1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Príspevky na podnikanie: Kto ich môže získať a aké podmienky je nutné splniť?

Príspevky na podnikanie: Kto ich môže získať a aké podmienky je nutné splniť?

| 28.09.2022 | 7 min. čítania

prispevok na podnikanie a zamestnavanie

Chcete začať podnikať? Využite štátom ponúkané príspevky, ktoré sú k dispozícii pre mladších, ale aj starších občanov či pre občanov so zdravotným postihnutím. Aj v prípade, že už podnikáte, môžete využiť niektoré z príspevkov na zamestnávanie.

Ponúkame vám rozsiahly prehľad toho, ako požiadať o príspevok na podnikanie a čo všetko je potrebné splniť.

Príspevok na podnikanie

Mnohí ľudia sa boja podnikania hlavne z dôvodu neistoty a náročných začiatkov, ktoré sa s ním spájajú. Štát preto poskytuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ), ktorý počas prvých mesiacov dokáže efektívne pomôcť. Suma síce nie je príliš vysoká, no viete ňou zaplatiť počiatočné výdavky.

Ako získať príspevok na podnikanie?

Na získanie príspevku na SZČ je nutné splniť niekoľko podmienok:

 • byť minimálne 3 mesiace zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu alebo

 • byť minimálne 12 mesiacov zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu, ak ste počas 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ukončili alebo pozastavili podnikanie,

 • budete prevádzkovať živnosť minimálne 3 roky bez pozastavenia,

 • budete vykonávať živnosť v súlade s pravidlami živnostenského zákona alebo

 • budete vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov.

 

Žiadosť o dotáciu na SZČpísomnú formu. Podáva sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v lokalite, kde plánujete podnikať. V prípade záujmu vám môže úrad ako uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ. Táto príprava je bezplatná a nepovinná. Pomôcť vám však môže pri absolvovaní písomného testu. Ten slúži na overenie toho, či ste pripravený SZČ prevádzkovať.

Test trvá 30 minút a obsahuje 20 otázok. Pri každej máte na výber tri odpovede, pričom správna je len jedna. Otázky sa týkajú témy podnikania. Spravidla ide o základy, ktoré by mal ovládať každý podnikateľ. Po absolvovaní testu budete obhajovať svoj podnikateľský zámer pred komisiou.

K žiadosti o príspevok na podnikanie je nutné pripojiť ešte povinné prílohy

 • podnikateľský zámer,
 • kalkuláciu nákladov,
 • čestné vyhlásenie o poskytnutej pomoci,
 • čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali,
 • kópiu dokladu osvedčenia o prevádzkovaní SZČ.

Tieto prílohy sú podkladom, ktorý posudzuje komisia. Tá následne rozhodne, či spĺňate všetky zákonom stanovené predpoklady na získanie príspevku.

prispevok na podnikanie dokumenty

Ak áno, úrad s vami uzatvorí dohodu o jeho poskytnutí. V zmluve sa zaväzujete, že začnete prevádzkovať SZČ a že ju budete nepretržite prevádzkovať minimálne tri roky. 

Ako vypracovať podnikateľský zámer?

Osnova podnikateľského zámeru je k dispozícii na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (súbory na stiahnutie vpravo). Ten by mal mať minimálne 5 strán, obsahovať údaje o žiadateľovi ako životopis, absolvované vzdelanie, stáže a kurzy, predošlé zamestnania, zručnosti a doklad o ukončenom vzdelaní. Ďalej je potrebné opísať predmet podnikateľskej činnosti, produktu a služieb, či postup a miesto realizácie zámeru. 

Podnikateľský zámer by mal obsahovať aj marketingové informácie o trhu a situácii v regióne, finančné prognózy na aspoň 3 roky a kalkuláciu predpokladaných nákladov. Do tých sa počítajú všetky predmety a zariadenie súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti, ale aj poplatky za služby a ďalšie položky, ktoré budete potrebovať.

Príspevok na podnikanie slúži na čiastočné pokrytie nákladov a musí byť použitý od začiatku prevádzkovania SZČ do ukončenia záväzku trojročného prevádzkovania SZČ.

Aká je výška príspevku na SZČ?

Výška príspevku pre samostatne zárobkovo činnú osobu sa odvíja od:

 • celkovej ceny práce (CCP),
 • typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci,
 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete prevádzkovať SZČ.

Suma, ktorú SZČO dostane, sa každý rok mení. Najvyšší príspevok na podnikanie v roku 2022 je 6 327,32 eur. Príspevok na podnikanie v roku 2021 bol o 400,2 eur menší – t. j. hodnota najvyššieho príspevku na rok 2021 bola 5 927,12 eur.

