1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Príprava na dôchodok
 6. /
 7. Odchod do dôchodku: Čo o ňom musíte vedieť a ako sa naň správne pripraviť
Publikovaný 20.05.2020 / Upravený 02.03.2023

Odchod do dôchodku: Čo o ňom musíte vedieť a ako sa naň správne pripraviť

Odchod do dôchodku začína väčšina ľudí riešiť, až keď sa blíži ich dôchodkový vek. Nečudujeme sa, veď je to veľmi vzdialená budúcnosť. Súčasný dôchodkový systém však čoraz viac praje pripraveným. Vysvetlíme vám, ako funguje i to, aké sú podmienky odchodu do dôchodku. Poradíme vám, ako si penziu vypočítať a vybaviť, ale tiež ako zabezpečiť, aby ste nedostávali len minimálny dôchodok.

Odchod do dôchodku: Čo o ňom musíte vedieť a ako sa naň správne pripraviť

V článku sa dozviete:

 1. Aký je dôchodkový vek a podmienky odchodu do dôchodku?
 2. Ako si vypočítať výšku dôchodku a vybaviť si penziu?
 3. Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku ?
 4. Ako si nasporiť čo najvyšší dôchodok?

Odchod do dôchodku sa na Slovensku riadi pravidelne novelizovaným zákonom o sociálnom poistení. Aby vám vznikol nárok na starobný dôchodok, teda na dávku poskytovanú Sociálnou poisťovňou, musíte splniť 2 podmienky: 

 • byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený na Slovensku, v krajinách Európskej únie alebo v zmluvných štátoch,
 • dosiahnuť dôchodkový vek. 

Vek odchodu do dôchodku bude rásť ľuďom narodeným v roku 1967 a neskôr. 

Dôchodkový vek bude rásť podľa strednej dĺžky života

Od roku 2021 platil zákon, podľa ktorého už mali všetci poistenci stanovený vek na odchod do dôchodku. U mužov zohľadňoval iba dosiahnutý vek, u žien sa bral do úvahy i počet vychovaných detí. Podmienky sa však od 1. januára 2023 menia. Vek odchodu do dôchodku sa bude opäť zvyšovať úmerne s rastúcou dĺžkou života obyvateľov Slovenska. Pozor, zmena podmienok sa nedotkne všetkých potenciálnych dôchodcov. Vek odchodu do dôchodku bude rásť ľuďom narodeným v roku 1967 a neskôr. 

Vek odchodu do dôchodku ľudí narodených do roku 1966 

Ľudí narodených v roku 1966 a skôr sa dôchodková reforma, minimálne čo sa dôchodkového veku týka, výrazne nedotkne. Stále sa na vás vzťahuje tzv. dôchodkový strop. To znamená, že máte istotu, že váš dôchodkový vek nebude vyšší ako 64 rokov. Minimálny dôchodkový vek je 62 rokov. Dôchodkový vek ženy, a v špeciálnych prípadoch i muža, znižuje počet vychovaných detí. U oboch pohlaví je to aj výkon rizikového povolania. 

Už a stále máte stanovený vek na odchod do dôchodku podľa dôchodkovej tabuľky. Prehľadnú tabuľku, rozdelenú podľa ročníkov, pohlavia a počtu vychovaných detí, nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne. Kedy pôjdete do dôchodku, vám pomôže rýchlo vypočítať aj kalkulačka Sociálnej poisťovne

Vek odchodu do dôchodku ľudí narodených od roku 1967 

Ako sme spomínali, dôchodkový vek ľudí narodených od 1967 a neskôr sa bude zvyšovať úmerne s rastúcou dĺžkou života. Mal by narásť každý rok o 2 mesiace. Ženám sa má aj podľa reformy stále zohľadňovať počet vychovaných detí. Každé z nich zníži dôchodkový vek o 6 mesiacov. 

Avšak hovoríme o poistencoch, ktorí by aj podľa súčasne platnej tabuľky odchádzali do dôchodku až o niekoľko rokov. To znamená, že podmienky a zákony sa isto budú meniť, a tak vek odchodu do dôchodku ľudí narodených od roku 1967 ešte nie je stanovený. 

