1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Živnosť alebo s.r.o.? Aké sú výhody a nevýhody

Živnosť alebo s.r.o.? Aké sú výhody a nevýhody

| 08.05.2022 | 5 min. čítania

zivnost alebo sro? vyhody a nevyhody

Oplatí sa viac podnikať formou s. r. o. alebo je výhodnejšie založiť si živnosť? Túto otázku si kladú mnohí podnikatelia pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Čo je potrebné zvažovať a aké sú výhody či nevýhody týchto možností?

Aktualizované 04. 04. 2024.

Živnosť a s. r. o. patria medzi najčastejšie využívané formy podnikania u menších podnikateľov. Pod živnosťou myslíme podnikanie jednotlivca – fyzickej osoby. Naproti tomu spoločnosť s ručením obmedzeným (v skratke s. r. o.) už je osoba právnická. Podnikateľ v nej môže byť spoločníkom, pričom ide o dva rôzne subjekty – samotná s. r. o. a osoba, ktorá ju vlastní (spoločník tejto s. r. o.). „Eseročku“ si môže založiť aj jeden spoločník, v takom prípade hovoríme o tzv. jednoosobovej s. r. o. Je to však s. r. o. ako každá iná, akurát má len jedného spoločníka, ktorý je zároveň jej konateľom. 

Ak teda zvažujete, či si založiť živnosť alebo s. r. o., prípadne uvažujete nad prechodom z jednej formy podnikania na druhú, prečítajte si, v čom všetkom sa líšia, aké kritériá by ste mali zvažovať a aké výhody či nevýhody so sebou prinášajú. Výhoda pre jedného však nemusí byť vždy výhodou pre druhého, preto si odpovedzte na to, čo je dôležité práve pre vás.

Vznik živnosti a s. r. o.

Rýchlejšia a lacnejšia alternatíva je spravidla založenie živnosti. Poplatky sú výhodnejšie, ak si živnosť založíte online – buď sú polovičné (pri remeselných a viazaných živnostiach, namiesto 22 eur platíte len 11 eur), alebo úplne odpustené (pri voľných živnostiach namiesto 7 eur neplatíte nič). 

Založenie a zápis s. r. o. do obchodného registra predstavuje pomerne dlhší a náročnejší proces. Okrem toho, že bude potrebné zabezpečiť živnostenské osvedčenie (čo znamená platenie poplatkov rovnakých ako pri živnosti), súčasne je nevyhnutné zapísať s. r. o. aj do obchodného registra

Poplatky sú výhodnejšie, ak si živnosť založíte online.

Od minulého roka však pribudla možnosť založenia „eseročky“ zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Nie je to však možné pre všetky s. r. o., potrebné je splniť viacero podmienok.  

Pri zjednodušenom spôsobe je možné vytvoriť spoločenskú zmluvu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu, ktorý sprevádza zakladateľov s. r. o. cez jednotlivé kroky prípravy spoločenskej zmluvy. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov z vytvorenej spoločenskej zmluvy. Výhodou zjednodušeného založenia s. r. o. je tiež súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania, a to zápisom spoločnosti do obchodného registra. 

Zápis firmy do obchodného registra sa v oboch prípadoch vykonáva elektronicky a poplatok zaň je vo výške 220 eur. Ak spĺňate podmienky vyžadované právnymi predpismi, založenie živnosti môže trvať aj jeden deň. Zápis do obchodného registra by mal v prípade s. r. o. podľa zákona trvať dva pracovné dni, súdy si však túto lehotu môžu predĺžiť. V praxi ide obvykle o niekoľko dní až týždňov.

Riziko a ručenie

Pri podnikaní formou živnosti ručí živnostník celým obchodným aj osobným majetkom, a to aj tým, ktorý majú manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve.

S. r. o. ako spoločnosť ručí celým svojím majetkom. Spoločníci však ručia za záväzky s. r. o. svojím osobným majetkom len do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri (základné imanie musí byť minimálne 5 000 eur). Ak spoločník splatil celý upísaný vklad do základného imania, za záväzky s. r. o. vlastným majetkom už neručí.

Určitú zodpovednosť však nesie konateľ spoločnosti – ak porušuje svoje povinnosti, zodpovedá spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by spoločnosti spôsobil.    

Možnosti vstupu partnera do podnikania

Podnikanie formou živnosti je určené najmä pre jednotlivcov, preto ak zvažujete prijatie ďalšieho partnera či investora do podnikania, s. r. o. je lepšia voľba. Počas podnikania sa môže počet spoločníkov v s. r. o. zvyšovať aj znižovať a maximálne môže mať až 50 spoločníkov. Nový partner či investor sa môže stať spoločníkom firmy a následne môže svoj podiel predať.

Účtovníctvo a administratíva 

Pod administratívou myslíme predovšetkým povinnosti týkajúce sa vedenia účtovníctva. To je náročnejšie v prípade „eseročiek“ najmä preto, že ich povinnosťou je účtovať v podvojnom účtovníctve. Okrem toho sa v s. r. o. pripravte napríklad aj na zasadanie valných zhromaždení a vyhotovovanie zápisníc, čo sa živnostníka netýka.

