1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Dôverné informácie

Dôverné informácie

Transakcie manažérov

Tatra banka, a.s. v zmysle ustanovení článku 19 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu týmto zverejňuje nasledovné transakcie osôb vykonávajúcich riadiace úlohy, ako aj osôb s nimi úzko spojenými:

Pravidlá odmeňovania

Zverejňovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Tatra banky podľa § 201c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/doverne-informacie/