1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Starostlivosť o blízkych
 6. /
 7. Kedy vám štát prispeje na opatrovanie člena rodiny
Publikovaný 29.04.2021 / Upravený 24.07.2023

Kedy vám štát prispeje na opatrovanie člena rodiny

Keď človek vážne ochorie alebo mu život zmení úraz a nezvláda sa o seba sám postarať, pomoc často prichádza od najbližších. Opatrovanie člena rodiny je však náročné, a to aj z finančného hľadiska. Štát v tomto prípade podáva pomocnú ruku v podobe peňažného príspevku na opatrovanie príbuzného.

Kedy vám štát prispeje na opatrovanie člena rodiny

V článku sa dozviete:

 1. Kto môže príspevok poberať?
 2. Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?
 3. Ako požiadať o príspevok?
 4. Aká je výška príspevku?

Opatrovateľský príspevok má pomôcť zabezpečiť každodennú pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré ju potrebujú aspoň 8 hodín denne. Na opatrovateľov sa často musia spoľahnúť pri osobnej hygiene, stravovaní, pohybe, prezliekaní či starostlivosti o domácnosť. Bez takejto pomoci by často ani nemohli ostať bývať doma. Ako však pokryť  opatrovanie člena rodiny z finančnej stránky a vybaviť si opatrovateľský príspevok v roku 2023?

Kto môže poberať príspevok na opateru člena rodiny 

Príspevok nedostáva samotný opatrovaný, ale ten, kto ho opatruje. Peňažný príspevok pri opatrovaní člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím môže dostávať len takzvaná oprávnená osoba. V tomto prípade musí:

1. buď byť príbuzná s osobou, ktorá potrebuje opatrovanie, teda byť jej:

 • manželka či manžel,
 • matka alebo otec,
 • náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník,
 • dcéra alebo syn,
 • sestra či brat,
 • starý rodič,
 • vnučka, vnuk,
 • nevesta alebo zať (aj ovdovení po synovi či dcére svokry/svokra), svokra, svokor, švagriná, švagor,
 • neter alebo synovec,

2. alebo s opatrovanou osobou bývať. 

Opatrovanie môže vykonávať len plnoletá, právne plne spôsobilá osoba, ktorá je toho fyzicky a psychicky schopná. Je to možné len s písomným súhlasom opatrovaného človeka.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku na opatrovanie člena rodiny

Štát poskytuje finančný príspevok len na opatrovanie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. „Zákon ťažké zdravotné postihnutie definuje ako zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ hovorí Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). 

Kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok:

 • na opatrovanie je odkázaná osoba s ŤZP, ktorá má najmenej 6 rokov, napríklad aj dieťa s autizmom,
 • opatruje ju oprávnená osoba,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o priznaní peňažného príspevku.
Aké sú podmienky poskytnutia príspevku na opatrovanie člena rodiny

Aby vám priznali opatrovateľský príspevok, musíte splniť všetky podmienky na strane opatrovaného aj opatrovateľa. „Základnou zákonnou podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na opatrovanie je, že opatrovaná osoba sa musí na základe komplexného posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, považovať za fyzickú osobu s ŤZP a musí byť odkázaná na opatrovanie, t. j. peňažný príspevok na opatrovanie musí mať v komplexnom posudku aj navrhnutý. Poznamenávame, že za odkázanú na opatrovanie sa považuje len fyzická osoba s ŤZP so stupňom odkázanosti V alebo VI,“ vysvetľuje Marianna Šebová. 

Pri posudzovaní nároku na opatrovateľský príspevok nestačia diagnózy, ani samotné ťažké zdravotné postihnutie a odkázanosť na pomoc, ak je v menšom rozsahu, než určuje zákon. Rovnako nerozhoduje ani vysoký vek opatrovanej osoby. 

Príspevok taktiež nedostanete, ak už člen rodiny s ŤZP:

 • dostáva príspevok na osobnú asistenciu,

 • má opatrovateľskú službu na viac ako osem hodín mesačne,

 • využíva týždennú alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu (okrem útulku, domova na polceste alebo zariadenia núdzového bývania).

Na opatrovateľský príspevok nemáte nárok ani v prípade, že sa potrebujete starať o príbuzného, ktorého prepustili z nemocnice na domáce doliečenie a zotavenie. Takúto pomoc môžete riešiť prostredníctvom zariadení ošetrovateľskej starostlivosti alebo opatrovateľskej služby.

