1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Prevody z-do zahraničia

Informácia o možnostiach prevodu zo/do zahraničia

Možnosti prevodu majetku účastníka zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti od 1.1.2019 

V záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku zavádza od 1.1.2019 možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, a to vtedy, ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do iného členského štátu.

Rovnako bude umožnené členovi zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti previesť jeho dôchodkové nároky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na Slovensku, ak o takýto prevod požiada. Podmienkou je, aby mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, či už z minulosti alebo uzatvorí novú.

Prevod dôchodkových úspor bude možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), t. j. inštitúciami, ktoré podliehajú regulácií smernice (EÚ) 2016/2341. Ide o členské štáty Európskej únie, Islandskú republiku, Lichtenštajnské kniežactvo a Nórske kráľovstvo. Zoznam registrovaných krajín nájdete tu.

O prevod zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je možné požiadať písomne v pobočke Tatra banky, a.s.

K žiadosti o prevod do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je potrebné doložiť:

  • Kópiu účastníckej zmluvy so zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
  • Doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu na území SR
  • Doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu v zahraničí

Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zahraničia do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dokumenty/prevody-z-do-zahranicia/