1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Oplatí sa auto kúpiť na firmu alebo využívať súkromné?

Oplatí sa auto kúpiť na firmu alebo využívať súkromné?

| 04.05.2022 | 5 min. čítania

oplati sa auto na firmu

Auto na firmu znie lákavo pre mnohých podnikateľov, je to však skutočne také výhodné? Aké daňové výdavky je možné si v súvislosti s autom uplatniť, čo ak sa rozhodnete v podnikaní využívať súkromné auto a prečo sa nedá ani v jednom prípade vyhnúť cestnej dani?

Aktualizované 16. 05. 2024.

Podnikateľ, ktorý potrebuje vo svojom podnikaní používať auto, má pri jeho obstaraní viacero možností – buď má naň finančné prostriedky, alebo si ho môže kúpiť na úver, prípadne využije finančný či operatívny lízing. Ďalším častým spôsobom je využívanie súkromného auta aj na pracovné účely. Každý z týchto spôsobov je pre podnikateľa špecifický, čo sa týka financovania, rozdielne sú tiež účtovné a daňové dopady.

Výhody a nevýhody auta na firmu

Najväčšou výhodou obstarania auta do firmy je fakt, že si do daňových výdavkov môžete uplatniť množstvo výdavkov súvisiacich s autom, ktorými si znižujete váš základ dane. Samozrejme, za podmienky, že auto využívate na firemné účely (ak nie, spravidla nebude možné si všetko uplatniť na 100 %).

Výhody a nevýhody auta na firmu

Plusovým bodom môže byť aj odpočet DPH pri kúpe auta. V technickom preukaze bude auto majetkom firmy. 

Ak by ste si kupovali lacnejšie, napríklad už ojazdené auto, môže byť z daňového hľadiska výhodnejšie účtovať o cestovných náhradách. Auto je vaším osobným majetkom, ale cez cestovné náhrady si môžete vyplácať sumu za pohonné látky aj opotrebenie auta. Uvedené výdavky sa vo firme považujú za daňové.

Tieto alternatívy je vhodné prepočítať podľa toho, koľko plánujete na firemné účely na aute najazdiť. Od toho bude závisieť, čo je pre vás výhodnejšie.

Daňové výdavky pri firemnom aute

Ak auto vlastní firma, do daňových výdavkov si môže uplatniť v prvom rade výdavky na obstaranie auta, a to prostredníctvom daňových odpisov, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov. Ďalej si môže uplatniť výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou, zabezpečením a údržbou auta.

Do daňových výdavkov možno teda zahrnúť napríklad:

 • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu,
 • výdavky na opravy a udržiavanie automobilu vrátane umývania vozidla,
 • spotrebu olejov, mazadiel a náplní,
 • výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu,
 • daň z motorových vozidiel,
 • poistné,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • iné výdavky spojené s použitím vozidla (napr. diaľničné známky, parkovné, poplatky).

 

Je potrebné zdôrazniť, že tieto výdavky je možné zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške iba v prípade, ak je automobil používaný výhradne na podnikanie a tieto výdavky sú vynaložené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov (teda napríklad jazdíte za zákazníkmi, za obchodnými partnermi a pod.).

Ak auto využívate sčasti aj na súkromné účely (napr. ak ste živnostník), do daňových výdavkov zahrniete iba alikvotnú časť, ktorá zodpovedá jazdám súvisiacim s podnikateľskou činnosťou. Tento pomer zistíte z evidencie všetkých jázd. Aj odpisy bude potrebné na daňové účely krátiť a nie je možné si ich uplatniť v plnej výške.

Niektoré výdavky súvisiace s autom si ďalej rozoberieme podrobnejšie.

Odpisovanie auta

Cena auta určeného na podnikanie nie je z daňového hľadiska limitovaná. To znamená, že záleží len na rozhodnutí podnikateľa, za akú sumu si auto kúpi. Ak by ste si kúpili auto do 1 700 eur, je na vašom rozhodnutí aj to, či ho budete odpisovať.

V prípade, že auto bude stáť viac ako 48 000 eur a nebudete dosahovať dostatočný základ dane (napr. budete v strate), nebudete si môcť uplatniť daňový odpis v tomto roku v plnej výške.