Ošetrovanie člena rodiny a osobná asistencia v roku 2023

V prípade, že sa o príbuzného, ktorého prepustili z nemocnice na domáce doliečenie a zotavenie, starať potrebujete, môžete mať nárok na ošetrovné. Nárok si uplatňujete v Sociálnej poisťovni a viaže sa na nemocenské poistenie. 

Sú tiež prípady, keď je príbuzný podľa komplexného posudku odkázaný na osobnú asistenciu. Vykonáva sa na základe písomnej zmluvy. Úlohou osobného asistenta je pomáhať osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach v rozsahu najviac 10 hodín denne. Asistentom môže byť aj rodinný príslušník, no môže vykonávať len vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu a iba 4 hodiny denne. 

O aké ďalšie príspevky na kompenzáciu ŤZP môžete v roku 2023 požiadať štát?

 1. na osobnú asistenciu, na opatrovanie,
 2. na kúpu, úpravu, opravu a výcvik používania pomôcky,
 3. na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 4. na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla,
 5. na prepravu,
 6. na úpravu bytu, rodinného domu či garáže,
 7. na diétne stravovanie
 8. na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok v roku 2023

O príspevok treba požiadať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie však na akomkoľvek, ale podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa o príspevok. Druhou možnosťou je podanie elektronickej žiadosti. Pri nej budete potrebovať zaručený elektronický podpis a občiansky preukaz s čipom a čítačkou kariet.

Čo má žiadosť o príspevok na opateru obsahovať:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a rodné číslo oboch - žiadateľa aj opatrovanej osoby,
 • doklad o tom, že sa fyzická osoba, ktorá má byť opatrovaná, aj žiadateľ považujú za účastníkov právnych vzťahov (napr. platný občiansky preukaz), 
 • vyplnený aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore,
 • potvrdenie o príjme opatrovanej osoby a príjme osôb s ňou spoločne posudzovaných (ľudia, ktorí s opatrovaným žijú v spoločnej domácnosti) za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, ak je žiadateľom osoba v produktívnom veku a nepoberá žiadne dôchodkové dávky,
 • ak žiadateľ popri opatrovaní vykonáva zamestnanie, treba predložiť potvrdenie o príjme z tohto zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná,
 • vyhlásenie o majetku opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP,
 • odôvodnenie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.
Ako požiadať o príspevok na opatrovanie príbuzného

„Jednou z povinných obsahových náležitostí je aj odôvodnenie žiadosti, t. j. uvedenie dôvodov, prečo fyzická osoba žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu,“ objasňuje Marianna Šebová z ÚPSVaR. 

Odôvodnenie žiadosti o poskytnutie opatrovateľského príspevku nemusíte dodávať ako extra dokument, vypĺňate ho priamo v tlačive „Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie“. Pozor, existujú dve rôzne tlačivá – jedno pre žiadateľov, ktorí poberajú dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia, a druhé, pre tých, čo tieto dávky nepoberajú. Tlačivá na stiahnutie:

Ako vyplniť žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie a so všetkými potrebnými písomnosťami, ktoré vyžaduje zákon, vám najlepšie poradia priamo na úrade, kde sa chystáte žiadosť podať. Pozrite si ich kontakty a úradné hodiny.

Po podaní žiadosti rátajte s tým, že stav opatrovanej osoby zhodnotí posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj sociálny pracovník úradu. Komplexný posudok, ktorý takto vznikne, je jedným z podkladov pre rozhodnutie o pridelení príspevku. „Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie a hodnotenie zdravotného stavu, určenie miery funkčnej poruchy a pokiaľ je fyzická osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP (pri stanovení miery funkčnej poruchy najmenej 50 %) aj posudzovanie sociálnych dôsledkov jej ťažkého zdravotného postihnutia a posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti, vrátane odkázanosti na opatrovanie,“ vymenúva Marianna Šebová z ÚPSVaR. Sociálny pracovník posúdi individuálne predpoklady opatrovanej osoby, jej rodinné prostredie, ako aj prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti. „Ak sa opatrovaná osoba nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, podkladom pre rozhodnutie je lekársky posudok,“ spresňuje Marianna Šebová. 

