1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Správny cashflow

Manuál “Správny cashflow,
zmluvy a práca so subdodávateľmi“

Čo je to cashflow a aký je jeho význam pre vaše podnikanie? Je dôležité zaviazať klienta zmluvou alebo stačí faktúra? Aké riziká má práca so subdodávateľmi? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky dôležité pre vaše podnikanie nájdete v tomto článku.

Čo je to cashflow a prečo je pre živnostníka dôležitý?

Cashflow je tok peňazí z a do spoločnosti. Predstavuje všetky príjmy a výdavky podnikateľa, ktoré musí uhradiť alebo mu prišli na bankový účet alebo v hotovosti. Pre podnikateľa je veľmi dôležité plánovať cashflow, aby sa nedostal do platobnej neschopnosti. Platobná neschopnosť znamená, ak výdavky prevyšujú príjmy.

 

Aký je rozdiel medzi tržbami a ziskami?

Tržby predstavujú príjem podnikateľa, ktorý vytvára obchodovaním so svojimi produktmi tovarmi alebo službami. Zatiaľ čo zisk predstavuje rozdiel medzi všetkými príjmami a výdavkami podnikateľa. Ak je rozdiel záporný, hovoríme o strate.Ďalšia zákonná povinnosť, na ktorú je potrebné myslieť, je označenie miesta podnikania. Toto označenie by sa malo ideálne nachádzať aj na poštovej schránke alebo zvončeku.

Na čo všetko treba myslieť pri naceňovaní produktu alebo služby? Aké sú fixné a variabilné náklady?

Najdôležitejším aspektom pri cenotvorbe pre podnikateľa je dosahovanie zisku. To znamená cena produktu ponúkaného alebo služby by mala byť vyššia ako sú jeho fixné alebo variabilné náklady. Druhým aspektom, nemenej dôležitým, je poznať svoju konkurenciu, podmienky na trhu a, samozrejme, jedinečnosť svojho produktu. Cena by nemala byť nastavená ani príliš vysoko ani príliš nízko. Z dôvodu toho, aby bol trh schopný dopytovať takúto službu alebo produkt. Naopak, keď je cena nastavená veľmi nízko, môže byť pre trh nezaujímavý takýto produkt. Fixné náklady predstavujú pre živnostníka, podnikateľa pevne stanovenú výšku nákladov za určité časové obdobie, ktorá sa nám opakuje. Napríklad, môže to byť platba nájomného, platba za telekomunikačné služby a podobne. Kdežto variabilné náklady sa nám v čase môžu meniť, či už ich cena alebo množstvo. Pri remeselníkovi to môže byť cena materiálu. Cena nástrojov alebo pomôcok.

Aké sú najčastejšie chyby pri plánovaní cashflow?

Najčastejšou chybou pri plánovaní cash flow je zabúdanie na daň z pridanej hodnoty. Podnikatelia nereflektujú na daň z pridanej hodnoty vo svojich plánoch cashflow, a to z dôvodu lebo nepredstavujú pre nich ani príjem ani výdavok. Avšak nasledujúci mesiac treba takúto daň z pridanej hodnoty odviesť a vtedy môže úbytok finančných prostriedkov podnikateľovi spôsobiť ťažkosti.

Čo je to marža a aký je rozdiel medzi maržou prirážkou alebo rabatom?

Marža predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku z predajnej ceny, avšak prirážka predstavuje o koľko percent sa navýšila nákupná cena. To znamená základný rozdiel je pracovaním s predajnou a nákupnou cenou. Rabat je percentuálna zľava z predajnej ceny. Rabaty poznáme množstevné, sezónne, časové alebo vernostné.

Ktorej segmenty pracujú s najvyššími maržami a ktoré s najnižšími?

