Investícia do štúdia je investíciou na celý život

Aké sú poplatky za externé štúdium na štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách? Akou formou financovať, ak nám vlastné financie nestačia?

 

Štúdium
Štú
dium

V článku sa dozviete

 

 

Škola
Ško
la

Vzdelanie je dôležité. Je kľúčom k našej budúcnosti. Vetu dospelých: „Uč sa, nech z teba niečo bude“ však často oceníme až v neskoršom veku. Podľa prieskumov verejnej mienky a spotrebiteľského správania1 vnímanie vzdelania a jeho významu s vekom exponenciálne rastie. K osvieteniu v tejto otázke dochádza spravidla práve v období štúdia na vysokej škole. Vo veku okolo 20 rokov si začíname naplno uvedomovať, že vzdelanie, jeho výsledky a úroveň sa rozhodujúcou mierou podieľajú na formovaní nášho budúceho života.

Vyštudovať vysokú školu je však náporom nielen na psychiku a čas, ale aj na financie. Hoci mnoho vysokých škôl na Slovensku umožňuje denným študentom absolvovať štúdium bezplatne, absencia školného neznamená automaticky bohémsky život bez výdavkov. Aj denný študent musí počítať s nákladmi na ubytovanie, stravu, cestovné výdavky či skriptá. Na rad v tomto prípade obvykle prichádzajú úspory, zvýšenie výdavkov rodičov, štipendium či pôžička.

Na druhej strane, študenti, ktorí si zvolia externú formu štúdia, majú možnosť študovať popri zamestnaní. Podľa údajov Ministerstva školstva2 SR je na verejných a štátnych vysokých školách v priemere asi 140-tisíc študentov. Z tohto počtu sa pre externé štúdium rozhodne niečo vyše 20 %. Zarobiť si popri štúdiu či rozšíriť si vzdelanie popri práci je teda pre mnohých mimoriadne lákavé

Za osobitnú kapitolu v prípade vyššieho vzdelávania môžeme považovať súkromné vysoké školy. V tomto prípade sa študent vyhne nepríjemnému stresu z prijímačiek. Avšak daňou je nemalé školné.

------------------------------------------
1 Prieskum MML TGI
2  MŠ SR a Štatistický úrad

Hoci mnoho vysokých škôl na Slovensku umožňuje denným študentom absolvovať štúdium bezplatne, absencia školného neznamená automaticky bohémsky život bez výdavkov.

 

Rozho
vor
Rozho
vor

Ako si teda vybrať? O tom, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých foriem štúdia a s čím by sme mali pred nástupom na vysokú školu počítať, sme sa v krátkosti porozprávali s Monikou, študentkou piateho ročníka denného štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a Filipom, externým študentom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Čo bolo pre vás rozhodujúce pri voľbe formy štúdia?

Monika: Chcela som prežívať klasický študentský život – spoznať, ako sa býva na internáte, chodiť pravidelne do školy, byť v intenzívnom kontakte s inými študentmi. To bolo možné iba pri dennej forme štúdia. 

Ako si vybrať formu štúdia

 

 

Filip: Štúdium som pôvodne začínal ako interný študent na Ekonomickej univerzite. Po absolvovaní dvoch rokov som sa aj s ohľadom na doterajší priebeh rozhodol zmeniť aj formu štúdia, aj školu. Externá forma mi umožnila skĺbiť viacero aktivít, ušetriť čas a získať okrem teoretických znalostí potrebnú prax.

Dokážete spočítať celkovú investíciu do vzdelania na vysokej škole a výdavky spojené so štúdiom?

Monika: Odhadujem to približne na 11 500 EUR. Hlavnú časť tvorí nájomné na internáte a potom 2 roky na priváte. To predstavuje z celkovej sumy viac ako 60 %. Ďalších 2 000 EUR bolo na stravu, 1 000 na cestovanie a zvyšok sa rozdelil na školské pomôcky a trochu zábavy.

Filip: Pochádzam z Bratislavy, preto niektoré typy výdavkov nie sú v mojom prípade tak vysoké ako u iných študentov. Nemusím platiť ubytovanie, výdavky na cestovanie sú minimálne, rovnako ako ďalšie náklady na život. Pokiaľ ide o priame náklady na vzdelávanie, tu je najväčšou položkou školné. V mojom prípade ide cca o 840 EUR na rok. K tomu musím prirátať ešte výdavky za učebnice a študijné materiály. Pretože mám predchádzajúcu skúsenosť aj s denným štúdiom, dovolím si tvrdiť, že tieto výdavky na študijné pomôcky sú u externistov o niečo nižšie než u študentov denného štúdia. Ide najmä o trochu menší počet predmetov a objem odporúčanej literatúry. 

Ako ste riešili financovanie týchto výdavkov?

Monika: Najmä zo začiatku mi niečo mesačne prispievali rodičia.

Štú
dium
Štú
di
um

No od druhého ročníka som pravidelne brigádovala a väčšinu vecí som si financovala sama.

Filip: Keďže popri škole pracujem, platím si všetky náklady spojené s vysokou školou sám.

Keby si si mal/a ešte raz vybrať medzi denným a externým štúdiom, vybral/a by si si rovnako?

Monika: Áno, vybrala by som si znova denné štúdium. Zážitky aj intenzitu tohto obdobia by som nemenila.

Filip: Ak by som bol teraz čerstvo po maturite, pravdepodobne by som sa od začiatku rozhodol pre externú formu. V obsahu štúdia nevnímam veľký rozdiel. Sme na veľmi podobnej úrovni. Diplom budeme mať rovnaký, no pri externom štúdiu mám veľkú výhodu v získanej praxi.