Podľa Sociálnej poisťovne bude dôchodkový vek ľudí narodených od roku 1967 známy 5 rokov pred jeho dovŕšením. Stanoví ho opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Odchod do predčasného dôchodku od roku 2023

Dôchodková reforma v roku 2023 upravuje aj možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Podľa Sociálnej poisťovne naň má poistenec nárok, ak: 

 • splnil podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia, 
 • chýbajú mu do dovŕšenia dôchodkového veku maximálne 2 roky alebo odpracoval najmenej 40 rokov,
 • predčasný dôchodok mu vyjde vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Do 40 odpracovaných rokov sa už nebude počítať obdobie štúdia či nezamestnanosti, ani dodatočne zaplatené poistné. Čo znamená dodatočne zaplatené poistné? Keď zistíte, že nemáte dostatočný počet rokov sociálneho poistenia a rozhodnete sa ich spätne doplatiť. 

Predčasný dôchodok bude aj po reforme na úkor výšky dôchodku. Za každých začatých 30 dní, o ktoré odídete do dôchodku skôr, vám vyplatia o: 

 • 0,3 % menej v prípade, že ste riadne odpracovali celých 40 rokov,
 • 0,5 % menej, ak ste neodpracovali celých 40 rokov. 

Rodičovský príspevok

Novinkou dôchodkovej reformy je nová dávka tzv. rodičovský príspevok (niekedy nazývaný aj rodičovský dôchodok alebo bonus). Jednoducho vysvetlené, vaše pracujúce deti vám budú môcť „prispieť“ na dôchodok. Nárok na tento príspevok majú rodičia vlastného či osvojeného dieťaťa, alebo dieťaťa zvereného do výchovy, ktoré bolo posledné 2 roky dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni (pracovalo na Slovensku a platilo dôchodkové odvody). 

Sociálna poisťovňa ho bude na základe svojho registra vyplácať automaticky obom rodičom. Za rok 2023 ho vyplatí naraz v jednej sume na konci roka 2023. V prípade, že chcete, aby sa rodičovský príspevok vyplácal vašim pestúnom, musíte to oznámiť Sociálnej poisťovni. Potomok sa takisto môže rozhodnúť, že na dôchodok jednému či žiadnemu z rodičov prispievať nechce. Avšak o rozhodnutí bolo treba informovať Sociálnu poisťovňu najneskôr do konca februára v prípade rodičovských dôchodkov na rok 2023, do konca augusta pre ostatné nasledujúce roky. Vyhlásenie sa podáva len raz, netreba to opakovať každoročne. 

Rodičovský dôchodok neplatí dieťa samotné, vypláca ho Sociálna poisťovňa. Jeho výška je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov (zjednodušene hrubého príjmu) dieťaťa.

Rodičovský príspevok

Postup pri výpočte výšky starobného dôchodku je rovnaký pri živnostníkoch aj zamestnancoch. Počíta sa podľa vzorca POMB × ODB × ADH.

Aký je minimálny dôchodok? 

Postup pri výpočte výšky starobného dôchodku je rovnaký pri živnostníkoch aj zamestnancoch. Počíta sa podľa vzorca POMB × ODB × ADH, kde: 

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod. Je to najdôležitejší faktor pri určení výšky dôchodku. Hovorí o tom, aká bola vaša mzda v porovnaní s priemernou mzdou na Slovensku. Inak povedané, určuje ho suma, z akej ste platili odvody. 
 • ODB je obdobie dôchodkového poistenia. Na výpočet výšky dôchodku sa použije počet rokov, počas ktorých ste boli dôchodkovo poistený ako zamestnanec, alebo ste si platili odvody ako živnostník. Obdobie dôchodkového poistenia môžete ovplyvniť. Platí, že čím dlhšie ste boli dôchodkovo poistení, tým vyšší bude váš dôchodok. 
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota (pre rok 2023 je to 16,4764 eur). Jej výšku nemáte možnosť ovplyvniť, je určená zákonom. 

Výpočet výšky dôchodku 

Pre výpočet výšky dôchodku na Slovensku je podstatný vymeriavací základ, teda z akej sumy boli odvody vypočítané. Za každý kalendárny rok sa vypočíta priemerný vymeriavací základ a ten sa porovná s priemernou mzdou na Slovensku. Tým, že sa každý rok hodnoty ako vaša mesačná mzda či priemerná mzda na Slovensku menia, nie je ani podľa vzorca výpočet jednoduchý. S reálnymi výpočtami vám preto pomôžu pracovníci Sociálnej poisťovne. Výpočet vám uľahčí aj dôchodková kalkulačka.

Čo keď mi vyjde nízky dôchodok? 

