1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Voľná živnosť: podmienky a zoznam

Voľná živnosť: podmienky a zoznam

| 07.02.2024 | 5 min. čítania

volna zivnost

Pomôžeme vám zorientovať sa v podmienkach, ktoré je potrebné splniť na založenie voľnej živnosti. V článku tiež nájdete podrobný postup ohlasovania živnosti a prehľad o výške poplatkov.

Čo je živnosť a aký je rozdiel medzi voľnou, remeselnou a viazanou živnosťou?

Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom – zjednodušene povedané, živnosťou sa rozumie výkon podnikateľskej činnosti.

Vykonávanie živnosti sa netýka len fyzických osôb (živnostníkov), aj pre podnikanie právnických osôb (napr. s. r. o.) je potrebné mať vybavené živnostenské oprávnenie. 

Živnostenský zákon rozlišuje tri kategórie živností – voľná, remeselná a viazaná živnosť. 

Voľné živnosti

V prípade voľných živností ide o najbežnejšie podnikateľské činnosti, ktoré je možné vykonávať za predpokladu, že podnikateľ spĺňa základné podmienky pre založenie živnosti (uvedené nižšie v článku). 

Špeciálne vzdelanie či prax v odbore sa v prípade voľných živností nevyžaduje, pričom k najčastejším voľným živnostiam môžeme zaradiť napríklad maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru, sprostredkovateľskú činnosť, marketingové služby, IT služby a pod.

Remeselné živnosti

Na vykonávanie remeselných živností je oproti tomu nevyhnutné mať odbornú kvalifikáciu získanú v danom odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo potvrdením o absolvovaní kvalifikačného kurzu a získanej praxi. 

Medzi činnosti, ktoré spadajú pod kategóriu remeselných živností, sa zaraďujú napríklad prevádzka reštaurácie či kaviarne, pekárenská či cukrárenská výroba, zámočníctvo a pod. 

Viazané živnosti 

Viazané živnosti sú činnosti, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti, t. j. zákon na založenie takýchto živností vyžaduje splnenie špecifických podmienok, ktoré môžu byť v prípade každej viazanej živnosti iné (napr. preukázanie bankovej záruky, zabezpečenie špeciálneho poistenia, povolenia a pod.).

Medzi viazané živnosti sa zaraďujú napríklad činnosti ako prevádzkovanie cestovnej kancelárie či agentúry, zasielateľstvo a pod. 

Ak podnikateľ podmienky požadované pre získanie remeselnej či viazanej živnosti nespĺňa sám, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, t. j. osobu v pracovnom pomere (pri fyzickej osobe pripadá do úvahy len táto možnosť) alebo zastávajúcu funkciu spoločníka či štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti, ktorá spĺňa požadované podmienky. 

Aké sú podmienky na získanie voľnej živnosti?

Na to, aby mohol podnikateľ ohlásiť voľnú živnosť, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. vek 18 rokov (pri maloletých je však dovolené zastúpenie plnoletým zákonným zástupcom)

 2. bezúhonnosť v zmysle živnostenského zákona (t. j. pripúšťajú sa záznamy v registri trestov, ktoré nie sú hospodárskymi či majetkovými trestnými činmi, ani nesúvisia so zamýšľanou podnikateľskou činnosťou, napr. odsúdenie pre výtržníctvo)

 3. spôsobilosť na právne úkony (živnosť teda nemôže ohlásiť osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená súdnym rozhodnutím, napr. pre duševnú poruchu)

 

V prípade, že živnosti ohlasuje právnická osoba, vyššie uvedené podmienky musia spĺňať všetci jej štatutárni zástupcovia – pri s. r. o. teda všetci konatelia.

Ako sa ohlasuje voľná živnosť?

Živnosť sa ohlasuje dvomi spôsobmi:

 • buď v listinnej podobe, t. j. obvykle osobne na živnostenskom odbore okresného úradu, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby, kde sú podnikateľom k dispozícii príslušné tlačivá,
 • alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Pri elektronickom ohlásení živnosti podnikateľ postupuje tak, že v sekcii „nájsť službu“ ako názov inštitúcie uvedie príslušný okresný úrad a ako názov služby zadá „ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti“. Po dohľadaní príslušnej elektronickej služby podnikateľ podľa sprievodných inštrukcií vyplní elektronický formulár, ktorý na záver podpíše elektronickým podpisom za pomoci svojho občianskeho preukazu.

