžu mať napríklad charakter akútnych alebo chronických klimatických zmien, zmien preferencií zákazníkov a investorov alebo charakter legislatívnych a politických rozhodnutí. Riziko ohrozujúce udržateľnosť má rôzny vplyv na rôzne druhy realitných investícií a môže ovplyvňovať hodnotu investícií rozdielne v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Krátkodobý vplyv tohto rizika považujeme v súčasnosti za významný a dlhodobý vplyv tohto rizika považujeme za významný.

R2

Porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75 % variability výkonnosti fondu vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa, beta a information ratio vyššiu vypovedaciu hodnotu.

S

Sekundárny trh

Keď sú akcie, alebo obligácie obchodované, alebo znovu predávané, hovorí sa, že sú predávané na sekundárnom trhu. Na tomto trhu prebieha väčšina transakcií s cennými papiermi.

Sharpe Ratio

Pri voľbe z dvoch fondov s rovnakou ročnou výkonnosťou je dobré uprednostniť fond s nižšou volatilitou, pri voľbe z dvoch fondov s rôznou ročnou výkonnosťou je dobré uprednostniť fond s vyšším Sharpe Ratio.
Meria prémiu za riziko (výkonnosť fondu nad bezrizikovú úrokovú sadzbu na jednotku rizika). Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o bezrizikovú úrokovú sadzbu a volatility fondu. Vyššia hodnota znamená lepšiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na jeho riziko.

Short pozícia

Špekulácia na pokles ceny/hodnoty daného finančného nástroja. Predaj finančného nástroja (napr. akcie) skôr ako ho investor vlastní. Investor si akciu požičia, pričom sa zaviaže, že akciu neskôr vráti bežným nákupom. Pokiaľ je cena pri tomto nákupe nižšia, ako bola pri prvotnom predaji, investor zrealizuje zisk.

Sporenie

Do našich podielových fondov je možné okrem jednorazových investícií aj pravidelne sporiť prostredníctvom Programu sporenia PLUS.

Swap

Je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období. Poznáme dve hlavné skupiny swapov - úrokové a menové.

T

Technická analýza

Analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t.j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné technické indikátory. Hlavným cieľom technickej analýzy je dobrý odhad budúceho vývoja kurzov, trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.

TER (Total Expense Ratio)

Ukazovateľ vyjadrujúci celkové náklady spojené so správou a prevádzkou podielového fondu. Tieto náklady zahŕňajú najmä odplatu za správu, depozitára a ďalšie poplatky ako sú poplatky banke, depozitárovi, regulovanému trhu, audítorovi. Podiel celkových nákladov fondu pripadajúcich na celkové aktíva fondu vyjadruje percentuálna miera TER.

Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia je súčin celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny. Alternatívou je tzv. voľná trhová kapitalizácia, ktorá berie do úvahy iba tú časť akcií, ktorá nie je v držbe strategických investorov (free float).

Trhové (BETA) riešenia

V trhových (BETA) riešeniach dopredu viete, kde budú vaše prostriedky investované, vyberáte si fond, ktorého stratégiou môže byť investovanie do akcií, dlhopisov, realít a pod. Správca stratégiu fondu realizuje. Investuje do akcií, dlhopisov a iných aktív, bez ohľadu na to, ako sa ich cena na finančnom trhu vyvíja, bez ohľadu na to či cena klesá, alebo rastie.

U

UCITS

UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities) smernica upravuje podmienky kolektívneho investovania v rámci EÚ. Podielové fondy spĺňajúce požiadavky smernice UCITS môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ. Ide o tzv. UCITS (alebo štandardné) fondy. Fondy nespĺňajúce požiadavky smernice UCITS sú tzv Non-UCITS (alternatívne) fondy.

Ukazovateľ možných rizík a výnosov

Ide o ukazovateľ z dokumentu kľúčové informácie pre investorov. Prezentuje rizikovo-výnosový profil fondu, má podobu kategórií na numerickej stupnici od 1 po 7, pričom kategória 1 predstavuje najnižšie očakávanie výnosu a taktiež najnižšie riziko.

Ukazovateľ P/B

P/B je pomerový ukazovateľ ceny akcie k účtovnej hodnote firmy pripadajúcej na akciu. Porovnáva hodnotu, ktorú firme prideľuje trh s hodnotou, ktorá vyplýva z účtovníctva. P/B < 1 niekedy znamená podhodnotenú firmu a ak by jej aktíva boli v likvidácii predané za účtovnú hodnotu, investor by inkasoval viac ako zaplatil za akcie. Niektorí investori tvrdia, že nízke P/B znamená príležitosť kúpiť podiel lacno, pretože cena by mala v budúcnosti rásť.

Úrokové riziko

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

V

Verejný trh

Súčasť trhu s cennými papiermi, na ktorom sa obchodujú tzv. verejne obchodovateľné cenné papiere, tj. cenné papiere, ktoré majú povolený prístup na tento trh podľa zvláštnych pravidiel.

