1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Cash flow – prečo má firma sledovať svoje peňažné toky?

Cash flow – prečo má firma sledovať svoje peňažné toky?

| 19.02.2024 | 3 min. čítania

preco ma firma sledovat cashflow

Aj zisková firma vie ohroziť svoju existenciu, ak si nedá pozor na svoje peňažné toky. Čo je cash flow, prečo je dôležité ho sledovať a ako na to?

Cash flow predstavuje tok peňazí. A jeho sledovanie spočíva v skúmaní príjmov a výdavkov podniku. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na to, či peniaze plynú do podniku z tých správnych zdrojov, prípadne či boli vynaložené firmou na správne účely.

To, či podnik disponuje dostatkom peňazí, možno zistiť napríklad podľa toho, či si načas plní svoje záväzky (uhrádza dodávateľom faktúry, štátu dane a poisťovniam odvody). Nedostatok financií a neschopnosť firmy uhrádzať svoje záväzky môže vyústiť až do konkurzu, čo v podstate znamená jej koniec.

Prečo skúmať cash flow, keď máme k dispozícii zisk?

Komplexný pohľad na podnikateľskú činnosť je pretavený do podoby výsledku hospodárenia (môže ním byť zisk alebo strata). Je preto namieste otázka, prečo by mala byť pozornosť manažérov či vlastníkov zameraná aj na peňažné toky.

Pravdou však je, že cash flow charakterizuje, podobne ako výsledok hospodárenia, priebeh a výsledky reprodukčného procesu podniku, a teda vhodne dopĺňa pohľad na podnik o ďalší rozmer. 

Predstavme si situáciu, že podnikateľ dosahuje zisk, avšak jeho peňažné prostriedky (na účte a v pokladni) vôbec nerastú. V tomto prípade je potrebné analyzovať práve peňažné toky a možno zistíme, že platobná disciplína zákazníkov je zlá, alebo že podniku výrazne narástol stav zásob. 

co je cashflow

Presné príčiny odhalí práve analýza peňažných tokov, a teda skúmanie, z akých činností plynuli kladné (príjmy prevyšovali výdavky) a z akých záporné (výdavky prevyšovali príjmy) peňažné toky.  

Nevhodne nastavená splatnosť faktúr

Typickým príkladom, keď rozhodnutie vedenia firmy výrazne ovplyvňuje cash flow podniku, je nastavenie splatnosti faktúr

Pokiaľ podnik predáva klientom produkty s 30-dňovou splatnosťou, avšak dodávateľom platí v priemere po 14 dňoch, vplýva to negatívne na cash flow podniku a podnikateľ musí vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu na preklenutie týchto rozdielov. 

Predaj sezónneho tovaru

Ďalším príkladom ilustrujúcim rozdiel medzi ziskom a peňažnými tokmi môže byť predaj sezónneho tovaru – napríklad vianočných stromčekov. 

V prípade, že podnik nakúpi pred koncom roka zásoby v hodnote 60 000 eur (v dôsledku očakávaných predajov pred sviatkami), avšak predá len tretinu z nich, tak účtovne vykáže zisk.  

casflow a sezonny predaj

Prečo je to tak? Pretože do nákladov sa prenesie iba nákupná cena predaných stromčekov (teda 20 000 eur).

Zvyšná časť v nákupnej cene 40 000 eur ostane vykázaná v zásobách (a teda neovplyvňuje výsledok hospodárenia). 

Ak predajná cena za tretinu nakúpených vianočných stromčekov bude povedzme 30 000 eur, vykázaný zisk dosiahne 10 000 eur (ide o rozdiel predajnej ceny 30 000 eur a nákupnej ceny vo výške 20 000 eur). 

cashflow a predaj sezonneho tovaru

Avšak podnikateľ svojmu dodávateľovi musel zaplatiť až 60 000 eur (za celú dodávku), kým od zákazníkov získal iba 30 000 eur. 

Podnikateľovi síce ešte ostal tovar na sklade v nákupnej cene 40 000 eur, ale keďže ide o sezónny tovar, je celkom možné, že sa mu ho dlhšiu dobu nepodarí speňažiť.

A tak, hoci firma ukončila účtovný rok so ziskom, jej finančná situácia môže byť veľmi zlá.

„Firmy nekrachujú preto, lebo nemajú zisk,
ale preto, že nemajú peniaze.“

 

Príjmy prichádzajú omnoho neskôr ako výdavky

Na cash flow je potrebné myslieť aj v ďalších sektoroch, pri ktorých príjmy prichádzajú omnoho neskôr než výdavky

Napríklad vydavateľ knihy na začiatku potrebuje financovať jej vytvorenie a potom aj samotnú tlač. Ide o relatívne vysokú prvotnú investíciu. Následne predáva jednotlivé kusy zákazníkom a môže trvať pomerne dlhú dobu, kým celý náklad predá. 

