1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Financujú zelené budovy aj obnoviteľné zdroje energie

Financujú zelené budovy aj obnoviteľné zdroje energie

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 19.04.2021

Financujú zelené budovy aj obnoviteľné zdroje energie

Vo svete sú zelené dlhopisy fenoménom, u nás sme priekopníkom.

Ako prvá banka na Slovensku sme vydali emisiu zelených dlhopisov. Získali sme tak prostriedky v objeme 300 miliónov EUR na financovanie projektov, ktoré budú priaznivo pôsobiť na životné prostredie. 

Táto iniciatíva je súčasťou nášho dlhodobého strategického zámeru prinášať inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj. Zároveň sa zaväzujeme raz ročne realizovať a zverejňovať odpočet konkrétnych prínosov pre spoločnosť a životné prostredie.

Aký dlhopis je zelený?

O zelenom dlhopise hovoríme vtedy, keď prostriedky z neho získané, sú použité vo forme úveru na financovanie environmentálne zodpovedných projektov firiem aj jednotlivcov. Inými slovami, ak banka vydá zelený dlhopis v objeme 300 miliónov EUR so splatnosťou 7 rokov, získa od investorov úver 300 miliónov EUR na 7 rokov a tieto finančné prostriedky by mala použiť výlučne na poskytovanie zelených úverov pre svojich klientov. 

Vo svete sú zelené dlhopisy fenoménom. Tešia sa veľkému záujmu investorov, čo potvrdzuje nielen strmý rast objemu vydávaných zelených dlhopisov počas posledných 5 rokov, ale aj ich rastúci podiel na celkovom objeme všetkých vydávaných dlhopisov.

Zdravšie pracovné a životné prostredie

„Projekty financované z týchto zdrojov budú vplývať priaznivo na životné prostredie alebo budú použité v takej výrobe alebo technológii, ktorá k takémuto javu prispieva. Našou ambíciou je raz ročne reportovať, k akým zmierňujúcim dopadom na životné prostredie došlo. Ide o také kľúčové ukazovatele ako ročná úspora energie, zníženie emisií skleníkových plynov, ročná úspora vody, počet financovaných elektromobilov, počet ľudí či človekokilometrov precestovaných verejnou dopravou, inštalovaný výkon elektrární z obnoviteľných zdrojov alebo ročná výroba energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Pavol Truchan, vedúci oddelenia Treasury Tatra banky.

Zelené dlhopisy umožnia rozvoj v týchto oblastiach:

  • výstavba zelených budov a rekonštrukcia budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • rozvoj a implementácia výrobkov na zníženie spotreby energie (energetická efektívnosť),
  • čistá doprava (napr. elektromobilita, ekologická verejná doprava),
  • poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo.

„Teší ma, že Tatra banka potvrdila rolu lídra okrem iného aj v oblasti environmentálnej zodpovednosti. A to nie len v rámci Slovenska, ale aj v regióne CEE“ uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky. Podľa agentúry Bloomberg je zelený dlhopis Tatra banky prvým verejne vydaným zeleným bankovým dlhopisom v regióne CEE.  

Garancia zelenosti

Naša banka vypracovala dokument s pravidlami a postupmi, tzv. Green Bond Framework, na základe ktorých budeme posudzovať úvery v daných oblastiach, aby mohli byť označené za zelené úvery. 

Navyše, dokument bol posúdený nezávislou renomovanou spoločnosťou Sustainalytics, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike. Investormi je vnímaná ako garancia, že získané prostriedky budú použité v súlade s medzinárodnými štandardmi pre zelené dlhopisy. 

„Green Bond Framework Tatra banky je dôveryhodný a s pozitívnym dopadom,“ uvádza vo svojej správe Sustainalytics.

To, či boli získané finančné prostriedky skutočne použité v súlade s pravidlami, bude na ročnej báze posudzovať aj nezávislá audítorská spoločnosť. 

 

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846
Nadežda Palušová, PR manažérka, press@tatrabanka.sk, 0911 783 560

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/financuju-zelene-budovy-aj-obnovitelne-zdroje-energie/