1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Ako zhodnotiť peniaze bez obáv zo strát

Ako zhodnotiť peniaze bez obáv zo strát

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 20.03.2023 | 3 min. čítania

ako zhodnotit peniaze bez obav zo strat

Osvedčeným receptom na zhodnocovanie peňazí je investovanie. To je ale spájané s kolísaním hodnoty investície. Obava z poklesov a strát tak mnoho ľudí od investovania odrádza. Vás však nemusí.

Je možné zhodnocovať peniaze a mať pritom pokojný spánok?

Zaujímavú príležitosť aj pre konzervatívnych investorov predstavujú investičné stratégie, ktoré kombinujú výnosový potenciál so zaistením hodnoty investície. 

Takéto produkty nebolo možné v posledných rokoch vytvárať. Potrebujú totiž určitý výnosový potenciál na dlhopisoch, ktoré plnia hlavnú zaisťovaciu funkciu. Minulý rok priniesol výrazný rast výnosov na dlhopisoch a zaisteným investičným stratégiám tak nič nebráni v návrate.

Výnosový potenciál so zaistením

Zaistený fondTB 2026 je odpoveďou na to, ako zarábať na investovaní do akcií bez obáv zo strát či ako investovať v nervóznych obdobiach. Platí, že výnosový potenciál investícií je vyšší, ak sú zrealizované v negatívnych obdobiach, v poklesoch. Pred takými obdobiami má však prevažná väčšina investorov prirodzený rešpekt.  

Globálne akciové trhy sa aktuálne nachádzajú v poklesoch 15 až 20 percent od posledného historického maxima. Pre investorov tak prinášajú príležitosť investovať výhodnejšie (lacnejšie) a zvýšiť výnosový potenciál svojich peňazí do budúcnosti. Vďaka Zaistenému fonduTB 2026 im však odpadne tá najväčšia obava, že zo svojej investície niečo stratia. 

Investičná stratégia fondu zaistí, že investori budú mať po troch rokoch minimálne hodnotu svojej investície, a to aj v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch. Naviac môžu získať zaujímavý výnosový potenciál. 

ako ochranit investiciu pred stratou

„Vďaka Zaistenému fonduTB 2026 odpadne investorom tá najväčšia obava, že zo svojej investície niečo stratia.“

 

Koľko môžem získať?

Nikto na svete nemá krištáľovú guľu na predpoveď budúcnosti. S ohľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch sa však dajú načrtnúť tri scenáre vývoja fondu na jeho 3-ročnom horizonte.

Realistický scenár predpokladá zhodnotenie na trojročnom horizonte v intervale 9 až 16 percent (3 % p. a. až 5 % p. a.). Tento scenár je postavený na očakávaní, že akcie počas najbližších troch rokov nezaznamenajú výrazné poklesy a o tri roky sa budú nachádzať v rozpätí od aktuálnych úrovní po posledné predchádzajúce maximum. Ak by aj akcie na trojročnom horizonte nezarobili nič, spodná hranica očakávaného výnosu môže byť dosiahnutá vďaka aktuálnemu výnosovému potenciálu dlhopisov. Ak sa akcie určitou mierou k rastu pridajú, reálnou môže byť aj horná hranica tohto intervalu.

Optimistický scenár predpokladá zhodnotenie na úrovni 16 až 33 percent (5 % p. a. až 10 % p. a.). Toto zhodnotenie môže byť dosiahnuté, ak sa akciové trhy v priebehu najbližších 3 rokov dostanú späť do silného rastového trendu a začnú vytvárať nové maximá. História posledných 70 rokov ukazuje, že tzv. býčie (rastové) trendy dokážu priniesť priemerné ročné zhodnotenia na dvojciferných úrovniach. Výsledný výnos fondu po troch rokoch by tak bol tvorený zo zaujímavých výnosov dlhopisov aj akcií.

investicia zaistena pred stratou

Pesimistický scenár by nastal, ak by sme počas najbližších rokov zažili na finančných trhoch výrazne negatívny vývoj. Ak by akcie zaznamenali ďalší výrazný pokles v niekoľkých desiatkach percent, nedokázali by výnosovo fondu pomôcť, dlhopisová časť by však ku koncu zaisťovacieho obdobia zaistila hodnotu investície. Klient by tak nezarobil nič, nič by však ani nestratil.

Viete, že:

Na Slovensku máme viac ako 40 miliárd eur uložených na bežných vkladových produktoch, ktorých reálna hodnota v posledných rokoch významne klesala.  

 

Ako bude fond fungovať?

  • Fond je otvorený pre nové investície počas 2-mesačného obdobia od 20. marca do 22. mája 2023. Následne sa z predaja stiahne a počas najbližších 3 rokov bude zaisťovať hodnotu investície klienta k 11. 5. 2026. 
  • Dva týždne pred koncom prvého 3-ročného zaisťovacieho obdobia fondu, teda od 11. 5. 2026 do 22. 5. 2026, bude možné investíciu vybrať s 0-percentným výstupným poplatkom (inak platí 1 % výstupný poplatok). 
  • Následne, od 22. 5. 2026 začne plynúť nové zaisťovacie obdobie fondu.

Aktívne riadenie fondu bude prispôsobovať jeho zloženie aktuálnej situácii na finančných trhoch. Keď budú globálne akciové trhy rásť, podiel svetových akcií vo fonde sa bude zvyšovať, s cieľom dosiahnuť atraktívny výnos. Ak bude hodnota akcií klesať, ich podiel sa bude znižovať, s cieľom zaistiť hodnotu investície klienta. Celkový podiel akcií vo fonde tak bude minimálne nula a maximálne 40 percent. 

Vo fonde budú aj bezpečnejšie investičné nástroje, najmä slovenské štátne dlhopisy. Ich hlavnou úlohou bude zaistiť hodnotu investície, navyše ich aktuálny výnos prispeje k potenciálu fondu.

ako ochranit investiciu pred stratou

Spávajte pokojne najbližšie 3 roky

So Zaisteným fondomTB 2026 získate zaujímavý výnosový potenciál pre vaše peniaze a nemusíte sa obávať strát. Investovať môžete už od 150 EUR.

Ponuka platí iba do 22. mája 2023.

Chcem investovať 

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu upravujúce aj zaistenie sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať, a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Uvedené potenciálne scenáre vývoja zohľadňujú predpokladané zloženie fondu, výnosový potenciál zaisťovacej zložky portfólia a potenciálne scenáre pohybu globálnych akciových trhov, či už na úroveň posledných historických maxím bez neprimeraných poklesov (realistický scenár), resp. vytváranie nových maxím v rámci silného rastového trendu (optimistický scenár), pričom tieto predpoklady sú vytvorené k dátumu vytvorenia fondu 20.3.2023. Očakávané zhodnotenie nezohľadňuje budúce daňové zaťaženie, je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., zaistený fond 2026 o.p.f. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/ako-zhodnotit-peniaze-bez-obav-zo-strat/