1. TAM
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Upozornenie k podielovým fondom

Upozornenie k podielovým fondom

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-AAF, TAM-NMF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF a TAM-GAF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PG1, TAM-PG2 a TAM-GAF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. V prípade TAM-REHYF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. V prípade TAM-REEB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Osteuropa-Rent. V prípade TAM-RSF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Sicherheit. V prípade TAM-RER 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Ertrag. V prípade TAM-RWF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Wachstum.

Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť.

Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia vybraného fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže vybraný fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov vybraného podielového fondu.

Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-PGF - TAM - Private Growth | TAM-PG1 - TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2 - TAM-Private Growth 2 | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-REMB - TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | TAM-REEB - TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds | TAM-REHYF - TAM - Raiffeisen European High Yield Fund | TAM-RSF - TAM - Raiffeisen Sicherheit | TAM-RER - TAM - Raiffeisen Ertrag | TAM-RWF - TAM - Raiffeisen Wachstum | TAM-GAF TAM - Globálny akciový fond |

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/