1. DDS
  2. /
  3. FAQ položky
  4. /
  5. Ako platiť príspevky na DDS?

Ako platiť príspevky na DDS?

Príspevky na DDS sa platia nasledovne:

1. spôsob platenia:
individuálne z bežného účtu účastníka (nastavením trvalého príkazu), pričom variabilný symbol je rodné číslo účastníka 
prostredníctvom zamestnávateľa (zrážkou zo mzdy)
2. výška príspevku:
príspevok môže byť platený pevnou sumou v EUR alebo ľubovoľným %-tom zo mzdy, pričom zaplatiť príspevok môžete aj v inej výške
3. lehota splatnosti:
mesačne, najneskôr posledný deň príslušného mesiaca, ak sa s našou spoločnosťou nedohodne inak.
Príspevky na DDS sa platia len bezhotovostne na účet SK75 7500 0000 0002 5504 9623.

Akú najmenšiu alebo najväčšiu čiastku si môžem sporiť?

DDS Tatra banky nemá stanovenú minimálnu ani maximálnu výšku príspevku. Príspevok si môžete kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť alebo sporenie môžete kedykoľvek prerušiť.

Ako zamestnávateľ platí príspevky na DDS?

Zamestnávateľ, ktorý má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu platí príspevky buď:

  • pevnou sumou,
  • násobkom príspevku zamestnanca,
  • percentom z vymeriavacieho základu zamestnanca,
  • zároveň si môže zvoliť minimálnu aj maximálnu výšku, rozpätie výšky príspevku a pod.

Zamestnávateľ môže vytvoriť viaceré kategórie podľa svojich interných pravidiel alebo dohodnúť podmienky platenia priamo v kolektívnej zmluve napr. podľa veku, pracovného zaradenia, dĺžky odpracovanej doby vo firme a pod. a v rámci týchto kategórií môže platiť aj rôznu výšku príspevkov.

Dôležité: Príspevky zaplatené zamestnávateľom sú súčasťou daňových výdavkov. Zákon stanovuje maximálny limit, ktorý umožňuje zamestnávateľom zúčtovať do daňových výdavkov zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom sporenia.
Zamestnávateľ je však povinný pri rizikových kategóriach 3 alebo 4 prispievať zamestnancom, ktorí vykonávajú rizikové práce, minimálne 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Kedykoľvek v priebehu sporenia môže zamestnávateľ meniť výšku príspevkov, minimálna výška v DDS Tatra banky nie je stanovená.

Zamestnávateľ z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí za svojich zamestnancov, neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne, ale platí len odvody na zdravotné poistenie, a to nielen v prípade, že má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale aj v prípade, že platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zo sociálneho fondu.

Bude mi môj zamestnávateľ prispievať na DDS?

Ak váš zamestnávateľ má s DDS TB uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, bude vám pravidelne mesačne určitou čiastkou prispievať na váš osobný účet v DDS TB.Ak váš zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s inou spoločnosťou, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s DDS TB, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s DDS TB, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom ste vášmu zamestnávateľovi predložili uzatvorenú účastnícku zmluvu s DDS TB.Samozrejme, ak váš zamestnávateľ nemá podpísanú žiadnu zamestnávateľskú zmluvu, môžete si na DDS prispievať sami.V prípade, ak vykonávate tzv. rizikové práce, zamestnávateľ je povinný platiť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške najmenej 2 % z vášho vymeriavacieho základu.

Môžem prerušiť platenie príspevkov?

Áno, doplnkové dôchodkové sporenie môžete prerušiť kedykoľvek.

Môžem zmeniť výšku príspevku na DDS?

Áno, kedykoľvek v priebehu sporenia je možné príspevok znížiť alebo zvýšiť, a to aj bez písomného oznámenia.

Prečo sa platia príspevky na účet v ČSOB?

V súvislosti s transformáciou Pokoj DDP na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky, a.s., a skutočnosťou, že Tatra banka, a.s. je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k DDS Tatra banky, ako aj s ohľadom na právne predpisy o konflikte záujmov, depozitárom DDS Tatra banky sa stala Československá obchodná banka, a.s. so sídlom v Bratislave. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sa odo dňa vzniku DDS Tatra banky odvádzajú na účet SK75 7500 0000 0002 5504 9623.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/ako-platit-prispevky-dds/