1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Ako zostaviť podnikateľský plán

Ako zostaviť podnikateľský plán

| 03.07.2024 | 6 min. čítania

podnikatelsky plan

Utrieďte si myšlienky o svojom nápade a získajte predstavu, či má potenciál vám zarábať. Poradíme vám, ako zostaviť podnikateľský plán, aký väčšinou vyžadujú banky či investori.

Plánovanie je činnosť, s ktorou sa budete ako podnikateľ zaoberať viac-menej pravidelne. Ideálne je s ním začať už pred samotným štartom podnikania. To je obvykle aj (prvý) vhodný čas na vypracovanie podnikateľského plánu. Význam má však aj v ďalších štádiách podnikateľského života.

Prečo je podnikateľský plán potrebný 

 • Podnikateľský plán by mal v prvom rade slúžiť vám ako podnikateľovi – aby ste si vedeli štruktúrovane spracovať myšlienky o vlastnom podnikaní, inými slovami, aby ste vedeli reálne zhodnotiť svoje podnikateľské ciele a stratégiu, ktorou ich chcete dosiahnuť.

  Keď budete mať jasno v oblastiach, ako sú biznis model (akým spôsobom budete zarábať peniaze), cieľová skupina zákazníkov, konkurencia či financovanie podnikania, je väčší predpoklad, že vaše podnikanie bude úspešné.

  Zároveň môžete prísť na to, že váš zámer nemá všetky predpoklady na úspech a nezačnete ho realizovať. Je jednoduchšie a najmä lacnejšie vyhodiť do koša podnikateľský plán, ako začať podnikať a skrachovať.

  Podnikateľský plán vám tiež pomôže robiť lepšie rozhodnutia v budúcnosti. Je nástrojom kontroly a riadenia, ktorý vám umožní analyzovať dosahovanie stanovených cieľov aj prípadné odchýlky. Avšak len za predpokladu, že s plánom budete priebežne pracovať.
 • Ďalším podstatným účelom podnikateľského plánu je informovať rôzne zainteresované strany, že vaše podnikateľské ciele majú reálny základ na ich dosiahnutie. O vašich obchodných, marketingových, personálnych či finančných možnostiach ich presvedčíte kvalitne spracovaným podnikateľským plánom a dobrými finančnými výkazmi (ak už podnikáte).

  Možno teda povedať, že podnikateľský plán je nielen dôležitým prvkom v začiatkoch podnikania, ale aj neskôr v procese získavania financií na rozbehnutie podnikania či financií na rozšírenie aktivít prostredníctvom venture kapitálu alebo úverov.

 

Pre koho sa tvorí podnikateľský plán

Ako sme už spomenuli, podnikateľský plán vytvárate nielen pre vaše interné podnikateľské účely, ale často aj pre rôzne zainteresované strany. Zväčša ide o tieto externé subjekty: 

 • investori – pre ktorých je dôležité vidieť návratnosť investícií, ziskovosť podniku a jeho potenciál,
 • banky a finančné inštitúcie – pri žiadosti o úver je podnikateľský plán takmer nevyhnutnosťou (podľa typu podnikania a úveru), pričom sa posudzujú riziká a potenciál podnikateľského zámeru v nadväznosti na splácanie úveru v budúcnosti,
 • verejné inštitúcie – pri žiadosti o finančnú podporu napríklad z rôznych grantových programov. Typickým príkladom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vyžaduje podnikateľský plán (zámer) ako povinnú prílohu k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý je posudzovaný komisiou pri schvaľovaní týchto príspevkov,
 • a ďalší, ako napr. strategickí partneri, manažment, majitelia či kľúčoví zamestnanci vo firme.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že ak ste existujúci podnikateľ a nemáte za sebou úspešné podnikateľské obdobie vydokladované finančnými výkazmi, samotný podnikateľský plán vám pravdepodobne nebude pri získavaní úverových zdrojov stačiť.

balik benefitov

Tip pre vás:

Naštartujte svoje podnikanie

Ste na trhu kratšie ako 1 rok a obzeráte sa po pôžičke pre začínajúcich podnikateľov, ktorú vybavíte rýchlo a online?

Zistiť viac

 

Tvorba podnikateľského plánu 

Skôr, ako sa pustíte do tvorby podnikateľského plánu, ujasnite si jeho účel. Ak je adresátom externý subjekt, zistite si, akú štruktúru biznis plánu vyžaduje. 

