1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Zaistený fondTB 2026

Zaistený fondTB 2026

Fond už nie je v ponuke pre nové investície.

Americké akcie

Získajte výnos z podnikania firiem z celého sveta

Výnos z dlhopisov

Zarábajte na výnosoch
z dlhopisov

Stabilný vývoj

Zaistíme hodnotu vašej
investície

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
29,3 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3 až 5 % i
Minimálna doba investovania
3 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,81 % i
Dátum vytvorenia fondu
20.3.2023

Predstavenie fondu

Investície do akcií z celého sveta, môžu priniesť zaujímavý výnos a výrazne prekonávať infláciu. Podiel akcií sa aktívne prehodnocuje s ohľadom na zaistenie 100 % hodnoty počiatočnej investície.

Počas januára 2024 sme takticky vypredali akciovú časť fondu, ktorá v posledných mesiacoch mala veľmi silné zhodnotenie, s cieľom ochrániť dosiahnutý výnos.

Fond aktuálne investuje najmä do bezpečných slovenských štátnych dlhopisov a krytých dlhopisov vydaných slovenskými bankami. Dlhopisy od dôveryhodných emitentov sú nevyhnutné pre zaistenie 100 % hodnoty investície.

Vďaka investičnej stratégii fondu sa môžete podieľať na výnosoch úspešných firiem, bez obáv zo straty vašej investície, ktorú zaisťujeme ku koncu
3-ročného zaisťovacieho obdobia.

Zaisťovacie obdobie trvá od 22.5.2023 do 22.5.2026
Zaisťovaný kurz je 0,100386.

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Zaistený fondTB2026 - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 20.3.2023 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Realistický scenár predpokladá zhodnotenie na trojročnom horizonte v intervale 9 % až 16 % (3 % p.a. až 5 % p.a.). Tento scenár predpokladá, že akcie počas najbližších troch rokov nezaznamenajú výrazné poklesy a o tri roky sa budú nachádzať v rozpätí od aktuálnych úrovní po posledné predchádzajúce maximum. Ak by aj akcie na trojročnom horizonte nezarobili nič, spodnú hranica očakávaného výnosu môže byť dosiahnutá vďaka aktuálnemu výnosovému potenciálu dlhopisov. Ak sa akcie určitou mierou k rastu pridajú, reálnou može byť aj horná hranica tohto intervalu.

Pesimistický scenár by nastal, ak by sme počas najbližších rokov zažili na finančných trhoch výrazne negatívny vývoj. Ak by akcie zaznamenali ďalší výrazný pokles v niekoľkých desiatkach percent, nedokázali by výnosovo fondu pomôcť, dlhopisová časť by ku koncu zaisťovacieho obdobia zaistila hodnotu investície, klient by tak nezarobil nič, nič by však ani nestratil.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Cieľom investičnej stratégie fondu je podieľať sa počas zaisťovacieho obdobia na raste akciových trhov, ale zároveň zaisťovať hodnotu investícií z upisovacieho obdobia voči poklesu akciových trhov. Aktívne riadenie zabezpečuje, že fond neustále prispôsobuje svoje zloženie aktuálnej situácii na trhu. To znamená, že keď hodnota rastových aktív na trhu stúpa, spravidla sa zvyšuje ich zastúpenie vo fonde s cieľom dosiahnuť atraktívny výnos. Ak ich hodnota klesá, spravidla sa znižuje ich podiel s cieľom zaistiť počiatočnú hodnotu investície.

Najväčšie investície vo fonde

Dlhopis TB 0% 2026-05-11 EUR 21,3 %
Krytý dlhopis VUB 0,01% 2026-03-24 EUR 19,1 %
Krytý dlhopis SLSP 0,125% 2026-06-12 EUR 19,1 %
Dlhopis SR 4,5% 2026-05-10 EUR 13,5 %
Krytý dlhopis TB 3,375% 2026-01-31 EUR 6,8 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu | Tatra banka

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report..

Otvoriť mesačný report

Podrobnejšie informácie o fonde

Dokumenty

 

Investičný citát

„Úspešné investovanie je o riadení rizika, nie o vyhýbaní sa mu."

Benjamin Graham,
americký ekonóm, investor.

   

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu upravujúce aj zaistenie, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované predovšetkým do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate, najmä ak obdobie, počas ktorého podielnik vlastnil podielové listy podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. 

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Blogy
Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Začiatok roka splnil priania investorov. Akciové trhy totiž dokázali vynikajúcim štartom nadviazať na silný odraz z jesene predchádzajúceho roka.

Investičný komentár
ECB ponechala úroky bez zmeny, na znižovanie je pripravená

ECB ponechala úroky bez zmeny, na znižovanie je pripravená

Spotrebiteľská inflácia v USA nepríjemne prekvapila, lepšie na tom bola výrobná inflácia. Európska centrálna banka naznačuje pripravenosť uvoľňovať reštriktívnu politiku. Spotrebiteľský sentiment v USA investorov nepotešil.

Investičný komentár
Inflácia v eurozóne smeruje k 2 percentám

Inflácia v eurozóne smeruje k 2 percentám

Americký trh práce potvrdil svoju silu a odolnosť. Eurozóna zverejnila priaznivé inflačné dáta a rekordne nízku nezamestnanosť. Akciové trhy napriek tomu po výrazných rastoch z posledného obdobia začali nový kvartál negatívnym týždňom.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/defenzivne-fondy/zaisteny-fond-2026/