Čo považujete za najväčšie výhody a nevýhody vami zvolenej formy štúdia?

Monika: Medzi hlavné výhody radím fakt, že som spoznala veľa skvelých ľudí – spolužiakov aj profesorov. Zažila som množstvo zaujímavých prednášok, exkurzií a podobne. A vynechať nemôžem, samozrejme, ani intenzívny študentský život na internáte. Nevýhodou bolo, že bolo vždy treba nejako zladiť povinnosti do školy a brigádu. Nebolo to vždy ľahké, najmä počas skúškového obdobia. 

Filip: Za najväčšiu výhodu považujem práve časovú flexibilitu. Externé štúdium mi dalo priestor nielen na prácu, ale aj na šport, ktorému sa tiež intenzívne venujem. Relatívnou nevýhodou môže byť, že nároky na externých študentov sú niekedy o niečo menšie. Pre tých, ktorí sú na seba extrémne nároční a očakávajú v škole tvrdé skúšky a zadania, to môže byť trochu sklamanie. No doháňame to nasadením v praxi a tým, že už po škole máme zaujímavé zápisy v životopise.

Čítajte aj:

Ako investovať Život a rodina Ako investovať
Školné
Škol

S akými výdavkami pri štúdiu na vysokej škole počítať

Výška nákladov spojená so štúdiom na vysokej škole sa líši v závislosti od zvolenej formy štúdia. Tou na prvý pohľad najlacnejšou je denné štúdium na verejnej či štátnej škole.

Denné štúdium na verejnej či štátnej vysokej škole

 V tomto prípade školné neplatíte. No odporúčame urobiť si vopred aspoň rámcový odhad nákladov, ktoré budete musieť počas tohto obdobia financovať. Pálčivou otázkou sa môže stať napríklad ubytovanie. Mnoho vysokých škôl bojuje s problémom nedostatočnej kapacity na internátoch, preto odporúčame aspoň malý prieskum o cenách prenájmov alebo podnájmov. Okrem ubytovania musíte počítať so stravovaním i ďalšími nákladmi na život, s vreckovým na trochu zábavy a, pochopiteľne, aj so študentskými pomôckami.

Externé štúdium na verejnej či štátnej vysokej škole

Externé štúdium je už pre väčšinu študentov spojené s určitými poplatkami. Ich výška je na verejných a štátnych školách regulovaná štátom. 

Pre školský rok 2019/20 je maximálna výška za:

  • bakalárske štúdium stanovená na 2 380 EUR 
  • a magisterské na 3 570 EUR. 

Každá škola je povinná zverejniť nielen výšku školného, ale aj podmienky jeho platby. V tomto prípade odporúčame informovať sa priamo v škole o všetkých možnostiach, výnimkách a cestách, ako tieto poplatky znížiť či celkom odpustiť. Áno, aj to je možné. Z celkového počtu externých študentov na vysokých školách asi 16 % študuje bezplatne3

Štúdium na súkromnej vysokej škole 

V tomto prípade sa školnému nevyhnete. Jeho výška nie je regulovaná štátom a rozhoduje o nej samotná univerzita – respektíve dopyt študentov a konkurencia v danom odbore. Podľa Portálu VŠ sa výška školného na súkromných vysokých školách pohybuje v rozmedzí od 520 až do 4 500 EUR. Tieto poplatky sú určené na prevádzku univerzity. Nie je to teda konečná suma, ktorú budete na štúdium potrebovať. K sume školného treba prirátať životné náklady i náklady na študijné pomôcky.

----------------------------------------------------
3 Štatistika Ministerstva školstva SR

Z celkového počtu externých študentov na vysokých školách asi 16 % študuje bezplatne.3
Finan
covanie
Finan
covanie

Aké sú možnosti financovania štúdia

Jednou z možností je vyčerpať rodinný rozpočet. Ak však nechcete financovať celé štúdium z úspor či vrecka svojich rodičov, máte dve základné možnosti:

Možnosti financovania štúdia

1. Finančná podpora od štátu

Finančný príspevok na štúdium môžete získať prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Fond prijíma žiadosti dvakrát, a to v termínoch do 15. septembra (prvé kolo) a do 31. októbra (druhé kolo) daného akademického roka. Ide o účelovú pôžičku, ktorú budete splácať po skončení štúdia. 

V prípade bakalárskeho štúdia môžete takto získať príspevok vo výške 2 500 EUR a v prípade magisterského 5 500 EUR. 

Podmienkou získania príspevku je:

  • byť študentom dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole doma alebo v zahraničí,
  • zápis v danom ročníku príslušného akademického roka, 
  • trvalý pobyt na území Slovenska, 
  • ručiteľ, ktorým nemusí byť len rodič, ale pokojne iná dospelá osoba – súrodenec, teta, strýko či kamarát.


2. Komerčná pôžička

Aj komerčné banky poskytujú študentom zaujímavé možnosti financovania. Hoci nie každá banka má pre študenta špeciálny produkt, vždy sa dá siahnuť po pôžičke s výhodnými úrokovými sadzbami. Nie je dôležité, či ste študent. Dôležité je predovšetkým to, ako bude pôžička zabezpečená.

Digitálny
Digitálny

Tip

Študenti, ktorí popri škole pracujú, napríklad aspoň na čiastočný úväzok, môžu jednoducho požiadať o Digitálny úverTB Tatra banky. Tento úver je možné vybaviť priamo cez mobilnú aplikáciu už do 10 minút. Získanie výhodného úveru vám tak umožní sústrediť sa predovšetkým na výsledky vášho štúdia.

úver
úver
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/denne-externe-studium-poplatky-financovanie/