Právne informácie Právne informácie
  1. DDS
  2. /
  3. O spoločnosti

Právne informácie DDS Tatra banky

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ddstatrabanky.sk (ďalej len "internetová stránka") je Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. (ďalej len "spoločnosť").

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je spoločnosť.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

 

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

S cieľom zabrániť zneužitie spoločnosti pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu má spoločnosť spolu s materskou spoločnosťou (Tatra banka, a.s.) a jej inými dcérskymi spoločnosťami vydanú Koncepciu ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EU, zákony Slovenskej republiky ako aj podzákonné normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka a jej dcérske spoločnosti uplatňujú ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom s cieľom, zabrániť ich zneužitie na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu je dostupná tu

 

Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke www.dds.sk a dostupného v pobočkách Tatra banky, a.s.

Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., IČO: 36 291 111, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B, kontakt: DIALOG Live, *1100 / 0800 00 1100 / +421 2 5919 1000 (ďalej len „DDS TB“ alebo „doplnková dôchodková spoločnosť“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na [email protected] alebo písomne na adrese: DPO, Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

--- WJdocId-64202 ---
--- WJdocId-64203 ---
--- WJdocId-64204 ---
--- WJdocId-64205 ---
--- WJdocId-64206 ---
--- WJdocId-64207 ---
--- WJdocId-64208 ---
--- WJdocId-64209 ---
--- WJdocId-64210 ---
--- WJdocId-64211 ---
--- WJdocId-64212 ---
--- WJdocId-64213 ---
--- WJdocId-64214 ---
--- WJdocId-64215 ---

 

Politika začleňovania rizika udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu

DDS Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s článkom 3 a článkom 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb zverejňuje nasledovné informácie:

Spoločnosť pri uskutočňovaní investičných rozhodnutí s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch posudzuje finančné charakteristiky aktív a faktory udržateľnosti. Faktory udržateľnosti sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti alebo záležitosti riadenia podnikov a štátov. Tieto faktory môžu mať vplyv na výkonnosť a riziká fondov. Spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí pri investovaní s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a posúdenie pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy je popísaný v dokumente s názvom Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

 

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“) zverejňuje nasledovné informácie týkajúce sa doplnkových dôchodkových fondov s názvom:

Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2060 príspevkový d.d.f.
Dôchodkový výplatný d.d.f.

 

Zásady používania súborov cookies

Pravidlá ochrany súkromia

V súlade s §109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách si vás dovoľujeme informovať o používaní a zdieľaní informácii, týkajúcich sa vašej aktivity na webových stránkach Tatra banky, a.s. a v aplikáciách Tatra banky, a.s. určených pre mobilné zariadenia a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies a reklamných identifikátorov nesúhlasíte.

Čo sú cookies?

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Všeobecný pojem cookies označuje aj ostatné úložiská na strane vášho internetového prehliadača, napríklad: localStorage, sessionStorage, cookies. Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Čo sú reklamné identifikátory?

Ide o jedinečné identifikátory slúžiace na identifikáciu mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača. Sú využívané reklamnými platformami na to, aby bolo možné spojiť vašu aktivitu na webových stránkach a mobilných zariadeniach, a aby vám bola na základe tejto aktivity zobrazovaná relevantnejšia a zaujímavejšia reklama.

Prečo používame cookies a reklamné identifikátory?

Cookies a reklamné identifikátory používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre vás. Tatra banka, a.s. nepoužíva údaje získané používaním cookies a reklamných identifikátorov ako kontaktné údaje na kontaktovanie vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. Tatra banka, a.s. však môže priradiť údaje získané používaní cookies a reklamných identifikátorov k ďalším údajom týkajúcim sa konkrétnej fyzickej osoby spracúvaných Tatra bankou, a.s. a to za predpokladu, že je takéto priradenie v súlade s platným právnym poriadkom a zároveň je možné dôvodne predpokladať, že sa takto získané údaje týkajú danej fyzickej osoby. Cookies a reklamné identifikátory umožňujú zobrazovať cielenú reklamu v aplikáciách, na webových stránkach Tatra banky a webových stránkach tretích strán či ich aplikáciách, ak tieto tretie strany využívajú reklamné platformy. Cielená reklama je zobrazená na základe správania užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach a aplikáciách pre mobilné zariadenia vďaka identifikácii ich prehliadača alebo mobilného zariadenia. Informácie o používaní webových stránok a aplikácií môžu byť poskytované tretím stranám, ktoré si ich môžu spojiť s aktivitou na iných stránkach a aplikáciách a s informáciami, ktoré ste im poskytli pri registrácií alebo využívaní ich služieb.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. však môže priradiť údaje získané používaní cookies a reklamných identifikátorov k ďalším údajom týkajúcim sa konkrétnej fyzickej osoby spracúvaných Tatra bankou, a.s. a to za predpokladu, že je takéto priradenie v súlade s platným právnym poriadkom a zároveň je možné dôvodne predpokladať,  že sa takto získané údaje týkajú danej fyzickej osoby. Cookies a reklamné identifikátory umožňujú zobrazovať cielenú reklamu v aplikáciách, na webových stránkach Tatra Banky a webových stránkach tretích strán či ich aplikáciách, ak tieto tretie strany využívajú reklamné platformy.

