1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Aké sú povinnosti pri zriadení a označení prevádzky?

Aké sú povinnosti pri zriadení a označení prevádzky?

| 02.02.2024 | 5 min. čítania

oznacenie prevadzky

Uvedenie priestorov do prevádzky, správne označenie prevádzky a splnenie ďalších zákonných povinností spojených s prevádzkarňou sú pomerne náročným procesom. Aby sme vám ho aspoň trocha zjednodušili, pripravili sme pre vás prehľad dôležitých informácií.

Čo je prevádzkareň?

Pojem prevádzkareň (prevádzka) je upravený v živnostenskom zákone. Prevádzkareň sa v tejto súvislosti definuje ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, napríklad maloobchodný predaj tovaru, kozmetické služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a pod.

Najčastejšie tak pôjde o obchodné priestory (predajne) či kancelárie, v ktorých podnikateľ vykonáva svoju činnosť.

Za prevádzkareň sa naopak nepovažujú tzv. priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti alebo technické či technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti, ktorými sú najmä:

 • priestory slúžiace na skladovanie tovaru,
 • výstavné priestory a vzorkové predajne (showroomy),
 • priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
 • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 • predajné stánky, pulty a prenosné kiosky na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie,
 • zariadenia a priestory na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (napr. kolotoče),
 • motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 • pojazdné predajne,
 • zariadenia na poskytovanie reklamy (bannery, pútače a pod.),
 • predajné automaty.

Vyššie uvedené teda znamená, že prevádzkarňou sú priestory, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktoré zároveň nespadajú do niektorej z vymenovaných kategórií

Aký je rozdiel medzi prevádzkarňou, sídlom a miestom podnikania?

Sídlom (v prípade fyzickej osoby miestom podnikania) sa rozumie adresa, ktorá je uvedená v obchodnom či živnostenskom registri alebo v inej evidencii podľa osobitných právnych predpisov (napr. zoznam advokátov, znalcov, stavebných inžinierov a pod.).

Oproti tomu prevádzkareň predstavuje miesto, kde podnikateľ skutočne vykonáva svoje podnikateľské aktivity.

Adresa prevádzkarne tak môže byť rovnaká, ale tiež úplne odlišná od oficiálnej adresy miesta podnikania či sídla.

Zároveň platí, že zatiaľ čo sídlo alebo miesto podnikania má každý podnikateľ, prevádzkareň si registrujú len tí podnikatelia, ktorí svoju činnosť vykonávajú v konkrétnych priestoroch určených na podnikanie.

Ako je potrebné postupovať pri zriadení prevádzkarne a uvedení priestorov do prevádzky?

1. krok: Nadobudnutie oprávnenia na užívanie priestorov, v ktorých podnikateľ hodlá vykonávať svoju činnosť, t. j. kúpa, nájom, podnájom či výpožička priestorov.

2. krok: Ohlásenie prevádzkarne živnostenskému odboru

Ak už podnikateľ (či už ide o živnostníka, s. r. o. či inú spoločnosť) môže priestory prevádzkarne využívať, ďalším krokom by malo byť ohlásenie prevádzkarne živnostenskému odboru miestne príslušného okresného úradu, a to s predstihom aspoň 15 dní.

Táto povinnosť môže byť splnená aj online cez portál slovensko.sk, a to za pomoci elektronickej služby s názvom Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti (ak podnikateľ ešte nemá príslušné živnostenské oprávnenie) alebo za pomoci elektronickej služby s názvom Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení (ak už podnikateľ disponuje živnostenským oprávnením, ku ktorému si zatiaľ žiadnu prevádzkareň neregistroval).

3. krok: Ohlásenie prevádzkovej doby (t. j. otváracích hodín) obci, v ktorej sa prevádzkareň nachádza.

Väčšina obcí uvádza na svojom webovom sídle vzorový dokument alebo elektronický formulár, ktorý možno k ohláseniu prevádzkovej doby použiť. Prevádzková doba musí byť obci ohlásená ešte pred uvedením priestorov do prevádzky v lehote stanovenej príslušnou obcou, zvyčajne aspoň 5 – 15 dní vopred.

