1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Príspevok na starostlivosť o dieťa: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť
Publikovaný 17.04.2023

Príspevok na starostlivosť o dieťa: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

Máte malé dieťa a chcete ho dať do jaslí, súkromnej škôlky, či zamestnať opatrovateľku? V takom prípade môžete od štátu žiadať príspevok, ktorý môže byť až vo výške 280 eur, a to na každé dieťa zvlášť.

Príspevok na starostlivosť o dieťa: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

V článku sa dozviete:

 1. Kto môže dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa?
 2. Kto môže byť poskytovateľom starostlivosti o dieťa?
 3. Podľa čoho sa určuje výška príspevku?
 4. Ako si nárok na príspevok uplatniť?
 5. Akým spôsobom sa príspevok vypláca?
 6. Čo ak je dieťa v striedavej starostlivosti?
 7. Kedy nárok na príspevok zaniká?

Po materskej si môžete vybrať buď príspevok na starostlivosť o dieťa, alebo rodičovský príspevok. Nie je možné poberať oba druhy príspevkov a rodič sa musí rozhodnúť, ktorý z nich mu vyhovuje viac. 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má pracujúci alebo študujúci rodič, ak sa o dieťa vo veku do 3 (alebo 6) rokov stará osobne alebo má dohodu s poskytovateľom starostlivosti – napríklad škôlkou, jasľami, ale aj s opatrovateľkou alebo starými rodičmi. Kto má na príspevok nárok, za akých podmienok a v akej výške, vám objasníme v nasledujúcich riadkoch.

Bližšie podrobnosti o rodičovskom príspevku a jeho výške si prečítajte v článku – Rodičovská dovolenka a nárok na rodičovský príspevok.

Kto môže dostávať príspevok?

Podľa Zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa má na príspevok nárok buď rodič dieťaťa, alebo iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje štandardne do troch rokov dieťaťa. V prípade dieťaťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, až kým nemá šesť rokov.

Podmienky nároku sú:

 • vykonávanie zárobkovej činnosti alebo štúdium dennou formou na strednej či na vysokej škole,
 • poskytovanie starostlivosti dieťaťu na území Slovenskej republiky,
 • trvalý alebo prechodný pobyt rodiča a dieťaťa na území Slovenskej republiky, u občanov prichádzajúcich z Ukrajiny (u rodiča aj u dieťaťa) to musí byť status osoby s osobitnou ochranou.
Kto môže dostávať príspevok?

Kedy nemám nárok na príspevok?

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká, ak sa za celý mesiac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa:

 • materské alebo obdobná dávka v cudzine, po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa (príspevok na starostlivosť o dieťa trvá aj počas materskej, najdlhšie však do 6 týždňov veku ďalšieho dieťaťa),
 • rodičovský príspevok (alebo obdobná dávka v cudzine),
 • príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Ako sa definuje starostlivosť o dieťa?

„Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole,“ informuje Marianna Šebová z ÚPSVaR.

Kto môže poskytovať starostlivosť o dieťa?

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa je:

 • štátne zariadenie na to ustanovené podľa zákonov – napríklad jasle, materská škola či zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
 • právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa – napríklad súkromné zariadenie alebo opatrovateľka, ktorá je zamestnancom obce,
 • oprávnená fyzická osoba – napríklad detská skupina alebo opatrovateľka so živnosťou,
 • iná fyzická osoba (bez živnostenského oprávnenia), ak nedostáva rodičovský príspevok – napríklad stará mama, starý otec alebo iný príbuzný,
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nevyužije služby iných poskytovateľov – starostlivosť o svoje dieťa si zabezpečí sám.
Kto môže poskytovať starostlivosť o dieťa?

Ako sa určuje výška príspevku?

Výška príspevku je maximálne 280 eur mesačne. Má naň nárok rodič, ak poskytovateľom starostlivosti o dieťa je súkromná materská škola, jasle alebo iné obdobné zariadenie.

Príspevok je na úrovni 160 eur mesačne, ak vaše dieťa navštevuje detskú skupinu alebo sa oň  stará opatrovateľka na základe živnosti

Ak je dieťa v štátnej materskej škole, výška príspevku je už len 80 eur mesačne

Minimálna výška príspevku 41,10 eur mesačne sa vypláca, ak sa o dieťa stará starý rodič či iná osoba, ktorá nedostáva rodičovský príspevok, alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Výhodou príspevku na starostlivosť je, že ho môžete poberať na každé dieťa zvlášť. Ak napríklad máte dve deti do 3 rokov a obe sú v jasliach, dostávate tak 560 eur mesačne (280 eur krát dva).

Ako sa nárok na príspevok uplatňuje?

„Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa a spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa,“ hovorí Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). 

Žiadosť spolu s prílohami je možné doručiť:

 • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • elektronicky – cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis,
 • e-mailom – podpísanú vo forme scanu na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tlačivo Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa si môžete stiahnuť na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tip

Tip:

Návod, ako vyplniť žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, nájdete na stránke ústredia práce

Ako sa príspevok vypláca?

„Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby vypláca v hotovosti. Do cudziny sa príspevok nevypláca,“ vysvetlila Marianna Šebová z ÚPSVaR.

„Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok (mesačne pozadu),“ spresnila Marianna Šebová.

Čo ak je dieťa v striedavej starostlivosti?

Zákon upravuje aj túto situáciu. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti alebo spoločnej starostlivosti, príspevok sa vypláca tomu rodičovi, na ktorom sa písomne dohodnú obe strany.

Ak sa rodičia nedohodnú, príspevok sa vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť.

V prípade spoločnej starostlivosti rodičov o dieťa sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Kedy nárok na príspevok zaniká?

Nárok na príspevok automaticky zaniká dňom tretích narodenín (alebo šiestich v prípade dieťaťa so zdravotnými problémami), nie je potrebné to oznámiť úradom. Nárok na príspevok zaniká aj v prípade smrti oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Čo ak je dieťa v striedavej starostlivosti?

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/prispevok-dieta/