1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Študentská živnosť: Založenie a platenie odvodov

Študentská živnosť: Založenie a platenie odvodov

| 14.08.2023 | 5 min. čítania

študentská živnosť

V čom sú rozdiely pri podnikaní študenta v porovnaní so živnostníkom, ktorý nie je študentom? Aké výhody či povinnosti so sebou prináša študentská živnosť?

Aktualizované 09. 04. 2024. 

Štúdium a živnosť

Zaujímavý podnikateľský nápad môže mať aj študent, v praxi nejde o nič neobvyklé. Aby však mohol začať reálne podnikať, jednou z podmienok založenia firmy na Slovensku je dosiahnutie veku 18 rokov. Ak je teda študent neplnoletý, s rozbehnutím podnikania musí počkať, prípadne môže začať podnikať v krajine, kde je to povolené. Napríklad, od 16 rokov, aj v susednom Česku.

V prípade študenta pravdepodobne pôjde o založenie voľnej živnosti. Medzi voľné živnosti patria napríklad počítačové, reklamné či fotografické služby. Stačí splniť len podmienku veku, spôsobilosti na právne úkony a čistý register trestov. Remeselné a viazané živnosti vyžadujú odbornú spôsobilosť či prax, ktorá sa získava najmä štúdiom, alebo až po štúdiu.

Rozdiely medzi živnostníkom a študentom – živnostníkom

Rozdielov medzi „bežným“ živnostníkom a živnostníkom – študentom, nie je až tak veľa. Čo sa týka založenia živnosti, zdaňovania či platenia sociálnych odvodov, žiadne odlišnosti nie sú. V prípade zdravotných odvodov ide o určitú formu zvýhodnenia študenta, za ktorého platí poistné (aj) štát. Detailnejšie si tieto témy rozoberieme v článku ďalej. 

Založenie študentskej živnosti

Pred samotným založením živnosti je potrebné určiť si predmety podnikania a svoje obchodné meno.

 zalozenie zivnosti student

Tak ako vo všetkých prípadoch založenia živnosti, aj v prípade tej študentskej, na výber sú dve možnosti – ohlásenie živnosti osobne alebo elektronicky. Poplatky sú výhodnejšie pri založení živnosti online. V takom prípade sa za voľné živnosti neplatí vôbec (inak je to 7 eur za každú voľnú živnosť), pri remeselných a viazaných sa 22-eurový poplatok znižuje na polovicu. Povinnosti ohľadom založenia živnosti je možné zveriť aj do rúk niektorej z firiem, ktoré takúto službu ponúkajú. 

Povinnosti študenta – živnostníka

Oznamovacie povinnosti na daňový úrad a zdravotnú poisťovňu po založení živnosti už v súčasnosti podnikateľ riešiť nemusí. Študenta, ako každého iného živnostníka, sa môžu týkať povinnosti, ako napríklad:

Daň z príjmov pre študenta – živnostníka

Z pohľadu zdaňovania príjmov nemá študent žiadne daňové výhody. Príjmy z podnikania sa zdaňujú rovnakým spôsobom, ako keby študentom nebol. Daňové priznanie sa podáva raz ročne, spravidla v marci. V daňovom priznaní si môže dosiahnuté príjmy znížiť o výdavky, a to buď o výdavky paušálne, alebo tie, ktoré skutočne vynaložil. Ak sa rozhodne pre skutočné výdavky, povinnosťou bude viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

Základ dane (zjednodušene rozdiel príjmov a výdavkov) z podnikania si študent môže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V roku 2024 je to maximálne suma 5 646,48 eur.

Aká sadzba dane sa u živnostníka – študenta uplatní, závisí aj od jeho príjmov, aj od základu dane:

 • Ak ročné zdaniteľné príjmy nepresiahnu 60 000 eur, platí sadzba dane 15 %.
 • Ak sú ročné príjmy vyššie ako 60 000 eur, v tom prípade sa použije pri výpočte dane z príjmov sadzba 19 %.
 • Ak však základ dane prevýši v roku 2024 sumu 47 537,98 eur, z tejto časti sa platí už 25 %.

