1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 06.07.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 3. júla 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou  a účinnosťou od 7. júla 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 7. júla 2023 schválilo zmenu predajného prospektu uvedeného podielového fondu. 

V štatúte Realitného fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu úpravy bodov opisujúcich odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu. K úprave dochádza z dôvodu zosúladenia z európskou legislatívou. Ďalej dochádza k zmene definície Podkladové fondy z dôvodu zámeru správcovskej spoločnosti umožniť investovať väčší podiel majetku fondu do podkladových fondov a taktiež sa aktualizujú iné údaje a informácie.

Dôvodom zmeny predajného prospektu Realitného fonduTB je najmä úprava bodu opisujúceho odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a doplnenie informácie o referenčnom výnose, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 4. decembra 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-realitneho-fondu-tb-1/