1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Finančný lízing

Finančný lízing

| 14.02.2024 | 3 min. čítania

financny leasing

Finančný lízing je jedným z obľúbených spôsobov financovania majetku. V čom je špecifický, aké sú jeho výhody a na čo si dať pozor pred uzavretím lízingovej zmluvy?

Čo je finančný lízing

Finančný lízing predstavuje osobitnú formu financovania (nielen) firemného majetku. Predmetom lízingu môžu byť nákladné, osobné aj úžitkové automobily, stroje a zariadenia, stavebná, zdravotnícka a iná technika, ale aj nehnuteľnosti.

Finančný lízing upravujú na Slovensku rozličné zákony, a to z právneho, účtovného či daňového hľadiska. V prípade uzatvárania samotnej lízingovej zmluvy je potrebné sa riadiť predovšetkým Obchodným zákonníkom, ktorý však neupravuje tento typ zmluvy úplne konkrétne. Možno však povedať, že zmluva o finančnom lízingu je kombináciou troch typov zmlúv, ktoré Obchodný zákonník upravuje – zmluvy o kúpe prenajatej veci, nájomnej zmluvy a kúpnej zmluvy.

Na účely účtovníctva a daní sa finančný lízing označuje pojmom finančný prenájom a je definovaný ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Doba trvania nájmu musí byť v súlade so zákonom o dani z príjmov najmenej 60 % doby odpisovania tohto majetku.

Ak napríklad obstarávate finančným lízingom osobné auto, ktorého doba odpisovania je 4 roky, doba trvania nájmu bude minimálne 29 mesiacov. V praxi je bežná doba splácania automobilov 36 mesiacov. Ak ide o predmety, ktoré sú vo vyšších odpisových skupinách, napr. nehnuteľnosti, doba trvania lízingu sa pohybuje v desiatkach rokov.

Jedinečnosť finančného lízingu

Finančný lízing teda predstavuje dlhodobý nájomný vzťah medzi prenajímateľom – spravidla lízingovou spoločnosťou – a nájomcom – v našom prípade podnikateľom. Špecifikom je, že pri tomto prenájme dochádza k oddeleniu právneho a ekonomického vlastníctva majetku

 • Právnym vlastníkom majetku počas doby trvania finančného lízingu je prenajímateľ, ktorý prevádza na nájomcu oproti sérii platieb právo na používanie majetku v dohodnutom období.
 • Ekonomickým vlastníkom majetku je nájomca, ktorý majetok eviduje vo svojom účtovníctve a bude ho vo firme aj odpisovať. Vlastnícke právo prechádza z prenajímateľa na nájomcu až po skončení nájomného vzťahu, zvyčajne za symbolickú cenu, ktorá je vopred dohodnutá v lízingovej zmluve.

Ak by sme sa napríklad pozreli na doklady auta na lízing, je v nich vidieť, že ako držiteľ vozidla je zapísaný nájomca, no ako vlastník je uvedená lízingová spoločnosť. Napriek tomu, že nájomca majetok právne nevlastní, musí sa oň starať rovnako, ako keby ním bol

financny leasing na auto

Napríklad v prípade auta je potrebné platiť poistenie, jeho opravy, servis či údržbu, daň z motorových vozidiel a ďalšie náklady. Rovnako zisky, prípadne straty vyplývajúce napríklad zo zmeny trhovej hodnoty majetku patria nájomcovi.

Pre porovnanie, ak by si firma vzala podnikateľský alebo spotrebný úver a ten by použila na obstaranie majetku, v momente kúpy by sa stala vlastníkom tohto majetku (no zároveň platí, že banka môže aj v tomto prípade požadovať určitú formu zabezpečenia úveru, v súlade s pravidlami konkrétnej banky).   

vyhody financneho leasingu

Pri operatívnom prenájme zase predmet prenájmu ostáva výlučne vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Majetok sa do účtovníctva nezaraďuje ani neodpisuje. Počas doby používania sa účtuje u nájomcu len o dohodnutých splátkach a nakoľko je starostlivosť o predmet prenájmu na pleciach prenajímateľa, tieto sú vyššie ako pri finančnom lízingu.

V závislosti od predmetu financovania, napríklad pri aute, vám aj samotná lízingová spoločnosť môže dať na výber medzi lízingom a úverom.

Tento typ úveru sa môže najmä z hľadiska platieb výrazne podobať na lízing. Rovnaké je aj to, že právne vlastníctvo automobilu ostáva u lízingovej spoločnosti. Hlavný rozdiel spočíva v platení, teda aj v odpočte dane z pridanej hodnoty. Kým pri kúpe auta na úver si DPH môžete odpočítať hneď pri jeho nákupe, pri finančnom lízingu je odpočet DPH možný až z jednotlivých lízingových splátok.

Vstupné poplatky – akontácia a spracovateľský poplatok

Pri finančnom lízingu sa určite stretnete s pojmom akontácia. Ide o akúsi nultú, resp. prvú zvýšenú splátku, ktorú zaplatíte pri podpise zmluvy z vlastných zdrojov. Tá sa vyjadruje v percentách z predmetu lízingu. Obvykle sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 60 %.