Elektrické a hybridné automobily sú podľa zákona o dani z príjmov zaradené do nultej odpisovej skupiny a odpisujú sa len dva roky. Osobné automobily, ako aj motorové vozidlá na prepravu nákladu sú zaradené do prvej odpisovej skupiny a odpisujú sa štyri roky.

Odpisovanie auta

Ako príklad možno uviesť, že ak vaše auto kúpené v januári 2024 stojí 20 000 eur:

 • v prípade elektromobilu si do daňových odpisov zahrniete 10 000 eur v roku 2024 a rovnako aj v roku 2025,
 • v prípade „klasického“ auta si v rokoch 2024 – 2027 uplatníte do daňových výdavkov na odpisoch každoročne 5 000 eur.

Výnimku má tzv. mikrodaňovník, ktorý môže auto daňovo odpisovať v ľubovoľnej výške, teda sa ho uvedené pravidlá netýkajú.

 

Pohonné hmoty a vedenie knihy jázd

Pri firemnom aute je možné použiť 3 spôsoby uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov, a to:

 1. spotreba pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu podľa dokladu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze (alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu) a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – pri tomto spôsobe je však potrebné viesť knihu jázd;

 2. spotreba pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel – v aute však musíte mať takéto GPS zariadenie, ktoré zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň spotrebu;

 3. spotreba pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie – administratívne zjednodušenie, kedy nie je potrebná kniha jázd. Dôležité je však pripomenúť, že hoci sa do daňových výdavkov uplatňuje iba 80 % z nákupu pohonných látok, neznamená to, že zvyšných 20 % je možné prejazdiť na súkromné kilometre.

Poistky, oprava, servis auta a ďalšie výdavky

Poistky, oprava, servis auta a ďalšie výdavky

Aj výdavky na poistenie auta sú daňovými výdavkami. Okrem povinného zmluvného poistenia môže ísť o výdavky na havarijné poistenie, GAP a iné. Ak sa vám auto pokazí, alebo s ním idete na servisnú prehliadku atď., aj týmito výdavkami si pri aute používanom na podnikanie znížite firemnú daň.

Pozor však dajte na to, kedy ide o opravu a kedy už o technické zhodnotenie, ktoré má špecifické daňové dopady – napríklad, ak budete montovať do auta alarm.

Pokiaľ ide o bežné spotrebné materiály, rôzne letné či zimné zmesi a pod., alebo parkovné či diaľničné známky, pri firemnom aute si ich rovnako môžete uplatniť do výdavkov.

Platenie cestnej dane

Zjednodušene platí, že ak je auto evidované na Slovensku a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je predmetom dane z motorových vozidiel, ľudovo nazývanej aj cestnej dane. Ak teda na podnikanie v SR používate auto registrované v Česku, cestnú daň na Slovensku neplatíte. Akonáhle sa auto so slovenským evidenčným číslom použije na firemné účely či pracovnú cestu, a to aj v prípade, že by šlo napríklad o súkromné auto, bude potrebné zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Výška cestnej dane závisí od základu dane aj od sadzby dane. Pri osobnom aute sa napríklad vychádza zo zdvihového objemu valcov motora. Následne sa priradí sadzba dane, ktorá sa upravuje predovšetkým podľa veku vozidla či rôznych ďalších skutočností. Cestná daň je následne daňovým výdavkom, ktorý vám znižuje daň z príjmov firmy.

Povinnosť podávať daňové priznanie k cestnej dani

Okrem platenia dane z motorových vozidiel má podnikateľ taktiež povinnosť podávať daňové priznanie, v ktorom uvádza autá používané na podnikanie. Lehota je štandardne do 31. januára za predošlý kalendárny rok. Daňové priznanie sa podáva, a aj daň sa teda platí, pozadu.

Keďže v súvislosti s novým autom nemáte počas roka žiadnu oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu, všetky autá, za ktoré má byť zaplatená daň, uvediete v tomto daňovom priznaní. Zároveň je potrebné dodať, že ak si živnostník (SZČO) uplatňuje na daňové účely paušálne výdavky (teda o výdavkoch na auto neúčtuje), ale auto na podnikanie používa, aj v tomto prípade je povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť cestnú daň.