Ohlásenie živnosti môže podnikateľ zrealizovať:

 • buď sám (v prípade právnickej osoby prostredníctvom štatutárneho zástupcu), 
 • alebo za pomoci splnomocneného zástupcu, teda akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby, ktorá sa preukáže platnou plnou mocou.

Ak živnosť ohlasuje fyzická osoba, na ohlásenie živnosti nepotrebuje žiadne špeciálne dokumenty (len výpis z registra trestov, ak nejde o občana Slovenskej republiky, nakoľko pri občanovi Slovenskej republiky si tento výpis úrad zabezpečí sám).

Ak živnosť ohlasuje právnická osoba, na ohlásenie potrebuje aj overenú kópiu zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy, v ktorej sú ohlasované voľné živnosti vymenované ako predmety podnikania spoločnosti.

Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení po ohlásení živnosti sú 3 pracovné dni.

Aká je cena za ohlásenie voľnej živnosti?

Zákonné poplatky spojené so založením živnosti stanovuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Tento zákon rozlišuje výšku poplatku podľa druhu živnosti a spôsobu jej ohlásenia (v listinnej podobe alebo elektronicky).

 • Ak podnikateľ ohlasuje živnosti v listinnej podobe, poplatok za každú jednu voľnú živnosť je 5 EUR a poplatok za každú jednu remeselnú či viazanú živnosť je 15 EUR.
 • Ak podnikateľ ohlasuje živnosti elektronicky za pomoci portálu www.slovensko.sk, voľné živnosti sa ohlasujú bezplatne (bez ohľadu na ich počet), pričom poplatok za každú jednu remeselnú či viazanú živnosť je 7,50 EUR.

Odkedy je možné živnosť využívať?

V prípade voľných živností, ktoré ohlasuje fyzická osoba alebo právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri (napríklad občianske združenie), je dané činnosti možné vykonávať už odo dňa uvedeného v ohlásení živností (najskôr v deň ohlásenia).

Pri právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (napr. pri s. r. o.) toto oprávnenie vzniká až zápisom nových predmetov činnosti do obchodného registra, ktorý nasleduje po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak teda živnosti ohlasuje novo založená s. r. o., deň začatia vykonávania činnosti v ohlásení živnosti neuvádza, nakoľko ešte nevie, kedy bude zrealizovaný jej zápis do obchodného registra.

 

Ktorým úradom je potrebné oznámiť založenie živnosti?

Po tom, čo podnikateľ (ako fyzická osoba) získa osvedčenie o živnostenskom oprávnení, musí sa ešte registrovať na daň z príjmov (získať DIČ) a oznámiť svojej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa zdravotného poistenia, ktorým sa stal on sám ako samostatne zárobkovo činná osoba. 

Oznámenie voči Sociálnej poisťovni nie je potrebné, pokiaľ podnikateľ nemá záujem o platenie dobrovoľného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a prípadne aj poistenia v nezamestnanosti. 

Ak podnikateľ v ohlásení živnosti uviedol, že žiada o registráciu na daň z príjmov, a zároveň označil zdravotnú poisťovňu, v ktorej je poistený, živnostenský odbor ako jednotné kontaktné miesto (JKM) splní oznamovacie povinnosti za podnikateľa.

Aký je zoznam voľných živností a kde je možné tento zoznam nájsť?

Na internetových stránkach Ministerstva vnútra SR je umiestnený podrobný zoznam voľných živností, ktorý je členený do základných kategórií a následných podkategórií (konkrétnejších činností). 

Základné a zároveň najširšie možné kategórie, t. j. živnosti, ktoré sa pri ohlasovaní používajú najčastejšie, sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky, ktorá je dostupná na stránke Ministerstva vnútra.

 

Označenie živností v tabuľke bolo naposledy aktualizované vo februári 2023. V prípade ďalšej aktualizácie je možné, že sa odporúčaná (t. j. nie záväzná) textácia niektorých činností môže mierne zmeniť.

ako financovat kupu bytu na firmu

Tip pre vás:

K podnikaniu sa vám hodí Živnostenský účetTB

Otvorte si ho z pohodlia vašej kancelárie cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Navyše, prvý rok ho máte zadarmo.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/volna-zivnost/