Volatilita

Volatilita popisuje interval zmien kurzu fondu. Je priemernou odchýlkou priemerného výnosu. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka mesačných výkonností. S pravdepodobnosťou 67 % (za predpokladu normálneho rozdelenia výkonností) sa bude budúca výkonnosť fondu nachádzať v intervale: dosiahnutá výkonnosť p.a. ± 1 x volatilita p.a. (výkonnosť fondu s priemernou ročnou výkonnosťou 12 % a smerodajnou odchýlkou 8 % sa s 67 % pravdepodobnosťou bude pohybovať v intervale 4 % až 20 %). Pre výpočet s hladinou spoľahlivosti 95 % je potrebné počítať s 1,64 násobkom volatility.

  • Volatilita = systematické riziko (β) + nesystematické riziko (α)

Nezahŕňa v sebe celé riziko. Extrémne hodnoty nie sú započítané, t.j. nezahŕňa najvyšší výnos, ani najnižší výnos. Výsledky sa menia v závislosti od časovej periódy, priemerný výnos nie je konštantný. Volatilita jednotlivých tried aktív resp. portfólia je viac menej stabilná.

Vstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri kúpe podielového listu. Zahŕňa v sebe distribučné náklady, konzultáciu, odporučenie riešenia, dokumenty (KII, POS, formuláre, výpisy) a následný servis mesačný, ročný reporting, periodické konzultácie. Na investície do našich podielových fondov sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky.

Výkonnosť

Miera zhodnotenia majetku fondu. Zjednodušene sa vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %). Je meradlom spokojnosti klienta s výsledkom investovania. Absolútna výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť fondu. Relatívna výkonnosť vyjadruje výkonnosť oproti napr. inflácii, benchmarku. Flat výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť na sledovanom období. Výkonnosť p.a. (per annum) vyjadruje prepočet výkonnosti za sledované obdobie na ročnú bázu.

Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok, v zahraničí známy ako "performance fee" alebo "success fee", predstavuje poplatok, ktorý si správca účtuje iba v prípade splnenia určitých, presne zadefinovaných kritérií. Označuje sa aj ako "spravodlivý" poplatok, nakoľko je účtovaný iba v prípade, že fond dosahuje kladné zhodnotenie (výkonnosť), v prípade negatívneho zhodnotenia sa neúčtuje.

Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo portfólia fondu, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnosová krivka

Predstavuje grafické znázornenie výnosov do doby splatnosti pevne úročených cenných papierov (napr. dlhopis). Na vodorovnej osi je doba splatnosti od jednodenných vkladov "overnight" cez niekoľkomesačné termínové vklady až po dlhodobé obligácie. Za normálnych okolností je výnosová krivka rastúca, t.j. úrokové výnosy z krátkodobých nástrojov (vkladov) sú menšie ako výnosy dlhodobých nástrojov (dlhopisov). Inverzný (klesajúci) sklon výnosovej krivky signalizuje, že trh očakáva pokles sadzieb. Pri zostavovaní výnosové krivky je vždy potrebné vziať do úvahy odlišný daňový režim rôznych nástrojov a ich rating.

Výnosové akcie

Akcie, ktoré permanentne odvádzajú vysoké dividendy.

Vysporiadanie (settlement)

Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri vyplatení podielového listu. V prípade, že investor zotrvá vo fonde minimálne 3 roky v prípade jednorazovej investície alebo 5 rokov v prípade Programu sporenia PLUS, nevzťahuje sa na neho žiadny výstupný poplatok.

Y

YTD

YTD (year-to-date) predstavuje výkonnosť finančného nástroja od začiatku roka do dnešného dátumu.

YTM

YTM (yield to maturity) predstavuje výnos do splatnosti dlhového cenného papiera

Z

Základná úroková sadzba centrálnej banky

Základná úroková sadzba je úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Zberný fond

85 % alebo viac majetku v zbernom podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu. Výkonnosť zberného fondu a hlavného fondu sa vo  významnej miere zhoduje, odlišuje sa v závislosti od aktuálneho podielu majetku v zbernom fonde investovanom do doplnkového likvidného majetku

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Týždeň plný rekordov

Týždeň plný rekordov

Americké akciové indexy opäť prepisovali historické rekordy, a to niekoľkokrát za sebou. Pomohli k tomu aj priaznivé inflačné dáta. FED sa do znižovania úrokov neponáhľa, na budúci rok však avizuje ambiciózne plány.

Investičný komentár
ECB začína znižovať úroky

ECB začína znižovať úroky

Po piatich rokoch začínajú úroky v eurozóne opäť klesať. Nvidia po prvýkrát prekonala hranicu 3 biliónov dolárov. Trh práce v USA nespomaľuje.

Investičný komentár
Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akcie rástli už šiesty z posledných siedmych mesiacov. Inflácia sa drží pod 3-percentnou hladinou v USA aj v eurozóne. Očakáva sa začiatok znižovania úrokov zo strany ECB.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/slovnik/