1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Amortizácia vozidiel a majetku v podnikaní

Amortizácia vozidiel a majetku v podnikaní

| 11.06.2024 | 5 min. čítania

amortizacia auta

Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty majetku v čase. Ako ju vypočítať napríklad pri aute a prečo si dať pozor na amortizáciu aj pri poistení?

Pojem amortizácia môže mať viacero významov. Stretávame sa s ním napríklad v súvislosti so splácaním dlhu alebo v prípade vyhlásenia určitej listiny za neplatnú. Najčastejšie sa však amortizácia používa v súvislosti s majetkom.

Pri amortizácii majetku ide o postupné znižovanie jeho hodnoty za určitý čas. Môže ísť tak o fyzické opotrebenie vznikajúce používaním majetku, ako aj morálne opotrebenie, ktoré zohľadňuje technologický pokrok. Ako príklad možno uviesť auto či počítač, teda majetok, pri ktorom dochádza obvykle k strate na jeho hodnote, dokonca aj v prípade, že nie je používaný.

Pre podnikateľa znamená amortizácia tiež to, akým spôsobom a ako rýchlo sa cena majetku zahrnie do nákladov firmy, teda ako bude postupne znižovať výsledok hospodárenia v účtovníctve a tiež znižovať firemnú daň z príjmov.

Základy amortizácie

V tomto článku sa budeme venovať amortizácii majetku a špecificky tiež amortizácii vozidiel, teda primárne tomu, ako postupne preniesť vstupnú cenu majetku do nákladov. V prípade automobilov sa amortizácia používa aj v súvislosti so súkromným autom, ktoré podnikateľ či zamestnanec použije na pracovnú cestu. V tom prípade patrí majiteľovi auta tzv. základná náhrada od firmy za opotrebenie jeho vozidla.

Bežne je však amortizácia, a to tak hmotného, ako aj nehmotného majetku, vyjadrená prostredníctvom odpisov. V právnych predpisoch na Slovensku sa stretávame s pojmom odpisovanie, nie s pojmom amortizácia.

Amortizácia hmotného majetku

Amortizácia, resp. odpisovanie hmotného majetku (v angličtine hmotný majetok tangible assets) sa netýka všetkých druhov majetku. Napríklad pozemky, umelecké diela či predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty na hodnote nestrácajú, prípadne sa ich hodnota môže vplyvom času dokonca zvyšovať, preto sa neodpisujú.

Často odpisovaným majetkom vo firmách sú napríklad autá, výrobné linky, počítače a iná technika či budovy. O dlhodobý majetok ide vtedy, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Predovšetkým pri samostatne hnuteľných veciach (napr. autách, počítačoch atď.) je potrebné skúmať aj podmienku ocenenia – za dlhodobý majetok sa považujú v prípade, ak ich vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.

amortizacia hmotneho majetku

Hmotný majetok sa v súlade so zákonom o dani z príjmov zaradí do jednej zo siedmych odpisových skupín, pričom každá odpisová skupina má stanovenú určitú dobu odpisovania, od 2 do 40 rokov. Daňovo sa odpisuje rovnomerne, len v prípade druhej a tretej odpisovej skupiny je možné využiť aj zrýchlené odpisovanie.

Okrem daňových odpisov však rozoznávame aj účtovné odpisy. Tie zohľadňujú skutočnú amortizáciu majetku bez ohľadu na to, do akej odpisovej skupiny daný majetok zaraďuje zákon o dani z príjmov. Stanovia sa spravidla na základe predpokladanej doby životnosti majetku alebo na základe výkonu daného majetku (napr. v závislosti od počtu najazdených kilometrov za daný rok vo vzťahu k predpokladanému celkovému počtu kilometrov).

Amortizácia nehmotného majetku

Amortizácia sa týka aj dlhodobého nehmotného majetku (v angličtine nehmotný majetok intangible assets). Ide napríklad o softvér, know-how, licencie, autorské práva, obchodné značky, ochranné známky a pod. Zákon o dani z príjmov však určuje, že nehmotný majetok sa odpisuje len v prípade, ak jeho vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje rovnako, ako sa odpisuje účtovne (s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu). Znamená to, že firma si spôsob odpisovania určí sama, pričom zohľadní najmä predpokladanú dobu používania, zastaranie majetku, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Ako sa počíta amortizácia vozidiel

Pozrime sa podrobnejšie na výpočet amortizácie auta, a to v prípade, ak je auto zaradené do obchodného majetku (čiže podnikateľ či s. r. o.-čka si auto do firmy kúpi, prípadne obstará finančným prenájmom), a tiež v prípade, ak auto zaradené v obchodnom majetku nie je. 