Vo všeobecnosti je dôležité, aby bol podnikateľský plán:

 • štruktúrovaný a kompletný (v závislosti od požiadaviek),
 • prehľadný a jednoduchý (nezachádzajte príliš do technických detailov),
 • orientovaný na budúcnosť a čo najviac realistický (zároveň nezakrývajte možné riziká, o ktorých viete),
 • vhodným podkladom pre argumentáciu (napríklad o výhodách produktu, o schopnosti splácať úver, o konkurenčných výhodách a pod.),
 • správny po formálnej stránke (bez pravopisných chýb, zrozumiteľný) a príjemný aj po grafickej stránke. 

Rozsah podnikateľského plánu je individuálny a závisí od jeho adresáta. Ak ste iba na začiatku úvah o vlastnom podnikaní, nenechajte sa odradiť tým, že potrebujete spracovať rozsiahly dokument. 

Najdôležitejšie body podnikateľského plánu si môžete jednoducho spracovať aj na jednu stranu, napríklad pomocou Business modelu Canvas, príp. Lean Canvas.

Vypracovanie podnikateľského plánu 

Ako na samotné vypracovanie podnikateľského plánu? Kľúčové je mať kvalitné podklady v podobe rôznych údajov, napríklad o trhu, o vašej konkurencii, o vašom produkte a dobre si veci premyslieť.

Existujú tri základné okruhy, ktoré by nemali chýbať v žiadnom podnikateľskom pláne, a to:

 • zákazník (kto to je, ako sa k nemu dostanete, aký problém mu vyriešite), 
 • biznis model (na čom budete zarábať a ako to dosiahnete) a 
 • financie (výnosy a náklady, cash-flow, zdroje). 

Obsah podnikateľského plánu 

Poďme sa pozrieť na možnú štruktúru podnikateľského plánu a na praktické tipy, čo všetko by malo byť obsahom jednotlivých častí. 

1. Manažérske zhrnutie 

Ide o časť, ktorá by mala čitateľov zaujať a povzbudiť k ďalšiemu čítaniu celého biznis plánu. Popíšte, čím sa zaoberáte a prečo je podnikateľský zámer životaschopný. 

Vyzdvihnite pridanú hodnotu produktu/služby, ako rieši problém zákazníka, aké sú piliere úspechu projektu, kto sú kľúčoví ľudia a zhrňte aj finančné projekcie na najbližšie roky. 

Náš tip: 
Manažérske zhrnutie by malo poskytnúť jasný, pútavý a komplexný prehľad o podnikateľskom pláne. Píšte ho nakoniec, keď už budete mať spracované a ujasnené všetky ostatné časti.

 

2. Charakteristika firmy 

Predstavte sa, predovšetkým kto ste, čo robíte, aj aká je vaša história (spomeňte významné míľniky), súčasná situácia a strategické ciele či vlastnícke pomery. 

Z tejto časti musí byť jasné, že vaša firma je dôveryhodná, kompetentná a má potenciál na úspech.

Náš tip: 
Buďte struční, no nezabudnite jasne zadefinovať aj poslanie firmy (čo chcete dosiahnuť), víziu (aká má byť firma v budúcnosti) a hodnoty (aké princípy sú pre vás dôležité).

Ak to je možné, podložte tvrdenia dátami a štatistikami. Nebojte sa použiť relevantné grafy či tabuľky. 

 

3. Opis produktu/služby 

V tejto kľúčovej časti popíšte, akú hodnotu má váš produkt či služba a ako dokáže uspokojiť potreby platiacich zákazníkov. Zdôraznite úžitok pre zákazníka, porovnajte svoj produkt s konkurenciou a ukážte, v čom sa odlišujete a v čom ste lepší. Spomeňte aj nevýhody, ak nejaké sú. 

Ďalej sa zamerajte na vymedzenie počtu a rozmanitosti výrobkov/služieb. Ak máte (plánujete mať) akékoľvek patenty, ochranné známky alebo iné formy ochrany duševného vlastníctva súvisiace s produktom/službou, uveďte ich v tejto časti.

Náš tip: 
Technické špecifikácie alebo detaily o dizajne zahrňte, len ak sú relevantné. Nezameriavajte sa nasilu na hľadanie unikátnosti, ale hľadajte hodnoty/prínos, ktoré váš produkt/služba prináša zákazníkom lepšie ako konkurencia (napr. úspora času, zvýšenie efektivity, zníženie nákladov). 

