1. Tatra Asset Management
 2. /
 3. O spoločnosti

Depozitár a distribútori

Depozitárom podielových fondov v správe Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. je Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Depozitár je akciovou spoločnosťou.

Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie pravidiel stanovených zákonom o kolektívnom investovaní (č. 203/2011 Z.z.) a štatútom podielového fondu. Majetok v podielovom fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom v podielovom fonde. Depozitár je garantom dodržiavania práv investorov vyplývajúcich zo zákona o kolektívnom investovaní a zo štatútu podielového fondu zo strany správcovskej spoločnosti, pričom je zodpovedný najmä za kontrolu vydávania a vyplácania podielových listov, za kontrolu spôsobu ocenenia majetku v podielovom fonde a z toho vyplývajúceho výpočtu hodnoty podielu, za kontrolu použitia výnosov z majetku v podielovom fonde a za kontrolu nakladania s majetkom v podielovom fonde.

Depozitár taktiež v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov podľa zákona o kolektívnom investovaní vedie register emitenta, účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv a register zabezpečovacích prevodov práv k zaknihovaným podielovým listom.

Hlavným predmetom činnosti depozitára ako banky je prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, a môže vykonávať aj ďalšie bankové činnosti podľa zákona o bankách (č. 483/2001 Z.z.), ako aj poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách (č. 566/2001 Z.z.), vrátane vedľajšej služby spočívajúcej v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek a taktiež vykonávať funkciu depozitára podľa zákona o kolektívnom investovaní.

V rámci výkonu činnosti depozitárskej úschovy depozitár vykonáva najmä:

 • úschovu listinných cenných papierov,
 • vedenie držiteľskej správy cenných papierov,

v rámci čoho zabezpečuje aj:

 • prijatie a dodanie cenných papierov,
 • výplatu dividend z cenných papierov,
 • výplatu kupónov z cenných papierov,
 • výplatu istín cenných papierov,
 • spracovanie korporátnych udalostí (corporate action),
 • vykonávanie hlasovania na valných zhromaždeniach.

Depozitár zveril výkon činnosti depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí spoločnosti Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030, Wien, Rakúsko a spoločnosti Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika (ďalej pre každú z nich len  „Custodian"). Custodian pritom v rámci tejto činnosti vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí vykonáva najmä:

 • správu cenných papierov,

v rámci čoho zabezpečuje aj:

 • prijatie a dodanie cenných papierov,
 • výplatu dividend z cenných papierov,
 • výplatu kupónov z cenných papierov,
 • výplatu istín cenných papierov,
 • spracovanie korporátnych udalostí (corporate action),
 • vykonávanie hlasovania na valných zhromaždeniach. 

Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030, Wien, Rakúsko zverila výkon činností depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí aj iným osobám (ďalej len „Subcustodian"). Činnosti, ktoré sú v zmysle § 80a ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní zverené Subcustodiantom, nájdete v zozname Subcustodianov.

Pri plnení úloh depozitára a pri zverení depozitárskej úschovy Custodianovi alebo Subcustodianovi môže za určitých okolností dôjsť ku konfliktu záujmov, nakoľko depozitár, Custodian, ako aj Subcustodian sú subjektmi, ktoré podnikajú vo viacerých oblastiach finančného trhu. Konflikty záujmov môžu vzniknúť medzi vlastnými záujmami depozitára, Custodiana, Subcustodiana, ich materskými alebo dcérskymi spoločnosťami, spolupracujúcimi obchodnými partnermi alebo zamestnancami a záujmami správcovskej spoločnosti alebo jej klientov. V tejto súvislosti sú uplatňované účinné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov, a v prípade ich výskytu, opatrenia na ich zvládnutie.

Medzi takéto opatrenia napríklad patria:

 • nezávislý systém vnútorných kontrolných mechanizmov,
 • systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov,
 • menovanie osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania (compliance), funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu.

Depozitár zároveň prijal a uplatňuje efektívne organizačne a personálne opatrenia na kontrolu toku informácii v súvislosti s ochranou záujmov svojich klientov, ktorým je aj správcovská spoločnosť a s cieľom zabrániť neopodstatnenému prístupu k informáciám týkajúcich sa klientov.

V niektorých prípadoch tieto opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov nemusia byť dostatočné. V takých prípadoch depozitár prijíma dodatočne adekvátne opatrenia na elimináciu prípadných následkov vyplývajúcich z konfliktu.

Vyššie uvedené informácie sú na požiadanie prístupné investorom.

Aktuálny zoznam distribútorov, s ktorými Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. spolupracuje:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Škola osobných financií
Koľko kam? Jednoduché pravidlá pre svoju finančnú budúcnosť

Koľko kam? Jednoduché pravidlá pre svoju finančnú budúcnosť

Publikácia Koľko kam? od Mareka Prokopca, predsedu predstavenstva Tatra Asset Management, poskytuje jednoduché tipy, ako správne plánovať svoju finančnú budúcnosť. Prečítajte si ju bezplatne v online verzii a nájdite inšpirácie pre manažovanie vlastných financií.

Investičný komentár
Nové rekordy na akciových trhoch

Nové rekordy na akciových trhoch

Akciový index Dow Jones Industrial Average po prvý raz v histórii uzavrel obchodovanie nad úrovňou 40 000 bodov. Nové historické maximum dosiahli aj S&P 500 a Nasdaq Composite. Trhový optimizmus je poháňaný kombináciou ekonomického rastu a spomaľujúcej inflácie v USA.

My v médiách
„Kuchárska kniha“ rodinných financií

„Kuchárska kniha“ rodinných financií

Ako si efektívne rozdeliť rodinné financie, ale aj koľko vás stoja zlozvyky v rodine? Pre RTVS rozpráva o rodinných financiách Marek Prokopec.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/depozitar-distributori/