Amortizácia majetku, ktorý je zaradený do obchodného majetku

Pri amortizácii majetku je dôležité poznať jeho vstupnú cenu, ktorá sa postupne rozloží do nákladov počas niekoľkých rokov. Napríklad v prípade kúpy sa sem okrem samotnej ceny majetku započítajú aj ďalšie náklady súvisiace s obstaraním, napríklad prepravné, clo, poplatky za registráciu a podobne.

V prípade daňových odpisov sa majetok zaradí do jednej z odpisových skupín. Ak ide o elektromobil alebo plug-in hybrid, odpisuje sa dva roky. Ostatné osobné automobily sa odpisujú štyri roky

V prípade áut je možné len rovnomerné odpisovanie. Ročný odpis sa teda určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Zjednodušene platí, že ročná výška odpisu je rovnaká počas celej doby odpisovania – v 0. odpisovej skupine sa ročne odpíše jedna polovica, v 1. odpisovej skupine jedna štvrtina.

V prvom roku je však potrebné zohľadniť aj počet mesiacov, ak sa auto nezaradilo do majetku hneď v januári.

amortizacia vozidla

Pri účtovných odpisoch auta firma zohľadňuje, ako reálne plánuje využívať daný majetok. Hoci daňovo odpísaný elektromobil by bol za dva roky, firma ho môže používať dlhšie, resp. si môže určiť odpisy aj v nadväznosti na predpokladaný celkový počet najazdených kilometrov na danom aute. Následne sa vstupná cena účtuje do nákladov počas niekoľkých rokov podľa zvoleného odpisového kľúča, čo má vplyv na účtovný výsledok hospodárenia firmy.

Praktický príklad na výpočet účtovných aj daňových odpisov auta nájdete v článku Odpisovanie majetku a odpisové skupiny.

Amortizácia majetku, ktorý nie je zaradený do obchodného majetku

Ak auto nie je vložené do obchodného majetku, SZČO, zamestnanec či konateľ, ktorý využije na pracovnú cestu súkromné vozidlo, si uplatňuje cestovné náhrady, v rámci ktorých má nárok aj na amortizáciu za každý kilometer jazdy.

Od 1. mája 2024 platí výška základnej náhrady za kilometer pri použití

  • jednostopového vozidla, napr. motocyklu alebo trojkolky 0,075 eura za km jazdy,
  • osobného cestného motorového vozidla 0,265 eura za km jazdy.

amortizacia firemneho auta

Základnú náhradu aj náhradu za spotrebované pohonné látky si vypočítajte ľahko v kalkulačke na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla.  

Nezabudnite, že aj v prípade, ak využijete súkromné auto na pracovné cesty (na podnikanie), takéto auto sa stáva predmetom dane z motorových vozidiel a spravidla do 31. januára je potrebné zaplatiť zaň tzv. cestnú daň za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Amortizácia – poistenie a minimalizácia jej vplyvu

Amortizácia v rámci poistenia vozidla znamená stratu hodnoty vozidla v dôsledku jeho opotrebenia. Vozidlo však stráca na hodnote nielen samotným používaním, ale aj vekom. Aj keď môže byť auto v dobrom technickom stave, ale je už staršie, jeho hodnota môže byť omnoho nižšia, ako si myslíte.

Amortizácia auta môže mať v niektorých poisťovniach vplyv na poistné plnenie pri škodovej udalosti – teda že poistné plnenie by bolo znížené o amortizáciu. Ako a v akých prípadoch uplatňuje konkrétna poisťovňa amortizáciu pri škodových udalostiach, si preverte už pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

Pre minimalizáciu vplyvu amortizácie pri nových vozidlách pre prípad totálnej škody či krádeže auta je vhodné uzatvorenie poistenie finančnej straty – GAP k havarijnému poisteniu. Toto poistenie zaručuje, že v prípade takýchto udalostí dostane majiteľ vozidla nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú za automobil zaplatil. V praxi to znamená, že ak by bolo auto odcudzené, prípadne zničené „na totálku“, za poistené plnenie z havarijného poistenia a z GAP poistenia si bude možné kúpiť nové vozidlo.

Tip pre vás:

Výhodný lízing do 35 000 eur na nové alebo jazdené vozidlo

Predschválené lízingové financovanie môžete získať bez poplatku za poskytnutie a s garantovaným výhodným poistením počas celej doby financovania.

Zistiť viac

firemne auto na lizing

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.    

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/amortizacia/