Aké druhy cookies a reklamných identifikátorov používame?

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. a Tatra banka, a.s. využívajú nasledovné druhy cookies:

Účel/druh cookies Použite Využívaný nástroj
Technické a funkčné zabezpečenie stránky Tieto cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam. Nuance
Server Tatra banky
Zapamätanie si vašich preferencii Tieto cookies slúžia našim webovým stránkam na zapamätanie si informácií, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webovej stránky. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Strata takýchto cookies môže obmedziť tie funkcionality webovej stránky, ktoré takáto stránka na ich základe ponúka; avšak nemalo by dôjsť k úplnej nefunkčnosti webovej stránky. Bloomreach
Server Tatra banky
Štatistika a merania spôsobu používania webových stránok Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky.  Google Analytics
Gemius
Facebook
Hotjar
Bloomreach
Adform
Luigi's box
Informovanie o našich produktoch a službách  Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú analyzovať správanie návštevníka na webovej stránke, a na základe tejto informácie generovať relevantné ponuky a služby pre konkrétneho návštevníka webovej stránky.  Bloomreach
Marketing/Reklama Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies slúžia na prispôsobenie marketingového obsahu podľa vašich preferencií. Pomocou týchto nástrojov vám vieme zobrazovať relevantný a pútavý obsah, ktorý je prispôsobený vašim preferenciám vyplývajúcim z údajov získaných z marketingových cookies. Zároveň tieto cookies slúžia na obmedzenie zobrazovania takého obsahu, ktorý nie je pre vás relevantný. Prispôsobený obsah môže byť na základe získaných informácií zobrazený na týchto internetových stránkach alebo na platformách tretích strán. DoubleClick
Gemius
Google Ads
Facebook
Bloomreach
Adform
Snapchat

Ako môžete nastavenia cookies v prehliadači zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookie nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie súborov cookie v Internet Explorer
Nastavenie súborov cookie v Internet Firefox
Nastavenie súborov cookie v Chrome
Nastavenie súborov cookie v Safari
Nastavenie súborov cookie v Edge

Ako môžete zmeniť nastavenie reklamného identifikátora v mobilnom zariadení?

Vačšina mobilných zariadení je automaticky nastavená na povolenie využívania reklamného identifkátora. Toto nastavenie môžete zmeniť v nastaveniach zariadenia. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia reklamných identifikátorov nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie reklamných identifikátorov na Androide

Nastavenie reklamných identifikátorov v iOS

Prečo si ponechať nastavenie cookies a reklamných identifikátorov?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí.

V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Nastavenie reklamných identifikátorov neovplyvní funkčnosť mobilných aplikácii ani webových stránok. Po ich vypnutí sa vám budú reklamy naďalej zobrazovať, ale nebudú odzrkadľovať vaše potreby a záujmy a môžu byť pre vás menej užitočné.

Pre účely optimalizácie a skúmania efektívnosti umiestnenia reklám v elektronickom prostredí používame nástroj Appsflyer. K spracúvaniu informácií o charakteristikách vášho mobilného zariadenia dochádza na základe udelenia súhlasu so spracúvaním v mobilnej aplikácii Tatra banka.

Využívaný nástroj Popis nástroja Spoločnosť Adresa Maximálny čas platnosti
Server Tatra banky Zodpovedá za  technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 851 01 Bratislava 1 rok
Nuance Umožňuje komunikáciu používateľa s chatbotom. Nuance Communications 1 Wayside Road 
Burlington, MA 01803, USA
1 rok
Bloomreach Nástroj na zobrazovanie personalizovanej, kontextovej reklamy a analýzu správania sa užívateľov na webe. Bloomreach SK s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava 2 roky
Google Analytics Služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webe. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, USA 2 roky
Google Ads Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, USA 3 mesiace
DoubleClick Zlepšenie relevancie a obmedzenie frekvencie zobrazovania internetovej reklamy od spoločnosti Google. Pomáha pri zabraňovaní nadmernému a duplicitnému zobrazeniu reklamy. DoubleClick Inc 111 8th Avenue New York, NY 10011 USA 13 mesiacov
Gemius Systém na poskytovanie reklamy a monitorovanie reklamných kampaní. Gemius SA 48 Domaniewska Street, 02-672 Warsaw, Poland 13 mesiacov
Facebook Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov na platformách spoločnosti Facebook (Meta). Facebook Inc. (Meta) 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA 3 mesiace
Hotjar Analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke. Hotjar, Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta 2 roky
Adform Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Adform Silkegade 3B, ST &1
1113 Copenhagen, Denmark
2 mesiace
Luigi's box Nástroj, ktorý optimalizuje výsledky vyhľadávania na webových stránkach Tatra banky,  zároveň sleduje používanosť vyhľadávania na webe Tatra banky. Luigi's Box, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava Session
Snapchat Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov na platformách spoločnosti Snapchat. Snap Inc. 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 USA 1 rok

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/o-spolocnosti/pravne-informacie/