Daňovú výhodu majú spravidla rodičia študentov všeobecne, a to vďaka daňovému bonusu na dieťa, ktorý si je možné uplatniť na vyživované dieťa do veku 25 rokov.

V roku 2024 ide o maximálnu sumu 50 eur mesačne (vo vekovej kategórii nad 18 rokov). Dôležité je povedať, že keď študent začne podnikať, jeho rodič, príp. opatrovník, nárok na daňový bonus či rodinné prídavky nestratí.

 

Sociálne poistenie pre študenta – podnikateľa

Študent, ktorý je zároveň živnostníkom, má v sociálnom poistení postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ako každý iný živnostník. A rovnako, ako každý iný živnostník, aj on je na začiatku podnikania oslobodený od platenia sociálnych odvodov.

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa začínajúceho živnostníka týka najskôr od 1. júla nasledujúceho roka (prípadne od 1. októbra, ak si predĺži lehotu na podanie daňového priznania). Vznik tejto povinnosti závisí od výšky dosiahnutých príjmov za predchádzajúci rok.

zivnost student odvody

V roku 2024 ide o hranicu príjmov 8 580 eur ročne bez odpočítania výdavkov. Ak túto sumu študent prekročí, teda jeho príjmy za rok 2024 budú vyššie ako  8 580 eur, od 1. 7. 2025 (príp. od 1. 10. 2025) začne platiť sociálne odvody. Konkrétna výška odvodov závisí predovšetkým od základu dane, v roku 2024 však ide minimálne o sumu 216,13 eur mesačne. Sociálna poisťovňa potrebné údaje oznámi študentovi automaticky. 

Ak bude výška ročných príjmov študenta z jeho živnosti do hranice, ktorá sa každoročne zvyšuje (vplyvom zmeny priemernej mzdy), sociálne odvody sa ho týkať nebudú ani ďalší rok či roky.

Zdravotné poistenie pre študenta – podnikateľa

Výhoda študenta – živnostníka oproti „bežnému“ živnostníkovi je pri platení zdravotných odvodov, a to z dôvodu, že platiteľom poistného za študenta je štát.

Štát je platiteľom poistného za:

 • študenta denného alebo externého štúdia do veku 26 rokov, ktorý nemá titul druhého stupňa štúdia na vysokej škole, alebo študenta denného štúdia do 30 rokov, ktorý nemá titul druhého stupňa (poistencom štátu je študent aj v období prázdnin až do vykonania štátnic alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak tento zápis bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia);
 • študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, alebo žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR;
 • študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

To, že platiteľom poistného je štát, však neznamená, že študent – živnostník neplatí žiadne odvody. V takejto situácii totiž dochádza k súbehu platiteľov poistného, štátu a SZČO. To má vplyv na platenie preddavkov počas roka aj na platenie celkového ročného odvodu poistného.

ako financovat kupu bytu na firmu

Tip pre vás:

K podnikaniu sa vám hodí Živnostenský účetTB

Otvorte si ho z pohodlia vašej kancelárie cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Navyše, prvý rok ho máte zadarmo.

Zistiť viac

 

Mesačné preddavky študent nie je povinný platiť až do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku začatia podnikania. Do tejto doby môže platiť preddavky aj v nulovej výške. Ak by šlo o SZČO bez súbehu, hneď by bolo potrebné platiť do zdravotnej poisťovne preddavky v minimálnej výške, pre aktuálny rok 97,80 eura mesačne.

Po podaní prvého daňového priznania mu však zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde doúčtuje výšku poistného z činnosti SZČO podľa vykázaného základu dane. Ak neboli platené preddavky, takmer určite vyjde nedoplatok. Znamená to, že ak sa študentovi v podnikaní darí hneď od začiatku, môže si začať platiť preddavky aj dobrovoľne, aby potom jeho nedoplatok nebol taký vysoký.