Povedzme, že vám vo výpočte dôchodku vyšla suma 280 eur. Vaša skutočná penzia by bola nakoniec predsa len vyššia, keďže od roku 2015 je uzákonený minimálny dôchodok. Jeho výška je naviazaná na priemernú mzdu na Slovensku a pravidelne sa zvyšuje podľa rastu priemernej mzdy a životného minima. Výška vášho minimálneho dôchodku sa odvíja od počtu rokov dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok vám môže byť priznaný za týchto podmienok

 • máte najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, 
 • výška vašich dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku, 
 • požiadali ste o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré máte nárok – napríklad o vdovský dôchodok v prípade, že ste vdova alebo vdovec. 
4. Nastavte si sporenie v investičných fondoch

Postup pri odchode do dôchodku

O vyplácanie dôchodku musíte požiadať. Nárok si uplatníte v Sociálnej poisťovni. V pobočke, do ktorej patríte na základe miesta vášho trvalého pobytu, je potrebné spísať žiadosť. Nárok na výplatu dôchodku budete mať odo dňa, keď ste podali žiadosť, a to aj v prípade, že ste dôchodkový vek dosiahli skôr. O starobný dôchodok sa dá požiadať aj od spätného dátumu, no na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota.

Na to, aby ste mohli prísť do pobočky a spísať žiadosť o starobný dôchodok, si potrebujete rezervovať termín prostredníctvom rezervačného systému. V ňom si vyberiete deň a čas podľa vašich preferencií.

Doklady, ktoré treba predložiť pri odchode do dôchodku 

Žiadosť, ktorú v Sociálnej poisťovni vyplníte, obsahuje okrem identifikačných údajov žiadateľa aj údaje na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Doložiť budete musieť najmä: 

 • platný preukaz totožnosti,
 • doklad o ukončení vzdelania (narodení po roku 1963 aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky),
 • vojenskú knižku,
 • rodné listy detí (v špecifických prípadoch) či rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do náhradnej starostlivosti,
 • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania,
 • hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé trvanie zamestnania a výšku hrubých zárobkov (ak nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca),
 • potvrdenia o obdobiach, počas ktorých ste boli v evidencii nezamestnaných (pred 1.1. 2001) alebo poberali podporu v nezamestnanosti (od 1.1. 2001 do 31.12. 2003),
 • bankou potvrdený formulár Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke (pri výplate dôchodku na účet), 
 • ďalšie doklady špecifické k vašej situácii. Ich detailný zoznam nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne

Doklady, ktoré potrebujete priniesť, vám „pripomenie“ aj rezervačný systém pri potvrdení termínu. Dostanete tiež kontaktné údaje zamestnanca pobočky, ktorý bude mať vašu žiadosť na starosti. Na neho sa môžete obrátiť aj s otázkami.

Postup pri odchode do dôchodku je u živnostníkov rovnaký. 

Tip

Tip: Chcete začať sporiť na dôchodok?

Obráťte sa na našich špecialistov na dôchodok a začnite sporiť ešte dnes.

Zistiť viac 

Kedy dostanem (nielen) prvý dôchodok a ako ho vyplatia

Prvý dôchodok dostanete po schválení Sociálnou poisťovňou. Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. O ďalších 60 dní sa môže predĺžiť. Táto situácia zvyčajne nastáva, ak je váš prípad komplikovanejší. Napríklad v prípade, že ste pracovali u mnohých zamestnávateľov, v zahraničí a pod. a dodanie dokladov vám bude chvíľu trvať. Lehotu pomôžete skrátiť tým, že dodáte kompletné podklady. 

Dôchodok, na ktorý vám vznikol nárok podaním žiadosti, samozrejme, vyplatí Sociálna poisťovňa spätne, no výpadok pravidelného mesačného príjmu môžete pocítiť.

Dôchodky sa následne vyplácajú v hotovosti (musíte o to požiadať) alebo na účet v banke, ktorý ste uviedli v žiadosti. 

Zistite, ako funguje dôchodok na Slovensku, a maximalizujte jeho výšku 

Na Slovensku máme 3 dôchodkové piliere. Vláda sa rozhodla pre takýto typ dôchodkového systému na základe demografického vývoja na Slovensku, ktorý dlhodobo naznačuje starnutie populácie. Nepriamo tým hovorí, že ľudia by si mali sporiť vo všetkých troch pilieroch.

I. pilier dôchodkového systému tvorí dôchodok vyplácaný štátom prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Peniaze, ktoré pracujúci zaplatia na dôchodkovom poistení, sa obratom použijú na vyplácanie dôchodkov pre tých už nepracujúcich. V súčasnosti sa rodí stále menej detí, čo znamená, že v budúcnosti bude menej pracujúcich, ktorí budú prispievať na starobné dôchodky. 