Živnostník zároveň nemusí viesť účtovníctvo vôbec, postačí mu daňová evidencia, často sa využíva aj možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov. Tie sú nielenže administratívne menej náročné, zároveň je možné bez dokladovania uplatniť do výdavkov spravidla až 60 % z príjmov. S. r. o. takúto možnosť nemá.

Dane

Pri rozhodovaní určite nezabudnite na daňové hľadisko, teda koľko vám z vašich príjmov ukrojí na dani štát. Aká je aktuálna sadzba dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby? 

Dane

Ak vaše ročné zdaniteľné príjmy nepresiahnu 60 000 eur, platí pre živnostníkov aj s. r. o.-čky sadzba dane 15 %.

Ak sú vaše ročné príjmy vyššie ako 60 000 eur, v tom prípade:

 • ako živnostník použijete pri výpočte dane z príjmov sadzbu 19 %, ak však váš základ dane (zjednodušene príjmy mínus výdavky) prevýši v roku 2024 sumu 47 537,98 eur, z tejto časti zaplatíte už  25 %
 • sadzba dane pre s. r. o. je 21 %.

Na oblasť daní však treba nahliadať komplexnejšie, nielen na sadzbu, ale aj na (ne)možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, prípadne daňových výhod, ktoré majú len fyzické osoby, ako nezdaniteľné časti či daňové bonusy. Rozdiel je tiež vo výpočte základu, z ktorého sa počíta daň v prípade živnosti a v prípade s. r. o. 

Odvody

Odvody poistného do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sa týkajú primárne živnostníkov. Ak začne živnostník podnikať (a nie je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, napr. študentom), hneď musí začať platiť preddavky na zdravotné poistenie. Tie sú pre rok 2024 v minimálnej výške 97,80 eur. Je však dôležité upozorniť, že po skončení roka sa tieto preddavky porovnajú so sumou poistného, ktorá vyšla na základe dosiahnutého základu dane, a živnostníkovi môže vyjsť aj nedoplatok. Ročné zúčtovanie čaká aj na tie SZČO, ktoré sú napríklad súčasne zamestnancami. Tí nemusia platiť minimálne odvody (niekedy neplatia ani preddavky vôbec), avšak zdravotná poisťovňa im doúčtuje výšku poistného z činnosti SZČO podľa vykázaného základu dane. 

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa netýka začínajúceho živnostníka hneď, najskôr je to od 1. júla nasledujúceho roka. Vznik tejto povinnosti závisí od výšky dosiahnutých príjmov. V roku 2024 ide o hranicu príjmov 8 580 eur ročne bez odpočítania výdavkov. Ak túto sumu prekročíte, začnete platiť aj do „sociálky“. Konkrétna výška odvodov závisí predovšetkým od vášho základu dane, v roku 2024 však ide o sumu minimálne 216,13 eur mesačne. Rovnaké pravidlá platia aj pre tie SZČO, ktoré majú živnosť popri zamestnaní alebo sú študentmi a podobne. Neexistujú tu žiadne výnimky pri súbehu, ako je to pri zdravotnom poistení. 

S. r. o. odvody platí len v prípade, ak má zamestnancov (ktorým môže byť aj samotný spoločník s. r. o.) alebo napríklad vypláca odmenu za výkon funkcie konateľa. V oboch prípadoch ide o závislú činnosť, kedy sa stŕhajú odvody tak zamestnancovi, ako ich dopláca aj zamestnávateľ, čiže s. r. o. Ak by ste si teda chceli vyplácať príjem zo s. r. o. týmto spôsobom, odvody budú závisieť od výšky mzdy/odmeny, ktorú si nastavíte. Akú daň a odvody zaplatíte, koľko budú celkové náklady zamestnávateľa, a v akej výške bude vaša čistá mzda, si vypočítate ľahko v mzdovej kalkulačke.

Možnosti vyberania peňazí z podnikania

Živnostník si môže vyplácať zarobené peniaze kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka a disponovať s nimi neobmedzene. Spoločník s. r. o. nemôže s financiami firmy narábať ako so svojimi súkromnými a rovnako nemôže financovať (bez daňových dôsledkov) z firemných peňazí svoje osobné výdavky.

Spoločníkovi s. r. o. môže byť vyplatený podiel na zisku (dividenda), a to najskôr po skončení účtovného obdobia, po zostavení a schválení účtovnej závierky, čiže napr. za kalendárny rok 2024 to môže byť spravidla v marci 2025. Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi – fyzickej osobe podlieha zdaneniu zrážkovou daňou pri výplate. Sadzba zrážkovej dane je od tohto roku zvýšená zo 7 % na 10 %. Iným spôsobom je priebežné vyplácanie prostredníctvom mzdy alebo odmeny. Tieto spôsoby je možné kombinovať. 