4. krok: Splnenie povinnosti voči regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

V závislosti od toho, aká činnosť sa bude v danej prevádzkarni vykonávať, môžu nasledovať ďalšie povinnosti voči príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva – zatiaľ čo v prípade bežnej kancelárie stačí úradu zaslať jednoduché oznámenie o začatí prevádzky, v prípade novej reštaurácie sa vyžaduje získanie povolenia na prevádzku, vrátane spracovania a schválenia prevádzkového poriadku.

To, aký typ procesu je v prípade konkrétnej prevádzky potrebný, vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, ktorý kategorizuje rôzne typy zariadení. Ak ide o prevádzku, v ktorej v minulosti iný prevádzkovateľ vykonával rovnakú činnosť, aj tak je potrebné túto skutočnosť oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý v takomto prípade síce nevyžaduje absolvovanie celého schvaľovacieho procesu, avšak samotná notifikácia úradu je zo zákona vyžadovaná.

 

Vzhľadom na to, že vyššie uvedené kroky sú od seba nezávislé, možno ich realizovať aj súbežne, pričom jednotlivé osvedčenia či potvrdenia od príslušných úradov bývajú podnikateľovi doručené už do niekoľkých dní (po splnení oznamovacej či registračnej povinnosti však na tieto potvrdenia nie je potrebné čakať).

Po absolvovaní uvedeného procesu môže podnikateľ pristúpiť k splneniu označovacích povinností, k vyveseniu reklamačného formulára či ďalších náležitostí, ktoré bližšie popíšeme nižšie v článku. 

Čo musí obsahovať označenie prevádzkarne podľa zákona?

Každá prevádzka, v rámci ktorej je vykonávaná podnikateľská činnosť, musí byť jasne označená najneskôr v deň, keď v nej podnikateľ začne vykonávať svoju činnosť.

Podľa zákona musí byť prevádzkareň označená na viditeľnom mieste, napríklad na vchodových dverách, nasledovnými údajmi:

 • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa,
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne (pozor, nejde o zodpovedného zástupcu pri remeselnej či viazanej živnosti, ale o osobu živnostníka či zamestnanca zodpovedného za prevádzku),
 • prevádzková doba (otváracie hodiny),
 • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Príklad označenia prevádzkarne

Potraviny u Adama
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 20:00
Sobota, nedeľa a sviatky: Zatvorené
Zodpovedný vedúci: Adam Novák
Prevádzkovateľ: Adam Novák, IČO: 123456789, miestom podnikania: Horná 1, 111 11 Horná Ves

 

V súvislosti s označením prevádzky je ďalej potrebné pripomenúť, že rovnaké údaje musia byť uvedené aj na priestoroch súvisiacich s prevádzkovaním živnosti a na technických a technologických zariadeniach určených na prevádzkovanie živnosti (už spomínané sklady, showroomy, stánky a pod.).

Dobrovoľnými náležitosťami nad rámec vyššie uvedených údajov môžu byť kontaktné údaje, informácia o možnosti platby kartou či iné informácie pre verejnosť, ktoré sa podnikateľ sám rozhodne doplniť. 

V prevádzkarni určenej pre verejnosť je podnikateľ povinný uvádzať tiež nasledovné upozornenia:

 • bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia (možné nahradiť piktogramom),
 • oznam s informáciou o kontrolných orgánoch zodpovedných za kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia,
 • informácia o tom, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom (ak k takémuto monitorovaniu a zaznamenávaniu dochádza) spolu s informáciou o tom, kde môžu návštevníci nájsť bližšie informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

 

Umiestnenie reklamačného poriadku v prevádzke a evidencia o reklamáciách

Ak už podnikateľ uviedol svoje priestory do prevádzky a tieto priestory riadne označil, nemal by zabúdať ani na ďalšie s tým súvisiace povinnosti.

Jednou z nich v prípade prevádzok prístupných pre verejnosť (spotrebiteľov) je tiež vypracovanie reklamačného poriadku a jeho zverejnenie na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste v prevádzke. Zatiaľ čo v prípade e-shopu musí byť reklamačný formulár priamo na webe, v prípade kamennej prevádzky musí byť reklamačný poriadok vytlačený a dostupný zákazníkom.

