1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Obchodné podmienky k bezpečnostným schránkam

Obchodné podmienky k bezpečnostným schránkam

| 25.09.2023

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že od 30. 11. 2023, pristupujeme k zmene zmluvných podmienok zmluvy o nájme bezpečnostnej schránky, vrátane Obchodných podmienok Tatra banky, a.s., pre bezpečnostné schránky (ďalej len „OP“) . V Čl. II bod. 1 OP sa vypúšťa štvrtá veta, mení sa znenie prvej vety bodu 3. Čl. II OP vrátane druhej vety bodu 1.  Čl. II zmluvy o nájme bezpečnostnej schránky, vypúšťa sa bod 3. a prvá veta bodu 4. Čl. III. OP.

Obsahom zmien zmluvných podmienok je:

  • Zmena frekvencie zúčtovania poplatku za nájom bezpečnostnej schránky zo štvrťročného na mesačné, výška poplatku zostáva rovnaká.

Poplatok za mesiace október a november 2023 vám bude jednorazovo zúčtovaný 01. 12. 2023. Mesačné spoplatnenie bude nastavené od decembra 2023 a poplatok bude pravidelne zúčtovaný vždy k prvému pracovnému dňu nasledujúceho mesiaca.

  • Zrušenie zmluvnej pokuty pre prípad neodovzdania bezpečnostnej schránky po ukončení nájmu,
  • Zrušenie oprávnenia banky premiestniť uzamknutú bezpečnostnú schránku na inú pobočku,
  • Zrušenie zasielania upomienok a zmena lehoty pre komisionálne otvorenie bezpečnostnej schránky.

V prípade, že s vyššie uvedenými zmenami nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah. Termín na podanie písomnej výpovede je najneskôr do 30. 11. 2023. V opačnom prípade pre Vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť nové zmluvné podmienky.

Úplné znenie obchodných podmienok je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/obchodne-podmienky-k-bezpecnostnym-schrankam/