Rátajte však s tým, že peniaze zrejme nedostanete tak skoro. Samotné rozhodovanie úradu o pridelení príspevku môže trvať aj štyri mesiace. Len na vypracovanie komplexného posudku majú 60 dní, na rozhodovanie ďalších 30. Táto lehota sa v prípade komplikácií môže ešte predĺžiť o najviac 30 dní. „Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o jeho priznaní,“ dodáva zástupkyňa ÚPSVAR.

Keď úrad právoplatne rozhodne o priznaní príspevku na opateru člena rodiny, začne ho vyplácať buď v hotovosti, alebo na zvolený účet.

Aká je výška príspevku na opatrovanie člena rodiny v roku 2023

Keď úrad právoplatne rozhodne o priznaní príspevku na opateru člena rodiny, začne ho vyplácať buď v hotovosti, alebo na zvolený účet.

Pre osoby, ktoré sú v produktívnom veku, teda ešte nie na dôchodku, je základná mesačná výška príspevku 

 • 569 EUR pri opatrovaní jednej osoby
 • a 756,80 EUR pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. 

Táto suma sa môže zvýšiť o 100 EUR mesačne, ak sú opatrovanými osobami nezaopatrené deti a opatrovateľ alebo opatrovateľka nemá príjem zo zamestnania ani z dôchodkových dávok.

V prípade, že príspevok poberá osoba v produktívnom veku, sa skúma aj príjem opatrovanej osoby a suma príspevku sa zníži:

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima (537,76 EUR),
 • ak je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa a jeho príjem prevyšuje trojnásobok sumy životného minima (806,64 EUR),
 • ak opatrovaná osoba poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu tohto zvýšenia.

Keď úrad právoplatne rozhodne o priznaní príspevku na opateru člena rodiny, začne ho vyplácať buď v hotovosti, alebo na zvolený účet.

Môže invalidný dôchodca poberať opatrovateľksý príspevok? Áno, opatrovanie môže vykonávať aj dôchodca so starobným, plným invalidným alebo výsluhovým dôchodkom. Príjem opatrovanej osoby sa v takom prípade neskúma.

 • Dôchodca dostane príspevok 426,75 EUR pri opatrovaní jednej
 • a 567,60 EUR pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. 

Zmeny v opatrovateľskom príspevku, ktoré sa týkajú jeho výšky, sa vykonávajú len nariadením vlády. Stáva sa to vždy k 1. júlu.

Opatrovanie môže vykonávať aj dôchodca so starobným, plným invalidným alebo výsluhovým dôchodkom.

Koľko môže zarobiť poberateľ opatrovateľského príspevku

Ak poberáte opatrovateľský príspevok, môžete byť pritom aj zamestnaný. Má to však svoje pravidlá. V prvom rade vám príspevok priznajú len v prípade, že váš mesačný príjem zo zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Tiež by to mala byť práca, ktorú môžete robiť doma, respektíve vtedy, keď opatrovaný na vás nie je odkázaný. Aj pri zamestnaní si totiž musíte plniť povinnosti voči opatrovanej osobe. Povinnosti opatrovateľky či opatrovateľa na Slovensku zahŕňajú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Opatrovateľom môže byť aj študent, a to externého i denného štúdia. Musí však mať za seba náhradu v čase, kým je v škole. 

Počíta sa opatrovateľský príspevok v roku 2023 do dôchodku?

Osoba, ktorá poberá opatrovateľské dávky, je aj v roku 2023 poistencom štátu. To znamená, že štát za ňu platí zdravotné poistenie. Poistencom štátu môžete byť aj v prípade povinného dôchodkového poistenia. Je to v prípade, ak: 

 • nie ste povinne dôchodkovo poistený ako SZČO alebo zamestnanec, 
 • nepoberáte predčasný starobný dôchodok či invalidný dôchodok,
 • nedovŕšili ste dôchodkový vek.

Doba, počas ktorej ste poberali opatrovateľský príspevok, sa tiež počíta do dôchodku. 

Pozor, štát za opatrovníka neplatí nemocenské poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti. Ak si tieto odvody nezaplatíte vy, nemusíte mať nárok na dávky v prípade, že ochoriete, alebo stratíte zamestnanie. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/opatrovanie-clena-rodiny/