1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Finančné problémy
 6. /
 7. Osobný bankrot: Aké sú výhody a nevýhody pre dlžníka?
Publikovaný 09.05.2024

Osobný bankrot: Aké sú výhody a nevýhody pre dlžníka?

Osobný bankrot môže byť riešením pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhoch a majú exekúcie viac ako jeden rok. Ako presne osobný bankrot funguje a ako postupovať?

Osobný bankrot: Aké sú výhody a nevýhody pre dlžníka?

V článku sa dozviete:

 1. Čo je osobný bankrot
 2. Aké sú podmienky osobného bankrotu
 3. Ako postupovať pri vyhlásení bankrotu
 4. Aké sú výhody a nevýhody osobného bankrotu
 5. Aké vplyvy bude mať oddlženie na váš ďalší život

Čo je osobný bankrot?

Osobný bankrot je pojem, ktorý sa bežne používa v hovorovej reči, avšak v zákone sa s týmto slovným spojením nestretnete. Právny poriadok SR používa namiesto neho výraz oddlženie. Ide o zákonom upravený proces, ktorým sa akákoľvek fyzická osoba (fyzickou osobu môže byť aj podnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov. Osobný bankrot nie je určený pre právnické osoby, čiže obchodné spoločnosti. 

Ako funguje a aké sú podmienky osobného bankrotu

Osobný bankrot je podľa zákona možné vykonať dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery): 

 • Oddlženie konkurzom – dlžník príde o svoj majetok (ak nejaký má) a následne sú z jeho speňaženia uspokojené pohľadávky veriteľov. Do majetku sa započíta okrem nehnuteľného majetku aj majetok hnuteľný – napríklad notebook, hotovosť, predmety osobnej spotreby, prípadne šperky. 

  Konkurzom sa dlhy voči dlžníkovi stávajú nevymožiteľné a zastavujú sa exekúcie vedené na tieto dlhy. Niektoré pohľadávky však zostávajú vymožiteľné aj naďalej – napríklad výživné na dieťa.
 • Oddlženie splátkovým kalendárom – dlžník si môže, ale aj nemusí ponechať svoj majetok (časť majetku môže byť speňažená a použitá na úhradu časti dlhov).

  Dlžník ďalej spláca súdom určený splátkový kalendár – peniaze posiela správcovi konkurznej podstaty, ktorý dané finančné prostriedky rozdeľuje veriteľom. 

  Podmienkou je, aby mal dlžník pravidelný príjem a zároveň bol schopný uhradiť minimálne 30 % a maximálne 100 % očistených dlhov, a to v závislosti od hodnoty dlžníkovho majetku a príjmov. 

  Dlžník zároveň musí v rámci splátkového kalendára uhradiť svojim veriteľom minimálne o 10 % viac, ako by získali v rámci konkurzu.
placeholder

O osobný bankrot (oddlženie) môže dlžník požiadať za týchto podmienok: 

 • Dlžník musí byť fyzickou osobou. Nerozlišuje sa, či je daná fyzická osoba SZČO alebo nie a ani, či majetok dlžníka a jeho dlhy pochádzajú z podnikateľskej činnosti.
 • Dlžník musí byť platobne neschopný. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
 • Voči dlžníkovi musí byť vedené exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie (Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Justičná pokladnica môžu viesť vlastné vykonávacie konania a aj takéto konania sú dostačujúce na splnenie tejto podmienky).
 • Osoba musí mať poctivý zámer. Správcovia konkurznej podstaty preveria, či vaše konanie nie je len snahou o zneužitie systému a či ste poskytli plnú súčinnosť a vynaložili snahu riešiť svoj dlh.
 • Dlžník musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike. To znamená, že SR je miestom, na ktorom sa dlžník pravidelne zdržiava, žije alebo pracuje, nemusí mať v krajine trvalý pobyt. 

Výhody a nevýhody osobného bankrotu

Výhody osobného bankrotu

 • Dlžník má možnosť zbaviť sa dlhov, a to vopred presne stanoveným, jasným a transparentným procesom.

 • Výhodou je aj možnosť zachovania osobného majetku, pokiaľ sa rozhodnete zbaviť dlhov formou splátkového kalendára.

