1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Upozornenie k podielovým fondom

Upozornenie k podielovým fondom

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-AAF, TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF, TAM-PG1, TAM-PG2, TAM-KPSF, TAM-GAF, TAM-CMF, TAM-BMF, TAM-DMF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF, TAM-PG1, TAM-PG2, TAM-GAF, TAM-KPSF, TAM-CMF, TAM-BMF, TAM-DMF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. V prípade TAM-REHYF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. V prípade TAM-REEB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Osteuropa-Rent. V prípade TAM-RCF 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisenfonds-Sicherheit. V prípade TAM-MPK 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. V prípade TAM-MPV 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. V prípade TAM-MPD 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltikgeit-Wachstum.Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť.

Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia vybraného fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže vybraný fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov vybraného podielového fondu.

Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF  TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF  TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-AAF  TAM - Americký akciový fond | TAM-PHF  TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF  TAM - Premium Strategic | TAM-REF  TAM - Realitný fond | TAM-SMF  TAM - Smart fond | TAM-PGF  TAM - Private Growth | TAM-PG1  TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2  TAM-Private Growth 2 | TAM-BLF  TAM - Balanced fond | TAM-DBLF  TAM - Dynamic Balanced fond | TAM-KPSF  TAM - Konzervatívny PLUS fond | TAM-REMB  TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | TAM-REEB  TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds | TAM-REHYF  TAM - Raiffeisen European High Yield Fund | TAM-MPK  TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny | TAM-MPV  TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený | TAM-MPD  TAM - Fond pre modrú planétu dynamický | TAM-GAF  TAM - Globálny akciový fond | TAM-RCF  TAM - Raiffeisen Conservative | TAM-CMF  TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund | TAM-BMF  TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund | TAM-DMF  TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Investičný komentár
Úľava na trhoch, akcie výrazne rástli

Úľava na trhoch, akcie výrazne rástli

Akciové trhy v uplynulom týždni výrazne rástli. Šéf FED pred kongresom potvrdil hlavný cieľ pre najbližšie obdobie. Sentiment amerických spotrebiteľov je na historickom minime.

Investičný komentár
FED razantne zvýšil úrokové sadzby

FED razantne zvýšil úrokové sadzby

Uplynulý týždeň ovládli centrálne banky. Americká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby najviac za posledné tri dekády. K zvýšeniu sa pridala aj britská centrálna banka, európska zvolala mimoriadne zasadnutie.

Novinky
Pripravovaná premena podielového fondu

Pripravovaná premena podielového fondu

Oznamujeme, že 1. 8. 2022 meníme investičnú stratégiu Amerického akciového fonduTB

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/