Zaplatiť tlačiarni, prípadne autorom knihy, však musí ešte na začiatku. Výdavky teda aj v tomto prípade z časového hľadiska výrazne predchádzajú príjmom.

ako riesit problemy s cashflow

Peňažné toky a dane

Peňažné toky podniku ovplyvňujú aj dane. Napríklad DPH je u mesačného platiteľa splatná do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak, povedzme, podnik vystavil vysokú faktúru klientovi koncom mája (vo výške 100 000 eur bez DPH), tak štátu musí túto DPH uhradiť do 25. júna. To by mohol byť problém, ak sa napríklad s klientom dohodne na 60-dňovej splatnosti. Aj preto niektoré banky ponúkajú „úver na DPH“.

V prípade dane z príjmov môže na cash flow negatívne vplývať situácia, keď po úspešnom roku firme vznikla povinnosť platiť v nasledujúcom roku relatívne vysoké preddavky na daň. Tieto môžu spôsobovať problém, najmä ak majiteľ nemyslel na to, že mu po vysokom zisku vzniknú v budúcom roku tieto nezanedbateľné výdavky. 

Peňažné toky a poskytovanie zliav

S problematikou cash flow úzko súvisí aj cenotvorba a poskytovanie zliav klientom

cashflow a poskytovanie zliav

Je potrebné mať na pamäti, že každá poskytnutá zľava predstavuje pre podnikateľa menej peňazí, ktoré mu môžu chýbať pri platení svojich vlastných záväzkov. 

Ako sledovať cash flow?

Ak chce mať podnikateľ svoj cash flow pod kontrolou, tak v malých firmách postačuje jednoduchá tabuľka, ktorá pomáha sledovať očakávaný prísun peňazí, potom ich odliv, a taktiež zohľadňuje určitú výšku finančnej rezervy, ktorá by mala slúžiť na pokrytie nepredvídateľných výdavkov. 

Ďalej je dôležité, či má firma finančného riaditeľa. Ak áno, sledovanie cash flow je v jeho kompetencii a dá sa predpokladať, že tejto oblasti je venovaná mimoriadna pozornosť a zrejme bude používať aj pokročilejšie IT nástroje či výstupy z rôznych podnikových systémov. 

Frekvenciu sledovania peňažných tokov ovplyvňuje veľkosť firmy – v malých firmách postačuje sledovanie na mesačnej báze, s rastúcou veľkosťou narastá aj potreba sledovania cash flow a deje sa na týždennej a vo väčších firmách s množstvom obratov aj na dennej báze.

Jednoduchá tabuľková podoba plánu cash flow zohľadňuje:

  • počiatočný stav peňazí (v hotovosti a na firemných účtoch)
  • výšku príjmov, ktoré v jednotlivých týždňoch podnik očakáva (napr. z titulu úhrad faktúr vystavených klientom) – jednotlivé príjmy je možné rozdeliť do samostatných kategórií (napr. bežné úhrady, úhrady faktúr po splatnosti, platby záloh)
  • výdavky, s ktorými podnik v danom časovom intervale musí počítať – môže ísť o úhrady dodávateľom, výplaty miezd zamestnancom, platby štátu (dane, odvody), ale netreba zabúdať ani na ostatné režijné výdavky (napr. platby nájomného); aj výdavky je vhodné rozčleniť do niekoľkých kategórií. 

 

Výsledný zostatok by mal pokrývať aj vyššie spomínanú finančnú rezervu. Pochopiteľne, zásah podnikateľa si vyžaduje situácia, pri ktorej by mal zostatok dosahovať záporné hodnoty.

 

Cash flow – výpočet

Cash flow sa vyčísľuje obyčajne dvoma metódami – priamou a nepriamou. V obidvoch prípadoch však zhodne ide najmä o to, aby podnikateľ zistil, aké príjmy a výdavky (a z akých činností) ovplyvňovali stav jeho finančných prostriedkov.

Pre potreby malej firmy však postačuje sledovať cash flow aj vo veľmi zjednodušenej podobe. Kľúčové je, aby sa sledoval na niekoľko mesiacov dopredu (spravidla aspoň tri mesiace), aby podnikateľ včas odhalil možné problémové obdobia a existoval dostatočný časový priestor na prijatie vhodných opatrení. 