Na základe toho sa dá predpokladať, že o niekoľko rokov bude musieť vláda pristúpiť k zvýšeniu daní alebo nové dôchodky vyplácané štátom (teda dôchodky z I. piliera) budú rásť stále pomalšie oproti rastu miezd. Dôkazom vládnych opatrení je aj dôchodková reforma 2023, ktorou sa opäť postupne zvýši vek odchodu do dôchodku a výška nových dôchodkov v porovnaní so mzdami sa znižuje.

II. pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie. Tvoria ho súkromné účty budúcich dôchodcov v Dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS). Tie podliehajú pravidlám a kontrole štátu. Na dôchodkový účet smeruje časť dôchodkových odvodov, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne. Odvedené prostriedky sa investujú a zhodnocujú v dôchodkových fondoch podľa vami zvolenej stratégie. V prípade úmrtia sa prostriedky vyplatia oprávnenej osobe. Ak ste ju neurčili, stanú sa predmetom dedenia.

III. pilier je dobrovoľné doplnkové sporenie na dôchodok. Povinné je len pre zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce. Je podporované štátom. Sporitelia si sporia na samostatných dôchodkových účtoch. Mesačné príspevky platia samostatne, no na sporenie môže prispievať aj zamestnávateľ (nie je to jeho povinnosťou). Príspevky sa následne investujú v jednom alebo vo viacerých fondoch vo vybranej DDS. Medzi výhody sporenia patrí aj daňová úľava a fakt, že úspory sú predmetom dedenia. Viac informácií o výhodách doplnkového dôchodkového sporenia Tatra banky nájdete na webovej stránke

Odchod do dôchodku treba riešiť čo najskôr 

V súčasnej situácii sa stále viac musíte spoliehať na vlastné peniaze. Neznamená to, že si musíte mesačne odkladať horibilné čiastky. V sporení na dôchodok vám pomôže štát, zamestnávateľ a správne načasovaná stratégia sporenia. Čím skôr začnete sporiť, tým väčší doplnkový dôchodok budete mať. Optimálne je začať sporiť v II. aj v III. pilieri už pri nástupe do prvého zamestnania. 

Stanovte si stratégiu

Základom stratégie je určiť si: 

 • Výšku doplnkového dôchodku, ktorý chcete poberať. Z nej je odvodená suma, ktorú potrebujete mať na dôchodok nasporenú. Pre zachovanie životného štandardu, na aký ste zvyknutí z produktívneho veku, by váš mesačný dôchodok mal byť vo výške aspoň 2/3 vášho súčasného príjmu.
 • Čas, ktorý vám na sporenie ostáva. Sporiť na dôchodok by si mal každý človek v produktívnom veku. Odkladať by ste si teda mali už od svojho prvého zamestnania, bez ohľadu na to, či do dôchodku pôjdete za 20, 30 alebo 50 rokov. Poučky hovoria, že by to malo byť okolo 10 % z príjmu, no v praxi platí, že čím skôr začnete, tým vám na danú cieľovú sumu stačí odkladať si mesačne menej peňazí. 

Dôchodkové sporenie prinesie požadovaný výsledok len vtedy, ak je nastavené správne. Okrem nastavenia mesačnej sumy sporenia a času sporenia je dôležité zvoliť si správny produkt, v ktorom budeme sporiť. V produktoch určených na sporenie na dôchodok sa peniaze spravidla dlhodobo zhodnocujú v dôchodkových fondoch. Výber správneho fondu je kľúčový.

S nastavením stratégie vám môže pomôcť aj dôchodková kalkulačka.

 Dodržujte disciplínu pri dlhodobom investovaní

Vstúpte do II. piliera

Garantom sporenia v II. pilieri je štát. Dôchodkové odvody platené do Sociálnej poisťovne sa rozdelia a ich časť pôjde na váš osobný dôchodkový účet, kde sa budú ďalej investovať a zhodnocovať v dôchodkových fondoch. Pri čerpaní dôchodku sú dosiahnuté úspory dokonca oslobodené od dane z príjmu. DSS, ktorá bude spravovať váš dôchodkový účet, si vyberiete sami a môžete ju raz ročne zmeniť. Peniaze na účte sú vaším osobným, kedykoľvek skontrolovateľným majetkom a v prípade úmrtia pripadnú oprávneným osobám alebo sú predmetom dedenia.