 • Možnosť využiť bezplatné právne konzultácie v Centre právnej pomoci. V centre si môže podať žiadosť ktokoľvek. Centrum právnej pomoci odporúča žiadateľom vopred sa na konzultáciu objednať. 

Nevýhody osobného bankrotu

 • Ste nútení vzdať sa značnej časti vášho majetku (v prípade konkurzu) alebo príjmu (v prípade splátkového kalendára).

 • Ak počas šesťročného „skúšobného“ obdobia niečo zdedíte, nadobudnete darom alebo vyhráte, musíte sa o takýto majetok „podeliť“ so svojimi veriteľmi. Ak to nespravíte, ide o nepoctivý zámer a oddlženie vám môže byť zrušené.

 • V budúcnosti môžete mať problém so získaním hypotéky alebo inej formy pôžičky.

 • Osobný bankrot je spoplatnený poplatkom 500 eur, ktorý slúži na úhradu paušálnej odmeny správcu. V prípade konkurzu vám Centrum právnej pomoci na úhradu poplatku poskytne pôžičku, ktorú ale do troch rokov musíte splatiť. Pri splátkovom kalendári centrum, naopak, pôžičku na poplatok neposkytuje a všetky náklady na splátkový kalendár znáša dlžník sám. 

Vyhlásenie osobného bankrotu – postup 

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre osobný bankrot formou splátkového kalendára alebo formou konkurzu, najskôr kontaktujte Centrum právnej pomoci. Ide o povinné zastúpenie dlžníka, ktoré ustanovuje zákon. 

Osobný bankrot má niekoľko fáz: 

 1. V Centre právnej pomoci si podáte žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Žiadosť nájdete v príslušnej kancelárii Centra alebo si ju môžete vyplniť online.
  Tlačivo so všetkými prílohami je potrebné vlastnoručne podpísať a doručiť osobne do kancelárie Centra alebo poslať poštou.

 2. Centrum rozhodne, či máte nárok na právnu pomoc, a poskytne vám konzultácie. Centrum v prípade konkurzu podá Návrh na konkurz na príslušný súd. V prípade splátkového kalendára určí advokáta, ktorý pripraví a podá Návrh na určenie splátkového kalendára.

 3. Súd musí v lehote do 15 dní od doručenia návrhu rozhodnúť. Buď návrh odmietne, alebo vyhlási konkurz, resp. určí splátkový kalendár.

 4. Ďalší priebeh osobného bankrotu je nasledujúci:

4.1. V prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník nemá žiadny majetok, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa končí.

4.2. V prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník splatí všetky splátky určené súdom. 

placeholder

Dôležitou informáciou je, že o oddlžení dlžníka (zbavení jeho dlhov) súd rozhodne už priamo v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára. Celý proces osobného bankrotu je teda omnoho rýchlejší ako „klasické“ konkurzné konanie. 

Konkurz verzus splátkový kalendár

Konkurz je najvyužívanejšou formou osobného bankrotu. Ak sa rozhodnete pre túto formu, prídete o majetok, ale zostanú vám vaše budúce príjmy a budúci majetok. Výnimkou je dedenie, dar alebo výhra, s ktorými sa dlžník v rámci šesťročného skúšobného obdobia musí s veriteľmi podeliť v rozsahu 50 % hodnoty takto získaného majetku.

Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy, ako je ich majetok, resp. ak nemajú žiaden majetok a majú nízky alebo žiaden príjem. 

Výhody konkurzu:

 • Pri konkurze nie je nutné mať majetok ani príjem.
 • Konkurz je podstatne jednoduchším a rýchlejším konaním oproti oddlženiu formou splátkového kalendára. Celé konanie od podania žiadosti v centre až do rozhodnutia súdu o oddlžení môže v ideálnom prípade trvať aj menej ako 3 mesiace.
 • Pri konkurze nemusíte dôkladne poznať svoje dlhy, nemusíte disponovať ani všetkými zmluvami – dôležité je poznať tých, ktorým dlžíte. 

Nevýhody konkurzu:

 • V priebehu konkurzu dochádza k speňažovaniu majetku. Mali by ste byť pripravení na to, že o svoj majetok prídete. 

