S novými Best Entry bonusovými certifikátmi možno získať výnos až 35 % za 5 rokov (6,18 % p. a.)

| 26.08.2013

Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky majú v období od 26. 8. 2013 do 13. 9. 2013 možnosť zúčastniť sa primárnej emisie štyroch nových bonusových certifikátov spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG.

Ako sme vás informovali v predchádzajúcich dňoch, klienti privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí investovali do štrnástich primárnych emisií bonusových certifikátov vydaných spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG, mohli k 31. júlu 2013 získať v priemere výnos viac ako 10 % ročne1. Za prvých sedem mesiacov tohto roku využili túto možnosť klienti v celkovej hodnote takmer 70 mil. EUR.

Vzhľadom na výrazný záujem klientov privátneho bankovníctva Tatra banky o tento druh cenných papierov sa Tatra banka rozhodla pokračovať v emisii bonusových certifikátov naviazaných na európsky akciový index Eurostoxx 502 so zakomponovaným mechanizmom Best Entry. Tento mechanizmus umožňuje investorovi automaticky optimalizovať parametre bežného bonusového certifikátu, čím sa stáva Best Entry bonusový certifikát bezpečnejším, a to pri zachovaní svojho nadpriemerného výnosového potenciálu.

Nové primárne emisie dávajú možnosť investovať prostriedky klientov v menách EUR, USD, PLN a CZK, a to bez podstúpenia menového rizika jeho automatickým zaistením. Tatra banka tak klientom privátneho bankovníctva dáva možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie svojich prostriedkov aj v alternatívnych menách.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

1 Zdroj: Raiffeisen Centrobank AG

2 The EURO STOXX 50® index a obchodné značky použité v rámci indexu sú duševným vlastníctvom spoločnosti STOXX Limited, Zurich, Švajčiarsko a/alebo subjektov, ktoré jej udelili licenciu. Index sa používa na základe licencie od spoločnosti STOXX. Cenné papiere [alebo finančné nástroje, opcie alebo iný odborný termín] založené na indexe nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, indosované, predávané alebo propagované spoločnosťou STOXX a subjektmi, ktoré jej udelili licenciu a ani spoločnosť STOXX, ani subjekty, ktoré jej udelili licenciu nenesú v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže ani verejným prísľubom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny a nezáväzný charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.

Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.

Údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ o jeho výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo vzťahu k informáciám uvedeným v tomto dokumente a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k informáciám uvedeným v tomto dokumente, odporúčame klientom aby sa poradili s príslušnými odborníkmi.

Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín.

Tieto Informácie zároveň predstavujú marketingové oznámenie Banky v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/s-novymi-best-entry-bonusovymi-certifikatmi-mozno-ziskat-vynos-az-35-za-5-rokov-618-p/