Čím vyššiu akontáciu zaplatíte, tým nižšia suma sa vám rozpočíta do jednotlivých lízingových splátok. Akontácia sa odráta z kúpnej ceny majetku, preto vyššou zálohou si môžete znížiť výšku mesačnej splátky alebo skrátiť dobu splácania. Ak je akontácia viac ako cca 30 %, aj proces schvaľovania lízingu býva rýchlejší a jednoduchší (spravidla postačí jednoduché preukázanie príjmu).

Pri uzatváraní lízingovej zmluvy sa v niektorých prípadoch platí aj spracovateľský poplatok za jej uzatvorenie. Zvyčajne sa to týka prípadov financovania nehnuteľného majetku. Výška spracovateľského poplatku je individuálna a závisí od výšky investičných nákladov, resp. náročnosti spracovania daného obchodného prípadu. Tento poplatok je potrebné rovnako uhradiť predtým, ako je predmet lízingu odovzdaný nájomcovi.

leasing na kupu stavebnej techniky

Ako prebieha financovanie prostredníctvom finančného lízingu

Po úhrade akontácie a spracovateľského poplatku ďalej postupujete podľa dohodnutého splátkového kalendára. Lízingové splátky sa spravidla platia mesačne, prípadne štvrťročne. Splátka obsahuje úhradu istiny, úroku, DPH a aj poistného, ak je toto poistenie zmluvne dohodnuté ako súčasť pravidelných platieb (napríklad povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie strojov a zariadení, poistenie nehnuteľností či rôzne pripoistenia).

Pri lízingu je vždy vyžadované poistenie prenajímaného majetku, pričom platiť poistné je možné buď v lízingových splátkach, alebo samostatne.

Po zaplatení všetkých lízingových splátok sa za prechod vlastníctva prenajímaného predmetu zaplatí ešte odkupná hodnota. Ide spravidla o symbolickú cenu (do 100 eur), prípadne je táto suma vyjadrená percentuálne z obstarávacej ceny majetku a nie je ničím nezvyčajným ani spracovateľský poplatok pri ukončení zmluvy.

Dostupnosť finančného lízingu a zmena podmienok

V porovnaní s úverom je finančný lízing dostupnejší, a to napríklad pre firmy s kratšou históriou, ktoré by mohli mať so získaním úveru problém.

Lízingová spoločnosť má totiž výhodu v tom, že je počas doby trvania lízingu vlastníkom prenajímanej veci, preto neposudzuje finančnú situáciu podnikateľa až tak prísne. Zároveň môže pri neplnení podmienok majetok nájomcovi okamžite odobrať a ponúknuť ho napríklad inému klientovi či predať. 

Úrokové sadzby pri lízingu sú vo všeobecnosti o čosi priaznivejšie ako pri bankovom úvere. Výšku úrokovej sadzby ovplyvňujú predovšetkým faktory ako výška akontácie, obstarávacia cena prenajímaného majetku či bonita žiadateľa.

leasing na polnohospodarske stroje

Ročné úrokové sadzby sa pohybujú približne od 6 %. Úroková sadzba môže byť fixná (nemení sa po čas celej doby splácania) alebo variabilná (napr. naviazaná na EURIBOR).

Rovnako ako aj pri úvere, je potrebné počítať s poplatkami v prípade, ak chcete meniť dohodnuté zmluvné podmienky – napríklad predčasne ukončiť zmluvu, predĺžiť dobu jej trvania, zmeniť poisťovňu či platenie poistného zahrnutého v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie atď. Ich výška sa pri jednotlivých lízingových spoločnostiach líši, pričom môže ísť o fixnú sumu rádovo v stovkách eur, prípadne určité percento z vyplácanej sumy. Preverte si aj tieto sumy skôr, než samotnú lízingovú zmluvu podpíšete.

leasing na polnohospodarske vozidla

Ak dôjde k porušeniu podmienok finančného lízingu, teda k jeho predčasnému ukončeniu, dajte si pozor aj na daňové dopady – je totiž možné, že budete musieť v danom roku zvýšiť základ dane firmy.

Lízingový koeficient navýšenia

Dôležitým ukazovateľom pri lízingu je koeficient navýšenia, ktorý sa vypočíta ako pomer lízingovej ceny k obstarávacej cene. Koeficient udáva, o koľko nájomca predmet lízingu preplatí. Spodná hranica lízingového koeficientu sa pohybuje spravidla na úrovni 1,1 (10 % navýšenie), horná hranica na úrovni 1,3 – 1,4. Všeobecne platí, že koeficient navýšenia klesá s rastúcou výškou akontácie a s kratšou dobou splácania. 

Nedostatkom tohto ukazovateľa je skutočnosť, že neexistuje záväzný vzorec pri jeho výpočte, preto rôzne lízingové spoločnosti môžu k nemu pristupovať rozlične a do výpočtu môžu zahŕňať, resp. nezahŕňať určité položky. Vhodné je sa informovať, čo všetko je pri výpočte do lízingovej ceny zahrnuté, a až tak porovnávať jednotlivé koeficienty naprieč jednotlivými lízingovkami.

