Slovník sporiteľa Slovník sporiteľa
 1. DDS
 2. /
 3. O spoločnosti

Slovník sporiteľa DDS

A

Akcia

Je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciové riziko

Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Alikvótny úrokový výnos

Cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AUV.

Alokácia aktív

Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, obligácie, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Napríklad akcie ponúkajú najvyšší výnos, ale sú tiež nositeľmi najvyššieho rizika strát. Obligácie nie sú natoľko lukratívne, ale ponúkajú oveľa väčšiu stabilitu ako akcie. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

B

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

C

Čistá hodnota majetku fondu (ČHA, Net Asset Value - NAV)

Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

D

Dedenie v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Depozitársky poplatok

Poplatok za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív doplnkového dôchodkového fondu. Depozitársky poplatok je cena za kontrolu správy majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zo strany depozitára. Je nepriamym nákladom klienta. Je nákladom fondu.

Doplnková dôchodková jednotka

Doplnkové dôchodkové jednotky (DDJ) evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.

Doplnková dôchodková spoločnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len "povolenie") udeleného Národnou bankou Slovenska.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS") je

 • a) zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len "účastník") a zamestnávateľov na účel uvedený v odseku 2,
 • b) nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,
 • c) vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len "dávka").

Druhy dávok

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených zákonom o DDS vyplácajú tieto dávky:

 • a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
 1.  doživotného doplnkového starobného dôchodku,
 2.  dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
 1. 1. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
 2. 2. dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • c) jednorazové vyrovnanie,
 • d) odstupné.

E

ESG / ESG Investovanie

Téma spoločenskej zodpovednosti alebo spoločensky zodpovedného prístupu k podnikaniu je novým megatrendom. Najčastejšie je spájaná so skratkou ESG, pochádzajúcou z anglických slov Environment (životné prostredie), Social (spoločnosť), Governance (riadenie). Ide o súbor faktorov, ktoré sú v rámci spoločenskej zodpovednosti posudzované pri hľadaní investičných príležitostí (skúma sa napr. to, ako sa firma správa k životnému prostrediu, svojim zákazníkom, zamestnancom či dodávateľom, k samotnej spoločnosti či svojmu okoliu). 

F

Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

H

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu doplnkovej dôchodkovej jednotky.

I

Informačný prospekt

Jeden z dvoch zákonom o DDS stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý doplnkový dôchodkový fond (ďalší je štatút). Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli účastníci a poberatelia dávok vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Informačný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre účastníkov a poberateľov dávok ľahko zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu doplnkového dôchodkového fondu. Informačný prospekt nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde.

K

Kľúčové informácie

Dokument, ktorý obsahuje najzákladnejšie údaje o fonde, o jeho investičnom cieli a stratégii.

Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

L

M

Mimoriadna platba

Do doplnkového dôchodkového sporenia môžete okrem pravidelnej platby poslať aj mimoriadnu platbu.

Podmienky zaslania mimoriadnej platby

 • výška mimoriadnej platby je neobmedzená
 • mimoriadnu platbu môžete, poslať kedykoľvek
 • mimoriadnu platbu môžete zrealizovať cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo Internet bankingTB

N

n.a. (n/a)

'not available' = hodnota nie je dostupná.

NAV (Čistá hodnota majetku)

Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

Nominálna hodnota

Čiastka v peňažných jednotkách, na ktorú je cenný papier vystavený, vyznačená na cennom papieri. Býva tiež označovaná ako menovitá hodnota. U akcií vyjadruje hodnotu, za ktorú ju získal prvý vlastník pri primárnej emisii, teda koľko do spoločnosti vložil.

O

Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia

Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky. Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je aj obdobie prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia, ak sa za toto obdobie dodatočne zaplatia príspevky. Ak v tom istom období platí príspevky účastník a súčasne aj jeho zamestnávateľ, toto obdobie platenia príspevkov sa hodnotí ako obdobie doplnkového dôchodkového sporenia len raz.

Odplata za odstupné

Odplata za odstupné je 5% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak

 • a) od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako tri roky alebo
 • b) ide o účastníka, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má prestupujúci účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu.

