1. Tatra Asset Management
 2. /
 3. Ponuka fondov
 4. /
 5. Dlhopisový fondTB 2028

Dlhopisový fondTB 2028

Fond už nie je v ponuke pre nové investície.

Výnos z dlhopisov

Čistý výnos
3-3,5 % ročne
po 4 rokoch

Stabilný vývoj

Stratégia držania
dlhopisov
do splatnosti

Inteligentné zapínanie

Výnos po 4 rokoch
nezávislý od
trhového vývoja

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
124,8 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3 až 3,5 % i
Minimálna doba investovania
4 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,76 % i
Dátum vytvorenia fondu
10.5.2010

Predstavenie fondu

Po období zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami prinášajú dlhopisy potenciál, aký roky nemali. Aktuálne výnosy na dlhopisoch však budú v čase klesať, najmä keď centrálne banky začnú úrokové sadzby postupne znižovať.

Fond nakúpil do svojho portfólia dlhopisy so splatnosťou 4 roky s cieľom ich držania do splatnosti. Pre investora to predstavuje príležitosť uzamknúť si vyššie výnosy na dlhopisoch na najbližšie 4 ročné obdobie, bez ohľadu na to, čo sa bude diať s úrokovými sadzbami.

Pre dosiahnutie plného výnosového potenciálu je potrebné vo fonde zostať počas najbližších 4 rokov, t.j. počas aktuálneho referenčného obdobia trvajúceho od 15. februára 2024 do 15. februára 2028.

Otvoriť mesačný report  Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Dlhopisový fondTB 2028 - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 10.5.2010 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Výkonnosť Dlhopisový fondTB 2028 do 14.2.2024 bola dosiahnutá pôvodnou investičnou politikou fondu pod názvom Smart fondTB. Názov fondu a jeho investičná politika bola zmenená k 15.2.2024.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov, do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov a dlhopisových ETF fondov.

Najväčšie investície vo fonde

iShares iBonds Dec2027 Term € Corp ETF 19,2 %
iShares iBonds Dec2028 Term € Corp ETF 13,7 %
Dlhopis TB Green FRN 2028-04-23 EUR 8,7 %
Dlhopis Poľsko 3% 2029-05-30 EUR 4,9 %
Krytý dlhopis VUB 3,875% 2028-09-05 EUR 4,8 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu | Tatra banka

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde

Prínosy investície do fondu 

 • Investuje do bezpečnejších štátnych dlhopisov, do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov a dlhopisových ETF fondov.
 • Investičná stratégia držania dlhopisov do splatnosti. Dlhopisy vo fonde majú splatnosť 4 roky, budú držané až do ich splatnosti.
 • Výnos po 4 rokoch nezávislý od trhového vývoja. Dlhopisy majú výnosový potenciál, aký roky nemali. Ten však bude klesať, akonáhle začnú centrálne banky znižovať sadzby.
 • Investíciou do fondu si aktuálne výnosy uzamknete na najbližšie 4 roky.

Riziká investície do fondu  

Hodnota investície môže poklesnúť:

 • v dôsledku zmien úrokových sadzieb (úrokové riziko),
 • kvôli zhoršeniu hodnotenia schopnosti emitenta splniť svoje záväzky (kreditné riziko),
 • ak druhá strana obchodu nesplní svoje záväzky (riziko protistrany),
 • v dôsledku ostatných rizík - riziko oceňovania, likvidity, koncentrácie, správy podkladového fondu, trhovej medzery, ohrozujúce udržateľnosť, politické a legislatívne.
 • Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

 

Investičný citát

„Investovaním peniaze pracujú. Jediný spôsob, ako šetriť peniaze, je investovať ich.“

Grant Cardone,
americký miliardár

   

 

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované predovšetkým do podielových listov peňažných, dlhopisových a iných otvorených podielových fondov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Investori sa presúvajú z technologických akcií

Investori sa presúvajú z technologických akcií

Technologické akcie majú za sebou náročný týždeň. Darilo sa akciám malých amerických firiem. Index Russel 2000 prepisoval históriu. ECB ponechala úroky bez zmeny.

Investičný komentár
Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Prekonávanie rekordov na amerických akciových trhoch pokračuje. Tentokrát sa pridal priemyselný index Dow Jones Industrial Average. Investorov potešil rast akcií malých firiem ako aj inflácia na trojročnom minime.

Blogy
Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Akciové trhy pokračujú v raste z minulého roka. Nové historické maximá sme videli v USA, Európe aj Japonsku. Nevyrušilo ich ani prehodnotenie plánov centrálnych bánk, ktoré sa do razantného znižovania úrokov zatiaľ nehrnú.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/defenzivne-fondy/dlhopisovy-fond-2028/