Výhody finančného lízingu 

Medzi výhody financovania majetku prostredníctvom finančného lízingu možno zaradiť:

 • dostupnosť financovania pre podnikateľov a nižšiu administratívnu náročnosť (najmä pri akontácii vyššej ako 30 %);
 • rýchle a komfortné vybavenie financovania spravidla už u predajcu;
 • menší tlak na cash-flow – splátka akontácie je nižšia ako jednorazová investícia do kúpy majetku, pričom voľné finančné prostriedky je možné vložiť do iných aktivít firmy; do určitej miery je možné prispôsobiť si výšku splátky, príp. zvoliť dobu splácania; rovnako DPH sa platí a odpočítava postupne v jednotlivých splátkach, nie jednorazovo;
 • niekedy je v splátkach zahrnuté aj výhodnejšie komplexné poistenie;
 • možnosť financovania nového aj používaného majetku (napr. jazdených automobilov);
 • zaradenie majetku do účtovníctva a jeho daňové odpisovanie;
 • po ukončení zmluvy za vopred dohodnutých podmienok prechádza vlastnícke právo na nájomcu.

 

Potrebné doklady na vybavenie finančného lízingu 

K vybaveniu finančného lízingu budete musieť lízingovej spoločnosti predložiť niekoľko dokladov týkajúcich sa identifikácie podnikateľského subjektu, prípadne ďalšie, na základe ktorých posúdi vašu finančnú situáciu a rozhodne o tom, či vám financovanie poskytne.

Rozsah dokumentov sa môže meniť v závislosti od výšky akontácie, od obstarávacej ceny majetku a od konkrétneho žiadateľa (história, výsledky hospodárenia, sektor, potenciál a pod.).

Najčastejšie ide o tieto doklady:

 • dva doklady totožnosti podnikateľa – fyzickej osoby, resp. štatutára spoločnosti,
 • výpis z obchodného registra/živnostenský list,
 • týkajúce sa preukázania príjmov – môže postačovať výpis z bankového účtu, pri vyššej cene predmetu prenájmu, resp. nižšej akontácii môže byť vyžadovaná účtovná závierka spoločnosti či daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa napríklad za dve účtovné obdobia.

 

Lízingové spoločnosti môžu uplatňovať určité špecifické pravidlá (napr. neposkytnutie lízingu občanom z 3. krajín) či prísnejšie podmienky v prípade niektorých odvetví podnikania (napríklad pre taxislužby).

Osobitosť finančného lízingu na auto

Predmet lízingu, ktorý sa v praxi vyskytuje pomerne často, je automobil. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať jeho poisteniu. Pri financovaní auta na lízing sa vyžaduje, aby okrem povinného zmluvného poistenia bolo uzatvorené aj havarijné poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti. V prípade krádeže alebo totálnej škody si lízingová spoločnosť uplatní svoje nároky ako prvá, až potom poisťovňa odškodní nájomcu. Dajte si preto pozor na správne nastavenie poistných súm. Pri čiastočných škodách, napríklad pri dopravnej nehode, sa spravidla plnenie poisťovne devinkuluje a vyplatí sa nájomcovi alebo autoservisu.

Kvôli totálnym škodám je pri nových vozidlách, najmä v prvých dvoch rokoch, vhodné mať uzatvorené aj poistenie finančnej straty – GAP k havarijnému poisteniu. GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti a pomôže zamedziť situácii, keď by nájomca skončil bez auta a zároveň s dlhom voči lízingovej spoločnosti.

Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, príp. GAP poistenie vozidla môže byť zahrnuté v lízingových splátkach, alebo je možné si ich dohodnúť s poisťovňou individuálne, náklady však znáša vždy nájomca. Oba spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Hlavnou výhodou zahrnutia poistného do lízingových splátok je nižšia administratívna náročnosť, keďže všetko vybavíte „pod jednou strechou“. Niekedy môže byť takéto komplexné poistenie finančne výhodnejšie.

Ak sa rozhodnete poistenia uzavrieť s poisťovňami vo vlastnej réžii, máte na výber viac možností. Dôsledkom toho môže byť nájdenie takých ponúk, pri ktorých budú ceny priaznivejšie. Zľavu z poistného môžete získať aj v prípade, ak uhradíte poistné v jednej ročnej platbe. Jednoduchšie tiež zmeníte poisťovňu, pričom neplatíte poplatky za zmenu zmluvných podmienok lízingovej spoločnosti.

Tip pre vás:

Výhodný lízing do 35 000 eur na nové alebo jazdené vozidlo

Vozidlo pre svoje podnikanie môžete mať skôr, ako si myslíte. Predschválené lízingové financovanie môžete získať bez poplatku za poskytnutie a s garantovaným výhodným poistením počas celej doby financovania.

Zistiť viac

firemne auto na lizing

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk. 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/financny-lizing/