Dlhopis Dlhopis
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Dlhopis

Čo je dlhopis?

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu. Emitent (vydavateľ) je tieto záväzky povinní splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. 

Dlhopis predstavuje jeden zo základných stavebných kameňov investičných portfólií. Dlhopisy sa zvyknú pridávať do portfólií k akciám či alternatívnym investíciám, aby znižovali investičné riziko. 

Alfou a omegou investovania do dlhopisov je vzťah ceny a výnosu dlhopisu. Ak výnos dlhopisu rastie, jeho cena klesá a naopak. Preto sa dlhopisovým investíciám nedarí v obdobiach rastu úrokových sadzieb. Naopak, keď úrokové sadzby dosiahnu svoj vrchol, prípadne začnú postupne klesať, ponúkajú dlhopisy zaujímavé výnosy. 

Najjednoduchším spôsobom, ako využiť aktuálny atraktívny potenciál dlhopisov, je investovať napríklad do Dlhopisového fonduTB. Na vašu investíciu sa nevzťahujú žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/dlhopis/