1. DDS
 2. /
 3. FAQ položky
 4. /
 5. Kedy si môžem vybrať úspory z DDS Tatra banky?

Akým spôsobom môžem vybrať úspory z DDS Tatra banky?

Žiadosť o dávku, na ktorú vám vznikol nárok, môžete podať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky na predpísanom tlačive. Konanie o dávke trvá najviac 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o dávku.

Aké dávky v rámci doplnkového dôchodkového sporenia existujú?

DDS Tatra banky poskytuje podľa dávkového plánu nasledovné dávky doplnkového dôchodkového sporenia:

 • doplnkový starobný dôchodok
 • doplnkový výsluhový dôchodok
 • jednorazové vyrovnanie
 • predčasný výber
 • odstupné - podľa prislúchajúceho dávkového plánu, pokiaľ klient neprístúpil na podmienky výplaty dávok po 1.1.2014

Kedy môžem začať poberať doplnkový starobný dôchodok?

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca, ak:

 •  vám vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,
 •  vám vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo
 •  ste dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne platný v príslušnom kalendárnom roku.

Ak ste uzatvorili svoju zmluvu pred 1.1.2014 a nepristúpili ste dodatkom  na podmienky výplaty dávok účinné od 1.1.2014, nárok na doplnkový starobný dôchodok upravuje váš dávkový plán, ktorý je súčasťou vašej účastníckej zmluvy.

Akou formou sa vypláca doplnkový starobný dôchodok?

O výplatu doplnkového starobného dôchodku môžete požiadať vo forme dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového starobného dôchodku.

 •  dočasný doplnkový starobný dôchodok
  sa vypláca mesačne po dobu, ktorú si určíte v žiadosti o dávku, najmenej však 5 rokov. Ak zároveň požiadate o jednorazové vyrovnanie, naša spoločnosť vám prvou splátkou vyplatí najviac 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu a zostatok sa bude vyplácať mesačne po dobu určenú v žiadosti o výplatu dávky.
 •  doživotný doplnkový starobný dôchodok
  Ak požiadate o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku a zároveň o jednorazové vyrovnanie, naša spoločnosť vám vyplatí jednorazové vyrovnanie najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu a zostatok peňažných prostriedkov na osobnom účte prevedie do príslušnej poisťovne, ktorú si účastník vybral. V tomto prípade je potrebné predložiť našej spoločnosti aj kópiu uzatvorenej poistnej zmluvy pre tento účel.

Kedy mám nárok na doplnkový výsluhový dôchodok?

Nárok na doplnkový výsluhový dôchodok vzniká, ak

 • zamestnávateľ platil príspevky za rizikového zamestnanca v kategórii 3 alebo 4, profesionálneho tanečníka alebo hráča na dychový nástroj najmenej 10  rokov a zároveň
 • ste dovŕšili 55 rokov veku.

Akou formou sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok?

O výplatu doplnkového výsluhového dôchodku je možné požiadať vo forme dočasného doplnkového výsluhového dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.

 • Doplnkový výsluhový dôchodok vám môže byť vyplácaný po dobu, ktorú si určíte v žiadosti odávku, najmenej však 5 rokov.
 • Ak požiadate o vyplácanie doživotného doplnkového výsluhového dôchodku DDS TB prevedie peňažné prostriedky vo výške aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka najneskoršie do 30 dní odo dňa požiadania o jeho vyplatenie do príslušnej poisťovne, ktorú si vyberiete.

Môžem vybrať časť účtu a pokračovať v sporení na základe pôvodnej zmluvy?

Áno, v prípade, že vám vznikne nárok na "predčasný výber".

Predčasný výber vám môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy alebo po desiatich rokoch od vyplatenia posledného predčasného výberu.O predčasný výber môžete požiadať iba vtedy, ak ste ešte nesplnili podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového dôchodku.Predčasný výber vám bude vyplatený len z vami zaplatených príspevkov (nie príspevkov zamestnávateľa). Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká a v sporení pokračujete na pôvodnej zmluve. Pri predčasnom výbere ste povinný vrátiť daňovú úľavu v prípade, že ste si ju uplatnili.

Na akú dávku mám nárok, ak poberám invalidný dôchodok?

Ak ste poberateľom invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne (pokles práceschopnosti o viac ako 70%) a nárok naň vznikol až po uzatvorení účastníckej zmluvy, máte nárok na jednorazové vyrovnanie (to znamená, že vám naraz vyplatíme celú hodnotu vášho účtu). K žiadosti o výplatu je nutné pripojiť overenú fotokópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku.

Prečo DDS Tatra banky nevypláca doživotný dôchodok?

DDS Tatra banky, a.s. podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, nevypláca doplnkové doživotné dôchodky.V prípade, že sa predsa rozhodnete podať žiadosť o výplatu doživotného doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a predložíte poistnú zmluvu, ktorú uzatvoril s niektorou komerčnou poisťovňou, môžete zároveň požiadať o výplatu jednorazového vyrovnania až do výšky 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu, ktorý vyplatí DDS Tatra banky a zvyšných 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu, DDS Tatra banky prevedie do ním vybranej poisťovne.Dôležité je však upozorniť, že doživotný doplnkový starobný a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia podľa zákona o DDS.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Otvorenie dôchodkového sporenia je prvý krok na ceste k lepšiemu dôchodku. Dokazujú to aj príbehy našich klientov.

Blogy
Všetci chcú indexové fondy. My nie

Všetci chcú indexové fondy. My nie

Indexové fondy sa posledné roky tešia na Slovensku veľkej popularite. Všetky penzijné spoločnosti – v druhom aj treťom pilieri – ich majú vo svojej aktuálnej ponuke. My v DDS Tatra banky sme sa rozhodli ísť inou cestou.

Blogy
Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Dôchodkové úspory si vytvárame desiatky rokov a tak ich celková hodnota môže napokon tvoriť najväčšiu časť nášho finančného majetku. Aj preto v DDS Tatra banky považujeme za nesmierne dôležité, aby sa dôchodkové úspory našich klientov zhodnocovali pri maximálnej miere obozretnosti.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/kedy-si-mozem-vybrat-prostriedky-z-dds-tatra-banky/