Snažte sa kvantifikovať, kedykoľvek to je možné (napr. neuvádzajte, že „váš produkt zníži zákazníkovi spotrebu vody“, ale že „váš produkt zníži zákazníkovi spotrebu vody o 25 %, čo v priemere znamená úsporu 500 eur ročne“).

 

4. Marketingový plán 

Ide o veľmi rozsiahlu časť podnikateľského plánu, kde sa zamerajte na popis zákazníka a celkového trhu a vymedzenie vášho cieľového trhu (kto a prečo by mal za váš produkt platiť). 

Analyzujte aj svoju konkurenciu – a to priamu, nepriamu aj potenciálnu. 

Popíšte podrobne svoju marketingovú stratégiu, cenotvorbu a plán predaja, z ktorých bude zrejmé, ako sa k plánovanému predaju a tržbám dopracujete. Ako pomôcku môžete použiť marketingový mix, tzv. 4P: Product (produkt) – Price (cena) – Placement (distribúcia) – Promotion (reklama), prípadne rozšírený 5P o kategóriu People (ľudia).

Náš tip: 
Táto časť nie je slohová práca ani zoznam všetkých možných marketingových aktivít bez ohľadu na možnosti vášho rozpočtu a reálny prínos. Snažte sa presne kvantifikovať ukazovatele (napríklad, ak riešite problematiku znalosti značky, tak nestačí vágna formulácia „zvýšime znalosť značky“, ale o koľko %, dokedy a vďaka čomu). 

Uistite sa, že všetky elementy marketingového mixu sú navzájom v súlade a podporujú vaše ciele (napr. ak predávate službu dôchodcom, pravdepodobne nemá význam investovať do reklamy na sociálnych sieťach, kde sú najmä mladí ľudia).

 

5. Výrobný proces 

Ak ide o výrobnú firmu, popísať by ste mali aj túto problematiku – a to najmä výrobné metódy, technológie, materiálové zabezpečenie či miesto výroby a vaše výrobné kapacity.

Náš tip:
Už pri tvorbe biznis plánu analyzujte výrobný proces a identifikujte oblasti, ktoré sa dajú optimalizovať a v ktorých sa dá zvýšiť produktivita. Zamyslite sa taktiež nad využitím robotizácie a AI. 

Nezabudnite taktiež zadefinovať dodávateľský reťazec a zmapovať riziká.

 

6. Personálne zabezpečenie

Predstavte kľúčových ľudí, ktorí projekt zrealizujú, poskytnite informácie aj o zamestnancoch a organizačnej štruktúre.

Náš tip: 
Jasné zadefinovanie (nielen manažérskych) pozícií a zodpovedností vám pomôže vyjasniť si, od koho a do akej miery závisí úspech vášho podnikania.

 

7. Investičný plán a financovanie 

Táto časť sa môže líšiť (a volať sa inak) podľa toho, komu je podnikateľský plán určený. Popíšte, koľko ste už do projektu investovali a z akých zdrojov, čo ešte plánujete a koľko to bude stáť. 

Zdôraznite, napríklad investorovi, koľko financií potrebujete, ako a na čo budú použité a čo za to ponúkate a očakávate. Zrekapitulujte tiež argumenty, prečo by mal investovať práve do vášho projektu.

Náš tip: 
Detailné spracovanie vám dokáže pomôcť prehodnotiť plánované náklady a znížiť tak potrebu (nielen cudzieho) kapitálu. Poraďte sa s odborníkom, ktorý vám dokáže pomôcť aj s alternatívnymi zdrojmi financovania.

 

8. Riziká

V tejto časti uveďte zhrnutie rizík, teda silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a hrozieb (tzv. SWOT analýzu). Opíšte aj možnosti, ako by sa dali tieto riziká eliminovať. Ak už máte skúsenosti s riešením problémových situácií, spomeňte ich.

Náš tip: 
Častým problémom v tejto časti je nedostatočné rozlišovanie medzi rizikami (internými faktormi, ktoré podnikateľ vie ovplyvniť) a hrozbami (externými faktormi, ktoré podnikateľ ovplyvniť nevie a len na ne reaguje) a ich zamieňanie.