Auto na firmu a odpočet DPH

Možno si ešte spomeniete na časy, kedy bolo často vídať v autách mriežku, a to z dôvodu, aby si podnikateľ mohol odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH) z nákupu tohto auta. To už je však dávno minulosťou, zákon o DPH umožňuje odpočítanie DPH aj pri kúpe (a nájme) vozidiel registrovaných v kategórii M1, teda osobných automobilov, ak budú použité na podnikateľské účely.

Odpočítavať DPH si pri firemnom aute môžete aj z ďalších výdavkov, ktoré už sme spomínali – opravy, pohonné látky, parkovné a pod. Aj v tomto prípade je však plný odpočet možný iba v prípade auta, ktoré je používané výlučne na podnikanie. Ak by to tak nebolo, odpočítať by bolo možné len pomernú časť DPH.

Auto na firmu a odpočet DPH

Firemné auto pre zamestnanca ako benefit

Jedným z benefitov pre zamestnanca môže byť poskytnutie firemného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely, napríklad na cestu zamestnanca do práce a späť, cestu na dovolenku atď. Dôležité je však vedieť, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi firemné auto na súkromné účely, predstavuje to preňho nepeňažný príjem, ktorý je potrebné zdaniť a zaplatiť z neho tiež odvody.

Tento nepeňažný príjem je v prvom roku vo výške 1 % zo vstupnej ceny firemného auta za každý aj začatý kalendárny mesiac. Počas ďalších rokov sa vstupná cena vo vzorci znižuje. Znamená to teda, že za firemný benefit v podobe auta si zaplatí zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, akoby to bola nepeňažná časť mzdy.

Súkromné auto používané na firemné účely a cestovné náhrady

Ak podnikateľ potrebuje vo svojom podnikaní používať automobil, ďalšou z možností je aj používanie súkromného automobilu aj na pracovné účely. V tomto smere je však potrebné rozlišovať, či ide o podnikateľa – fyzickú osobu, ktorý auto nemá zaradené v obchodnom majetku, alebo ide o cestovné náhrady zamestnanca (príp. spoločníka či konateľa), ktorý použije na pracovnú cestu svoje súkromné auto. Pravidlá sú podobné, no predsa sa trochu líšia.

Súkromné auto používané na firemné účely

Používanie súkromného auta aj na pracovné účely sa využíva napríklad vtedy, ak podnikateľ už auto vlastní a potrebuje ho aj na svoje podnikanie.

Ak je už auto staršie a jeho hodnota je nízka, z daňového hľadiska môže byť výhodnejšie uplatňovať si cestovné náhrady, namiesto preradenia auta do podnikania.

Rovnako býva takáto možnosť výhodnejšia, ak si plánujete kúpiť staršie auto za relatívne nízku cenu.

Zjednodušene platí, že pri využívaní súkromného auta na firemné účely je možné si do daňových výdavkov uplatniť:

 • výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu (pričom podnikateľ – fyzická osoba musí mať doklad o tankovaní, pri zamestnancovi je možné využiť pri výpočte náhrad aj cenu pohonnej látky zo štatistického úradu),
 • výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy:
 • od 01. 07. 2023 platila pre osobné autá suma 0,252 eura za kilometer,
 • od 01. 05. 2024 platí sadzba 0,265 eura za 1 km jazdy.

Zároveň si firma do daňových výdavkov uplatní aj daň z motorových vozidiel. Keďže súkromné auto bolo využívané na podnikanie, stáva sa predmetom dane a podnikateľ musí zaň zaplatiť cestnú daň. Ak auto nie je využívané v každom mesiaci, firma podá daňové priznanie a zaplatí daň z motorových vozidiel za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo na pracovné účely použité.

Tip pre vás:

Výhodný lízing do 35 000 eur na nové alebo jazdené vozidlo

Vozidlo pre svoje podnikanie môžete mať skôr, ako si myslíte. Predschválené lízingové financovanie môžete získať bez poplatku za poskytnutie a s garantovaným výhodným poistením počas celej doby financovania.

Zistiť viac

firemne auto na lizing

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.    

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/auto-firmu/