1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Valné zhromaždenie akcionárov rozhodlo o vyplatení dividend

Valné zhromaždenie akcionárov rozhodlo o vyplatení dividend

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 26.03.2024 | 1 min. čítania

valne zhromazdenie akcionarov

Dnes, 26. 03. 2024, sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, ktoré schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2023. Akcionári banky ďalej rozhodli o rozdelení zisku a výplate dividend.

Na valnom zhromaždení sa tiež uskutočnila voľba členov dozornej rady.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk v celkovej výške 155 366 474 EUR. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelí časť zisku za rok 2023 vo výške 71 068 266 EUR, zostávajúca časť zisku za rok 2023 vo výške 10 851 900 EUR je určená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1. 

  • Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 1 932 EUR,
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 9 660 EUR
  • a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 9,67 EUR. 

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s.r.o. 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/valne-zhromazdenie-akcionarov-rozhodlo-vyplateni-dividend/