Splátkový kalendár je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. Ak sa dlžník rozhodne pre osobný bankrot formou splátkového kalendára, tak si môže majetok nechať, ale za 5 rokov musí splatiť minimálne 30 % a maximálne 100 % očistených dlhov, a to v závislosti od hodnoty majetku a svojich príjmov. Zároveň dlžník v rámci splátkového kalendára musí uhradiť veriteľom minimálne o 10 % viac, ako by dostali v rámci konkurzu. 

Výhody splátkového kalendára:

 • Pri splátkovom kalendári zostáva dlžníkovi celý jeho majetok. 
 • Správna voľba pre dlžníkov, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu očistených dlhov, resp. ktorí nechcú prísť o svoj majetok a majú dostatočný príjem. 

Nevýhody splátkového kalendára:

 • Dlžník je povinný v rámci splátkového kalendára uhradiť svojim veriteľom o 10 % viac, než by veritelia získali v rámci oddlženia formou konkurzu tohto dlžníka.
 • Pri splátkovom kalendári musíte dôkladne poznať svoju finančnú situáciu a k svojim záväzkom mať aj relevantné doklady. 

Život po osobnom bankrote 

Osobný bankrot je určite náročným rozhodnutím, ale môže byť východiskom pre mnohých ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej špirále a nevedia z nej von.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že osobný bankrot nie je koniec sveta. Naďalej si budete môcť založiť účet v banke. Rovnako sa môžete aj plnohodnotne zamestnať alebo si otvoriť živnosť. Na prevádzkovanie živnosti už nemusíte žiadať o výnimku na živnostenskom úrade – táto povinnosť je zrušená od roku 2022.

Nevýhodou je, že banky vás pri žiadosti o úver budú považovať za rizikového klienta. Vaše šance na schválenie úveru tak môžu byť obmedzené.

Osobný bankrot vás zároveň automaticky nezbaví všetkých dlhov. Oddlžiť sa nemôžete napríklad od dlhu na výživnom pre dieťa, zabezpečenej pohľadávky (napríklad hypotéka), pôžičky od Centra právnej pomoci na úhradu preddavku pre správcu či od peňažného trestu, ak by vám ho uložil súd.

Aký vplyv má osobný bankrot na manželstvo?

Vyhlásením osobného bankrotu formou konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To znamená, že po konkurze už manželia nenadobúdajú majetok do spoločného vlastníctva, ale majetok nadobúda každý sám. Napríklad, ak by si jeden z manželov kúpil auto, nebude patriť obidvom manželom.

Zároveň to funguje tak, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa v prípade konkurzu jedného z manželov nevysporiadava, ale speňažuje ako celok. 

To znamená, že ak dlžník s manželkou (či manželom) nadobudli počas manželstva majetok tak, že si ho kúpili, tak takýto majetok sa bude speňažovať v rámci konkurzu jedného z manželov bez ohľadu na to, na koho je takýto majetok „napísaný“. Napríklad, ak si manželia kúpili auto, nehnuteľnosť alebo založili firmu, tak majetok v BSM napísaný len na jedného z manželov by sa mal v rámci konkurzu taktiež speňažovať.

Pokiaľ sa oddlží iba jeden z manželov, dlh, ktorý spoločne nadobudli počas manželstva, prechádza na neoddlženého manžela ako spoludlžníka.

placeholder

Rada na záver: Obráťte sa priamo na Centrum právnej pomoci 

Služby spojené s osobným bankrotom poskytuje podľa zákona výlučne Centrum právnej pomoci. 

Dajte si pozor na rôznych špekulantov, ktorí zneužívajú ľudí v núdzi a za obyčajné vyplnenie tlačív si účtujú stovky eur. Služby centra sú vo veciach oddlženia bezplatné. 

Pri osobnom bankrote sa preto vždy obráťte priamo na centrum. Zamestnanci centra odpovedia na všetky vaše otázky a pomôžu vám.

Centrum môžete kontaktovať telefonicky – prostredníctvom Call centra na čísle 0650 105 100 alebo osobne v príslušnej kancelárii.

Pri spracovaní článku boli ako zdroj použité informácie z Centra právnej pomoci.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/financne-problemy/osobny-bankrot/