Keďže finančná situácia sa môže v čase meniť, je potrebné tabuľku cash flow pravidelne aktualizovať (aj v tomto prípade frekvencia závisí najmä od typu biznisu).

Tabuľka – Príklad zjednodušeného plánu cash flow

Obdobie Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3
Počiatočný stav 1 500 1 800 800
Prísun peňazí (príjmy) +1 000 +2 000 +500
Odliv peňazí (výdavky) -700 -3 000  -2 000
Zostatok 1 800 800  -700
Finančná rezerva 1 000  1 000 1 000
Zostatok po zohľadnení rezervy 800 -200 -1700

Situácia znázornená v tabuľke vyššie ukazuje, že podnikateľ v prvom mesiaci neočakáva problémy v oblasti financií – príjmy prevyšujú výdavky. Avšak už v druhom mesiaci je situácia opačná a zostatok (800 eur) klesne pod hranicu stanovenej finančnej rezervy. 

Ak by táto situácia pretrvávala krátkodobo, nemusela by podnikateľa trápiť (to je nakoniec účel finančnej rezervy). Avšak v treťom mesiaci sa očakávajú ďalšie výdavky, ktoré prevyšujú príjmy.

Bez zásahu podnikateľa by podnik nemal k dispozícii peniaze na to, aby výdavky pokryl

Tabuľka cash flow pomohla podnikateľovi odhaliť potenciálny problém s likviditou, ktorý môže nastať o tri mesiace

tabulka cashflow

Existuje viacero možností, ktoré pomáhajú podnikateľom so sledovaním cash flow:

  • Užitočným pomocníkom môže byť účtovníctvo, avšak za predpokladu, že sa účtuje priebežne
  • Firmy využívajúce informačný systém majú taktiež vhodný zdroj informácií potrebných pre správne sledovanie pohybu peňažných tokov. 

fakturacny softver k podnikatelskemu uctu

Tip pre vás:

Fakturačný softvér na 6 mesiacov bez poplatku 

Vyberte si fakturačný softvér od našich partnerov podľa vašich potrieb. Vystavujte cenové ponuky, faktúry či dodacie listy rýchlo, jednoducho a online. 

Zistiť viac

 

Finančná rezerva

Pri riadení peňažných tokov je dôležité nastaviť si správnu výšku finančnej rezervy. Nízka rezerva nemusí dostatočne plniť svoju funkciu. Naopak vysoká rezerva môže zbytočne viazať peňažné prostriedky, ktoré by mohli byť investované lepšie a prinášať dodatočný výnos. 

Neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, koľko eur má finančná rezerva dosahovať. Niektoré firmy volia rezervu v podobe určitého násobku svojich mesačných fixných výdavkov

Podľa teórie by mala finančná rezerva dosahovať zhruba pätinu priemerného stavu krátkodobých záväzkov.

Avšak v súčasnosti mnoho firiem využíva ako formu finančnej rezervy kontokorentný úver. Kontokorent umožňuje podniku v prípade akútnej potreby dostať sa na bežnom bankovom účte do mínusového zostatku (pochopiteľne, v rámci vopred dohodnutého limitu). Takýto úverový rámec potom automaticky slúži ako finančná rezerva.

Ako si vie firma zlepšiť cash flow?

Keď si firma zostaví prehľad peňažných tokov a zistí, že má v tejto oblasti určité nedostatky, je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie

Pokiaľ je podnik ziskový a menší stav peňažných prostriedkov je prechodnou záležitosťou, pomôže predovšetkým prevádzkové financovanie. V rámci neho si môže podnik napr. vziať z banky prevádzkový úver a zabrániť tak vzniku platobnej neschopnosti.

Ďalšou možnosťou je prijatie opatrení zameraných na zrýchlenie prílivu peňazí (príjmov) a spomalenie odtoku finančných prostriedkov (výdavkov). Napríklad skrátením doby úhrady zákazníckych faktúr či, naopak, predĺžením splatnosti dodávateľských faktúr. Výraznou pomôckou je aj prijímanie zálohových platieb (či už v čiastočnej, alebo plnej výške) od zákazníkov.

Dôležitú úlohu môže zohrávať aj distribučná a predajná politika, nákupná politika či daňové plánovanie.

Tip pre vás:

Potrebujete zlepšiť svoj cashflow?

Požiadajte o podnikateľský úver BusinessÚverTB Expres so zjednodušeným vybavením a napredujte vo vašom podnikaní.

Stačí, ak podnikáte viac ako 9 mesiacov a máte podané aspoň jedno daňové priznanie.

Zistiť viac

vyhodny kontokorentny uver pre podnikatelov 

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk. 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/cashflow/