Sporenie v II. pilieri vás nebude stáť nič navyše. Pri dobre zvolenej stratégii si môžete nasporiť dosť veľkú sumu na spokojný dôchodok. Nie je to ale automatické. Ako sa vám úspory z II. piliera zhodnotia, bude závisieť od dĺžky sporenia, výšky príjmu a investičnej stratégie, ktorú si zvolíte. So vstupom do II. piliera neváhajte, pretože tak môžete urobiť len dovtedy, kým nedovŕšite vek 35 rokov.

Dôchodkovou reformou 2023 sa od 1. mája 2023 veková hranica posúva na 40 rokov. Ľuďom mladším ako 40 rokov, ktorým po tomto dátume vznikne prvé dôchodkové poistenie, vznikne automaticky účasť v II. pilieri. Každý sporiteľ dostane možnosť do 180 dní od vzniku účasti uzatvoriť zmluvu s DSS podľa svojho výberu a do 2 rokov z II. piliera vystúpiť. 

Vstúpte do III. piliera

Veľmi prínosný je vstup do III. piliera. Sporiť v ňom by mal každý, kto nechce zažiť pokles životnej úrovne po odchode na dôchodok. V prípade, že vám prispieva aj zamestnávateľ, je takéto sporenie ešte výhodnejšie. 

Čoraz viac ľudí si v ňom však začína sporiť, hoci nárok na príspevok od zamestnávateľa nemajú. To svedčí aj o tom, že ľudia čoraz viac vnímajú dôležitosť individuálneho sporenia na dôchodok. Súčasne môžete využiť niekoľko výhod – daňovú úľavu, flexibilitu a prehľadnosť sporenia. Nasporené peniaze sú vaším majetkom a sú tiež predmetom dedenia. 

Ako vysvetľujú odborníci, štátny dôchodkový pilier vám dá slabý základ. Druhým pilierom si môžete trochu prilepšiť a získate o niekoľko percent lepší kombinovaný dôchodok (z I. a II. piliera). Stále vás však pri odchode do dôchodku čaká drastický, takmer 60 % prepad príjmu. Preto, ak si chcete zabezpečiť slušný životný štandard, potrebujete si sporiť individuálne.

Tento krok sa týka najmä živnostníkov. V súčasnosti si stále veľa z nich platí len minimálne odvody. To pre nich síce znamená viac peňazí dnes, no v starobe ich môže nepríjemne zaskočiť nízka suma dôchodku, a to nielen z I. piliera, ale aj z II. piliera. Nízka výška odvodov totiž znamená aj nízku nasporenú sumu v II. pilieri. Individuálne sporenie v III. pilieri a vytvorenie si úspor na dôchodok je preto pre nich nevyhnutné.

Odborníci živnostníkom, ktorí si platia minimálne odvody, radia založiť si a dobre nastaviť II. a III. pilier, a to tak, aby ich budúci celkový dôchodok zodpovedal ich predstavám, s čím im pomôžu odhady dôchodkov. 

Dodržujte disciplínu pri dlhodobom investovaní

Povedzme, že zamestnanec vstúpil do II. piliera a III. piliera (zamestnávateľ mu navyše prispieva v III. pilieri). Živnostník taktiež sporí v oboch pilieroch, ale vyššiu sumu sporí v III. pilieri, pretože sporenie v III. pilieri je úplne nezávislé od výšky dôchodkových odvodov. Obaja sú na najlepšej ceste, ako si vybudovať dobré finančné zázemie v dôchodku. Ostáva im už len jediné. Byť v sporení disciplinovaní a dodržiavať stanovený investičný horizont. To znamená nevyberať peniaze ihneď, ako budú mať zo zákona možnosť časť úspor vybrať. 

Odborníci preto radia sporiť peniaze na dôchodok v uzavretom systéme, teda v takom, ktorý je bez možnosti priebežného vyberania, lebo cieľom je použiť peniaze v penzii a nie počas produktívneho života. Budeme ich potrebovať počas 15 – 20 rokov na dôchodku, čo zažije 90 % Slovákov. Týmito systémami sú II. a III. dôchodkový pilier. Ak sa pravidelne nepohybujete vo svete financií, pri stanovení najlepšej investičnej stratégie sa poraďte so skúseným bankárom alebo špecialistami na dôchodkové sporenie vo vašej banke

Aby ste získali predstavu, aký dôchodok môžete očakávať od štátu, z II. piliera a III. piliera, vypočítajte si ho cez dôchodkovú kalkulačku

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/odchod-do-dochodku/