Ani pri ročnom zúčtovaní sa však na študentov – živnostníkov nebude vzťahovať minimálny vymeriavací základ. Doplatí sa len podľa reálneho zárobku. Bežný živnostník musí zaplatiť ročne takmer 1200 eur, aj keby nič nezarobil. Ukážeme si to na príklade.

Príklad na výpočet daní a odvodov u študenta – živnostníka

Juraj je študent. V januári 2024 si založil živnosť a jeho príjmy za rok 2024 sú vo výške 15 000 eur. Počas roka neplatil žiadne odvody do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne. Keďže jeho výdavky spojené s podnikaním sú nízke, v daňovom priznaní si uplatní paušálne výdavky. Daňové priznanie podá v riadnej lehote do marca 2025.

Výpočet dane z príjmov by bol nasledovný (využiť môžete kalkulačku paušálnych výdavkov):

Zdaniteľné príjmy 15 000,00 EUR
Paušálne výdavky (60 % z príjmov) 9 000,00 EUR
Základ dane zo živnosti 6 000,00 EUR
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 5 646,48 EUR
Základ dane po znížení o nezdaniteľnú časť 353,52 EUR
Daň z príjmov (15 %) 53,03 EUR

Po podaní daňového priznania (do 30. septembra 2025) vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde vyčísli aj výšku preddavkov, pričom výpočet by bol nasledovný:

Základ dane zo živnosti 6 000,00 EUR
Vymeriavací základ (6 000 / 1,486) 4 037,69 EUR
Zdravotný odvod (15 %) 605,65 EUR
Zaplatené preddavky počas roka 0,00 EUR
Nedoplatok na zdravotnom poistením 605,65 EUR
Mesačné preddavky na rok 2026 (ak súbeh trvá) 50,47 EUR

Keďže Jurajove príjmy presiahli hranicu 8 580 eur, od 1. júla 2025 bude mať povinnosť platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade by šlo o minimálne poistné vo výške 237,02 eura mesačne (ak nedôjde k zmene zákona).

 

Príklady úspešných podnikateľských nápadov študentov

Na Slovensku i vo svete možno nájsť niekoľko príkladov mladých ľudí, ktorí uspeli so svojimi podnikateľskými nápadmi.

 • Rubin Lind z Nemecka ako 17-ročný vytvoril vzdelávaciu platformu, ktorá získala niekoľko celoštátnych ocenení.
 • Mikaila Ulmer z USA zasa ako štvorročná vymyslela recept na ľanovú limonádu s medom, začala ju ponúkať na mládežníckych podujatiach a v 11 rokoch o jej produkt prejavil záujem obchodný reťazec.
 • Ďalším príkladom sú spolužiaci z Írska, ktorí vytvorili aplikáciu pre poľnohospodárov, či školáčka z USA, ktorá vymyslela ponožky s vreckom na mobil alebo kľúče, aby uľahčila život svojim rovesníkom.

Úspešné príklady však netreba hľadať len v zahraničí, šikovných mladých ľudí máme tiež na Slovensku. Niektorí si rozbiehanie biznisu vyskúšajú v škole, prostredníctvom študentských firiem, a ich nápady získavajú uznanie doma aj vo svete.

 • Napríklad košickí gymnazisti sa so svojím ekologickým popisovačom Scribo na biele tabule stali v roku 2021 najlepšou študentskou firmou na svete.

Medzi študentmi je oblasť ekológie vo všeobecnosti obľúbená, čo dokazujú aj originálne biznis nápady, ktoré sa predstavili na Veľtrhu podnikateľských talentov, kde žiaci prezentovali napríklad službu prenajímania powerbánk, ktoré dobíjajú z vlastného solárneho systému, či alternatívu na kúrenie v podobe brikiet z konského trusu, s ktorými postúpili do európskeho kola súťaže študentských firiem.

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.     

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/studentska-zivnost/