Imidž a zverejňovanie finančných údajov

Ktorá právna forma má lepší imidž? Pre časť obchodných partnerov, zákazníkov či zamestnancov môže budiť serióznejší či dôveryhodnejší dojem s. r. o. Nie je to však vôbec pravidlo. Existujú rovnako „nepoctivé“ s. r. o.-čky aj živnostníci, ako aj vynikajúci obchodní partneri či zamestnávatelia pri oboch právnych formách.

Zároveň však zvážte fakt, že v prípade podnikania formou s. r. o. bude vaša účtovná závierka dostupná na internete. To znamená, že váš zisk alebo stratu, výšku mzdových nákladov či stav hotovosti si bude môcť pozrieť ktokoľvek s prístupom na internet a základným ekonomickým rozhľadom. Napríklad aj vaša konkurencia. Výsledky živnostníkov nie sú verejne dostupné.

Bankové služby

Od toho, akú právnu formu zvolíte, sa bude odvíjať aj to, aké produkty či služby a za akých podmienok budú pre vás dostupné v banke. 

Bankové služby

Čo sa týka podnikateľského účtu živnostníka, zákony mu priamo jeho založenie neprikazujú. Ak však bude osobný bankový účet používať aj na podnikateľské účely, zvyčajne môže ísť o porušenie podmienok banky. Okrem toho sa živnostník dobrovoľne oberá o možné výhody spojené s podnikateľským účtom.

Zároveň na daňové účely, aj z hľadiska prehľadnosti, je vhodné mať podnikateľské financie a osobné financie oddelené. S. r. o. musí mať zriadený samostatný podnikateľský účet.

Ukončenie podnikania

Pri rozbehu podnikania asi málokto myslí na jeho ukončenie, no nie je na škodu poznať túto oblasť už na začiatku. Zrušenie živnosti je totiž pomerne jednoduchý a rýchly proces, ktorý trvá len niekoľko dní za predpokladu, že počas podnikania nevznikli žiadne dlhy. V opačnom prípade to môže byť komplikovanejší, ako aj bolestný proces (práve z dôvodu ručenia celým majetkom). Okrem zrušenia živnosti prichádza do úvahy aj jej prerušenie, teda dočasné pozastavenie podnikateľskej činnosti, čo v prípade s. r. o. možné nie je.

Ak chcete ukončiť podnikanie s. r. o., do úvahy pripadá napríklad jej likvidácia, zlúčenie či konkurz. Ide však o náročnejšie a dlhšie procesy, ktoré sú spojené aj s určitými poplatkovými povinnosťami. Možnosťou je taktiež s. r. o. predať.

Výhody a nevýhody podnikania ako SZČO      

Ako teda zhrnúť výhody a nevýhody podnikania živnostníka? V prospech živnosti hovoria predovšetkým:

 • rýchly a lacný proces založenia,
 • jednoduchšia administratíva,
 • možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov (ak nejde o platiteľa DPH celý rok) či iných daňových výhod pre fyzické osoby,
 • dostupnosť peňazí z podnikania,
 • neverejné výsledky,
 • možnosť pozastavenia živnosti,
 • ľahšie ukončenie podnikania.

Za najväčšie nevýhody je možné považovať neobmedzené ručenie a závislosť výšky daňovo-odvodového zaťaženia od výsledkov podnikania.

Živnosť vs. s. r. o.

Výhody a nevýhody podnikania ako s. r. o.

Nevýhody živnosti môžeme považovať práve za výhody s. r. o. a naopak. S. r. o. získava „body“ najmä vďaka:

 • obmedzenému ručeniu,
 • možnosti nastavenia daňovo-odvodového zaťaženia podľa toho, ako je majiteľ s. r. o. vyplácaný,
 • jednoduchšiemu vstupu nového spoločníka či investora.

Nevýhody sú najmä v náročnejšej administratíve, drahšom procese založenia, ako aj v komplikovanosti ukončenia podnikania.

Nie je možné jednoznačne povedať, kedy sa čo oplatí viac, mnohokrát to závisí od preferencií podnikateľa. Daňovo-odvodové zaťaženie je taktiež variabilné. Odvíja sa najmä od výšky vašich príjmov, skutočných výdavkov, ktoré s podnikaním máte, či od potreby peňazí (napr. na mesačnej báze, alebo či ide o doplnkový zdroj, na ktorý podnikateľ môže čakať napr. až na skončenie roka).

Na záver treba ešte dodať, že založenie živnosti alebo s. r. o. nemusí predstavovať vaše konečné rozhodnutie. Ak sa neskôr rozhodnete pre inú právnu formu, možné to je, avšak pamätajte na to, že proces tohto prechodu nie je až taký jednoduchý.

Tip pre vás:

Manuál pre založenie živnosti a s. r. o. 

Aké dokumenty je potrebné vyplniť a koľko peňazí si musíte pripraviť na poplatky? Každá právna forma má iný proces zakladania. Pripravili sme pre vás krokový návod, aby ste na nič nezabudli.  

Zistiť viac 

manual na zalozenie zivnosti a firmy

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.  

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/zivnost-alebo-sro-vyhody-nevyhody/