 

Výška príspevku na začatie podnikania platná od 1. januára 2022 je:

Výška príspevku 100 % 60 % (fáza 1) 40 % (fáza 2)
Bratislavský kraj: 2,5-násobok CCP najviac 3 954,57 EUR 2 372,74 EUR 1 581,83 EUR
Ostatné kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP najviac 4 745,49 EUR 2 847,29 EUR 1 898,20 EUR
Ostatné kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 327,32 EUR 3 796,39 EUR 2 530,93 EUR

Vyplácanie príspevku na SZČ

Dotáciu na podnikanie vypláca úrad v dvoch fázach. Prvých 60 % poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody. Zvyšných 40 % vypláca úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku v priebehu prvých 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Podnikateľ musí počas trojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ predkladať správy o čerpaní príspevku a prevádzkovaní podnikania.

 • Prvá správa sa predkladá po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. Predložiť ju je nutné najneskôr do 3 mesiacov od uplynutia tejto 12-mesačnej doby. Spolu so správou je potrebné dodať aj doklady preukazujúce vynaložené náklady v príslušnom období.
 • Druhá správa sa spolu s dokladmi preukazujúcimi vynaložené náklady predkladá najneskôr do 3 mesiacov od uplynutia 2 rokov od začatia SZČ.
 • Tretia správa sa predkladá do 3 mesiacov po uplynutí záväzku nepretržitého prevádzkovania SZČ. Spolu so správou je nutné predložiť aj doklady preukazujúce vynaložené náklady do plnej výšky poskytnutého príspevku.

Príspevok pre SZČO môže podnikateľ využiť opakovane, avšak najskôr po ôsmich rokoch od posledného poskytnutia príspevku.

Na čo je možné príspevok pre podnikateľov využiť?

Príspevok na podnikanie pre s. r. o. alebo živnostníkov je možné využiť na platbu akýchkoľvek výdavkov, ktoré sú v súlade s vaším podnikateľským zámerom. Väčšina ho využíva na nákup techniky, nástrojov, zariadenia priestorov alebo na marketingové účely.

prispevok na podnikanie kancelaria

Najdôležitejšie je, aby ste v predloženej správe a pri prípadnej kontrole dokázali úradu odôvodniť nákup, ktorý ste zaplatili financiami z príspevku.

Príspevok na podnikanie a daňové priznanie

Dotácie a príspevky sú zdaniteľnými príjmami. V praxi musí príjemca jednotlivé výdavky, na ktoré použil príspevok na podnikanie, evidovať a následne ich doložiť účtovnými dokladmi evidovanými v účtovníctve.

Spôsob zdanenia sa odvíja od spôsobu uplatňovania výdavkov. V prípade uplatňovania výdavkov percentom z príjmov (paušálne výdavky) sa musí príjem zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom boli príjmy prijaté.

Príspevky na podnikanie pre ŤZP 

Štát poskytuje peňažné príspevky osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s cieľom podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Príspevky môžu byť jednorazové alebo opakované a kompenzujú rôzne oblasti, ako napríklad mobilitu, komunikáciu alebo zvýšené výdavky. Okrem toho má osoba so zdravotným postihnutím nárok aj na príspevok na SZČ.

Podmienky na získanie príspevku na podnikanie pre ŤZP

Príspevok na podnikanie ŤZP osobe poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Slúži na čiastočnú náhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ. Ako uchádzač o príspevok musíte splniť niekoľko základných podmienok:

 • byť minimálne 3 mesiace zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu alebo
 • byť minimálne 12 mesiacov zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu, ak ste počas 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ukončili alebo pozastavili podnikanie,
 • vykonávať živnosť v súlade s pravidlami živnostenského zákona a prevádzkovať SZČ na chránenom pracovisku (CHP) alebo
 • vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov,
 • prevádzkovať SZČ minimálne 2 roky bez pozastavenia.

 

Žiadosť o dotáciu na podnikanie pre začínajúcich podnikateľov so zdravotným postihnutím je nutné podať písomne na úrade v mieste podnikania. Súčasťou žiadosti musia byť povinné prílohy:

 • podnikateľský zámer,
 • kalkulácia nákladov,
 • čestné vyhlásenie o poskytnutej pomoci,
 • čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali,
 • číslo listu vlastníctva, informatívny list vlastníctva priestorov (aktuálny k dňu podania žiadosti),
 • doklad o nájme priestorov iného vlastníka v prípade, že nie ste vlastníkom priestorov na podnikanie, v ktorých bude zriadené CHP,
 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne podľa § 71 zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., resp. posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z.,
 • kópia osvedčenia o prevádzkovaní SZČ.

prispevok pre TZP na podnikanie

Po predložení všetkých dokumentov prechádza uchádzač rovnakým postupom ako v prípade štandardného príspevku pre podnikateľa. To znamená príprava na test, absolvovanie testu a následne obhajoba pred komisiou.