Najvyššie marže zaznamenávame v segmente služieb. Je to najmä z dôvodu nízkych vstupných nákladov pri takýchto službách. Ide najmä o IT služby, inžiniering, predaj nehnuteľností, právne, daňové poradenstvo alebo samotné účtovníctvo. Najnižšie marže sú zaznamenávané v segmente ako je cestovný ruch, potravinárstvo, hotelierstvo alebo gastro priemysel. Je to z dôvodu vysokých vstupných nákladov alebo nízkeho dopytu na trhu. V súčasnosti, v koronovej situácii na Slovensku sa prejavuje nízka marža najmä v gastre a hotelovom priemysle. Je to z dôvodu vysokých vstupných nákladov, nízkeho dopytu a rastu ceny energií.

Je dôležité zaviazať klienta zmluvou alebo stačí faktúra? Dajú sa fakturované peniaze vymôcť bez zmluvy?

Klienta nie je povinné zaviazať zmluvou, stačí aj faktúra. Avšak zmluvu odporúčame, keďže je dôkazom vzniku obchodného vzťahu medzi klientom a dodávateľom. Ak zmluva nie je, stačia aj dobre vypracované všeobecné obchodné podmienky. Pri absencii zmluvy aj všeobecných obchodných podmienok stačí aj e-mailová komunikácia medzi klientom a dodávateľom. Fakturované peniaze sa dajú vymôcť bez zmluvy aj na základe faktúry, ktorá sa riadi Občianskym a Obchodným zákonníkom.

Kto je subdodávateľ? Čo znamená zapojenie subdodávateľov? Kde sú riziká alebo na čo si dať pozor?

Subdodávateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje časť alebo celý projekt alebo zákazku pre dodávateľa. Zapojenie subdodávateľa znamená pre podnikateľa najmä riziko kontrolovateľnosti, kedy nemá taký dosah na subdodávateľa ako pri vlastnej realizácii projektu. Je dôležité pri živnostníkovi overiť subdodávateľa najmä z pohľadu platobnej schopnosti, finančnej disciplíny, kvality výrobkov a poskytovaných služieb. Dôležité je za zmluvniť takéhoto subdodávateľa a zmluvne ošetriť všetky podmienky vypracovania zákazky alebo obchodu.

Ako nastaviť cenu za prácu subdodávateľov?

Cenu subdodávateľov môžeme nastaviť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je navýšenie našej ceny o cenu od subdodávateľa. Ide najmä o prípady, kedy je vypracovaná iba časť zákazky alebo časť projektu od daného subdodávateľa. Druhým spôsobom je prirážka našej ceny k cene subdodávateľa. Ide najmä o prípady, kedy subdodávateľ vypracuje celý projekt alebo zákazku a naša prirážka by mala slúžiť na dosahovanie zisku pre podnikateľa.

Treba prácu subdodávateľov uvádzať na faktúre?

Prácu subdodávateľov nie je potrebné uvádzať na faktúre. Avšak konečný spotrebiteľ by mal vedieť, že jeho zákazka alebo projekt bude riešený formou subdodávky.

Môžem sa ako živnostník stať platcom DPH?

Ako živnostník sa môžem stať platcom DPH dvoma spôsobmi. Povinne alebo dobrovoľne. Povinne sa stávam platcom DPH, ak dosiahnem obrat 49 790 eur za 12 po sebe idúcich mesiacov. Ak sa chce stať živnostník dobrovoľne platcom DPH, je potrebné podať žiadosť na finančnú správu a priložiť potrebné doklady. Takýmito dokladmi sú obraty, náklady živnostníka, podnikateľský plán alebo zazmluvnených dodávatelia a odberatelia. Pre živnostníka je dôležité uvedomiť si, že do svojho príjmu nesmie zarátať aj daň z pridanej hodnoty. Aj keď mu na účet prídu finančné prostriedky za predaj tovaru aj spolu s DPH, nie je možné počítať s touto DPH aj do ziskov. To znamená nasledujúci mesiac dvadsiateho piateho dňa musí takúto DPH odviesť do štátnej pokladnice.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/spravny-cashflow/