1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Prevody z-do zahraničia

Informácia o možnostiach prevodu zo/do zahraničia

Možnosti prevodu majetku účastníka zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti od 1.1.2019 

V záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku zavádza od 1.1.2019 možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, a to vtedy, ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do iného členského štátu.

Rovnako bude umožnené členovi zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti previesť jeho dôchodkové nároky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na Slovensku, ak o takýto prevod požiada. Podmienkou je, aby mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, či už z minulosti alebo uzatvorí novú.

Prevod dôchodkových úspor bude možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), t. j. inštitúciami, ktoré podliehajú regulácií smernice (EÚ) 2016/2341. Ide o členské štáty Európskej únie, Islandskú republiku, Lichtenštajnské kniežactvo a Nórske kráľovstvo. Zoznam registrovaných krajín nájdete tu.

O prevod zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je možné požiadať písomne v pobočke Tatra banky, a.s.

K žiadosti o prevod do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je potrebné doložiť:

  • Kópiu účastníckej zmluvy so zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
  • Doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu na území SR
  • Doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu v zahraničí

Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zahraničia do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Otvorenie dôchodkového sporenia je prvý krok na ceste k lepšiemu dôchodku. Dokazujú to aj príbehy našich klientov.

Blogy
Všetci chcú indexové fondy. My nie

Všetci chcú indexové fondy. My nie

Indexové fondy sa posledné roky tešia na Slovensku veľkej popularite. Všetky penzijné spoločnosti – v druhom aj treťom pilieri – ich majú vo svojej aktuálnej ponuke. My v DDS Tatra banky sme sa rozhodli ísť inou cestou.

Blogy
Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Dôchodkové úspory si vytvárame desiatky rokov a tak ich celková hodnota môže napokon tvoriť najväčšiu časť nášho finančného majetku. Aj preto v DDS Tatra banky považujeme za nesmierne dôležité, aby sa dôchodkové úspory našich klientov zhodnocovali pri maximálnej miere obozretnosti.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dokumenty/prevody-z-do-zahranicia/