Okrem toho je podnikateľ povinný viesť evidenciu reklamácií, ktorá by mala obsahovať údaje o dátume, kedy bola každá jednotlivá reklamácia podaná, ako aj o dátume a spôsobe jej vybavenia, a taktiež evidenčné číslo pre každú reklamáciu. Táto evidencia môže byť vedená aj v elektronickej podobe.  

V prípade kontroly musí byť táto evidencia o reklamáciách vždy k dispozícii.

Prevádzkareň a ochrana pred požiarmi

Ďalšie povinnosti, ktoré podnikatelia majú v súvislosti s prevádzkou priestorov, sa týkajú ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

Zákon o ochrane pred požiarmi obsahuje rozsiahle povinnosti pre podnikateľov, ktoré sú závislé od povahy činnosti vykonávanej v prevádzke, ako aj od miery rizika vzniku požiaru. 

Medzi najdôležitejšie povinnosti v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi možno zaradiť:

 • zabezpečenie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a ich označenie príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi, vrátane označenia únikových východov
 • zabezpečovanie školení zamestnancov,
 • spracovanie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • prevádzkovanie technických zariadení (hasiacich prístrojov), ich pravidelnej kontroly a údržby. 

 

Aké sú ďalšie časté povinnosti spojené s prevádzkarňou?

V prípade, že podnikateľ vo svojej prevádzke zamestnáva personál (či už vlastných alebo agentúrnych zamestnancov), t. j. prevádzku priestorov si ako živnostník nezabezpečuje sám, je povinný zabezpečiť tiež to, že personál prevádzky bude ľahko odlíšený od verejnosti – napríklad použitím menoviek či oblečenia s logom.  

Ak podnikateľ v prevádzkarni prijíma platby v hotovosti či kartou, musí si splniť tiež viacero povinností spojených s používaním registračnej pokladnice.

Ďalšie povinnosti môžu podnikateľovi vystať v závislosti od toho, akú činnosť vo svojej prevádzke vykonáva. Pri predaji alkoholických nápojov je napríklad potrebné získanie povolenia na predaj alkoholu či umiestnenie vývesky o zákaze predaja alkoholu mladistvým, pri predaji potravín je zas v prevádzkarni potrebné zabezpečiť informovanie verejnosti o jednotkových cenách. 

Tip pre vás:

Platobný terminál na 6 mesiacov bez poplatku + možnosť eKasy

Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatra banky a získajte balík užitočných benefitov. Ako živnostník a jednoosobová s. r. o. si môžete účet otvoríť pohodlne cez mobilnú aplikáciu.

Zistiť viac

platobny terminal za vyhodnu cenu

 

Aké sú pokuty spojené s nedodržaním niektorých povinností pri označení a prevádzke prevádzkarne?

Nižšie uvádzame prehľad pokút, ktoré môžu byť príslušnými orgánmi uložené v prípade porušenia povinností popísaných v článku:

 • Neoznačenie prevádzkarne v súlade so zákonom: Až do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov až do 166 000 eur
 • Neohlásenie prevádzkarne živnostenskému odboru: Až do 663 eur
 • Neohlásenie prevádzkovej doby obci: Až do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov až do 166 000 eur
 • Neohlásenie prevádzky úradu verejného zdravotníctva: Od 150 eur do 20 000 eur
 • Prevádzka prevádzkarne bez povolenia úradu verejného zdravotníctva: Od 150 eur do 20 000 eur
 • Nezverejnenie reklamačného poriadku: Až do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov až do 166 000 eur
 • Nevedenie evidencie o reklamáciách: Až do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov až do 166 000 eur
 • Porušenie povinností na úseku protipožiarnej ochrany: Až do 16 596 eur
 • Prijímanie tržieb za tovar a služby bez registračnej pokladnice: Od 330 do 3 300 eur, pri opakovanom zistení neevidovania tržby od 660 eur do 6 600 eur

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk. 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/oznacenie-prevadzky/