Ak je všetko v poriadku, komisia úradu na základe predložených dokumentov a testu rozhodne o udelení príspevku

Výška príspevku na SZČ pre ŤZP

Výška príspevku na podnikanie pre ŤZP osobu sa odvíja od:

 • celkovej ceny práce (CCP),
 • typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci,
 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete prevádzkovať SZČ.

 

Výška príspevku pre začínajúcich podnikateľov so zdravotným postihnutím platná od 1. januára 2022 je:

Výška príspevku 100 % 30 % (fáza 1) 70 % (fáza 2)
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 5 061,86 EUR 1 518,56 EUR 3 543,30 EUR
Ostatné kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 327,32 EUR 1 898,20 EUR 4 429,12 EUR
Ostatné kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 7 592,78 EUR 2 277,83 EUR 5 314,95 EUR

Vyplácanie príspevku na začatie podnikania pre ŤZP

SZČO príspevok na podnikanie vypláca úrad v dvoch fázach. V tej prvej poskytne podnikateľovi do 30 dní od uzavretia dohody 30 % priznaného príspevku. Zvyšnú časť, čiže 70 %, poskytne až po predložení dokladov o použití získaných 30 %.

vyplacanie prispevku na podnikanie

Po získaní celého príspevku je podnikateľ povinný predložiť úradu ďalšie zostávajúce doklady o prevádzkovaní SZČ do výšky 100 % poskytnutého príspevku. Ide o doklady o použití všetkých získaných financií. Urobiť tak musí do 6 mesiacov od uzatvorenia dohody, a to z dôvodu, že ide o prevádzkovanie SZČ na chránenom pracovisku.

Podnikateľ následne musí počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ predkladať správu o jej prevádzkovaní a o čerpaní príspevku.

 • Prvá správa sa predkladá po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ, najneskôr do 3 mesiacov od uplynutia 12-mesačnej doby.
 • Druhá správa sa predkladá za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia povinného prevádzkovania SZČ.

Príspevok pre zdravotne postihnutých podnikateľov môže štát znova poskytnúť po uplynutí ôsmich rokov od začiatku prevádzkovania SZČ

Príspevok na zamestnávanie mladých a znevýhodnených uchádzačov o prácu

Štát podporuje mladých a znevýhodnených, ktorí majú záujem o prácu prostredníctvom projektu Chyť sa svojej šance. Ten bol spustený 1. októbra 2021 a žiadosti je možné posielať do januára 2023. Projekt podporuje tri hlavné oblasti.

Finančný príspevok na mentora

Tento príspevok slúži na podporu zaúčania nového zamestnanca do 30 rokov a znevýhodneného uchádzača o prácu pod vedením iného zamestnanca, čiže mentora. Na získanie príspevku musí byť osoba minimálne 1 mesiac v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V prípade uchádzača s vysokoškolským vzdelaním sú to 3 mesiace.

Zamestnávateľ môže v takomto prípade získať počas 4 mesiacov príspevok vo výške spolu až 3 700 eur. Príspevok sa delí na dve zložky:

 • úhrada časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú – výška maximálne 715 eur mesačne v období maximálne 4 mesiacov,
 • príspevok na plat mentora – výška maximálne 210 eur mesačne v období maximálne 4 mesiacov.

Po zaučení musí nasledovať 2-mesačná prax. Zamestnávateľ môže získať tento príspevok až na 4 pracovné miesta.

Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov

Tento projekt je zameraný na znevýhodnených uchádzačov, ktorí sú v evidencii minimálne 1 mesiac, resp. 3 mesiace, ak ide o uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Zamestnávateľ, ktorý takéhoto uchádzača zamestná, môže získať príspevok vo výške maximálne 550 eur mesačne počas 6 mesiacov.

 

prispevok na mentoring prispevok na zamestnavanie znevyhodneneho uchadzaca

Podmienkou na získanie podpory je vytvorenie pracovného miesta v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu neurčitú. Okrem toho si musí zamestnanec udržať miesto ďalšie 3 mesiace bez príspevku. Spolu tak musí pracovať minimálne 9 mesiacov. Zamestnávateľ môže získať príspevok až na 4 pracovné miesta.

Podpora pre začínajúce SZČO

Projekt Chyť sa svojej šance slúži aj na podporu začínajúcich podnikateľov. Tí môžu získať jednorazový príspevok vo výške 5 600 eur. Podmienkou získania je, aby SZČO bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Zároveň musí byť táto osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac. V prípade, že má vysokoškolské vzdelanie, sú to 3 mesiace.

Na získanie podpory je ešte nutné následné nepretržité vykonávanie SZČ počas minimálne dvoch rokov.

vyhodne financovanie zacinajucej firmy

Tip pre vás:

Nezískali ste príspevok alebo potrebujete viac financií na rozbeh podnikania?

Tatra banka aktuálne ponúka bezúčelový úver na začiatok podnikania vo výške 2 000 eur.

Zistiť viac

 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/prispevok-na-podnikanie/