Odplata za zhodnotenie majetku doplnkového dôchodkového fondu

Odplata za zhodnotenie majetku doplnkového dôchodkového fondu sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1. zákona o DDS. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba, ktorú určil účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve, má nárok na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu v prípade smrti tohto účastníka resp. poberateľa dočasného doplnkového starobného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku.

P

Platenie príspevkov

Príspevky platí

 • a) účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • b) zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu podľa § 58.

Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, platí príspevky zamestnávateľ. Účastník počas obdobia vykonávania týchto prác môže platiť príspevky.

Poberateľ dávky

Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky vyjadruje podiel poberateľa dávky na majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

Predmet zákona o DDS

Zákon o DDS upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prerušenie doplnkového dôchodkového sporenia

Účastník môže prerušiť doplnkové dôchodkové sporenie za podmienok určených v dávkovom pláne, ak zákon o DDS neustanovuje inak.
Účastníkovi uvedenému v § 5 ods. 1 písm. a) sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania činnosti zamestnanca, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.
Zamestnancovi uvedenému v § 5 ods. 2 sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo po skončení vykonávania prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.

R

Rastové akcie

Predstavujú vlastníctvo v spoločnostiach, ktoré mali, a očakáva sa, že budú aj naďalej mať nadpriemerný rast ziskov. Tieto spoločnosti poskytujú typicky malý výnos z dividend, pretože svoje príjmy reinvestujú, aby financovali svoj budúci rast. Aj keď vzniká pokušenie vyhliadnuť si nejakú novú IBM, investori by si mali byť vedomí väčšieho rizika spojeného s investovaním do rastových akcií. Podľa definície sa očakáva, že rastové akcie zaznamenajú nadpriemerný rast. Ak sa takéto očakávanie splní, môžu investori dosiahnuť nadpriemerné výnosy. Keď sa však rast neuskutoční alebo ak sa miera rastu zmenší, môžu ceny akcií prudko klesnúť.

S

T

U

Účastnícka zmluva

Účastníckou zmluvou sa účastník zaväzuje platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky za podmienok, vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti dohodnutých v tejto zmluve a doplnková dôchodková spoločnosť sa zaväzuje účastníkovi vyplácať dávky určené v dávkovom pláne alebo previesť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak si účastník zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku. Ak ide o zamestnanca uvedeného v § 5 ods. 2 zákona o DDS, ktorý je účastníkom, účastnícka zmluva nemusí obsahovať záväzok tohto účastníka platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Účastník

Účastník podľa tohto zákona je

 • a) zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len "účastnícka zmluva"),
 • b) iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Účel doplnkového dôchodkového sporenia

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj (ďalej len "hráč na dychový nástroj").

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

V

Výkonnosť

Miera zhodnotenia majetku fondu. Zjednodušene sa vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %). Je meradlom spokojnosti klienta s výsledkom investovania. Absolútna výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť fondu. Relatívna výkonnosť vyjadruje výkonnosť oproti napr. inflácii, benchmarku. Flat výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť na sledovanom období. Výkonnosť p.a. (per annum) vyjadruje prepočet výkonnosti za sledované obdobie na ročnú bázu.

Vznik doplnkového dôchodkového sporenia

Účastníkovi vzniká doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa dohodnutého v účastníckej zmluve, najskôr odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy.

Y

YTD

YTD (year-to-date) predstavuje výkonnosť finančného nástroja od začiatku roka do dnešného dátumu.

Z

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS") upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky za podmienok, vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom určenými touto zmluvou za svojich zamestnancov, ak uzatvoria s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účastnícku zmluvu, okrem zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dávky vyplácanej na základe takejto účastníckej zmluvy, a plniť ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy, a doplnková dôchodková spoločnosť sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy voči zamestnávateľovi.

Zánik doplnkového dôchodkového sporenia

Účastníkovi zaniká doplnkové dôchodkové sporenie zánikom účastníckej zmluvy podľa § 57 ods. 5 písm. a) až e) zákona o DDS, smrťou účastníka alebo vyhlásením účastníka za mŕtveho.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Novinky
Komfortné sporenie na dôchodok

Komfortné sporenie na dôchodok

Otvoriť si dôchodkové sporenie je prvým krokom na ceste za lepším dôchodkom. Dôležité je však aj to, akej dôchodkovej spoločnosti zveríte svoje úspory.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/o-spolocnosti/slovnik-investora/