Ukážeme si to na príklade nízkych tržieb: riziko napríklad môže byť to, že produkt nebude dostatočne uspokojovať zákazníkovu potrebu a zákazník nebude ochotný za produkt zaplatiť požadovanú cenu. Riešenie, ktoré má podnikateľ v rukách, môže byť v zvýšení kvality produktu (produkt bude lepší, rýchlejší či krajší ako konkurencia), alebo v znížení ceny, resp. kombinácii. Naopak hrozbu v tomto príklade môže predstavovať hospodársky vývoj v krajine. Ak sa zvýši nezamestnanosť, porastie inflácia a úrokové sadzby, zákazníci môžu meniť svoje nákupné správanie. V takomto prípade zvýšenie kvality výrobku (krátkodobo) nemusí pomôcť a podnikateľ musí uvažovať nad hrozbami inak ako nad rizikami.

Zamyslite sa taktiež nad plánom zmiernenia rizík (vyhnutie sa riziku, zníženie alebo prenos rizika).

 

9. Finančný plán 

Je kľúčovou časťou, v ktorej sa uvádzajú číselné údaje. V praxi sa využívajú finančné projekcie účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát – v rámci neho plán tržieb a plán nákladov a plán cash-flow).

Ak sa orientujete v účtovníctve, veľmi vám to pri vypracúvaní tejto časti pomôže. Môžete využiť rozličné ukazovatele finančnej analýzy, a to tak historických údajov aj budúcich predpokladov. 

Dôležitým ukazovateľom je bod zvratu, ktorý vyjadruje, aký minimálny obrat je potrebné dosiahnuť, aby boli pokryté všetky vaše náklady. Zamerajte sa aj na kalkuláciu produktov/služieb a na plán investícií. Ideálna forma je obvykle tabuľková.

Náš tip: 
Táto časť podnikateľského plánu je pre prax často najdôležitejšia, pretože práve vám dá odpoveď na to, či sa oplatí podnikať. Aj keď podnikateľ musí byť ambiciózny, v tejto časti použite radšej konzervatívne predpoklady. 

A nezabudnite na náklady obetovaných príležitostí. Tým, že venujete svoj čas nejakej podnikateľskej činnosti, prichádzate o možné alternatívy. Zarobíte teraz viac, ako ste zarábali predtým/ako by ste mohli zarábať, keby ste robili niečo iné?

 

10. Prílohy

Zvyčajne sa prikladajú doklady o splnení legislatívnych podmienok a ďalšie prílohy, ktoré spresňujú a dopĺňajú informácie uvedené v iných častiach podnikateľského plánu (napríklad fotky, uzatvorené zmluvy, cenníky a pod.).

Tip pre vás:

Získajte balík benefitov a podporte váš podnikateľský plán

K novému podnikateľskému účtu vám pribalíme balík benefitov. Využite zľavy na fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky a na mnohé ďalšie služby overených odborníkov.

Zistiť viac

balik benefitov

 

Záver a zhrnutie podnikateľského plánu 

Na záver možno povedať, že vypracovanie podnikateľského plánu nie je jednoduché a vyžaduje si určitý čas. Čo všetko má byť obsahom výsledného dokumentu, závisí najmä od toho, na aký účel sa podnikateľský plán vypracúva.

Za najnáročnejšiu a zároveň najdôležitejšiu časť však možno považovať práve finančnú, kde je potrebné uvádzať finančné projekcie, najčastejšie v členení tak, ako to upravujú účtovné výkazy. V niektorých situáciách je preto vhodné sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám s vypracovaním (najmä v začiatkoch) pomôžu.

Už pri práci na podnikateľskom pláne sa však zväčša ukáže, či je podnikateľský zámer realistický a uskutočniteľný, prípadne ktoré časti je potrebné ešte vylepšiť, aby sa k tomu blížil. 

Príprava a aktualizácia podnikateľského plánu 

Podnikateľský plán je dynamický dokument, ktorý sa môže meniť podľa potreby a prispôsobovať sa aktuálnemu vývoju. Dôvodov môže byť množstvo – od zmien v okolitom prostredí (trh, konkurencia, legislatíva) cez dosiahnutie určitého rastu, keď je potrebné definovať ciele nanovo, až po hľadanie nových investorov.

Pravidelná revízia a aktualizácia podnikateľského plánu je však kľúčová najmä z pohľadu interného riadenia firmy. K podnikateľskému plánu vám preto odporúčame sa vracať v pravidelných intervaloch, pričom pri vyhodnocovaní vždy porovnávajte aktuálny stav s tým plánovaným – ako sa vám darí dosahovať stanovené ciele. Máte tak možnosť sledovať pokrok, prispôsobovať stratégiu a robiť lepšie rozhodnutia na základe dát.

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk. 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/podnikatelsky-plan/